Człowiek i środowisko

Nasze inwestycje stanowią bardzo istotny element rozwoju gospodarczego, a ich realizacja przyczynia się do poprawy warunków życia i pracy lokalnych społeczności. Dajemy stabilne zatrudnienie ponad 34 tys. osobom na czterech kontynentach – w Europie, Ameryce Południowej, Ameryce Północnej, Azji. 

Człowiek i środowisko

Inwestycje i ich wpływ na lokalne społeczności

Nasze inwestycje stanowią bardzo istotny element rozwoju gospodarczego, a ich realizacja przyczynia się do poprawy warunków życia i pracy lokalnych społeczności. Dajemy stabilne zatrudnienie ponad 34 tys. osobom na czterech kontynentach – w Europie, Ameryce Południowej, Ameryce Północnej, Azji. 

Zarząd KGHM od lat prowadzi politykę zrównoważonego rozwoju współpracując z gminami z Zagłębia Miedziowego między innymi przy strategiach ich rozwoju, wspomaga ich rozbudowę poprzez płacenie podatków, zatrudnianie mieszkańców z lokalnych miejscowości oraz realizuje szereg porozumień socjalnych, które mają za zadanie podnieść standard życia mieszkańców. Reprezentanci Spółki uczestniczą w spotkaniach, sesjach Rad Miejskich, wydarzeniach organizowanych przez samorządy. Wójtowe, burmistrzowie i prezydenci rokrocznie biorą udział także w uroczystościach organizowanych z okazji Dnia Górnika oraz Dnia Hutnika. Jednostka Dominująca sponsoruje wydarzenia organizowane przez Gminy, udziela wsparcia z budżetu Fundacji KGHM Polska Miedź, finansując wyjazdy dzieci na kolonie letnie i zimowe oraz tzw. zielone szkoły czy wyjścia na baseny. 

W listopadzie 2019 roku, KGHM i samorządowcy rozmawiali wspólnie o projektach na rzecz Zagłębia Miedziowego. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 21 samorządów z Zagłębia Miedziowego oraz przedstawiciele KGHM: prezes zarządu, Marcin Chludziński oraz wiceprezes ds. rozwoju, Adam Bugajczuk. Rozmawiano m.in. o uwzględnieniu kryzysu demograficznego i jego wpływie na konkretne programy, których realizację zaplanowano na przyszły rok.

Trendy społeczne i zmiany jakie w nich zachodzą są uwzględnione w strategii miedziowego giganta jako jeden z kluczowych aspektów znacząco wpływających na otoczenie spółki.

 

"Wszelkie badania naukowe pokazują, że dobra sytuacja rodziny i pozytywne więzi rodzinne przekładają się na harmonijny rozwój wszystkich jej członków: dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Dlatego w poczuciu odpowiedzialności za Zagłębie Miedziowe inwestujemy w programy prorodzinne. Korzysta na tym nie tylko nasza firma i pracownicy, ale cała społeczność, z czego się cieszymy"

- powiedział Marcin Chludziński,
Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

 

"Uważamy, że to bardzo ważne aby w czasach tak dynamicznych zmian jakie zachodzą w społeczeństwie dokonywać korekty działań dla odbiorców programów społecznościowych. Wspieramy finansowo i w ramach wolontariatu setki projektów. Nie chcemy być postrzegani jedynie jako finansowy partner, ale jako dobry sąsiad naszych samorządów chcemy mieć wpływ na kształt tej pomocy "

– powiedziała Lidia Marcinkowska-Bartkowiak,
Dyrektor Naczelny ds. Komunikacji w KGHM.

 

"Samorząd jest dla nas ważnym partnerem dialogu społecznego. Podczas takich spotkań możemy wspólnie wypracowywać rozwiązania i planować działania społeczne, które będą szyte na miarę potrzeb mieszkańców naszego regionu"

– powiedział Adam Bugajczuk,
Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju KGHM Polska Miedź S.A.


Tylko w październiku 2019, do dwóch gmin: Legnica i Głogów, wpłynęło łącznie 600 tys. zł w formie darowizny od KGHM. W obu miastach pieniądze przekazano na wsparcie programów prozdrowotnych i prospołecznych.

W 2019 roku do jednostek samorządu terytorialnego w Zagłębiu Miedziowym trafiło od KGHM ponad XXX zł (w 2018 r. było to 550 mln zł) z tytułu należnych podatków i opłat.

KGHM realizuje politykę „Dobry sąsiad” także poza granicami Polski, w otoczeniu swoich zakładów w Chile, USA i Kanadzie.

Sukcesem był dialog także z gminami zagłębia miedziowego Sierra Gorda w Chile związany z przedłużaniem koncesji wydobywczych dla firmy i minimalizowaniem wpływu inwestycji na życie i zdrowie okolicznych mieszkańców. 

KGHM konsekwentnie rozwija współpracę z lokalnym biznesem. Jesteśmy stabilnym partnerem, dbającym o najwyższe standardy w relacjach z naszymi kooperantami. Mamy pełną świadomość znaczącego wpływu naszej działalności na lokalną gospodarkę i życie zwykłych ludzi. Dlatego prowadzimy stałą analizę regionalnego rynku, której efektem są na bieżąco aktualizowane listy kwalifikowanych dostawców i wytwórców spełniających nasze wymagania. Regularnie monitorujemy też poziom zadowolenia klientów. To pozwala nam doskonalić obowiązujące procedury oraz zwiększać transparentność w zakresie współpracy z przedsiębiorcami, także w obszarze wartości etycznych istotnych dla naszej firmy. Podejmując szereg działań na rzecz bezpieczeństwa i rozwoju zawodowego naszych pracowników i współpracowników, wykraczamy daleko poza narzucone nam ramy prawne. Dzięki transparentności wszystkich procesów jesteśmy nie tylko przyjaznym sąsiadem społeczności, która udziela nam „licencji na działanie”, ale też godnym zaufania parterem dla inwestorów.

Śniadania biznesowe Zarządu KGHM z przedstawicielami władz samorządowych Zagłębia Miedziowego

KGHM Polska Miedź S.A. we współpracy ze Związkiem Pracodawców Polska Miedź zorganizowało w 2019 r. dwa śniadania biznesowe z udziałem Zarządu KGHM oraz przedstawicieli władz samorządowych Zagłębia Miedziowego. Pierwsze śniadanie w temacie „Strategii społecznej samorządu” odbyło się 2 października, a drugie na temat „Programów społecznych dla Zagłębia Miedziowego w 2020 r.” 7 listopada.

W czasach dynamicznych zmian jakie zachodzą w społeczeństwie biznes i samorządy dokonują korekty działań dla odbiorców programów społecznościowych. KGHM wspiera finansowo i w ramach wolontariatu setki projektów. Jako finansowy partner i dobry sąsiad samorządów KGHM chce mieć wpływ na kształt tej pomocy, więc proponuje dyskusję na temat wspólnych działań.

Podczas obu spotkań były wypracowywane rozwiązania i planowane działania społeczne na 2020 r., które będą dopasowane do potrzeb mieszkańców regionu Zagłębia Miedziowego.

