Zasady Zarządzania

KGHM Polska Miedź S.A. starała się na każdym etapie funkcjonowania realizować rekomendacje i zasady dotyczące „Dobrych Praktyk” spółek giełdowych.

Zasady zarządzania

Ład korporacyjny

KGHM Polska Miedź S.A., spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., podlegała w 2019 r. zasadom ładu korporacyjnego określonym w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” (dalej „Dobre Praktyki”), który został przyjęty uchwałą Nr 26/1413/2015 przez Radę Giełdy w dniu 13 października 2015 r.

Treść zasad dostępna jest na oficjalnej stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie poświęconej tej tematyce (https://www.gpw.pl/dobre-praktyki), a także na stronie KGHM Polska Miedź S.A. w sekcji dotyczącej ładu korporacyjnego (https://kghm.com/pl/inwestorzy/lad-korporacyjny/stosowanie-ladu-korporacyjnego).

KGHM Polska Miedź S.A. starała się na każdym etapie funkcjonowania realizować rekomendacje i zasady dotyczące „Dobrych Praktyk” spółek giełdowych. KGHM Polska Miedź S.A. w 2019 r. nie stosowała rekomendacji IV.R.2 ze zbioru „Dobrych Praktyk” mówiącej o tym, że jeśli to uzasadnione, spółka powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia, a także wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego zgromadzenia. W ocenie spółki, wprowadzenie możliwości udziału w walnych zgromadzeniach przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej może nieść ryzyko natury prawno-technicznej prowadzące do zaburzenia sprawnego przebiegu walnego zgromadzenia, a w konsekwencji do ewentualnego podważenia podjętych uchwał. W ocenie spółki, zasady udziału w walnych zgromadzeniach KGHM Polska Miedź S.A. umożliwiają realizację praw wynikających z akcji oraz zabezpieczają interesy wszystkich akcjonariuszy. Spółka rozważa przeprowadzenie procesu wdrożenia powyższej rekomendacji w sytuacji, gdy ich prawno-techniczny aspekt przestanie budzić wątpliwości i będzie to uzasadnione realną potrzebą tej formy komunikacji ze strony akcjonariuszy. Począwszy od 2016 r. KGHM Polska Miedź S.A. przeprowadza transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.

Struktura ładu korporacyjnego w KGHM Polska Miedź S.A.

Zasady zarządzania

Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie (WZ) KGHM Polska Miedź S.A. jest najwyższym organem Spółki. Obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne, w oparciu o przepisy powszechnie obowiązujące, Statut Spółki oraz „Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie”.

Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. W przypadkach określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych (Ksh) Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy. Statut KGHM Polska Miedź S.A. upoważnia również Skarb Państwa do zwołania Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.). Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały, jeżeli reprezentowana jest przynajmniej jedna czwarta kapitału zakładowego. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy prawa lub Statut Spółki nie stanowią inaczej. Zasady działania Walnego Zgromadzenia określone są w przepisach Ksh oraz Statucie Spółki. Dodatkowe kwestie związane z funkcjonowaniem Walnego Zgromadzenia reguluje uchwalony przez Walne Zgromadzenie w dniu 17 maja 2010 r. „Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie”, który jest dostępny na stronie internetowej www.kghm.com. 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

 1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych, w tym sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki, za ubiegły rok obrotowy,
 2. powzięcie uchwały o podziale zysków lub o pokryciu strat,
 3. udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 4. zmiany przedmiotu działalności Spółki,
 5. zmiany Statutu Spółki,
 6. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 7. sposób i warunki umorzenia akcji,
 8. połączenie, podział i przekształcenie Spółki,
 9. rozwiązanie i likwidacja Spółki,
 10. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
 11. wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 12. wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
 13. nabycie akcji własnych Spółki, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat,
 14. ustalanie zasad wynagradzania dla członków Rady Nadzorczej,
 15. ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.

Harmonogram prac przy organizacji walnych zgromadzeń Spółki planowany jest w taki sposób, aby należycie wywiązywać się z obowiązków wobec akcjonariuszy i umożliwić im realizację ich praw.

Wprowadzanie zmian do Statutu Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia i wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Zmiany w Statucie Spółki dokonywane są przez Walne Zgromadzenie z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, w sposób i w trybie wynikającym z Ksh, tj. większością trzech czwartych głosów oddanych w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

Spośród rozwiązań uregulowanych w Ksh w zakresie procesu organizacji walnych zgromadzeń i uprawnień akcjonariuszy, Spółka stosuje tylko przepisy obligatoryjne, tj. dotyczące obowiązku publikacji ogłoszeń i materiałów na walne zgromadzenia na stronie internetowej, zastosowania elektronicznych form kontaktu z akcjonariuszami. Nie mają natomiast zastosowania przepisy umożliwiające udział akcjonariuszy w walnych zgromadzeniach przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

Akcjonariusze i ich uprawnienia

Akcjonariusze Spółki swoje uprawnienia wykonują w sposób i w granicach wyznaczonych przez przepisy powszechnie obowiązujące, Statut Spółki oraz Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.

Akcjonariusz ma prawo do wykonywania głosu osobiście lub poprzez upoważnionego przez siebie pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela. Każda akcja daje prawo do jednego głosu.

Nie istnieją ograniczenia w przenoszeniu praw własności akcji oraz w wykonywaniu prawa głosu z akcji Spółki, inne niż wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Spółka nie emitowała papierów wartościowych, które dawałyby specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do Spółki.

Akcjonariusz jest uprawniony w szczególności do:

 1. zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeśli reprezentuje co najmniej połowę kapitału zakładowego lub został upoważniony przez sąd rejestrowy i reprezentuje co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego,
 2. zgłaszania projektów uchwał podczas obrad Walnego Zgromadzenia, dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
 3. zgodnie z postanowieniami Statutu akcjonariusz Skarb Państwa może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w ustawowym terminie oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie uzna za wskazane,
 4. wnioskowania o zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad,
 5. żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia, jeżeli akcjonariusz bądź akcjonariusze reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego,
 6. żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, jeżeli akcjonariusz bądź akcjonariusze reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. 
Zasady zarządzania

Rada Nadzorcza

Wskaźniki GRI
GRI 102-18

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. jest stałym organem nadzoru KGHM Polska Miedź S.A., we wszystkich dziedzinach działalności spółki. Zgodnie ze Statutem Spółki Rada Nadzorcza składa się z 7 do 10 członków powołanych przez Walne Zgromadzenie, w tym 3 członków pochodzi z wyboru pracowników Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną kadencję, która trwa trzy lata. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jego Zastępcę oraz w miarę potrzeby także Sekretarza. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana nie rzadziej niż raz na kwartał. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady i podjęcie uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków.

Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Statutu Spółki i Regulaminu Rady Nadzorczej. Regulamin Rady Nadzorczej i Statut Spółki są dostępne na stronie internetowej www.kghm.com.

Członkowie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.: Andrzej Kisielewicz, Jarosław Janas, Janusz Kowalski, Bartosz Piechota, Marek Pietrzak, Agnieszka Winnik – Kalemba złożyli oświadczenia o spełnianiu kryteriów niezależności określonych w zasadzie szczegółowej II.Z.4. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”. Pan Janusz Kowalski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. w dniu 23 października 2019 r., ze skutkiem na dzień 11 listopada 2019 r.

Komitety Rady Nadzorczej

W ramach Rady Nadzorczej działają trzy komitety, pełniące rolę pomocniczą dla Rady Nadzorczej w zakresie przygotowywania ocen, opinii i innych działań, służących wypracowaniu decyzji, które podejmuje Rada Nadzorcza. 

Komitet Audytu 

Komitet Audytu sprawuje nadzór w zakresie sprawozdawczości finansowej, systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz wewnętrznych i zewnętrznych audytów. Skład Komitetu Audytu przedstawiono w poniższej tabeli:

Skład Komitetu Audytu w 2019 r.:

  1 styczeń – 31 grudzień

Marek Pietrzak

Bogusław Szarek
Agnieszka Winnik-Kalemba (Przewodniczący)
Leszek Banaszak
Jarosław Janas
Ireneusz Pasis 
Bartosz Piechota

Komitet Wynagrodzeń 

Komitet Wynagrodzeń sprawuje nadzór w zakresie realizacji postanowień umów zawartych z Zarządem, systemu wynagrodzeń i świadczeń w KGHM Polska Miedź S.A. i Grupie Kapitałowej, szkoleń i innych świadczeń realizowanych przez spółkę oraz audytów realizowanych przez Radę w tym zakresie. Skład Komitetu Wynagrodzeń przedstawiono w poniższej tabeli:

Skład Komitetu Wynagrodzeń w 2019 r.:

  1 styczeń – 31 grudzień

Józef Czyczerski

Marek Pietrzak
Bogusław Szarek
Andrzej Kisielewicz (Przewodniczący)
Leszek Banaszak
Jarosław Janas
Ireneusz Pasis

Komitet ds. Strategii 

Komitet ds. Strategii sprawuje nadzór nad realizacją strategii spółki, rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki, dokonuje oceny spójności tych dokumentów, a także opiniuje Radzie Nadzorczej przedstawiane przez Zarząd Spółki projekty strategii i jej zmian oraz roczne i wieloletnie plany działalności Spółki. Skład Komitetu ds. Strategii przedstawiono w poniższej tabeli:

Skład Komitetu ds. Strategii w 2019 r.:

  01 styczeń – 10 listopad 11 listopad – 31 grudzień

Józef Czyczerski

Marek Pietrzak
Bogusław Szarek
Agnieszka Winnik-Kalemba
Bartosz Piechota (Przewodniczący)
Leszek Banaszak
Janusz Kowalski  
Ireneusz Pasis

Szczegółowe uprawnienia, zakres działania i tryb pracy ww. Komitetów określają zatwierdzone przez Radę Nadzorczą regulaminy. Komitety Audytu, Wynagrodzeń i ds. Strategii po zakończeniu roku składają Radzie Nadzorczej sprawozdania ze swojej działalności.

Zasady zarządzania

Zarząd

Zakres odpowiedzialności Zarządu dotyczy wszystkich aspektów działalności Spółki, za wyjątkiem zastrzeżonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych (Ksh) i Statucie Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej. Szczegółowo zakres odpowiedzialności i obowiązków oraz tryb postępowania Zarządu spółki określa Regulamin Zarządu.

Zgodnie ze Statutem KGHM Polska Miedź S.A. w skład Zarządu Spółki może wchodzić od 1 do 7 osób powoływanych na wspólną kadencję. Kadencja Zarządu trwa trzy kolejne lata. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza, która powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu i Wiceprezesów. Rada Nadzorcza powołuje członków Zarządu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka Zarządu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 oraz ust. 7 do 12 dotyczących wyboru lub odwołania członka Zarządu wybieranego przez pracowników. Członkowie Zarządu, w tym członek Zarządu wybrany przez pracowników, mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji, co nie narusza ich uprawnień wynikających z umowy o pracę lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka Zarządu. Wynik wyborów członka Zarządu wybieranego przez pracowników lub wynik głosowania w sprawie jego odwołania jest wiążący dla Rady Nadzorczej, o ile w głosowaniu nad wyborem lub odwołaniem wzięło udział co najmniej 50% pracowników Spółki. Wybór i odwołanie członka Zarządu wybieranego przez pracowników wymaga bezwzględnej większości głosów oddanych.

Zarząd działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Statutu Spółki i Regulaminu Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Do ważności uchwały Zarządu wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej dwóch trzecich jego składu. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów obecnych. W przypadku równej liczby głosów oddanych za uchwałą lub przeciwko uchwale, rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

Szczegółowy wykaz spraw wymagających uchwał Zarządu zawarty jest w Regulaminie Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.

Kompetencja Zarządu w zakresie decyzji o emisji lub wykupie akcji ograniczona jest statutowo. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji może być poprzedzona porozumieniem zawartym z akcjonariuszem. Zgodnie z treścią § 29 ust.1 pkt 6 Statutu Spółki na podwyższenie kapitału zakładowego i emisję akcji wymagane jest uzyskanie zgody Walnego Zgromadzenia. To samo dotyczy możliwości emisji obligacji (§ 29 ust.1 pkt 10 Statutu spółki). Zarząd Spółki nie posiada uprawnień do podwyższenia kapitału i emisji akcji Spółki na warunkach określonych w przepisach art. 444 - 446 Ksh.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A.

Marcin Chludziński

Marcin Chludziński

Prezes Zarządu
(powołany z dniem 6 lipca 2018 r.) 