Człowiek i środowisko

Współpraca ze społecznościami lokalnymi

W ramach współpracy przy rozbudowie Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych Żelazny Most o Kwaterę Południową, KGHM kontynuował współpracę w ramach Porozumień z Gminami Rudna i Grębocice, zakładających przekazywanie do 2019 roku środków z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w następujących obszarach: wypoczynek dla dzieci, opieka zdrowotna, sanatoria dla dorosłych, rewitalizacja parków i miejsc do wypoczynku, oczyszczanie rowów, zabezpieczenie rzek, ochrona gleb i upraw przed szkodliwym wpływem przemysłu, ochrona dóbr kultury.

Z Gminą Polkowice kontynuowano Porozumienie zakładające współpracę w obszarach: organizacji i dofinansowania letniego oraz zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, opieki zdrowotnej, ochrony gleb i upraw, poszukiwania alternatywnych rozwiązań dotyczących zaopatrzenia w energię cieplną, większego dostępu do internetu i poprawy zasięgu telefonii komórkowej, wsparcia w przygotowaniu do procesów rekrutacji prowadzonych przez KGHM oraz zapewnienia bezpieczeństwa społeczności bezpośrednio sąsiadującej z Żelaznym Mostem. 

Kontynuowano także porozumienie z Gminą Żukowice w sprawie budowy szybu GG-2. W październiku 2018 roku podpisano Porozumienie, zgodnie w którym oprócz środków finansowych na rozwój gminy, KGHM zapewnia opiekę zdrowotną oraz karty rekreacyjne jej mieszkańcom. 

W 2019 roku odbyło się szereg spotkań z prezydentami, burmistrzami i wójtami oraz radnymi Zagłębia Miedziowego, również w charakterze śniadań biznesowych Zarządu KGHM z władzami samorządowymi, na których przedstawiona została rola współpracy KGHM z samorządami w budowaniu dobrej marki regionu, działania spółki w ramach ochrony środowiska, elektromobilności, energetyki, jak również podejmowania inicjatyw sponsoringowych. W maju 2019 KGHM zorganizował konferencję z samorządami, której celem było wyjaśnienie mechanizmów tworzenia budżetów oraz zasad budżetowania na poziomie samorządu terytorialnego. Temat elektromobilności został podjęty w zorganizowanej w listopadzie konferencji dla samorządów. 

Program Rozwoju Elektromobilności jest jednym z kluczowych obszarów określonych w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Z perspektywy jednostek samorządu terytorialnego jego efektem jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez m. in. ograniczenie zanieczyszczeń powietrza, obniżenie hałasu oraz lepszą dostępność i komfort komunikacji. Na konferencji podpisano List Intencyjny, w którym KGHM i jednostki samorządu terytorialnego wyrażają wolę podjęcia wzajemnej współpracy na rzecz rozwoju elektormobilności na terenie Zagłębia Miedziowego. 

 

Mając na uwadze dotychczasową dobrą współpracę KGHM Polska Miedź S.A. i samorządów Zagłębia Miedziowego kontynuowane były działania z zakresu promocji zdrowia, ekologii i zdrowego stylu życia dla mieszkańców regionu.  

W 2019 roku przekazano środki finansowe miastom Głogów i Legnica na programy zdrowotne oraz społeczne, służące lokalnym społecznościom. 

Gminie Miejskiej Głogów środki finansowe przekazano na następujące działania: poradnie zdrowotne, w tym otwarcie poradni nefrologicznej, seanse w grocie solnej dla dzieci szkół podstawowych, promocję zdrowego odżywiania się, zajęcia sportowe dzieci i młodzieży z wykorzystaniem miejskich obiektów sportowych „Sprawny głogowianin”, nasadzanie drzew, krzewów.   

Gmina Miejska Legnica otrzymała darowiznę na następujące działania: program zdrowia „Zdrowa Legnica”, którego celem było propagowanie zdrowego stylu życia oraz edukacja i zwiększenie dostępności opieki medycznej Legniczan.

W powiecie głogowskim KGHM wspierał w formie darowizny środków finansowych następujące działania: badania profilaktyczne w kierunku chorób płuc, tarczycy, diagnostyki leczenia w kierunku nowotworów: raka gruczołu krokowego, USG piersi, promocję zdrowego odżywiania się, zajęcia sportowe i kulturalne dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, doposażenie szpitala, szkół i jednostek OSP.

KGHM sponsorował również naukę pływania dla ponad 700 dzieci z regionu Zagłębia Miedziowego.

Konferencje i spotkania w ramach społecznej strategii Zagłębia Miedziowego, współfinansowane przez KGHM i samorządy, koncentrowały się wokół rodzinnej pieczy zastępczej i rozpoczęcie kampanii społecznej „Miedź Rodzinę” oraz wokół budowania skutecznej profilaktyki problemów młodzieży Zagłębia Miedziowego. Projekt badawczo-profilaktyczno-szkoleniowy z tego zakresu objął 17 szkół i 10 samorządów, a wyniki zostały podsumowane na konferencji: ”Profilaktyka zintegrowana jako odpowiedź na potrzeby rozwojowe i problemy nastolatków w Zagłębiu Miedziowym”. Konferencję poprzedzała seria 12 warsztatów dla samorządowców.    

W 2019 r. kontynuowano prace mające na celu zabezpieczenie istniejącej infrastruktury i obszaru projektu Victoria oraz prace przygotowawcze mające na celu przeprowadzenie dodatkowych prac eksploracyjnych oraz prace związane z aplikacją o uzyskanie wymaganych pozwoleń środowiskowych. Dnia 27 czerwca 2019 r. Kanadyjska Agencja Oceny Środowiskowej (The Canadian Environmental Assessment Agency) zadecydowała o braku konieczności przeprowadzenia oceny środowiskowej na poziomie federalnym, co oznacza pozytywne zakończenie procesu uzyskiwania aplikacji środowiskowej. Agencja stwierdziła, iż wpływ projektu na środowisko naturalne został odpowiednio scharakteryzowany w opisie projektu, a metody jego ograniczenia zastosowane w projekcie, są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Decyzja Agencji stanowi istotny kamień milowy w rozwoju projektu Victoria.

W grudniu 2017 r. Ministrowie Środowiska oraz Energii, Górnictwa i Zasobów Ropy Naftowej Kolumbii Brytyjskiej (władze prowincjonalne) zdecydowali o nieprzyznaniu Certyfikatu Oceny Środowiskowej (EA Certificate) dla projektu Ajax. W czerwcu 2018 r. rząd Kanady, poprzez Governor-in-Council (Gabinet), wydał negatywną decyzję dotyczącą realizacji projektu Ajax, ze względu na przewidywane, znaczące niekorzystne skutki projektu dla środowiska. Decyzje zostały podjęte w procesie oceny oddziaływania na środowisko, uwzględniającym istotne zaangażowanie prowincjalnych i federalnych agencji rządowych, grup ludności rdzennej oraz szerokiego grona interesariuszy, w tym tysięcy przedstawicieli społeczności lokalnych. W 2019 r. prowadzono niezbędne prace związane z utrzymaniem istniejącej infrastruktury oraz wymaganym monitoringiem terenu. Zdefiniowano także dalszą strategię postępowania w ramach projektu Ajax, która zakończyła się wspólną decyzją udziałowców projektu o rozpoczęciu procesu ponownego zaangażowania jego interesariuszy, celem poprawienia relacji z ludnością rdzenną i lokalną społecznością. W ramach realizacji ww. strategii prowadzono rozmowy z przedstawicielami ludności rdzennej, m. in. podczas spotkania przedstawicieli ludności rdzennych regionu Kamloops (Kanada) z przedstawicielami Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w Polsce.

Człowiek i środowisko

Działania w sferze środowiska

KGHM Polska Miedź S.A. jako jedno z największych przedsiębiorstw odpowiedzialnych społecznie podejmuje działania mające na celu zmniejszenie do minimum swojego wpływu na środowisko.

Dbamy o środowisko naturalne, minimalizując nasz negatywny wpływ.

Idea zrównoważonego rozwoju, a w szczególności poszanowania środowiska naturalnego, są jedną z najważniejszych wartości determinujących aktywności Spółki.

W realizacji przedstawionych powyżej haseł i wartości przyświeca nam również świadomość odpowiedzialności nie tylko w obecnym, ale również przyszłym czasie. W związku z tym w działaniach z zakresu zrównoważonego rozwoju KGHM Polska Miedź SA staramy się szukać najlepszych rozwiązań służących wysyceniu zapotrzebowania miedzi i inne metale w związku z rosnącą liczebnością ludzkiej populacji.

Dla roku 2019 zapotrzebowanie na zasoby Ziemi przekracza o 75% jej możliwości odtworzeniowe.

Powyższe wskazania każą nam poszukiwać rozwiązań służących zapewnieniu produktów, ale także ochronie środowiska naturalnego dla obecnych, ale i przyszłych pokoleń.   

Szacuje się, że w roku 2040 ludność świata przekroczy liczbę 9 miliardów przy równoczesnej świadomości zwiększającego się z każdym rokiem wskaźnika wskaźnika Earth Overshoot Day.

Rozwiązania te są poszukiwane, projektowane oraz wdrażane w oparciu i pełnej zgodzie z działaniami legislacyjnymi w tym kierunku, a często je czasowo wyprzedzając. W tej pierwszej kwestii Grupa KGHM włącza się w realizację działań z zakresu ogłoszonej 13.12.2019 roku koncepcji Europejskiego Zielonego Ładu (The European Green Deal), a także dokumentu Implementing the Recommendations of the Task Force on the Climate-related Financial Disclosures (TCFD) z czerwca 2017 roku oraz komunikatu Komisji Europejskiej 2019/C 209/01 z 19.06.2019, dotyczących sprawozdawczości w zakresie informacji niefinansowych: Suplementu dotyczącego zgłaszania informacji związanych z klimatem. KGHM Polska Miedź SA stwierdza, że wiele ze wskazań proponowanych w powyższych dokumentach miał i ma okazje wprowadzać od dużo wcześniejszych lat, idąc drogą zrównoważonego, odpowiedzialnego środowiskowo rozwoju. 

Kapitał naturalny

Określenia, zaplanowanie i realizacja tych działań nie byłyby możliwe bez świadomości i wydzielenia przez Grupę Kapitałową KGHM kapitału naturalnego. Korzystając z definicji i metodyki jego wyodrębniania, autorstwa Natural Capital Coalition, określono, że w ramy kapitału naturalnego Grupy Kapitałowej KGHM weszły następujące zasoby natury, stanowiące źródło benefitów ekonomicznych i społecznych: zasoby mineralne (rudy metali żelaznych i nieżelaznych, sole sodowe i potasowo-magnezowe, kruszywa pochodzenia organicznego lub mineralnego i produkty ropopochodne), woda, drzewa (drewno), woda i powietrze.

Wychodząc z określonej powyżej idei zrównoważonego rozwoju w zakresie korzystania z kapitału naturalnego, określono w Grupie Kapitałowej KGHM działania ułożone w trzech obszarach tematycznych:

 • ochrona klimatu i powietrza,
 • gospodarka wodno-ściekowa,
 • gospodarka odpadami i realizacja idei gospodarki w obiegu zamkniętym.

Ochrona Klimatu i Powietrza 

Grupa Kapitałowa KGHM zauważa występowanie istotnych zmian klimatycznych na Ziemi, spowodowanych przez obserwowany od początku ery industrialnej wzrost średniej temperatury na naszej planecie. Ma również świadomość faktu, że główną przyczyną tego procesu jest rosnąca emisja i zbyt duże nagromadzenie gazów cieplarnianych (tzw. GHG) w atmosferze Ziemi (stwierdza to na podstawie analizy CarbonBrief). Zaburzyło to obserwowaną wcześniej w erze ludzkiej i analizowaną dla okresów ją poprzedzających naturalną cyrkulację tychże gazów, polegającą na równoważeniu ich emisji poziomem asymilacji. Doprowadza to, zwłaszcza w ostatnich latach, do zwiększania się dynamiki tzw. efektu szklarniowego generowanego przez te gazy. Jego obrazem jest na przykład znaczący wzrost temperatur w ciągu roku, a dzięki nim występowanie w szerokościach geograficznych będących miejscem prowadzenia działań biznesowych KGHM dynamicznych zjawisk pogodowych (burze, nawałnice, huragany, susze), a także zmian klimatycznych (podnoszenie się poziomu średniorocznej temperatury, spadek średniej ilości opadów i dalej obniżanie się poziomu wód oraz postępujące stepowienie terenu).

Wychodząc z poczucia odpowiedzialności i zrównoważonego sposobu realizacji swych działań biznesowych, Grupa Kapitałowa KGHM podejmuje prace służące zmniejszeniu tempa negatywnych zmian klimatycznych. Włączyła się tym samym w globalne działania krajów (postanowienia kolejnych Światowych Szczytów Klimatycznych), Unii Europejskiej (Europejski Zielony Ład, którego jednym z założeń jest bycie światowym liderem w ograniczaniu emisji GHG, aż do uzyskania pełnej neutralności klimatycznej), Polski (zmiana miksu energetycznego kraju, budowa gospodarki niskoemisyjnej) oraz poszczególnych przedsiębiorstw, realizujących cele zrównoważonego rozwoju ONZ, zapisane w tzw. Agendzie 2030.

Działania te będą docelowo poprowadzone przez Grupę Kapitałową KGHM w pełnym układzie systemowym, proponowanym przez Komunikat Komisji Europejskiej, stanowiący wytyczne dotyczące sprawozdawczości w zakresie informacji niefinansowych: Suplement dotyczący zgłaszania informacji związanych z klimatem (2019/C 209/01), wraz z załącznikiem w postaci Zaleceń Grupy Zadaniowej ds. Ujawniania Informacji Finansowych Związanych z Klimatem (TCFD) (w części dotyczącej Metals and Mining). Pomimo bieżącego nieobowiązkowego charakteru powyższych dokumentów Grupa rozpoczęła prace służące wprowadzeniu wynikającej z niej systematyki i sposobu raportowania.