Absolwent Instytutu Polityki Społecznej oraz Europejskiego Instytutu Rozwoju Regionalnego i Lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim. Odbył studia MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania spółkami prawa handlowego, w projektach restrukturyzacyjnych oraz nadzorze właścicielskim. Od 2005 r. zasiada w zarządach oraz radach nadzorczych spółek prawa handlowego. 

Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. oraz przewodniczący Rady Związku Pracodawców Polska Miedź. W latach 2016-2018 Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., gdzie z sukcesem zrestrukturyzował spółki: Przewozy Regionalne, H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych, Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych. Od stycznia 2016 r. członek Rady Nadzorczej PZU S.A. Współtwórca i Prezes Zarządu Invent Grupa Doradztwa i Treningu Sp. z o.o. w latach 2006-2015. Prezes think tanku gospodarczego Fundacja Republikańska w latach 2011-2015. 

Członek Narodowej Rady Rozwoju, gremium konsultacyjno-doradczego przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej.

Prezes Zarządu jest odpowiedzialny za:

 • działania w zakresie kompleksowego zarządzania ryzykiem na poziomie korporacyjnym oraz audyt i kontrolę wewnętrzną w Grupie Kapitałowej,
 • przygotowanie, wdrażanie i realizację Strategii Spółki oraz Polityki Zrównoważonego Rozwoju w Spółce,
 • działania w zakresie kompleksowego zarządzania bezpieczeństwem i przeciwdziałania stratom w Grupie Kapitałowej,
 • standardy nadzoru korporacyjnego oraz stosowanie w Spółce przyjętych zasad ładu korporacyjnego,
 • wykonywanie funkcji całościowego nadzoru korporacyjnego nad krajowymi i zagranicznymi podmiotami zależnymi Grupy Kapitałowej,
 • wypełnianie formalnych obowiązków informacyjnych i publikacyjnych w zakresie wymaganym przepisami prawa,
 • działania w zakresie tworzenia, aktualizowania i utrzymania spójności wewnętrznych aktów regulujących stałe zasady funkcjonowania organizacji,
 • obsługę organizacyjno-prawną organów Spółki,
 • obsługę prawną Spółki,
 • działania komunikacyjno-wizerunkowe w Grupie Kapitałowej,
 • sposób kształtowania relacji z zewnętrznym otoczeniem biznesowym,
 • nadzorowanie funkcjonowania Fundacji KGHM Polska Miedź w imieniu Fundatora oraz innych organizacji pożytku publicznego wspierających realizację celów biznesowych Grupy Kapitałowej,
 • działania Oddziału Centralny Ośrodek Przetwarzani Informacji (COPI) w zakresie: 
 • dostarczania i rozwijania usług teleinformatycznych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Centrali,
 • racjonalnego wykorzystywania zamówionych i zakontraktowanych dostaw przez kadrę zarządzającą,
 • działania w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim.

 

Adam Bugajczuk

Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju
(powołany z dniem 24 sierpnia 2018 r.)

Absolwent Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

Od stycznia 2011 r. związany z PKO Bank Polski S.A., gdzie pełnił funkcje kierownicze oraz dyrektorskie. Był odpowiedzialny między innymi za nadzór nad realizacją projektów inwestycyjnych, optymalizację procesów biznesowych, a także opracowanie planów rozwoju i usprawnień w nadzorowanych obszarach. Współodpowiedzialny za realizację strategii biznesowej banku w obszarze optymalizacji kosztów. Wspierał procesy ekspansji biznesowej PKO Bank Polski S.A. Odpowiedzialny za wdrożenie polityki zakupów w spółkach Grupy Kapitałowej.

W latach 2002-2010 zatrudniony w spółce Bank Zachodni WBK S.A., gdzie współpracował przy realizacji projektów inwestycyjnych. Był również odpowiedzialny za optymalizację oraz nadzór nad realizacją kontraktów sieciowych.

Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze standaryzacji i normalizacji procesów biznesowych.

Adam Bugajczuk

Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju jest odpowiedzialny za:

 • realizację polityki badawczo – rozwojowej Spółki,
 • realizację polityki innowacji oraz ochrony prawa własności intelektualnej Spółki,
 • koordynację procesów inwestycyjnych oraz projektów rozwojowych Spółki,
 • opracowywanie, aktualizowanie i monitorowanie realizacji planu inwestycji kapitałowych Grupy Kapitałowej,
 • kształtowanie portfeli produktów Spółki,
 • inicjowanie, opracowywanie i wdrażanie standardów zarządczych w procesie zarządzania projektami i programami,
 • pozyskiwanie i rozwój krajowej bazy zasobowej dla potrzeb górniczych,
 • zarządzanie nieruchomościami,
 • obsługę administracyjną Spółki,
 • pracę Pionu Zakupów.

 

Paweł Gruza

Paweł Gruza

Wiceprezes Zarządu ds. Aktywów Zagranicznych
(powołany z dniem 10 września 2018 r.)

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Od listopada 2016 r. do września 2018 r. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów. Współtwórca reformy podatkowej. Jako przedstawiciel ministra właściwego do spraw instytucji finansowych był również członkiem Komisji Nadzoru Finansowego.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa w okresie kwiecień – listopad 2016 r. Zarządzał portfelem spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz państwowych podmiotów osób prawnych. Pracował nad reformą nadzoru nad spółkami Skarbu Państwa. Ekspert i członek zarządu Fundacji Republikańskiej w latach 2007 – 2016. Był wspólnikiem oraz członkiem zarządu MMR Consulting sp. z o.o., a także partnerem kancelarii doradztwa podatkowego GWW Tax w latach 2007- 2016. Pracował w firmach doradczych Arthur Andersen i Ernst & Young w latach 2000-2006. Zarządzał interdyscyplinarnymi projektami doradczymi dla firm krajowych oraz zagranicznych, w sektorze przemysłowym oraz finansowym.

Autor i współautor licznych publikacji w obszarze podatków oraz ubezpieczeń społecznych.

Wiceprezes Zarządu ds. Aktywów Zagranicznych jest odpowiedzialny za:

 • przygotowanie i wykonanie strategii dla aktywów zagranicznych,
 • działania w zakresie pozyskiwania i rozwoju bazy zasobowej za granicą,
 • analizę, ocenę i przygotowywanie nowych zagranicznych projektów eksploracyjnych,
 • przygotowywanie opracowań i ekspertyz z zakresu zagranicznych projektów zasobowych,
 • koordynację zadań w ramach planu inwestycji kapitałowych Spółki w zależne spółki zagraniczne,
 • nadzór merytoryczny nad zagranicznymi podmiotami zależnymi typu produkcyjnego, należącymi do Grupy Kapitałowej, w tym tworzenie i wykonanie ich planów produkcyjnych,
 • kształtowanie polityki handlowej i logistycznej Spółki.

 

Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
(powołana z dniem 6 lipca 2018 r.)

Wieloletni pracownik sektora bankowego w obszarze bankowości korporacyjnej, członek organów spółek (członek Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A. oraz AMW Invest Sp. z o.o.). Doświadczony menedżer (Dyrektor Zarządzający Pionem Finansów i Dyrektor Biura Skarbowości w Poczcie Polskiej S.A.). Członek Stowarzyszenia Polskich Skarbników Korporacyjnych. Łączy pracę w biznesie z pracą naukowo-dydaktyczną. Pracownik naukowy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie od 2007 r. (Profesor Finansów w Zakładzie Finansów Przedsiębiorstwa w Instytucie Finansów SGH). Przewodnicząca kapituły konkursu czasopisma „Bank i Kredyt” na najlepszy artykuł. 

Posiada szerokie kompetencje w obszarze zarządzania finansami i doradztwa finansowego. Ekspert w dziedzinie płynności finansowej, faktoringu, windykacji należności oraz źródeł finansowania.

Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Autorka i współautorka licznych publikacji w obszarze finansów, między innymi monografii: „Finanse spółki akcyjnej”, „Podstawy finansowania spółki akcyjnej”, „Skarbnik korporacyjny”, „Płynność finansowa przedsiębiorstwa. Istota, pomiar, zarządzanie”, „Windykacja polubowna i przymusowa. Proces, rynek, wycena wierzytelności”, „Windykacja należności – ujęcie interdyscyplinarne”, „Aktywne zarządzanie płynnością finansową”, „Faktoring jako jeden z instrumentów zarządzania należnościami i zobowiązaniami handlowymi a struktura kapitału”, „Faktoring w Polsce 2010”, „Faktoring w teorii i praktyce”, „Faktoring w świetle prawa cywilnego, podatkowego i bilansowego”, „Opłacalność faktoringu dla przedsiębiorcy i faktora”, „Bank a leasing (finansowanie, zabezpieczenie, dochodzenie, należności)”, „Opłacalność działalności kredytowej banku”, „Podstawy tworzenia planu finansowego banku”.

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych jest odpowiedzialny za:

 • kształtowanie polityki finansowej w Grupie Kapitałowej,
 • weryfikację projektów Strategii Głównej z punktu widzenia ich wykonalności w aspekcie finansowym,
 • finanse we wszystkich obszarach i dziedzinach działalności Grupy Kapitałowej,
 • kreowanie polityki podatkowej Grupy Kapitałowej,
 • obsługę księgową Spółki.

 

Radosław Stach

Radosław Stach

Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji
(powołany z dniem 6 lipca 2018 r.)

Absolwent Wydziału Górniczego krakowskiej Akademii Górniczo – Hutniczej na kierunku Górnictwo i Geologia - podziemna eksploatacja złóż. Ukończył studia MBA Wielkopolskiej Szkoły Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz KGHM Executive Academy, prowadzoną wspólnie z IMD Business School w Szwajcarii. Ukończył prestiżowy program menadżerski Personal Leadership Academy w ICAN Institute. 

Związany z Grupą Kapitałową KGHM Polska Miedź S.A. od początku kariery zawodowej. Zdobywał kolejne stopnie awansu w Oddziale Zakłady Górnicze Polkowice - Sieroszowice, począwszy od stażysty, poprzez nadgórnika, sztygara zmianowego, sztygara oddziałowego, kierownika działu robót górniczych, do głównego inżyniera górniczego/ zastępcy kierownika ruchu zakładu górniczego. Pełnił funkcję wiceprezesa ds. rozwoju operacji w spółce KGHM INTERNATIONAL LTD. w Kanadzie, odpowiadając za portfel aktywów zagranicznych w Ameryce Północnej i Południowej w latach 2015 - 2016. Następnie objął stanowisko dyrektora naczelnego O/ZG Polkowice – Sieroszowice. Pełni jednocześnie funkcję wiceprezesa zarządu MBA CLUB Wielkopolskiej Szkoły Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu od 2017 r. 

Od 2000 r. czynny członek drużyny ratowniczej KGHM. Zdobył trzecie miejsce drużynowo w Mistrzostwach Świata w Ratownictwie organizowanych w USA (2008 r.). Jako kapitan poprowadził drużynę do zwycięstwa w Mistrzostwach Świata w Ratownictwie w Australii, w zawodach w wirtualnej komorze kopalni (Virtual Comory, 2010).

Współautor publikacji pt. „Wdrożenie zarządzania procesowego w KGHM Polska Miedź S.A.” oraz „Koncepcje biznesowe branży wydobywczej. Studium KGHM Polska Miedź S.A.”.

Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji jest odpowiedzialny za:

 • zintegrowane planowanie i optymalizację bieżącej produkcji Spółki,
 • bezpieczeństwo i higienę pracy oraz kontrolę ryzyka środowiskowego,
 • działanie w zakresie utrzymania w gotowości aktywów produkcyjnych i nieprodukcyjnych oraz osiąganie głównych celów Strategii Energetycznej,
 • działalność w zakresie wytwarzania produktów oraz rozwoju produkcji głównej górniczej i hutniczej,
 • nadzorowanie działań związanych z wdrażaniem, utrzymaniem i doskonaleniem systemów zarządzania w Spółce,
 • zintegrowane zarządzanie łańcuchem dostaw.
Zasady zarządzania

Biogramy członków Rady Nadzorczej

Andrzej Kisielewicz
Przewodniczący Rady Nadzorczej

(Członek Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. od 2018 r.)

Absolwent Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Stopień doktora nauk matematycznych uzyskał w Polskiej Akademii Nauki w Warszawie. Habilitował się na Uniwersytecie Wrocławskim, a w 2001r. otrzymał tytuł profesora nauk matematycznych. Obecnie zajmuje stanowisko profesora zwyczajnego na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie zatrudniony jest na stałe od 1993 r.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w zagranicznych ośrodkach naukowych: University of Manitoba (Winnipeg, Kanada,1989-1990), Technische Hochschule Darmstadt (Niemcy, 1990-1992), Vanderbilt University (Nashville, USA, 2001-2002). Ponadto odbył wiele krótkookresowych staży zagranicznych między innymi we Francji, Włoszech, Austrii i Izraelu. Jest laureatem dwóch najbardziej prestiżowych na świecie stypendiów naukowych: stypendium Alexandra von Humboldta i stypendium Fulbrighta. 