Ich punktem wyjścia stało się określenie istotności informacji związanych z klimatem dla Grupy Kapitałowej KGHM. W oparciu o wytyczne ekspertów z Akademii Górniczo-Hutniczej, korzystając z narzędzia badania istotności czynników raportowania, doszło do określenia jako wysoki poziomu istotności informacji związanych z klimatem dla Grupy Kapitałowej KGHM, uznając tą istotność jako wysoką tak w perspektywie krótko, średnio, jak i długoterminowej oraz z drugiej strony w całym łańcuchu wartości Grupy KGHM.

Za:

 • krótki okres czasu uznano perspektywę czasową bieżącej strategii biznesowej Grupy Kapitałowej KGHM,
 • średni okres czasu uznano perspektywę roku 2030 - roku realizacji celów emisyjnych Unii Europejskiej (-30% w stosunku do 2005 roku w ujęciu etCO2 z sektorów nonETS) i Polski (-7% w stosunku do 2005 roku w ujęciu etCO2 z sektorów nonETS), wynikających z Porozumienia Paryskiego (COP21),
 • długi okres czasu uznano perspektywę roku 2050 – roku realizacji przez Unię Europejską (z wyjątkiem Polski (vide postanowienia Szczytów UE z 20.06.2019 i z 13.12.2019)) zamierzenia pozostania neutralną klimatycznie.

Uznano, że w raportowanym i przyszłym okresie czasu Grupa Kapitałowa KGHM nie posiada i nie będzie posiadać bardzo wysokiego bezpośredniego wpływu na klimat. Pomimo powyższego, w zakresie pośrednim ten wpływ może być negatywny i zauważalny. Określono go w zakresie istotności społeczno-środowiskowej. Podstawowe produkty, które wytwarza Grupa trafiają jako surowce do branż, które istotnie wpływają na klimat (produkcja budowlana, motoryzacyjna, energetyka). Tym samym ewentualne zmiany regulacji i dodatkowe obciążenia tych branż w związku z emisją gazów cieplarnianych, mogą odbić się niekorzystnie na kosztach Grupy. Patrząc na zmiany klimatyczne w szerszym ujęciu, Grupa KGHM zauważa także istotność finansową i związane z nią ryzyka fizyczne, tak w układzie ostrym, jak i długotrwałym. Obserwowane nasilenie anomalii pogodowych może wpływać bowiem na proces produkcyjny Grupy. Aspekt ten wiąże się w ujęciu ryzyka fizycznego długotrwałego przede wszystkim z obniżaniem się poziomu wody w rzekach (głównie Odrze). Obniżenie poziomu wody w rzekach będzie miało wpływ na zrzut nadmiaru zasolonej wody nadosadowej w OUOW „Żelazny Most”, którego wielkość zrzutu jest ściśle powiązana z przepływem wody w Odrze. Określono także, że kwestią istotną jest ryzyko przerw w dostawach energii elektrycznej i innych mediów energetycznych ze względu na nawałnice i huraganowe wiatry, wskazując te kwestie jako główne elementy ostrego ryzyka fizycznego.

Pomimo powyższego należy stwierdzić, że Grupa Kapitałowa KGHM posiada odpowiednie zasoby, wiedzę, kompetencje i postawę, by włączać się w stosowanie nisko i bez emisyjnych źródeł energii, ograniczania emisji, a także poprawy efektywności energetycznej.

Stwierdzenia te Grupa Kapitałowa KGHM określa na podstawie poniższych faktów:

 1. Uczestnictwo Spółki w europejskim systemie handlu emisjami (ETS), poprzez obowiązek monitorowania i raportowania emisji dwutlenku węgla oraz zakup uprawnień na pokrycie emisji, buduje świadomość wpływu systemu na sytuację finansową Firmy i predysponuje do poszukiwania i wdrażania nowych niskoemisyjnych rozwiązań. W związku z powyższym w zakresie procesów hutniczych KGHM zredukowała emisje CO2 poprzez zmianę technologii pieca szybowego na zawiesinowy, natomiast w zakresie energetycznego spalania paliw eksploatuje bloki parowo-gazowe zasilane niskoemisyjnym gazem ziemnym, zastępując w części jednostki opalane miałem węglowym.
 2. Zgodnie z opublikowanymi w Decyzji Wykonawczej KE 2016/1032 konkluzjami dotyczącymi najlepszych dostępnych technik „BAT” w zakresie produkcji metali nieżelaznych, KGHM rozpoczęła procesy inwestycyjne celem dostosowania instalacji do spełnienia wymagań konkluzji i tym samym dalszego obniżania emisji i negatywnego wpływu na środowisko.
 3. Grupa Kapitałowa KGHM przygotowuje politykę klimatyczną, która będzie stanowić systemowo rozwiązanie służące wdrożeniu Komunikatu Komisji Europejskiej, stanowiącego wytyczne dotyczące sprawozdawczości w zakresie informacji nizzefinansowych: Suplement dotyczący zgłaszania informacji związanych z klimatem (2019/C 209/01), wraz z załącznikiem w postaci Zaleceń Grupy Zadaniowej ds. Ujawniania Informacji Finansowych Związanych z Klimatem (TCFD) (w części dotyczącej Metals and Mining). Obejmie ona także w zakresie średniego (2030) i długiego (2050) okresu czasu cele ilościowe z zakresu: 
  • obniżenia emisji bezpośrednich GHG (scope 1), ale także emisji pośrednich (scope 2 i 3),
  • poprawy efektywności energetycznej,
  • podniesienia poziomu zużycia energii ze źródeł odnawialnych,
  • minimalizacji działań w rejonach narażonych na długotrwałe lub ostre ryzyko fizyczne,
  • zwiększenia odsetka produktów związanych z działalnością spełniającą kryteria istotnego przyczyniania się do łagodzenia skutków zmian klimatu lub przystosowania się do łagodzenia skutków tych zmian,
  • angażowania się w system zielonego finansowania wynikającego z nowej taksonomii Green Bonds, ogłoszonej 19.06.2019 roku.
 4. Grupa Kapitałowa KGHM od wielu lat prowadzi i będzie prowadzić szereg własnych, niewymuszonych regulacjami działań służących ochronie klimatu i powietrza. 

Gospodarka wodno-ściekowa

Grupa Kapitałowa KGHM traktuje wodę jako jeden z najważniejszych elementów swojego kapitału naturalnego. Zapewnia też, że dąży do możliwie najefektywniejszego od strony technicznej, ekonomicznej i środowiskowej wykorzystania wody i zamknięcia jej obiegu. W tym celu: 

 1. Dotrzymywane są warunki określone we wszelkich uzyskanych na potrzeby eksploatacji pozwoleniach wodnoprawnych na korzystanie ze środowiska w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Warunki określone w pozwoleniach są zgodne z prawodawstwem unijnym i krajowym. 
 2. Eksploatacja urządzeń odbywa się zgodnie z wymogami i gwarantuje minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko. 
 3. Poza powyższym Grupa Kapitałowa KGHM od wielu lat prowadzi i będzie prowadzić szereg własnych, niewymuszonych regulacjami działań służących optymalizacji gospodarki wodno-ściekowej. Służą one głównie ograniczaniu wykorzystania wody w procesie produkcji, zwłaszcza w Zakładach Wzbogacania Rud). Z tego tytułu KGHM Polska Miedź S.A. wprowadziła obieg zamknięty w ZWR. Nadmiar wody jest zrzucany do Odry, stanowiąc ważny element regulacji poziomu tej rzeki, tak istotnej dla żeglugi śródlądowej w Polsce.
 4. Szczegółowy obraz powyższych działań prowadzonych prze Grupę Kapitałową KGHM w roku 2019 został przedstawiony w dalszej części niniejszego rozdziału.