Posiada również wieloletnie doświadczenie w pracy w radach nadzorczych. Między innymi był członkiem i przewodniczącym rad nadzorczych takich spółek jak „Spedtrans” sp. z o.o., „Teta” S.A. Od 2016 r, jest członkiem Rady Nadzorczej PKO BP S.A.   

Jest autorem ponad siedemdziesięciu publikacji naukowych z zakresu matematyki, logiki oraz informatyki w czasopismach zagranicznych, a także trzech książek w języku polskim („Logika i argumentacja”,” Sztuczna inteligencja i logika”, „Wprowadzenie do informatyki”).

Leszek Banaszak
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

(Członek Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. od 2018 r.)

Leszek Banaszak jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, z wykształcenia magister nauk politycznych.

Od 30 lat nieprzerwanie związany z administracją rządową (w tym dziewięć lat w służbie dyplomatycznej). Pracował między innymi w Biurze Prasowym Rządu, Ministerstwie Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, Ministerstwie Gospodarki, Ministerstwie Energii oraz Ministerstwie Aktywów Państwowych. 

Odpowiadał między innymi za koordynację współpracy dwustronnej Polski w dziedzinie ochrony środowiska, koordynację działań administracji polskiej wynikających ze współpracy Polski z międzynarodowymi instytucjami i organizacjami, działającymi w obszarze ochrony środowiska, między innymi za współpracę w ramach Organizacji Państw Morza Bałtyckiego (HELCOM), koordynację działań Polski w ramach Paneuropejskich Konferencji Ministrów Ochrony Środowiska, koordynację działań w zakresie współpracy międzynarodowej w wypełnianiu postanowień ramowej konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu. Współpracował także w ramach Europejskiej Komisji Gospodarczej (EKG ONZ) w Genewie oraz Komisji Trwałego Rozwoju ONZ (KTR ONZ) w Nowym Jorku.

Był głównym negocjatorem obszaru „Środowisko” podczas negocjacji o członkostwo Polski w Organizacji ds. Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w Paryżu.

Odpowiadał także za koordynację współpracy RP – OECD, RP - WTO (Światowa Organizacji Handlu) oraz nadzorował współpracę z Bankiem Światowym i Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju. 

Związany także z Departamentem Energetyki Ministerstwa Gospodarki, odpowiadał za współpracę międzynarodową i integrację europejską (był głównym negocjatorem obszaru negocjacyjnego „Energia” podczas negocjacji o członkostwo Polski w Unii Europejskiej), koordynował także prace legislacyjne, wynikające z dostosowania prawa polskiego do prawodawstwa UE. Był także odpowiedzialny za współpracę z organizacjami i instytucjami międzynarodowymi, działającymi w zakresie energii, m.in. Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Międzynarodową Agencją Energetyczną (IEA), Europejską Komisją Gospodarczą NZ (UN ECE), Komisją Trwałego Rozwoju ONZ (UN CSD), Sekretariatem Traktatu Karty Energetycznej (TKE), Radą Państw Morza Bałtyckiego, Światową Radą Energetyki (WEC).

W latach 2004-2009 oraz 2012-2016 w służbie dyplomatycznej w wydziałach Ambasady RP w Londynie. 

Od roku 2016 związany z Departamentem Energii Odnawialnej Ministerstwa Energii (obecnie od listopada 2019 r. Ministerstwo Aktywów Państwowych).

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w radach nadzorczych. Między innymi był przewodniczącym rady nadzorczej Krajowej Agencji Poszanowania Energii, obecnie pełni również funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej HUTMAR S.A.

Jarosław Janas
Sekretarz Rady Nadzorczej

(Członek Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. od 2018 r.)

Wrocławski adwokat i doktor nauk prawnych. W latach 2009-2010 prowadził badania na University of Exeter School of Law (UK) w przedmiocie brytyjskiej służby zdrowia, co zaowocowało pracą doktorską pt. Prywatyzacja brytyjskiego sektora publicznego na przykładzie National Health Service. Przedsiębiorca nieprzerwanie od 1999 r., nauczyciel akademicki, członek zarządu Fundacji Sancta Familia we Wrocławiu od 2005 r., Przewodniczący Rady Osiedla Biskupin-Sępolno-Bartoszowice-Dąbie w latach 2009-2013, wolontariusz Polish Home Ilford Park (UK) 2009-2010, członek Wrocławskiej Rady ds. Budżetu Obywatelskiego w latach 2015-2017, w latach 2016-2018 członek Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. (Skarb Państwa) oraz ekspert w dziedzinie reformy służby zdrowia (2018-2019). W latach 2011-2019 autor artykułów naukowych w przedmiocie prawa brytyjskiego, prywatyzacji sektora publicznego, sądowej kontroli administracji publicznej, prawa ochrony zdrowia. Współautor komentarza do Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Lex/el. 2019). Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu.

Józef Czyczerski

(Członek Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. od 2012 r.)

Wykształcenie średnie techniczne. Od 1979 r. zatrudniony w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Rudna”, elektromonter pod ziemią. Przewodniczący Krajowej Sekcji Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarność. Członek Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyboru pracowników w latach 1999 – 2011, a następnie od 2014 r.

Ireneusz Pasis

(Członek Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. od 2018 r.)

Wykształcenie średnie techniczne. Od 1988 r. górnik operator maszyn przodkowych Przedsiębiorstwie Budowy Kopalń „PeBeKa” S.A. w Lubinie (wcześniej Zakład Robót Górniczych w Lubinie). Od 2012 r. Przewodniczący Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w PeBeKa S.A.; a od 2015 r. Sekretarz Rady Pracowników w PeBeKa S.A. od 2014 r. pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Krajowej Sekcji Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarność. Wcześniej, w latach 2011 – 2015 był Przewodniczącym Rady Pracowników w PeBeKa S.A.

Bartosz Piechota

(Członek Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. od 2018 r.)

Bartosz Piechota jest adwokatem, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego a także Cardiff University Law School (Diploma in Legal Studies). Ukończył również Szkołę Prawa Amerykańskiego prowadzoną przez University of Florida Levin College of Law oraz Uniwersytet Warszawski. Posiada wieloletnie doświadczenie w świadczeniu doradztwa prawnego na rzecz największych przedsiębiorstw polskich i zagranicznych w szczególności w zakresie rozwiązywania sporów i restrukturyzacji oraz prawa korporacyjnego. W ostatnich latach doradzał między innymi przy realizacji szeregu kluczowych inwestycji infrastrukturalnych.  Przez dziesięć lat do września 2019 r. był wspólnikiem założycielem wiodącej w Polsce kancelarii prawnej zajmującej się rozwiązywaniem sporów i restrukturyzacją. Wcześniej pracował w międzynarodowych i polskich kancelariach prawnych m.in. Allen & Overy oraz Wardyński i Wspólnicy. W okresie od 2014 do 2016 r. pełnił funkcję „Liaison Officer” International Bar Association w sekcji restrukturyzacyjnej i upadłościowej odpowiedzialnego za obszar Europy Środkowej i Wschodniej. Jest członkiem International Bar Association a także autorem publikacji oraz prelegentem na międzynarodowych oraz krajowych konferencjach. W latach 2016 – 2019 był członkiem Rady Nadzorczej PLL LOT S.A., a w okresie od października 2018 do lipca 2019 r. pełnił, w ramach delegacji, funkcję członka Zarządu PLL LOT S.A. Obecnie jest członkiem zarządu Polskiej Grupy Lotniczej S.A.  Od wielu lat współpracuje w charakterze eksperta z Fundacją Republikańską.

Marek Pietrzak

(Członek Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. od 2016 r.)

Radca Prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz Wydziału Ekonomii Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji w Warszawie. W roku 2013 ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie i uzyskał uprawnienie do wykonywania zawodu. Ukończył także studia z obszaru zarządzania i biznesu (MBA) w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie akredytowane przez Apsley Business School of London, uzyskując tytuł Executive Master of Business Administration. Jest również absolwentem studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Posiada doświadczenie zawodowe w administracji publicznej a także praktykę w zakresie nadzoru i zarządzania spółkami prawa handlowego, w tym z udziałem Skarbu Państwa.

W swojej praktyce zawodowej koncentruje się na obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych. Jego wiodącą specjalizacją jest prawo cywilne oraz gospodarcze, w szczególności prawo spółek, a także prawo pracy.

Pan Marek Pietrzak pełni obecnie funkcje Prezesa Zarządu w Orlen Asfalt Sp. z o.o. oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej w Polskim Radio Regionalnej Rozgłośni w Warszawie Radio dla Ciebie S.A.

Bogusław Szarek

(Członek Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. od 2012 r.)

Wykształcenie średnie techniczne. 

Od 1982 r. zatrudniony w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Sieroszowice” na stanowisku „ślusarz mechanik maszyn i urządzeń górniczych”.

Od 1992 r. Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” O/ZG „Sieroszowice”. Po połączeniu kopalni Polkowice z kopalnią Sieroszowice od 1996 r. Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” O/ZG Polkowice – Sieroszowice. Od 2012 r. Członek Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyboru pracowników.

Wiceprzewodniczący Rady Krajowej Sekcji Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarność”. Skarbnik Rady Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”. Członek Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Agnieszka Winnik-Kalemba

(Członek Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. od 2016 r.)

Jest adwokatem, absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła również Public Administration na Georgetown University in Washington D.C.; oraz Public Administration and Business Law na University of Kentucky.

Aplikację adwokacką ukończyła w 2003 r. w Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu i uzyskała uprawnienie do wykonywania zawodu.

Od 2003 r. jest właścicielem Kancelarii Adwokackiej. W latach 2006-2010 pełniła funkcję doradcy i stałego współpracownika śp. Posłanki Aleksandry Natalii – Świat. W latach 1999-2003 zdobywała doświadczenie jako aplikantka adwokacka w Kancelarii Adwokackiej adw. Kazimierza Cyrklewicza we Wrocławiu. Ponadto wcześniej była Szefem Biura Obsługi Prawnej Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu oraz Asystentem Prawnym Przewodniczącego Izby Regionów Rady Europy w Strasburgu, Sejmik Samorządowy Województwa Wrocławskiego. Doświadczenie zdobyła również jako Asystent Prawny Law Offices of Bowles w Keating, Matuszewich & Fiordalisi Chicago – Milan – Rome, a Partnership of Professional Corporation, Chicago USA. 

Była Wiceprzewodniczącą oraz członkiem Rady Nadzorczej PKO BP S.A. 

Zmiany w składzie władz Jednostki Dominującej

Zarząd Spółki

Zgodnie ze Statutem KGHM Polska Miedź S.A. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Skład Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. X kadencji od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. przedstawiał się następująco:

 • Marcin Chludziński - Prezes Zarządu,
 • Adam Bugajczuk - Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju,
 • Paweł Gruza - Wiceprezes Zarządu ds. Aktywów Zagranicznych,
 • Katarzyna Kreczmańska-Gigol - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych,
 • Radosław Stach Wiceprezes - Zarządu ds. Produkcji.

Rada Nadzorcza Spółki

Zgodnie ze Statutem Spółki Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. 

Skład Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. X kadencji na dzień 1 stycznia 2019 r. przedstawiał się następująco:

 • Andrzej Kisielewicz - Przewodniczący,
 • Leszek Banaszak - Zastępca Przewodniczącego,
 • Jarosław Janas - Sekretarz,
 • Janusz Marcin Kowalski,
 • Bartosz Piechota,
 • Marek Pietrzak,
 • Agnieszka Winnik–Kalemba,
 • wybrani przez pracowników:
 • Józef Czyczerski,
 • Ireneusz Pasis,
 • Bogusław Szarek.

W dniu 23 października 2019 r. Pan Janusz Marcin Kowalski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem 11 listopada 2019 r.