Gospodarka odpadami i realizacja idei gospodarki w obiegu zamkniętym

Dążenie w kierunku ekonomii cyrkularnej jest dla Grupy KGHM Polska Miedź jednym z zasadniczych priorytetów. Wskazanie to wiąże się z przedstawianym powyżej wskaźnikiem Earth Overshoot Day. Grupa z uznaniem przyjęła opublikowaną 24.09.2019 polską mapę drogową dla powstania gospodarki w obiegu zamkniętym w Polsce, a także publikację 13.12.2019 roku projektu Zielonego Europejskiego Ładu, a w jego ramach pakietu zrównoważony przemysł.

KGHM od wielu lat realizuje podejście wynikające z Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ), a także chce włączyć się w ich rozwój. Powyższe stwierdzenie Grupa opiera na następujących faktach:

 1. Wydobywanie rud miedzi, a następnie jej przerób na wszystkich etapach produkcji są nierozłącznie związane z oddziaływaniem na poszczególne komponenty środowiska naturalnego. Jego minimalizowanie możliwe dzięki wdrażaniu gospodarki obiegu zamkniętego pozwala chronić środowisko, a także usprawniać i rozwijać instalacje przemysłowe KGHM, wybudowane w przeszłości, jak i prowadzić nowe inwestycje w tej dziedzinie, angażując się również w tej kwestii w inicjatywy lokalne, krajowe, branżowe i międzynarodowe na rzecz środowiska. W celu kwantyfikacji powyższego Grupa Kapitałowa KGHM monitoruje stale dane związane z wpływem swojej działalności na środowisko. Stosuje się do wszelkich wymagań wynikających z regulacji oraz standardów i dobrych praktyk w zakresie ochrony środowiska, a także w dużej mierze je wyprzedza.
 2. KGHM Polska Miedź S.A. w pełni rozumie i implementuje definicję gospodarki o obiegu zamkniętym, rozumiejąc ją jako wartość produktów, materiałów i zasobów w gospodarce utrzymywaną tak długo, jak to możliwe oraz wytwarzanie odpadów ograniczone do minimum, zmierzając do stworzenia zrównoważonej, niskoemisyjnej, zasobooszczędnej i konkurencyjnej gospodarki. Przyjmuje również i chce realizować cele Unii Europejskiej do osiągnięcia dzięki gospodarce o obiegu zamkniętym: oszczędności w wysokości 600 miliardów EUR dla firm z UE, co odpowiada 8% ich rocznego obrotu, utworzenie 580000 miejsc pracy, redukcja emisji CO2 o 450 milion ton do roku 2030.
 3. KGHM Polska Miedź S.A. chce włączyć się w realizację mapy drogowej Polski w realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym. Pragnie w związku z tym zidentyfikować w Spółce wszystkie możliwe działania na rzecz zwiększenia wydajności wykorzystania zasobów
  i ograniczenia powstawania odpadów. Kluczowe elementy budowania Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w KGHM Polska Miedź S.A. to:
 • innowacyjność, wzmocnienie współpracy pomiędzy Spółką i sektorem nauki, a w efekcie wdrażanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu GOZ,
 • uczestnictwo w rozwoju rynku na metaliczne surowce wtórne oraz zwiększenie ich udziału w swej produkcji,
 • minimalizacja odpadów poprodukcyjnych do poziomu odpadów resztkowych,
 • poszukiwanie i wdrażanie rozwiązań pozwalających na wykorzystanie składowisk odpadów jako złóż wtórnych.
 1. Idea tworzenia gospodarki o obiegu zamkniętym realizowana jest w Grupie Kapitałowej KGHM w następujących grupach działań:
 • komercjalizacja odpadów flotacyjnych w kierunku odzysku z nich metali, a także wykorzystania gospodarczego minerałów skałotwórczych, jako środek uszczelniający OUOW Żelazny Most, jako podsadzka w zrobach pokopalnianych oraz jako środek do zastosowań w budownictwie, drogownictwie i rolnictwie,
 • rozwój technologii przetopu recyklingowego miedzi w piecu WTR,
 • zamknięcie obiegu wody w zakresie przeróbki rudy,
 • pełna rekultywacja obszarów poprodukcyjnych,
 • opracowanie i wdrożenie przyjaznych dla środowiska odczynników flotacyjnych i poprawa odzysku metali z nadawy drobnoziarnistej,
 • wykorzystanie energii cieplnej zawartej w eksploatowanym złożu,
 • rozwój własnej działalności badawczo-rozwojowej w kierunku GOZ,
 • rozwój Wspólnego Przedsięwzięcia CuBR w kierunku GOZ,
 • realizacja badań badawczo-rozwojowych w programie Horyzont Europa w kierunku GOZ,
 • rozwój inwestycji własnych w kierunku GOZ.
 1. KGHM Polska Miedź S.A. wdraża wymagania wprowadzone nowelizacją ustawy o odpadach, które obejmują uruchomienie Krajowej Bazy Danych o Odpadach (BDO), systemu wizyjnego kontroli miejsc magazynowania i składowania odpadów oraz zabezpieczenia roszczeń na pokrycie kosztów usunięcia negatywnych skutków dla środowiska. Spełnianie wymagań znowelizowanej ustawy pozwala na ewidencjonowanie odpadów w sposób transparentny dla organów kontrolnych, jednocześnie mitygując negatywny wpływ na środowisko naturalne.
 2. KGHM Polska Miedź S.A. od wielu lat prowadzi i będzie prowadzić szereg własnych, niewymuszonych regulacjami działań służących wdrażaniu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. Ich obraz za rok 2019 został przedstawiony w dalszej części niniejszego rozdziału.

Wskazane powyżej działania trzech obszarów tematycznych z zakresu Ochrona środowiska naturalnego i minimalizowanie uciążliwości związanych z funkcjonowaniem jest realizowane w KGHM Polska Miedź S.A. dzięki stosowanych polityce środowiskowej KGHM oraz polityce energetycznej KGHM, wyznaczających Spółce najwyższe standardy ekologiczne i środowiskowe.

Wskaźniki GRI
GRI 102-11
GRI 102-12
GRI 103-3

Polityka środowiskowa w KGHM Polska Miedź S.A.

Dbałość o środowisko naturalne jest połączona z modelem biznesowym, w którym poprzez wszystkie tworzące go segmenty – od eksploracji po rekultywację – stosowane są standardy, które zapewniają bezpieczne i przyjazne dla środowiska prowadzenie działalności operacyjnej.

Wśród głównych założeń polityki środowiskowej KGHM Polska Miedź S.A. występują

Jako firma działająca w sposób odpowiedzialny społecznie KGHM Polska Miedź S.A. nie może i nie chce uchylać się od odpowiedzialności za stan środowiska. Wydobywanie rud miedzi, a następnie jej przerób na wszystkich etapach produkcji jest nierozłącznie związane z oddziaływaniem na poszczególne komponenty środowiska naturalnego. Przestrzeganie rygorystycznych norm wynikających z prawa możliwe jest dzięki systematycznej modernizacji istniejących instalacji oraz budowie nowych zmniejszających i minimalizujących oddziaływanie na środowisko. 

Zakłady produkcyjne KGHM posiadają wdrożony system zarządzania środowiskowego według normy ISO 14001, co świadczy, że działają w sposób bezpieczny zarówno dla pracowników, jak i otoczenia. W 2018 roku system został recertyfikowany w związku z wejściem nowej edycji normy, zatem wszystkie Oddziały KGHM Polska Miedź S.A. są zgodne ze standardem z 2015 roku. 

Stan formalny i opłaty za korzystanie ze środowiska

W KGHM Polska Miedź S.A. eksploatowanych jest dziesięć instalacji, na których prowadzenie zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska, wymagane jest posiadanie pozwolenia zintegrowanego. 

Ponadto Zakład Hydrotechniczny posiada zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych Żelazny Most i wymagane prawem zezwolenia sektorowe. Kopalnie funkcjonują na podstawie aktualnych pozwoleń sektorowych w zakresie emisji do powietrza i gospodarki odpadami.

Instalacje HM Głogów i HM Legnica oraz bloki gazowo-parowe w Polkowicach i Głogowie posiadają także zezwolenia na uczestnictwo w systemie handlu emisjami CO2, ponieważ od roku 2013 KGHM Polska Miedź S.A. uczestniczy w obligatoryjnym Systemie Handlu Emisjami Unii Europejskiej (EU ETS).

Emisje CO2 w zakładach KGHM Polska Miedź S.A.

W 2019 r. emisja poprzedniego roku (2018) w ilości 1 110 tys. Mg CO2 r. rozliczona została bezpłatnymi uprawnieniami (około 930 tys. Mg CO2 za 2018 r. i z rezerwy) uzupełnionymi zakupami uprawnień (EUA – uprawnienia do emisji Unii Europejskiej i CER – jednostki poświadczonej redukcji emisji).

Przewiduje się, że emisje 2019 r. na poziomie około 1,3 mln Mg CO2 rozliczone zostaną dzięki bezpłatnym uprawnieniom dla HM Głogów, HM Legnica oraz uprawnieniom dla BGP Polkowice i BGP Głogów (około 900 tys. Mg CO2) oraz rezerwie uprawnień z ubiegłych lat i dokonanym zakupom uprawnień (EUA i CER) na kwotę około 13 mln PLN. 

Opłaty za korzystanie ze środowiska, poniesione przez Oddziały KGHM Polska Miedź S.A. w 2019 r., wyniosły 18 mln PLN. W roku ubiegłym, w strukturze opłat, największym wydatkiem była opłata za składowanie odpadów: 7 mln PLN. Kolejną pozycją kosztową, ponad 5 mln PLN, jest opłata za emisję zanieczyszczeń do powietrza.

Wśród krajowych spółek Grupy Kapitałowej największy wpływ na środowisko ma działalność prowadzona przez spółkę „Energetyka” sp. z o.o. W 2019 r. spółka poniosła najwyższe opłaty środowiskowe. Wyniosły one 3,3 mln PLN i dotyczyły głównie opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków (2,3 mln PLN) oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza (około 1 mln PLN). W 2019 r. w spółce były realizowane inwestycje, których celem jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, w tym rozbudowa mocy w oparciu o kotły gazowe, budowa instalacji oczyszczania spalin spełniających normy emisyjne zgodnie z Dyrektywami Parlamentu Europejskiego.  

Emisje z zakładów KGHM Polska Miedź S.A.

Ze względu na specyfikę produkcji (materiały wybuchowe, systemy inicjujące, dodatek do paliwa), wpływ na środowisko ma działalność spółki NITROERG S.A. Wysokość opłat środowiskowych poniesionych w 2019 r. wynosi 0,3 mln PLN. W 2019 r. spółka realizowała inwestycje, których celem jest ograniczenie wpływu na środowisko, w tym: modernizacja oczyszczalni ścieków, kontynuacja budowy nowej instalacji do produkcji dodatku do paliw, która umożliwi ponowne wykorzystanie zatężonych kwasów w procesie produkcji. 

Spółka Cuprum Development Sp. z o.o., która jest właścicielem nieruchomości gruntowych w centrum Wrocławia, w lutym 2019 r. otrzymała zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego o wszczęciu egzekucji administracyjnej w celu przymusowego wykonania obowiązków o charakterze niepieniężnym tj. remediacji posiadanego gruntu, w zakresie zgodnym z decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 2015 r. Zgodnie z zawiadomieniem, egzekucja będzie prowadzona w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Awizowanym środkiem egzekucyjnym jest grzywna w celu przymuszenia. Po oddaleniu przez Wojewodę złożonych zarzutów do zawiadomienia, spółka złożyła zażalenie do Ministra Środowiska i oczekuje na jego decyzję.

Wskaźniki GRI
GRI 103-1
GRI 103-2

Działania zmniejszające wpływ na środowisko naturalne w Grupie Kapitałowej KGHM

Poza opisanymi powyżej opłatami związanymi z wpływem na środowisko Grupa Kapitałowa KGHM prowadziła w 2019 roku wiele projektów i działań służących procesowemu zmniejszaniu wpływu na środowisko. Ich prezentację poukładano wedle przedstawionych powyżej obszarów.

Do najistotniejszych realizowanych i/lub planowanych w najbliższym czasie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, należą:

 • realizacja zadań inwestycyjnych obejmujących konieczność dostosowania instalacji hutniczych do konkluzji BAT. Wykonanie tych zadań związane jest także z dalszą obniżką emisji pyłowo-gazowych, w tym emisji arsenu,
 • aktualizacja pozwoleń zintegrowanych dla prowadzonych instalacji,
 • nadzorowanie systemu handlu emisjami CO2, wraz z pozyskiwaniem uprawnień do tych emisji,
 • kontynuacja programu promocji zdrowia i przeciwdziałania zagrożeniom środowiskowym skierowanego do ludności zamieszkującej najbliższej naszych instalacji hutniczych, budowa kwatery południowej OUOW Żelazny Most.

W roku 2019 Spółka wydała na realizację inwestycji proekologicznych ponad 229 mln PLN, w tym największe wydatki w wysokości ponad 44 mln PLN poniesiono na wymianę wież absorpcyjnych i suszących fabryki kwasu siarkowego w HM Legnica. 