Skład Rady Nadzorczej od dnia 11 listopada 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. przedstawiał się następująco:

 • Andrzej Kisielewicz - Przewodniczący,
 • Leszek Banaszak - Zastępca Przewodniczącego,
 • Jarosław Janas - Sekretarz,
 • Bartosz Piechota,
 • Marek Pietrzak,
 • Agnieszka Winnik–Kalemba,
 • wybrani przez pracowników:
 • Józef Czyczerski,
 • Ireneusz Pasis,
 • Bogusław Szarek.
Zasady zarządzania

System wynagradzania władz spółki

Wskaźniki GRI
GRI 102-35

Wynagrodzenia Członków Organów Jednostki Dominującej i Pozostałego Kluczowego Personelu Kierowniczego Grupy Kapitałowej

Informacja dotycząca wynagrodzeń Członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami Rada Nadzorcza, działając na podstawie upoważnień Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KGHM Polska Miedź S.A., zatwierdziła wzory umów o świadczenie usług zarządzania dla członków Zarządu Spółki ustalające szczegółowe zasady zatrudnienia i wynagrodzenia. Na ich podstawie z członkami Zarządu zawarte zostały umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia przez nich funkcji członka Zarządu. Oznacza to, że rozwiązanie umowy następuje z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności. 

Członkom Zarządu przysługuje miesięczne wynagrodzenie podstawowe oraz wynagrodzenie zmienne, stanowiące wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki.

Wynagrodzenie stałe dla poszczególnych członków Zarządu Spółki zawiera się w przedziale od siedmiokrotności do piętnastokrotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. 

Wynagrodzenie stałe wynosi:

 • w przypadku Prezesa Zarządu: 15-krotność,
 • w przypadku pozostałych członków Zarządu: 14-krotność.

Wynagrodzenie zmienne uzależnione jest od poziomu realizacji ustalonych przez Radę Nadzorczą na dany rok celów zarządczych i nie może przekroczyć 100% rocznego wynagrodzenia stałego za czas wykonywania umowy, pod warunkiem, że umowa była wykonywana w danym roku ponad 3 miesiące.

Na podstawie Statutu KGHM Polska Miedź S.A., regulaminu Rady Nadzorczej, umów o świadczenie usług zarządzania, zapisów uchwały NWZ nr 8/2016 oraz ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierującymi niektórymi spółkami, Rada Nadzorcza wyznaczyła Członkom Zarządu Cele Zarządcze na rok 2019.

Rada Nadzorcza określiła także cele warunkujące możliwość otrzymania części zmiennej wynagrodzenia za rok 2019:

 • stosowanie zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych zgodnych z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami we wszystkich spółkach Grupy;
 • realizacja obowiązków, o których mowa w art. 17-20, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Wypłata wynagrodzenia zmiennego następuje na podstawie złożonego przez poszczególnych członków Zarządu sprawozdania z realizacji celów. Warunkiem otrzymania części zmiennej jest realizacja przez zarządzającego celów zarządczych, zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy oraz udzielenie zarządzającemu przez Walne Zgromadzenie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu. Na tej postawie Rada Nadzorcza dokonuje oceny wykonania wyżej wymienionych celów i pod warunkiem spełnienia celów warunkujących prawo do wynagrodzenia zmiennego ustala wysokość należnej wypłaty wynagrodzenia zmiennego.

Potencjalnie należne wynagrodzenie Członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. za 2019 r.

Imię i nazwisko

Stanowisko

Potencjalnie należne wynagrodzenie zmienne (w tys PLN)

Marcin Chludziński

Członek Zarządu - Prezes Zarządu

792,7

Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Członek Zarządu - Wiceprezes Zarządu

739,8

Radosław Stach

Członek Zarządu - Wiceprezes Zarządu

739,8

Adam Bugajczuk

Członek Zarządu - Wiceprezes Zarządu

739,8

Paweł Gruza

Członek Zarządu - Wiceprezes Zarządu

739,8

RAZEM

 

3 751,9

1) za 2019 r. na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania

Zarządzający może przystąpić do Pracowniczego Programu Emerytalnego na zasadach wynikających z obowiązującej w tym względzie Umowy Zakładowej, z tym, że wysokość miesięcznej składki podstawowej w tym Programie zawarta jest w wysokości należnego za ten okres wynagrodzenia stałego.

Rada Nadzorcza od 2020 r., w oparciu o treść umów łączących poszczególnych Członków Zarządu ze Spółką wyraziła zgodę na pokrycie przez Spółkę kosztu ubezpieczenia na życie w ramach funkcjonujących już w Spółce grupowego ubezpieczenia na życie, w tym na wypadek śmierci, nieszczęśliwego wypadku lub choroby. Zakres ubezpieczenia jest analogiczny, jak zapewniony kadrze kierowniczej, z tą tylko różnicą, że w przypadku wybrania przez Zarządzającego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, część składki dotyczącej tej opcji nie będzie finansowana przez Spółkę.

Umowy o świadczenie usług zarządzania regulują również sprawy dotyczące stosowania (wykorzystywania) wszelkich zasobów (środków) Spółki wymaganych do wykonywania obowiązków umownych i zachowania wymogów bezpieczeństwa, co do gromadzenia i przesyłania danych, w tym w szczególności:

 • powierzchni biurowej wraz z wyposażeniem i urządzeń technicznych, w tym komputera osobistego z bezprzewodowym dostępem do sieci Internet i innym niezbędnym wyposażeniem, środków łączności, w tym telefonu komórkowego, 
 • lokalu mieszkalnego stosownego do pełnionej Funkcji (przy czym Spółka ponosi koszt takiego lokalu do wysokości 2 500 PLN netto), 
 • uczestnictwa w konferencjach, seminariach lub spotkaniach o charakterze biznesowym związanych z przedmiotem działalności Spółki, i o ile jest to konieczne dla realizacji tychże zobowiązań, odbywania podróży w kraju i za granicą,
 • ponoszenia przez Spółkę kosztów związanych ze świadczeniem usług poza jej siedzibą, niezbędnych do należytego wykonania usług, w szczególności takich jak koszty podróży i zakwaterowania w standardzie stosownym do wykonywanej funkcji,
 • korzystania z samochodu służbowego do celów służbowych,
 • ponoszenia kosztów ubezpieczenia Zarządzającego od odpowiedzialności cywilnej z tytułu pełnionej funkcji,
 • ponoszenia lub refinansowania kosztów indywidualnego szkolenia Zarządzającego związanego z przedmiotem Umowy i obowiązkami umownymi Zarządzającego za każdorazową, uprzednią zgodą Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

Umowy stanowią również, że w przypadku pełnienia przez Zarządzającego funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej, Zarządzający nie będzie pobierał dodatkowego wynagrodzenia z tytułu pełnienia tych funkcji, poza wynagrodzeniem, o którym mowa w umowie o świadczenie usług zarządzania łączącej go ze Spółką. Ponadto Zarządzający ma obowiązek informować Radę Nadzorczą o posiadaniu akcji spółek publicznych i uzyskać jej zgodę na objęcie lub pełnienie funkcji w organach innej spółki handlowej - z wyłączeniem spółek Grupy Kapitałowej, nabycie lub posiadanie udziałów albo akcji w innej spółce handlowej, jak również na wykonywanie pracy lub świadczenie usług na rzecz innych podmiotów na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub na podstawie innego stosunku prawnego.

Zawarte z członkami zarządu umowy regulują kwestię wypłaty odprawy w razie rozwiązania albo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług zarządzania z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z jej postanowień. Przewiduje ona, że Spółka wypłaci odprawę w wysokości trzykrotności części stałej wynagrodzenia (jeżeli umowa obowiązywała co najmniej 12 miesięcy). 

Umowy z członkami Zarządu zawierają regulacje - zarówno w trakcie trwania umowy, a także po ustaniu pełnienia funkcji – dotyczące zakazu konkurencji. W szczególności stanowią, że w okresie 6 miesięcy od dnia ustania pełnienia funkcji nie będą oni prowadzili działalności konkurencyjnej. Z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji KGHM wypłaci zarządcy odszkodowanie w łącznej wysokości obliczonej jako iloczyn miesięcznego wynagrodzenia stałego i 6-miesięcznego okresu trwającego zakazu. Warunkiem wypłaty przedmiotowego odszkodowania jest sprawowanie funkcji zarządcy przez co najmniej 3 miesiące. Członek Zarządu, który naruszy postanowienia wyżej wymienionej umowy, zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości całości otrzymanego odszkodowania. Zapłata kary umownej nie wyłącza prawa Spółki do dochodzenia odszkodowania przewyższającego jej wysokość na zasadach ogólnych.

Informacja dotycząca wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej

Wynagrodzenia członków organów nadzorczych zostało ustalone dnia 7 czerwca 2019 r. przez Walne Zgromadzenie Wspólników w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia poszczególnych członków Rady Nadzorczej uzależniona jest od pełnionej w niej funkcji i ustalana jako 2,2 lub 2 krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez prezesa GUS. Członkom Rady Nadzorczej nie przysługuje wynagrodzenie za miesiąc, w którym nie byli obecni na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych, które ocenia i kwalifikuje Rada Nadzorcza.

Spółka również pokrywa lub zwraca koszty związane z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.

Szczegółowa informacja na temat wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści osób nadzorujących znajduje się w nocie 12.10 jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

System wynagrodzeń kluczowych menedżerów

Kluczowa kadra menedżerska wynagradzana jest na podstawie umów o pracę. W czasie jej trwania pracownikowi przysługują:

 • podstawowe wynagrodzenie miesięczne, które wynosi – w zależności od pełnionej funkcji – od 5-krotności do 11-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale roku ubiegłego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
 • roczna premia, wypłacana zgodnie z zasadami premiowania ustalonymi przez Zarząd, opartymi na systemie mierników biznesowych (KPI) i indywidualnych celów (MBO). Zasady ustalania i przyznawania premii rocznej (STIP - Short-Term Incentive Plan) w KGHM Polska Miedź S.A. funkcjonują od 2013 r. System oparty jest na KPI solidarnościowych, indywidualnych oraz zadaniach, których bazę stanowią kluczowe wskaźniki efektywności Zarządu oraz cele wynikające ze strategii Spółki,
 • świadczenia dodatkowe tj. ubezpieczenie na życie, Pracowniczy Program Emerytalny, Abonamentowa Opieka Medyczna,
 • samochód służbowy.

Polityka różnorodności stosowana do organów administrujących, zarządzających i nadzorujących Spółki

KGHM Polska Miedź S.A. stosuje dobre praktyki promujące różnorodność w odniesieniu do pracowników. Będąc firmą globalną, działającą na rynkach światowych, stosowane są standardy pracy i relacji pracowniczych zgodne z obowiązującym prawem lokalnym, jak również określone przez międzynarodowe instytucje. Obowiązujące regulacje i polityki uwzględniają dobro pracowników i wzajemnych relacji, opierając się na najlepszych praktykach, niezależnie od jurysdykcji, w której działa KGHM Polska Miedź S.A. 

KGHM Polska Miedź S.A. tworzy środowisko i miejsce pracy wolne od dyskryminacji dlatego nie są tolerowane żadne formy dyskryminacji, zwłaszcza z powodu płci, rasy, wieku, pochodzenia, religii, niepełnosprawności, światopoglądu, orientacji seksualnej, statusu społecznego, stanu cywilnego, inwalidztwa, przynależności do partii politycznych i związków zawodowych oraz sposobu zatrudnienia.

KGHM Polska Miedź S.A. zarządza różnorodnością dążąc do tworzenia kultury organizacyjnej opartej na wzajemnym poszanowaniu, równym traktowaniu, dostępie do możliwości rozwojowych i wykorzystaniu potencjału pracowników. Podejście do zarządzania różnorodnością definiuje „Deklaracja Różnorodności KGHM Polska Miedź S.A.”.

Ponadto w KGHM Polska Miedź S.A. z pełnym poszanowaniem zasady różnorodności oraz zasady równego dostępu do zatrudnienia odbywa się proces rekrutacji. Wszyscy kandydaci spełniający określone kryteria dla danego trybu procesu rekrutacji są równo traktowani. Uczestnicy procesu przestrzegają zakazu dyskryminacji. Dążą do zapewnienia racjonalnej różnorodności w doborze składu osobowego pracowników, przy zachowaniu prymatu wiedzy, kompetencji merytorycznych oraz umiejętności społecznych. 

Zarządzanie różnorodnością dotyczy również członków Rady Nadzorczej i Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Kadrę zarządzającą i nadzorującą tworzą osoby o różnej płci, wieku i doświadczeniu:

Wskaźniki GRI
GRI 102-22

Struktura różnorodności wśród kadry zarządzającej i nadzorującej na 31 grudnia 2019 r.

Struktura różnorodności wieku

Staż pracy w KGHM Polska Miedź S.A

Zasady zarządzania

Struktura organizacyjna

Wskaźniki GRI
GRI 102-5

Struktura korporacyjna grupy KGHM

Na 31 grudnia 2019 r. w skład Grupy Kapitałowej wchodziła Jednostka Dominująca – KGHM Polska Miedź S.A. i 72 jednostki zależne (w tym dwa fundusze inwestycyjne zamknięte aktywów niepublicznych), zlokalizowane na czterech kontynentach: Europa, Ameryka Północna, Ameryka Południowa i Azja.