Obok dostosowywania i wypełniania konkluzji BAT, a także dalszego zmniejszania emisji gazów cieplarnianych i dążenia do neutralności emisyjnej, KGHM Polska Miedź S.A. prowadził w 2019 roku działania służące poprawie efektywności energetycznej, poprzez zwiększanie udziału energii uzyskiwanej ze źródeł odnawialnych, a do tego posiadanych przez siebie. W tym celu w ZG Lubin (kopalni zużywającej największą ilość ciepła w całym jego strumieniu zużywanych przez zakłady górnicze KGHM Polska Miedź S.A.) rozpoczęto w 2019 roku program odzysku ciepła z wód kopalnianych poprzez użycie pomp ciepła. Pozostałe działania dotyczące ochrony klimatu i powietrza, a związane z energią, dokładnie oszczędnością i redukcją zużycia energii, weszły w skład Systemu Zarządzania Energią w KGHM Polska Miedź S.A. i będąc połączonymi z polityką energetyczną.

Emisje z zakładów KGHM Polska Miedź S.A.

W zakresie gospodarki wodno-ściekowej prowadzono w 2019 roku w Grupie Kapitałowej KGHM projekty i działania głównie dotyczące pozwoleń wodno-prawnych. Uzyskały je w tym zakresie wszystkie krajowe spółki Grupy, z wyjątkiem jednej. Takowego pozwolenia, na odprowadzanie wód po kąpielowych z Zakładu Przyrodoleczniczego w Polanicy-Zdroju, nie posiada Spółka Uzdrowiska Kłodzkie S.A. – Grupa PGU. Spółka ponosi opłaty podwyższone o 500% za odprowadzanie tych ścieków do wód bez wymaganego pozwolenia wodno-prawnego. Brak jest również pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzanie nadmiaru wód mineralnych z ujęć „Pieniawa Józefa I” i „Pieniawa Józefa II”.  Odprowadzanie w/w wód do rzeki nie podlega opłatom. W celu uregulowania sytuacji formalno-prawnej w zakresie uzyskania pozwolenia-wodno-prawnego na odprowadzanie w/w wód do rzeki, Spółka prowadzi rozmowy z Urzędem Miasta, jako właścicielem kanalizacji. Spółka oczekuje również na wydanie pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzanie wód po kąpielowych z Zakładu Przyrodoleczniczego oraz odprowadzanie nadmiaru wód mineralnych z ujęcia „Górne” w Kudowie-Zdroju. W październiku 2019 r. Spółka odwołała się od otrzymanej Decyzji, ze względu na zaklasyfikowanie niewykorzystanych wód mineralnych z ujęcia „Górne” do ścieków przemysłowych. Nie jest uregulowane prawnie odprowadzanie ścieków przemysłowych, do kanalizacji miejskiej z Rozlewni Wód Mineralnych nr II w Polanicy-Zdroju. Miejski Zakład Komunalny w Polanicy Zdroju nie ustosunkował się do wniosku Spółki o podanie warunków odprowadzania ścieków przemysłowych do kanalizacji miejskiej – brak podpisanej umowy.  Spółka rozważa budowę oczyszczalni ścieków na terenie zakładu rozlewni.

Obok posiadania przez zdecydowaną większość spółek Grupy pozwoleń wodno-prawnych oraz opisywanym powyżej zamykaniem obiegu wody w ZWR i zrzutem nadwyżki wody do Odry, w 2019 roku Grupa Kapitałowa KGHM realizowała w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia CuBR projekt pt. „Innowacyjne technologie ograniczenia migracji zasolonych wód podziemnych do wód powierzchniowych w rejonie OUOW Żelazny Most”. 

Największym zakończonym w 2019 roku projektem inwestycyjnym KGHM Polska Miedź S.A. służącym wdrażaniu idei Gospodarki o Obiegu Zamkniętym stało się uruchomienie w Hucie Miedzi Legnica pieca WTR (wychylno-topielno-rafinacyjnego), do przetopu recyklingowego miedzi. Piec spełnia najwyższe standardy ochrony środowiska, posiada najnowocześniejszą instalację do oczyszczania gazów procesowych. Inwestycja optymalizuje wykorzystanie posiadanej infrastruktury, zmniejszy jednostkowy koszt produkcji i jednocześnie znacząco zwiększy w KGHM Polska Miedź S.A. wykorzystanie miedzi pochodzącej z recyklingu. Uroczystego uruchomienia pieca dokonał 28.06.2019 roku Premier Rządu Republiki Polskiej – Mateusz Morawiecki.

Gospodarka odpadami i realizacja idei gospodarki w obiegu zamkniętym stanowiła w 2019 roku dla Grupy Kapitałowej KGHM jeden z najważniejszych kierunków działań prośrodowiskowych. Można je podzielić na prace wdrożeniowe o charakterze wdrożeniowym i/lub inwestycyjnym oraz naukowo-badawcze.

W tym pierwszym zakresie KGHM Polska Miedź S.A. wdrożyła między innymi wymagania wprowadzone nowelizacją ustawy o odpadach, które obejmują uruchomienie Krajowej Bazy Danych o Odpadach (BDO), systemu wizyjnego kontroli miejsc magazynowania i składowania odpadów oraz zabezpieczenia roszczeń na pokrycie kosztów usunięcia negatywnych skutków dla środowiska. Spełnianie wymagań znowelizowanej ustawy pozwala na ewidencjonowanie odpadów w sposób transparentny dla organów kontrolnych, jednocześnie mitygując ich ewentualny negatywny wpływ na środowisko naturalne.

Krajowe spółki Grupy Kapitałowej funkcjonują w zgodzie z przepisami z zakresu ochrony środowiska. Spółki, które są do tego zobowiązane, posiadają aktualne zezwolenia na korzystanie ze środowiska, poza jednym wyjątkiem, należącym do kwestii zarządzania gospodarką wodno-ściekową i tam właśnie przedstawioną. 

Ważnym projektem inwestycyjnym realizowanym w aspekcie prośrodowiskowym i wpisującym się w budowę Gospodarki o Obiegu Zamkniętym jest sposób prowadzenia rozbudowy OUOW Żelazny Most. Ten obiekt, będący referencyjnym był w roku 2019 rozbudowywany (w roku 2020 inwestycja ta jest kontynuowana) w kierunku podniesienia wysokości zapór, przy braku pozyskiwania kolejnych gruntów. Ma to służyć deponowaniu odpadów, służących jako przyszły rezerwuar dla działań GOZ, w jednym miejscu. Inwestycjami wspierającymi efektywność ekologiczną procesu deponowania tam odpadów flotacyjnych, stała się w roku 2019 Budowa Stacji Segregacji i Zagęszczania Odpadów. Inwestycja ta zakłada wdrożenie technologii zagęszczanie odpadów, które powstają po zakończonym procesie wzbogacania rudy. Takie rozwiązanie spowoduje zmniejszenie ilości wody z obiegu pomiędzy ZWRami a hutami, a w konsekwencji pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa Obiektu Żelazny Most. Bezpośrednimi korzyściami z realizacji zadania będzie także możliwość deponowania całego strumienia odpadów na mniejszej powierzchni, poprawa stabilności Obiektu Żelazny Most ze względu na mniejszą ilość wody, możliwość eliminacji znacznej części wody z obiegu między oddziałami KGHM Polska Miedź S.A.