Część jednostek zależnych tworzyło własne grupy kapitałowe. Największą z nich, zarówno pod względem liczebności podmiotów, jak i wysokości kapitałów, jest Grupa Kapitałowa KGHM INTERNATIONAL LTD., której główne aktywa zlokalizowane są w Kanadzie, USA i Chile. W jej skład wchodziła jednostka dominująca i 26 jednostek zależnych. Na dzień kończący okres sprawozdawczy, Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. posiadała udział w dwóch wspólnych przedsięwzięciach - Sierra Gorda S.C.M. i NANO CARBON Sp. z o.o.. 

Szczegółową strukturę Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., wraz z powiązaniami pomiędzy podmiotami, umieszczono na dwóch poniższych schematach. 

Główne podmioty Grupy Kapitałowej, zaangażowane w branżę wydobywczą, tworzą trzy podstawowe segmenty sprawozdawcze, które podlegają odrębnej ocenie przez organy zarządcze. Należą do nich: KGHM Polska Miedź S.A., KGHM INTERNATIONAL LTD. i Sierra Gorda S.C.M. Pozostałe spółki, z wyłączeniem Future 1 Sp. z o.o., Future 2 Sp. z o.o., Future 3 Sp. z o.o., Future 4 Sp. z o.o., Future 5 Sp. z o.o., Future 6 Sp. z o.o., Future 7 Sp. z o.o., wchodzą w skład segmentu pod nazwą Pozostałe segmenty.

Wskaźniki GRI
GRI 102-45

Struktura organizacyjna Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
wraz z pozycją Jednostki Dominującej KGHM Polska Miedź S.A. oraz poziomem jej udziałów właścicielskich w poszczególnych Spółkach

1/ wspólne przedsięwzięcie wyceniane metodą praw własności
2/ jednostka zależna niepodlegająca konsolidacji

Struktura organizacyjna Grupy Kapitałowej KGHM International

1/ wspólne przedsięwzięcie wyceniane metodą praw własności
2/ jednostka zależna niepodlegająca konsolidacji

Zasady zarządzania

Kodeks grupy

W celu zapewnienia optymalnego modelu zarządzania i nadzoru nad procesami biznesowymi realizowanymi w ramach Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., zwłaszcza w kontekście jej dynamicznego rozwoju w ostatnich latach, przeprowadzono proces budowy nowego ładu korporacyjnego, opartego o systemowe rozwiązania prawne i korporacyjne.

U założeń tego projektu legły wartości Grupy KGHM oraz potrzeba formalno-prawnego uregulowania zasad współpracy w ramach Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Na tej bazie wprowadzono Kodeks Grupy KGHM Polska Miedź S.A.

Korzyści wynikające z wdrożenia Kodeksu Grupy KGHM to:

 • Określenie podstaw prawnych wspólnej strategii dla całej Grupy Kapitałowej KGHM, co pozwala na oparcie strategii konkretnej spółki o Strategię KGHM Polska Miedź S.A. i nakłada obowiązek utrzymania spójności.
 • Zharmonizowanie interesu danej spółki z interesem Grupy KGHM.
 • Usprawnienie zarządzania w poszczególnych obszarach działalności.
 • Ujednolicenie zasad funkcjonowania Grupy Kapitałowej KGHM, np. w zakresie przekazywania informacji, sprawozdawczości itp.
 • Zapewnienie skutecznego monitoringu kluczowych decyzji biznesowych podejmowanych
  przez spółki.
 • Zapewnienie wdrażania ujednoliconych standardów w spółkach.
 • Zwiększenie bezpieczeństwa działania organów spółek.

W 2019 r. nie miała miejsca żadna istotna zmiana zasad Zarządzania Grupą Kapitałową. W ramach działań usprawniających koordynację procesów zachodzących w Grupie i zwiększenia jej bezpieczeństwa działania, wprowadzano nowe lub udoskonalano dotychczas stosowane narzędzia.  Jednym z istotniejszych działań było powołanie organu doradczego Zarządu, tj. Rady Grupy KGHM. 

Rada Grupy jest stałym zespołem o uprawnieniach doradczo-konsultacyjnych, ułatwiającym podejmowanie zorganizowanych działań w ramach Grupy KGHM. Rada współpracuje z podmiotami z Grupy w sposób nienaruszający obowiązki i uprawnienia organów statutowych spółek. Przedmiotem zainteresowania Rady Grupy KGHM są wszystkie sprawy mające istotne znaczenie dla funkcjonowania Grupy. W Radzie zasiada kadra kierownicza Centrali KGHM, odpowiedzialna za zarządzanie wszystkimi istotnymi obszarami. W uzasadnionych przypadkach w jej skład mogą wejść inne osoby, w tym przedstawiciele spółek Grupy KGHM.  

Standardy Etyczne

Wskaźniki GRI
GRI 102-16

KGHM to firma z blisko 60-letnimi tradycjami, działająca w oparciu o silnie zakorzenione wartości i zasady, którymi Pracownicy kierują się w codziennej pracy. Bezpieczeństwo, współdziałanie, zorientowanie na wyniki, odpowiedzialność i odwaga - wartości te łączą wszystkich pracowników KGHM, niezależnie od tego czy pracują w kopalni, zakładzie przeróbczym czy też w hucie, w Polsce, czy na innych szerokościach geograficznych. KGHM buduje swoją globalną pozycję w świecie jako wiarygodny producent, zaufany kontrahent i firma prowadząca politykę zrównoważonego rozwoju. 

Przedstawione powyżej wartości są realizowane w KGHM Polska Miedź S.A. w oparciu o standardy etyczne. Ich podstawowy podział przedstawia poniższy schemat:

Kluczowe Standardy Etyczne przekładające się na zasady działania w KGHM Polska Miedź S.A.

 

Dobro Człowieka

Człowiek jako kluczowy i najważniejszy kapitał podlega szczególnej ochronie i pozostaje w centrum uwagi organów Spółki. KGHM Polska Miedź S.A. stawia sobie za cel budowę kultury organizacji, której fundamentem jest kształtowanie relacji opartych na bezwzględnym poszanowaniu godności i dóbr osobistych pracownika, bez względu na miejsce zatrudnienia i relacje służbowe.

Dobro firmy

Dbamy o dobro Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. dążąc do zabezpieczenia stabilnego rozwoju poszczególnych Spółek, zapewnienia ciągłości procesów oraz przeciwdziłając ryzyku powstania strat.

Dobro Interesariuszy

Dobre, oparte na wzajemnym zrozumieniu i zaufaniu relacje z interesariuszami mają kluczowe znaczenie dla KGHM Polska Miedź S.A. jako organizacji wywierającej istotny wpływ na swoje otoczenie gospodarcze, społeczne i środowiskowe.

Podstawowe Standardy Etyczne są realizowane poprzez zasady etycznego postępowania, który scharakteryzowano na poniższym schemacie:

Podział zasad etycznego postępowania

W komunikacji i wdrażaniu Standardów Etycznych w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. pomaga system kodeksów, polityk i procedur, wprowadzanych i utrzymywanych przez odpowiednio przeszkolonych Pełnomocników ds. Etyki i Antykorupcji oraz Komisje ds. Etyki. Ich wdrożenia wypełniają światowe standardy ładu korporacyjnego oraz coraz większe oczekiwania ze strony Interesariuszy, w tym przede wszystkim klientów ora instytucji finansowych.

Opierając się na najlepszych praktykach ładu korporacyjnego, w Spółce obowiązują zasady, polityki i instrukcje, wprowadzające globalne, ujednolicone standardy, dostosowane do regulacji prawnych wszystkich jurysdykcji, w których działa Grupa KGHM Polska Miedź S.A.:

Polityka Prawa Konkurencji w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Celem Polityki Prawa Konkurencji jest stworzenie ram funkcjonalnych systemu, który pozwoli Grupie KGHM Polska Miedź S.A. na utrzymanie zgodności z prawem konkurencji, które ma zastosowanie we wszystkich krajach, w których działa Grupa KGHM Polska Miedź S.A.

Polityka Antykorupcyjna w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Polityka Antykorupcyjna ustala podstawowe zasady i standardy, których celem jest zapobieganie łamaniu obowiązujących regulacji antykorupcyjnych w jurysdykcjach, w których działa Grupa KGHM Polska Miedź S.A. Grupa stosuje politykę zera tolerancji dla korupcji i przekupstwa.

Polityka Odpowiedzialnego Łańcucha Dostaw w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Polityka Odpowiedzialnego Łańcucha Dostaw ma na celu zagwarantowanie wyboru tylko odpowiedzialnych dostawców, zwłaszcza w przypadku pozyskiwania tzw. minerałów konfliktowych (złota, cyny, wolframu i tantalu) oraz zapewnienie, że nabywane przez Grupę KGHM Polska Miedź S.A. towary i usługi nie przyczyniają się do finansowania terroryzmu oraz wytwarzane lub świadczone są z poszanowaniem podstawowych praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska oraz przeciwdziałania korupcji.

Polityka Bezpieczeństwa w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Polityka Bezpieczeństwa określa wspólne zasady i cele dla podmiotów i jednostek organizacyjnych wchodzących w skład Grupy KGHM związanych z bezpieczeństwem i przeciwdziałaniem stratom. Zgodnie z jej brzmieniem Wszyscy pracownicy Grupy KGHM kierują się elementarnymi zasadami, tj. uczciwością zawodową, rzetelnością w wykonywaniu obowiązków służbowych, lojalnością wobec pracodawcy, zorientowaniem na wyniki, odwagą, współdziałaniem, odpowiedzialnością, wspólną dbałością o bezpieczeństwo i przeciwdziałanie stratom oraz unikaniem działań na szkodę pracodawcy.

Wskaźniki GRI
GRI 102-16
 GRI 102-17

W 2019 r. w Spółce dokonano aktualizacji Procedury badania łańcucha dostaw dla złota i srebra w KGHM Polska Miedź S.A., celem zapewnienia zgodności z obowiązującymi wytycznymi LBMA Responsible Gold Guidance V8 i LBMA Responsible Silver Guidance V1.  System zarządzania odpowiedzialnym łańcuchem dostaw złota i srebra podlega corocznemu, niezależnemu, zewnętrznemu audytowi, potwierdzającemu wypełnienie przez Spółkę zasad dostarczania bezkonfliktowego złota i srebra w rozumieniu LBMA Responsible Gold Guidance oraz LBMA Responsible Silver Guidance.

W 2018 r. Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przyjął nowy Kodeks Etyki Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.. W celu przestrzegania najważniejszych zasad związanych z zapobieganiem korupcji w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz w spółkach krajowych i zagranicznych Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., zaktualizowano Politykę Antykorupcyjną oraz Procedurę Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.. Procedura szczegółowo określa standardy zachowania w sytuacjach korupcjogennych oraz wskazuje na odpowiedzialność karną za nadużycia. Stosuje się ją w celu minimalizacji ryzyka korupcji oraz ograniczenia wszelkich zjawisk korupcyjnych, mogących zachodzić w związku z funkcjonowaniem Grupy Kapitałowej KGHM. Procedura reguluje kwestię zarządzania ryzykiem wystąpienia konfliktu interesów. Jej integralnym elementem jest Instrukcja postępowania z upominkami biznesowymi.

W roku 2019 przyjęto W Grupie KGHM Politykę Bezpieczeństwa, określającą wspólne zasady i cele dla podmiotów i jednostek organizacyjnych wchodzących w skład Grupy KGHM, związanych z bezpieczeństwem i przeciwdziałaniem stratom. Wdrożono również w krajowych i zagranicznych podmiotach KGHM Procedurę dotyczącą weryfikacji kontrahentów w postępowaniach zakupowych, sprzedażowych i inwestycyjnych, która określa spójne i jednolite zasady realizacji procesu weryfikacji Kontrahentów zewnętrznych, powiązanych z procesami zakupowymi, sprzedażowymi i inwestycyjnymi.

W roku 2019 zaktualizowano treść procedury w zakresie regulacji dotyczących konfliktu interesów oraz upominków akceptowalnych. W oddziałach i wybranych siedmiu spółkach krajowych utworzono komórki ds. bezpieczeństwa i przeciwdziałania stratom. We wszystkich podmiotach KGHM, krajowych i zagranicznych, funkcjonują Pełnomocnicy ds. Etyki i Antykorupcji. W roku 2019 zaktualizowano również Procedurę Ujawniania Nieprawidłowości i Ochrony Sygnalistów w Grupie KGHM, dostosowując ją do wymagań zmienionej Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Procedura ma na celu zwiększenie efektywności wykrywania i rozwiązywania sytuacji związanych z wystąpieniem nieprawidłowości stanowiących nadużycia w stosunku do przyjętych w Grupie KGHM regulacji, w szczególności Kodeksu Etyki Grupy KGHM, Polityki Bezpieczeństwa, Polityki Antykorupcyjnej, Procedury Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym. 

W roku 2019 uruchomiono dodatkowy kanał dla Sygnalistów – platformę „Linia Etyki KGHM”, dostępny na stronie korporacyjnej zarówno dla pracowników, jak i osób trzecich, w tym kontrahentów i klientów. Platforma dostępna jest w czterech językach – polskim, angielskim, hiszpańskim i rosyjskim. Umożliwia dokonanie anonimowego zgłoszenia nieprawidłowości i jest alternatywnym kanałem dla pozostałych form kontaktu – linii telefonicznych, skrzynek mailowych i adresów do korespondencji. W podmiotach Grupy KGHM wdrożono Procedurę Kontroli Wewnętrznej Pionu Bezpieczeństwa i Przeciwdziałania Stratom KGHM Polska Miedź S.A.. Kontrola realizowana przez Pion Bezpieczeństwa i Przeciwdziałania Stratom obejmuje swym zakresem identyfikację i wykrywanie oszustw, nieprawidłowości, nadużyć, korupcji, mobbingu i naruszeń postanowień Kodeksu Etyki w Grupie Kapitałowej. Wdrożono również Procedurę Antymobbingową, pozwalającą na efektywne przeciwdziałanie zjawisku mobbingu w miejscu pracy. Narzędziem wspierającym Pracodawcę w kwestii przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji oraz łamania praw pracowniczych są powołane w podmiotach Grupy KGHM Komisje ds. Etyki. 

Dodatkowo, prace wspierające i podnoszące standardy etyczne i ładu korporacyjnego będą kontynuowane w roku 2020 r.  

System bezpieczeństwa i przeciwdziałania stratom

W roku 2018 Spółka KGHM Polka Miedź S.A. rozpoczęła wdrażanie globalnego Systemu Bezpieczeństwa i Przeciwdziałania Stratom w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. 

System ma na celu ochronę interesu pracodawcy poprzez przeciwdziałanie czynom narażającym firmę na straty materialne i wizerunkowe oraz optymalizację wydatków i inwestycji, skutkującą oszczędnościami dla Grupy KGHM Polska Miedź S.A.. Jego istotne elementy to:

 • zdefiniowane procedury i mechanizmy kontrolne,
 • standaryzacja procedur i procesów związanych z ww. obszarem w całej Grupie Kapitałowej KGHM,  
 • efektywne zapobieganie nadużyciom skutkującym stratami Grupy Kapitałowej KGHM,
 • efektywne wykrywanie zaistniałych nadużyć, prowadzenie czynności sprawdzających i kontrolnych oraz wprowadzanie mechanizmów naprawczych,
 • przeciwdziałanie korupcji,
 • zwiększenie wrażliwości etycznej pracowników.

Odpowiedzialność za wdrożenie, funkcjonowanie i nadzór nad systemem sprawuje Pion Bezpieczeństwa i Przeciwdziałania Stratom w Centrali KGHM Polska Miedź S.A. Obecnie Pion składa się z dwóch Departamentów: 

 1. Departamentu Bezpieczeństwa, w którym znajduje się m.in. Wydział Etyki i Procedur Antykorupcyjnych, Wydział Bezpieczeństwa i Przeciwdziałania Stratom oraz Wydział Bezpieczeństwa Fizycznego i Technicznego.
 2. Departamentu Bezpieczeństwa Łańcucha Dostaw, w którym znajduje się Wydział Monitoringu Łańcucha Dostaw oraz Wydział Analiz. 

W Oddziałach i zależnych Spółkach krajowych i zagranicznych KGHM powołano w roku 2018 Pełnomocników ds. Etyki i Antykorupcji, których pracę monitoruje, nadzoruje i koordynuje Pełnomocnik ds. Etyki i Antykorupcji w Grupie Kapitałowej KGHM (funkcję tę, zgodnie z procedurą, pełni Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa KGHM). 

W roku 2019 utworzono komórki ds. bezpieczeństwa i przeciwdziałania stratom w Oddziałach KGHM Polska Miedź S.A. oraz w siedmiu wybranych Spółkach krajowych, które wytypowano w oparciu o wielkość wydatków i poziom zagrożeń krajowych. Kierownicy komórek są odpowiedzialni za wdrażanie i nadzorowanie systemu bezpieczeństwa i przeciwdziałania stratom, etyki i procedur antykorupcyjnych, bezpieczeństwa łańcucha dostaw oraz ochrony fizycznej i technicznej oraz podlegają merytorycznie Dyrektorowi Naczelnemu ds. Bezpieczeństwa i Przeciwdziałania Stratom w KGHM Polska Miedź S.A..

Od roku 2017 organizowane są cykliczne szkolenia antykorupcyjne dla pracowników wszystkich podmiotów KGHM. W 2018 roku zostało przeprowadzone specjalne szkolenie dedykowane kadrze zarządzającej, a następnie pełnomocnikom (40 osób). Wszystkie materiały i instrukcje dostępne są na bieżąco dla Pracowników na wewnętrznym portalu korporacyjnym, w utworzonej zakładce, poświęconej tematycznie zagadnieniom etyki i przeciwdziałania korupcji.

W roku 2019 przeprowadzono szkolenie stacjonarne z zakresu przeciwdziałania korupcji, prowadzone przez eksperta z CBA, dla osób na stanowiskach zarządczych, kierowniczych oraz osób odpowiedzialnych za procesy zakupowe w Podmiotach Grupy KGHM. W sumie odbyło się 5 szkoleń, w których udział wzięły 143 osoby.

Prowadzone są cykliczne spotkania i szkolenia dla Pełnomocników ds. Etyki i Antykorupcji (40 osób). W roku 2019 zrealizowano 3 takie szkolenia. Miały one na celu podnoszenie kompetencji Pełnomocników oraz wymianę doświadczeń. Pełnomocnicy są odpowiedzialni za organizację i realizację szkoleń z zakresu etyki i antykorupcji w podmiotach KGHM. 

W roku 2020 uruchomione zostały w KGHM Polska Miedź S.A. (Centrala i Oddziały) dwa moduły szkolenia e-learningowego z zakresu etyki, przeciwdziałania nieprawidłowościom w firmie (w szczególności korupcji, mobbingowi, dyskryminacji) oraz odbierania zgłoszeń od Sygnalistów: 

 1. dla kadry kierowniczej, Pełnomocników ds. Etyki i Antykorupcji oraz Członków Komisji ds. Etyki - szkoleniem objęto 695 osób.
 2. dla pozostałych pracowników z dostępem do platformy e-learningowej - szkoleniem objęto 5818 osób.

W roku 2019 zrealizowano również szereg działań komunikacyjnych, skierowanych do pracowników Grupy Kapitałowej KGHM, promujących wartości etyczne i kształtujących kulturę organizacji:

 • wyemitowano 5 filmów edukacyjnych, dotyczących Kodeksu Etyki, przeciwdziałania mobbingowi, Platformy dla Sygnalistów i ochrony Sygnalistów, zasad przyjmowania i wręczania upominków biznesowych, przeciwdziałania korupcji,
 • opublikowano 6 artykułów tematycznych na łamach czasopisma Curier,
 • opublikowano dodatek specjalny do Curiera, poświęconego problematyce Sygnalistów,
 • wydano zaktualizowany Poradnik Antykorupcyjny w wersji elektronicznej,
 • zamieszczono 4 publikacje tematyczne w Intranecie.

Kodeks Etyki

Najważniejszym dokumentem Systemu Bezpieczeństwa i Przeciwdziałania Stratom Grupy Kapitałowej KGHM, który został przyjęty w wersji znowelizowanej i rozszerzonej uchwałą Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w czerwcu 2018 roku, jest Kodeks Etyki Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. To z tego powodu został on wielokrotnie przywołany w niniejszym sprawozdaniu.

Kodeks Etyki Grupy Kapitałowej KGHM opiera się na wymienionych już wcześniej kilkakrotnie wartościach KGHM i stanowi drogowskaz dla wszystkich podejmowanych decyzji i działań w Jednostce Dominującej oraz Grupie Kapitałowej. Powiązane są z nim akty normatywne odnoszące się do obszarów: przeciwdziałania korupcji, przeciwdziałania konfliktowi interesów, bezpieczeństwa i transparentności procesów zakupowych, weryfikacji podmiotów zewnętrznych, przeciwdziałania łamaniu praw pracowniczych, w tym dyskryminacji i mobbingowi. Kodeks Etyki Grupy Kapitałowej KGHM jest zbiorem zasad obowiązujących pracowników Jednostki Dominującej i Grupy Kapitałowej KGHM oraz jednostki współpracujące. Jest jednym z filarów kultury organizacyjnej KGHM, która jest mocno osadzona w tradycjach górniczo-hutniczych. Stanowią one kod genetyczny naszej wspólnoty, budując jej tożsamość zawodową.

Zadaniem Kodeksu Etyki Grupy Kapitałowej KGHM jest zapewnienie zgodności zachowania pracowników z najwyższymi standardami opartymi na przyjętych wartościach. Status globalnego lidera i międzynarodowej korporacji obliguje nas do utrzymania najwyższych standardów etyki biznesu. Wiąże się również z wyzwaniami, wynikającymi z bogactwa kultur narodowych, w obrębie których działamy.

Kodeks Postępowania (CODE OF CONDUCT) 

Zgodnie z obecną praktyką przedsiębiorstw, w tym również z branży surowcowej, kontrahenci, zarówno dostawcy, jak i odbiorcy, a także szeroko rozumiani Interesariusze, oczekują od firm posiadania jasnych deklaracji i regulacji w zakresie kwestii etycznych. 

W czerwcu 2018 r. Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przyjął Code of Conduct - Kodeks Postępowania w KGHM Polska Miedź S.A. Tym samym Spółka zadeklarowała nastawienie na rozwój w sposób zrównoważony, z poszanowaniem zasad etyki, transparentności oraz uwzględnieniem dobrych praktyk branżowych w zakresie bycia przedsiębiorstwem odpowiedzialnym społecznie i środowiskowo, opierając się w tej kwestii na Kodeksie Etycznym Grupy Kapitałowej KGHM. Oba te dokumenty regulują standardy zachowań, zgodnie z którymi postępuje Spółka. Kodeksy stanowią integralną całość, wzajemnie się przenikają i uzupełniają oraz są spójne w założeniach i wartościach, którymi kieruje się Spółka.

Kodeks Postępowania ma wymiar mocno praktyczny. W swym założeniu stanowi przewodnik i wsparcie dla pracowników firmy, wskazując im, gdzie szukać odpowiedzi i do kogo zwrócić się w przypadku wątpliwości, co do słuszności decyzji podejmowanych w obliczu codziennych sytuacji. Kodeks Postępowania przybliża wartości Spółki w sposób zrozumiały dla wszystkich pracowników, bez względu na zajmowane stanowisko. 

Dokument Code of conduct stanowi wypadkową prac na kilku równoległych płaszczyznach. Z jednej strony dokonano analizy benchmarkingowej tego typu dokumentów wśród konkurencji. Przeanalizowano top 10 producentów miedzi na świecie, aby ustalić, czy posługują się Code of conduct oraz pod kątem zakresu, jaki on obejmuje w poszczególnych spółkach. Z drugiej strony, w tym samym czasie, trwała analiza skierowana na wnętrze Spółki. Zinwentaryzowano obowiązujące w KGHM akty normatywne, wyłaniając z nich te o szczególnym znaczeniu z punktu widzenia przyszłego Kodeksu postępowania. W porozumieniu z komórkami merytorycznymi zagregowano i wyselekcjonowano te, które stanowiłyby dla pracowników instrukcję postępowania w szeregu codziennych sytuacji. Ostatnia ścieżka, która pozwoliła na ostateczne ukształtowanie Code of conduct, to konsultacje z kadrą menadżerską wysokiego szczebla.

Idea przyjęcia i funkcjonowania Kodeksu Postępowania oraz Kodeksu Etyki została przedstawiona pracownikom KGHM Polska Miedź S.A. zarówno poprzez informację na internetowym wewnętrznym portalu (intranet: KGHM To My, na stronie extranet.kghm.com), jak również rozdystrybuowana wraz z comiesięcznie wręczanymi blankietami płacowymi. Kodeksy są dystrybuowane w wersji drukowanej w trakcie szkoleń stacjonarnych prowadzonych przez Pełnomocników ds. Etyki i Antykorupcji we wszystkich Oddziałach i Spółkach Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Kodeks Postepowania wraz z Kodeksem Etyki zostały podane do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie ich na stronie www.kghm.com w zakładce Inwestorzy/Ład Korporacyjny/Kodeks Etyki i Kodeks Postępowania https://kghm.com/pl/inwestorzy/lad-korporacyjny/kodeks-etyki-i-kodeks-postepowania 

Komisje do spraw etyki

Każdy Podmiot Grupy KGHM tworzy Komisję ds. Etyki. Głównym zadaniem Komisji jest przeprowadzanie postępowań wszczętych w związku z otrzymaniem zgłoszenia o nieprawidłowościach, polegających na łamaniu standardów etycznych określonych w Kodeksie Etyki i rekomendowanie Kierownikowi zakładu pracy działań naprawczych i dyscyplinarnych. 

Zgłoszenia może dokonać: 

 1. Każdy z Pracowników, który był pokrzywdzony w wyniku działań opisanych w wykazie spraw podlegających zgłoszeniu do Komisji ds. Etyki;
 2. Każda osoba, która była świadkiem działań opisanych w wykazie spraw podlegających zgłoszeniu do Komisji ds. Etyki.

Postępowanie prowadzone przez Komisję dotyczy spraw wymagających ustalenia stanu faktycznego, a więc spornych lub o niejasnym podłożu. Nie stoi ono w sprzeczności ani nie zastępuje uprawnień do dochodzenia roszczeń na gruncie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Członkowie Komisji są zobowiązani do obiektywnego i sprawnego rozstrzygania przypadków naruszeń zasad etyki, zapisanych w Kodeksie Etyki Grupy Kapitałowej KGHM oraz równorzędnego traktowania stron postępowania. Komisja działa na podstawie Regulaminu, przestrzegając prawa powszechnie obowiązującego oraz regulacji wewnętrznych danego Podmiotu Grupy KGHM.

Wykaz spraw podlegających zgłoszeniu do Komisji ds. Etyki jest następujący: 

 1. Działania noszące znamiona mobbingu, dyskryminacji, molestowania lub innego nierównego traktowania pracownika lub grupy pracowników Spółki;
 2. Łamanie obowiązków pracowniczych wynikających z Kodeksu Pracy oraz regulacji wewnętrznych, obowiązujących w Podmiocie Grupy KGHM, bez względu na zajmowane stanowisko pracy;
 3. Łamanie zasad współżycia społecznego;
 4. Nieprawidłowości w zakresie wykonywania obowiązków służbowych;
 5. Nieetyczne zachowanie w stosunku do innych pracowników i osób trzecich w miejscu pracy, jak również poza godzinami pracy;
 6. Narażenie dobrego imienia Spółki.

Procedura ujawniania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów

W celu umożliwienia efektywnego wykrywania nadużyć utworzono poufne kanały do raportowania nieprawidłowości przez tzw. Sygnalistów, zarówno wewnątrz firmy, jak i spoza jej struktur. Osoby powiadamiające o nieprawidłowościach, które czynią to w dobrej wierze oraz imiennie (Sygnaliści), objęte są ochroną zgodnie z Procedurą ujawniania nieprawidłowości i ochrony Sygnalistów w Grupie KGHM. Przyjmowane i obsługiwane są również zgłoszenia anonimowe. Uruchomione kanały umożliwiają dokonanie zgłoszenia bez ujawniania danych.

W roku 2019 zaktualizowano Procedurę Ujawniania Nieprawidłowości i Ochrony Sygnalistów w Grupie KGHM dostosowując ją do wymagań zmienionej Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Procedura ma na celu zwiększenie efektywności wykrywania i rozwiązywania sytuacji związanych z wystąpieniem nieprawidłowości stanowiących nadużycia w stosunku do przyjętych w Grupie KGHM regulacji, w szczególności Kodeksu Etyki Grupy KGHM, Polityki Bezpieczeństwa, Polityki Antykorupcyjnej, Procedury Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym. W roku 2019 uruchomiono dodatkowy kanał dla Sygnalistów – platformę „Linia Etyki KGHM”, dostępny na stronie korporacyjnej zarówno dla pracowników jak i osób trzecich, w tym kontrahentów i klientów. Platforma dostępna jest w czterech językach – polskim, angielskim, hiszpańskim i rosyjskim. Umożliwia dokonanie anonimowego zgłoszenia nieprawidłowości i jest alternatywnym kanałem dla pozostałych form kontaktu – linii telefonicznych, skrzynek mailowych i adresów do korespondencji.

Poniższy wykres ilustruje przyrost zgłoszeń od Sygnalistów na przestrzeni lat 2018-2019, z oznaczonymi na osi czasu zdarzeniami, które miały wpływ na przedstawiony wynik:

 1. Styczeń 2018 r. – utworzenie Pionu Bezpieczeństwa i Przeciwdziałania Stratom.
 2. Czerwiec i lipiec 2018 r. – Przyjęcie Kodeksu Etyki oraz Kodeksu Postępowania, wdrożenie Polityki Antykorupcyjnej oraz Procedury Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym.
 3. Wrzesień 2018 r. – wdrożenie Procedury Ujawniania Nieprawidłowości i Ochrony Sygnalistów oraz Procedury Antymobbingowej.
 4. Październik 2018 r. – powołanie w podmiotach KGHM Pełnomocników ds. Etyki i Antykorupcji oraz utworzenie komisji ds. Etyki.
 5. Czerwiec 2019 r. – uruchomienie platformy dla Sygnalistów (online), publikacja dodatek specjalnego do Curiera o Sygnalistach oraz emisja filmu edukacyjnego, promującego platformę.
 6. Listopad 2019 r. – uruchomienie szkoleń na platformie e-learningowej.

Schemat postępowania w przypadku naruszenia zasad etycznych w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Polityka antykorupcyjna

Obowiązująca w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Polityka Antykorupcyjna została przyjęta w lipcu 2018 r. uchwałą Zarządu KGHM Polska Miedź S.A..  Określa szczegółowo standardy zachowania w sytuacjach korupcjogennych oraz wskazuje na odpowiedzialność za nadużycia. Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. podkreśla swoje zaangażowanie w zwalczanie korupcji w biznesie, poprzez przyjęcie i bezwzględne przestrzeganie zasady „zero tolerancji dla korupcji i przekupstwa”. Zabrania się pracownikom oferowania lub przyjmowania korzyści majątkowych w związku z wykonywaniem czynności służbowych. 

Wyjątek stanowi jedynie wręczanie lub przyjmowanie zwyczajowych upominków biznesowych, zgodne z lokalnymi normami i zwyczajami kulturowymi, z zastrzeżeniem, iż wręczanie lub przyjmowanie upominków nie może powodować sytuacji, w których takie zachowanie mogłoby zostać uznane za próbę wywierania nacisku lub nakłonienia obdarowanego do zachowania sprzecznego z jego obowiązkami. Szczegółowe zasady postępowania w zakresie przyjmowania i wręczania zwyczajowych upominków biznesowych zostały ustalone w Procedurze przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym w formie instrukcji. Od pracowników wymagane jest unikanie podejmowania jakichkolwiek działań czy decyzji w sytuacjach konfliktu interesu. Szczególnej kontroli wskazanej przez Politykę podlegają transakcje biznesowe w procesie zakupowym, z możliwością dokonywania badania stron trzecich, w celu zapewnienia, że spełniają one najwyższe standardy etycznego i transparentnego prowadzenia biznesu. Podmioty Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz ich Pracownicy mogą być pociągnięci do odpowiedzialności za działania osób bądź podmiotów, działających w ich imieniu lub na ich rzecz. 

Polityka wskazuje także, że podmioty Grupy Kapitałowej i ich reprezentanci obowiązani są do przestrzegania wszystkich regulacji ustawowych, wytycznych organów administracji i innych organów państwa oraz aktów prawnych krajowych i międzynarodowych dotyczących zwalczania korupcji. W Polityce wskazano również, że KGHM Polska Miedź S.A. wraz z podmiotami Grupy Kapitałowej oraz podmioty współpracujące, zobowiązane są do przestrzegania międzynarodowych aktów prawnych, których celem jest walka z korupcją, m. in. the U.K Bribery Act of 2010, the U.S. Foreign Corrupt Practices Act, Canadian Corruption of Foreign Public Officials Act of 1999 oraz wytycznych zawartych w porozumieniach międzynarodowych, np. Konwencji OECD lub wytycznych UN Global Compact w zakresie odpowiedzialnego biznesu oraz walki z korupcją. 

Dokument reguluje, że Pracownicy podmiotów Grupy Kapitałowej oraz partnerzy zewnętrzni zobowiązani są zgłaszać podejrzenia naruszenia tejże Polityki oraz Procedury Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym bezpośrednio do Departamentu Bezpieczeństwa w KGHM Polska Miedź S.A. lub poprzez dedykowane kanały zgłaszania nieprawidłowości. Każde zgłoszenie traktowane jest w sposób poufny i zostaje zbadane z należytą starannością. Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. stosuje szereg narzędzi urzeczywistniających realizację celów Polityki, w skład których wchodzą przede wszystkim procedury, instrukcje, środki zaradcze i mechanizmy kontrolne, w sposób szczegółowy określające standardy zachowania w sytuacjach korupcjogennych oraz wskazujący na odpowiedzialność za nadużycia.

Pracownicy Grupy oraz jej reprezentanci zobowiązani są do przestrzegania i stosowania zarówno Polityki Antykorupcyjnej, jak i towarzyszących jej wyżej wspomnianych dokumentów, w szczególności Procedury Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym.

Procedura przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym

Procedura została przyjęta w lipcu 2018 r. na mocy uchwały Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Zapisy zawarte w Procedurze Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym stosuje się w celu minimalizacji ryzyka korupcji oraz ograniczenia wszelkich zjawisk korupcyjnych, mogących zachodzić w związku z funkcjonowaniem Grupy Kapitałowej KGHM. Procedura stanowi rozwinięcie zapisów Polityki Antykorupcyjnej w Grupie KGHM. Zasady określone w Procedurze są skierowane do wszystkich Pracowników, a także wszelkich Reprezentantów i obowiązują w kontaktach z klientami, kontrahentami oraz organami Państwa. Procedura precyzuje właściwe sposoby zachowań, środki zaradcze i mechanizmy kontrolne tworzące wraz z innymi uregulowaniami Polityki System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym. Pracownicy Grupy KGHM i jej reprezentanci zobowiązani są do przestrzegania wszystkich regulacji ustawowych, wytycznych organów administracji i innych organów Państwa oraz aktów właściwych organizacji, do których należy dany Podmiot Grupy KGHM, odnoszących się do zasad i działań antykorupcyjnych. Pracownicy zapoznawani są z treścią Polityki Antykorupcyjnej oraz Procedury Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym w chwili przyjmowania do pracy oraz cyklicznie, w ramach organizowanych szkoleń stacjonarnych oraz szkolenia elearningowego. 

Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa pełni funkcję Pełnomocnika ds. Etyki i Antykorupcji w Grupie KGHM i odpowiada za nadzór nad wdrożeniem i przestrzeganiem Procedury. W celu monitorowania funkcjonalności wdrożonych regulacji z zakresu przeciwdziałania korupcji w Spółkach zależnych w kraju i zagranicą, Centrali KGHM Polska Miedź S.A. oraz Oddziałach KGHM Polska Miedź S.A. powołani zostali Pełnomocnicy ds. Etyki i Antykorupcji.

Bezwzględnie zabronione jest podejmowanie, uczestniczenie, promowanie, podżeganie do jakichkolwiek działań o charakterze korupcyjnym. Działania o charakterze korupcyjnym w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. to:

 • przekupstwo, 
 • płatna protekcja,
 • niedopuszczalna czynność preferencyjna – czynność prowadząca do uprzywilejowania kontrahenta, świadczenia lub usługi, wykonywana wbrew interesom Grupy KGHM, w zamian
  za udzielenie lub obietnice udzielenia korzyści majątkowej,
 • nadużycie uprawnień,
 • niedopełnienie obowiązków, 
 • przyjęcie korzyści, 
 • przyjęcie obietnicy,
 • uzależnienie wykonania czynności służbowej, 
 • żądanie korzyści, 
 • konflikt interesów, 
 • nepotyzm, 
 • kumoterstwo, 
 • udaremnienie lub utrudnienie przetargu publicznego.

Algorytm zgłaszania konfliktu interesów, wraz ze wskazaniem sytuacji mogących powodować konflikt interesów, przedstawia poniższy rysunek:

Schemat zgłaszania konfliktu interesów, wraz ze wskazaniem sytuacji mogących powodować konflikt interesów w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

* inne powiązania – powiązania rodzinne i towarzyskie

Polityka zakupowa

W procesie zakupowym KGHM Polska Miedź S.A. kieruje się wysokimi standardami etycznymi. Głównym przesłaniem jest zapewnienie o profesjonalizmie i uczciwości osób odpowiedzialnych za realizację procesów zakupowych. Dokument odnosi się także do takich aspektów, jak przeciwdziałanie możliwości wystąpienia konfliktu interesów oraz jednakowe traktowanie dostawców, w sposób nieograniczający zasad wolnej konkurencji. 

Procedury zakupowe obowiązujące w KGHM są ściśle określone w przyjętej Polityce Zakupów, a wybór kontrahentów realizowany jest zgodnie z zasadą równego traktowania podmiotów gospodarczych. 

W dokumentacji przetargowej Spółka zastrzega sobie możliwość przeprowadzania audytu dostawców i weryfikacji ich działania pod kątem przestrzegania praw człowieka i zatrudniania nieletnich. Weryfikuje także podmioty zewnętrzne w celu zabezpieczenia interesów KGHM, w tym w związku z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy, łamaniu zasad uczciwej konkurencji, przeciwdziałaniu konfliktowi interesów itp.

Procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz zapobiegania oszustwom i wyłudzeniom w transakcjach handlowych dotyczących sprzedaży produktów oraz zakupu kruszców i materiałów miedzionośnych

KGHM stosuje różnorodne środki weryfikacji kontrahentów zewnętrznych w odniesieniu do procesów zakupowych, sprzedażowych i inwestycyjnych, które regulowane są szeregiem spójnych i jednolitych polityk oraz procedur wewnętrznych. Niniejsza procedura odnosi się do środków weryfikacji podejmowanych przy zawieraniu transakcji handlowych. 

W związku z troską o swój wizerunek oraz dbałość o bezpieczeństwo Spółki, KGHM dba o to, aby nie zostać wykorzystanym przez podmioty trzecie w ramach ich działalności mającej na celu działania niezgodne z prawem, taki jak np. pranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu, wyłudzenia podatku VAT. 

Środki bezpieczeństwa stosowane by temu zapobiec polegają na:

 • identyfikacji Klienta i weryfikacji jego tożsamości na podstawie danych pozyskanych od Klienta, informacji publicznie dostępnych i/lub raportów z wywiadowni gospodarczych,
 • podejmowaniu, z zachowaniem należytej staranności, czynności zmierzających do ustalenia struktury własnościowej, organizacyjnej lub powiązań Klienta w celu zidentyfikowania Beneficjenta Rzeczywistego transakcji i weryfikacji jego tożsamości, przy wykorzystaniu informacji publicznie dostępnych i/lub raportów wywiadowni gospodarczych,
 • uzyskaniu informacji dotyczących celu i zamierzonego przez Klienta charakteru stosunków gospodarczych przy wykorzystaniu informacji publicznie dostępnych, 
 • monitorowaniu stosunków gospodarczych z Klientem, w tym badaniu przeprowadzonych transakcji w celu sprawdzenia, czy są one zgodne z wiedzą Spółki o Kliencie i profilu jego działalności oraz, jeśli istnieje taka możliwość, na badaniu źródła pochodzenia wartości majątkowych.

Instrukcja kontroli procesów zakupowych Departamentu Bezpieczeństwa łańcucha dostaw

Instrukcja została wydana jako Załącznik do Procedury kontroli wewnętrznej Pionu Bezpieczeństwa i Przeciwdziałania Stratom Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym KGHM Polska Miedź S.A. do zadań Departamentu Bezpieczeństwa Łańcucha Dostaw należy m.in. kontrola transparentności procesów zakupowych, monitorowanie postępowań zakupowych o zwiększonym ryzyku nadużyć w trakcie ich przebiegu oraz kontrola zakończonych postępowań – w przypadku podejrzeń o nadużycia – pod kątem weryfikacji prawidłowości przebiegu tych postępowań oraz w celu wykrywania zagrożeń o charakterze korupcyjnym.

Dokument reguluje zakres szczegółowych czynności Departamentu Bezpieczeństwa Łańcucha Dostaw, wynikający z powyższych zadań, uwzględniający obowiązujące uregulowania ujęte w Polityce Zakupów KGHM Polska Miedź S.A. Ma również zastosowanie do postępowań zakupowych wyłączonych z Polityki Zakupów, które nie zostały uregulowane w innych wewnętrznych aktach normatywnych – w zakresie możliwym do zastosowania, uwzględniając specyfikę rodzajową poszczególnych zakupów. W przypadku postępowań zakupowych wyłączonych z Polityki Zakupów, ale uregulowanych innymi aktami wewnętrznymi, czynności kontrolne prowadzone są w oparciu o te akty.

Procedura antymobbingowa

Procedura została przyjęta na mocy uchwały zarządu KGHM Polska Miedź S.A. we wrześniu 2018 r. Celem procedury jest zapobieganie zjawisku mobbingu w środowisku pracy, poprzez wprowadzenie systemu prewencji oraz określenie sposobu postępowania na wypadek jego wystąpienia. Procedura ma na celu budowanie i wzmacnianie kultury organizacyjnej, opartej na dobrych relacjach interpersonalnych między pracownikami.

Przedmiotem procedury jest opisanie katalogu działań prewencyjnych, mających na celu zapobieganie mobbingowi, określenie sposobu postępowania na wypadek wystąpienia mobbingu oraz zdefiniowanie obowiązków spoczywających na pracodawcy i pracownikach w tym zakresie. Procedura ma zastosowanie do wszystkich pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., bez względu na rodzaj zawartej umowy oraz zajmowane stanowisko. Każdy z pracowników, który uznał, że został poddany mobbingowi lub był świadkiem działania noszącego znamiona mobbingu, ma prawo dokonać Zgłoszenia mobbingu. Zgłoszenia mobbingu dokonuje się w trybie zdefiniowanym w Procedurze ujawniania nieprawidłowości i ochrony Sygnalistów, korzystając z dedykowanych kanałów, z zastrzeżeniem, iż niezbędne jest w tym wypadku ujawnienie danych osobowych pracownika dokonującego zgłoszenia, pracownika/pracowników, wobec których zachodzi podejrzenie stosowania mobbingu oraz pracownika/pracowników dopuszczających się działań lub zachowań mających znamiona mobbingu. Postępowania wyjaśniające prowadzi Komisja ds. Etyki właściwa dla danego podmiotu Grupy kapitałowej KGHM. 

Pracownicy są zapoznawani z treścią procedury na etapie przyjmowania do pracy oraz cyklicznie, w ramach szkoleń stacjonarnych oraz elearningowych. 

Nadzór nad funkcjonowaniem Procedury sprawuje Kierownik zakładu pracy, który również powołuje członków Komisji ds. Etyki. Komisja przeprowadza postępowanie w sprawie mobbingu, wszczęte w związku z wpłynięciem Zgłoszenia mobbingu. Istotną rolę w przeciwdziałaniu mobbingowi pełni Pełnomocnik ds. Etyki i Antykorupcji, który prowadzi działania prewencyjne, w tym organizuje szkolenia dla Pracowników, bierze udział w postępowaniu na wypadek zgłoszenia mobbingu, jest odpowiedzialny za odbiór Zgłoszenia i uruchomienie dalszego postępowania zgodnie z Procedurą ujawniania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów. Szereg zgłoszeń dotyczących podejrzenia mobbingu, które zostały rozpatrzone przed Komisją ds. Etyki, dotyczyły głównie konfliktów w  miejscu pracy. Wczesne wykrycie takich przypadków, możliwe dzięki wdrożonym w KGHM rozwiązaniom, pozwoliło na uniknięcie eskalacji konfliktów i zapobiegło przerodzeniu się ich w zjawisko mobbingu.

Polityka ochrony danych osobowych

W 2018 roku Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przyjął Politykę ochrony danych osobowych. Polityka określa zasady dotyczące przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych w KGHM Polska Miedź S.A., zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej: „RODO”). Polityka została przyjęta, aby przetwarzanie w KGHM odbywało się zgodnie z RODO i innymi przepisami o ochronie danych osobowych i aby możliwe było wykazanie tej zgodności. Polityka podlega przeglądom i uaktualnianiu na zasadach w niej określonych. Przedmiotem ochrony na podstawie Polityki są dane osobowe, przetwarzane w systemach informatycznych, jak również w inny sposób utrwalone na nośnikach, w tym na nośnikach papierowych i elektronicznych. Miejsca przetwarzania danych osobowych w ten sposób przetwarzanych podlegają zabezpieczeniu określonemu na podstawie niniejszej Polityki. Polityka ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych przetwarzanych w KGHM w ramach realizowanych przez nią procesów. Obowiązek ochrony danych osobowych przetwarzanych w KGHM i stosowania się do Polityki dotyczy wszystkich osób, które mają dostęp do danych osobowych, bez względu na zajmowane stanowisko oraz miejsce wykonywania pracy, jak również charakter stosunku pracy. Każda osoba, która ma mieć dostęp do danych osobowych, może je przetwarzać wyłącznie na podstawie otrzymanego upoważnienia (polecenia). Osoby mające dostęp do danych osobowych są zobowiązane do zapoznania się z Polityką i innymi powiązanymi z nią dokumentami oraz stosowanie zawartych w nich regulacji.

Polityka zachowuje zgodność z innymi wewnętrznymi regulacjami z obszaru bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych obowiązującymi w KGHM. Nadzór nad aktualizacją Polityki sprawuje Inspektor ochrony danych KGHM Polska Miedź S.A..

Procedura weryfikacji zgodności z zasadami etyki

Jako firma odpowiedzialna społecznie KGHM Polska Miedź S.A. stosuje procedury należytej staranności. Przykłada wagę nie tylko do przestrzegania praw człowieka, zgodnych z prawem warunków zatrudnienia, norm środowiskowych, wolności zakładania organizacji związkowych, zgodności działania z prawem powszechnie obowiązującym, niewykorzystywania dzieci do pracy, niepozyskiwania surowców produkcyjnych ze źródeł konfliktowych (tzw. „Conflict minerals”), lecz również chce współpracować z partnerami biznesowymi, wyznającymi takie same wartości. Z tego powodu klienci oraz dostawcy KGHM zobowiązani są do pisemnego zadeklarowania przestrzegania ww. zasad, przez podpisanie tzw. Kart Klienta i Kart Wykonawcy, co jest ważnym elementem decyzji biznesowych o podejmowaniu bądź niepodejmowaniu współpracy z danym partnerem.

Regulamin audytu wewnętrznego (w zakresie etyki)

Departament Audytu Wewnętrznego kieruje się międzynarodowymi standardami audytu wewnętrznego. Jednym z 14 obszarów, który obejmuje zakres prowadzonych zadań jest etyka.
W ramach prowadzenia poszczególnych zadań audytowych analizowane jest ryzyko wystąpienia oszustwa, konfliktu interesu lub innych działań niezgodnych z Kodeksem Etyki oraz innymi wewnętrznymi regulacjami. Obszary o podwyższonym ryzyku nieetycznych zachowań są systematycznie identyfikowane i brane pod uwagę przy tworzeniu rocznego planu audytu.

Procedura kontroli wewnętrznej pionu bezpieczeństwa i przeciwdziałania stratom

Celem Procedury jest określenie spójnych i jednolitych zasad realizacji Kontroli wewnętrznej przez Pion Bezpieczeństwa i Przeciwdziałania Stratom. 

Procedura określa zasady przeprowadzania Procesu Kontroli przez komórki Pionu Bezpieczeństwa i Przeciwdziałania Stratom, określa i przypisuje role w Procesie Kontroli, określa ramy współdziałania jego uczestników, jak również wymienia zakres czynności wykonywanych w ramach tego procesu. Kontrola realizowana przez Pion Bezpieczeństwa i Przeciwdziałania Stratom obejmuje swym zakresem identyfikację i wykrywanie oszustw, nieprawidłowości, nadużyć, korupcji, mobbingu i naruszeń postanowień Kodeksu Etyki w Grupie Kapitałowej oraz zagrożeń z zakresu bezpieczeństwa IT i bezpieczeństwa informacji.

Raport 2019 KGHM

Pobierz PDF Raportu
Zrównoważonego 2019