W zakresie odzysku metali prowadzono w 2019 roku opróbowania cząstkowe na składowiskach „Wartowice” i „Gilów”.

W zakresie wykorzystywania gospodarczego minerałów skałotwórczych odpady flotacyjne znalazły już w 2019 roku szerokie zastosowanie w OUOW Żelazny Most: gruboziarniste odpady przeróbcze były i są wykorzystywane do budowy zapór obiektu, a drobnoziarniste służą jako środek uszczelniający dno zbiornika wodnego w obiekcie. W ten sposób  wykorzystano w 2019 roku około 18 mln Mg odpadów przeróbczych.

W 2019 roku prowadzono również badania wdrożeniowe nad wykorzystaniem przetworzonych termicznie odpadów flotacyjnych jako: 

 • składnik hydraulicznego spoiwa popiołowo-wapniowego - odpady po procesie prażenia w temperaturze 750°C do 850°C wykazują własności wiążące, porównywalne z własnościami  wapna hydraulicznego,
 • kruszywa i spoiwo dla drogownictwa - wykazano  możliwość  produkcji  z odpadów kruszyw  metodą aglomeracji, po korekcie składu krzemionką i szlamem gliniasty, 
 • część betonów i zapraw budowlanych - do produkcji  betonu  komórkowego nadają się odpady piaskowcowe, do pianobetonu  odpady   węglanowe, uzyskane  produkty spełniały  wymagania norm,
 • spoiwo do zestalania mieszanin podsadzkowych dla górnictwa - mogą tam zostać  zastosowane odpady flotacyjne po zmieszaniu z  popiołami paleniskowymi, uzyskano parametry  wytrzymałościowe  zbliżone do  wyrobów z  materiałów naturalnych,
 • do produkcji betonitów górniczych - przeprowadzono próby  zastosowania  odpadów jako mączki mineralnej do mas bitumicznych, do doziarniania warstwy gruntu  stabilizowanej cementem, jako dodatku do warstw mrozoodpornych, do budowy  nasypów, do  wbudowania w podłoża dróg -  badania wykazały  dobrą przydatność odpadów  jako wypełniacza  asfaltu oraz możliwość zastosowania  względnie niewielkich  dodatków  odpadów w przypadku  pozostałych kierunków. 

Za najciekawsze kierunki odzysku odpadu, z powodu możliwej do  wykorzystania  ilości,  uznano  możliwości zastosowania odpadów z flotacji  jako materiału do podsadzania  zrobów  oraz  w drogownictwie. Z tego powodu określono możliwość zagospodarowania rocznie około 0,5 mln m3 odpadów, a docelowo, do 2055 około 15 milionów m3 odpadów. 

W zakresie działań naukowo-badawczych Grupa KGHM prowadziła w roku 2019 w aspekcie rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym własne działania badawczo-rozwojowe, realizowała Wspólne Przedsięwzięcia CuBR, brała udział w badaniach platformy KiC Raw Materials oraz uczestniczyła w Europejskich Programach Badawczych Europa 2020 i Horyzont Europa.

W grupie własnych badań badawczo-rozwojowych prowadzono głównie działania służące realizacji koncepcji przygotowania do i samemu deponowaniu odpadów flotacyjnych. Realizowano także prace służące opracowaniu technologii odzysku metali z żużli z hutnictwa rud miedzi i wykorzystaniu ich w produkcji nawozów wzbogaconych mikroelementami. 

W ramach badań KiC Raw Materials prowadzono w 2019 roku prace naukowe w projekcie KAVA6 w programie Batterflai, służące opracowaniu przyjaznych dla środowiska odczynników flotacyjnych.

W zakresie Wspólnego Przedsięwzięcia CuBR realizowano w 2019 roku następujące cztery tematy związane z wdrażaniem idei gospodarki o obiegu zamkniętym:

 • Kompleksowa technologia zagospodarowania części węglanowej odpadów flotacyjnych z bieżącej produkcji KGHM i wytwarzania innowacyjnych materiałów dla budownictwa,
 • Innowacyjne technologie ograniczenia migracji zasolonych wód podziemnych do wód powierzchniowych w rejonie OUOW Żelazny Most,
 • Koncepcja instalacji do przygotowania i deponowania odpadów poflotacyjnych w wyrobiskach podziemnych kopalń KGHM,
 • Multitechnologie odzysku składników użytecznych.

Program Horyzont 2020, będący największym programem badawczym Unii Europejskiej, pozwolił KGHM Polska Miedź S.A. na prowadzenie w 2019 roku projektu „Zintegrowany system metalurgiczny efektywnego wzbogacania polimetalicznych złożonych i nikłej klasy rud oraz koncentratów (INTMET). Z kolei w programie Horyzont Europa, będącym programem UE na lata 2021-2027, KGHM Polska Miedź S.A uczestniczył w analizach Bohemian Study, w których jednym z filarów jest wdrażanie gospodarki o obiegu zamkniętym. 

Działania zmniejszające wpływ na środowisko naturalne KGHM INTERNATIONAL LTD.

W 2019 roku podmioty Grupy Kapitałowej KGHM International LTD. również prowadziły działania związane z ochroną środowiska. 

W przypadku kopalni Robinson (USA) działania te skupiały się na monitoringu jakości powietrza i wód, zagospodarowaniu odpadów oraz rekultywacji obszarów górniczych – spożytkowano na te cele około 28 mln PLN, w tym 3 mln PLN z tytułu posiadanych pozwoleń na korzystanie ze środowiska.

W kopalni Carlota (USA) prowadzono działania związane z zamykaniem kopalni oraz monitorowaniem środowiska – suma wydatków na ten cel wyniosła około 5 mln PLN.

W kopalniach Sudbury (Kanada) działania skupiały się na monitorowaniu stanu środowiska. Sumarycznie wydano na ten cel 1 mln PLN.

W kopalni Franke (Chile) działania skupiły się na pozyskiwaniu niezbędnych pozwoleń oraz monitoringu stanu środowiska. Sumarycznie przeznaczono na te cele 6 mln PLN.

Środki finansowe na likwidację kopalń i rekultywację obszarów górniczych

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej i Kanadzie, Grupa Kapitałowa KGHM INTERNATIONAL LTD. jest zobowiązana do wykupu rządowych obligacji środowiskowych na kwotę szacowanej rezerwy z tytułu likwidacji kopalń i obiektów technologicznych.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. wartość aktywów przeznaczonych na likwidację kopalń KGHM INTERNATIONAL LTD. (środki pieniężne) wyniosła 68 mln PLN (na dzień 31 grudnia 2018 r.: 117 mln PLN).

Ponadto na dzień 31 grudnia 2019 r., na zabezpieczenie zobowiązań z tytułu likwidacji i rekultywacji obszarów górniczych zostały wystawione przez KGHM Polska Miedź S.A. akredytywy na kwotę 397 mln PLN (na dzień 31 grudnia 2018 r. – 345 mln PLN). Akredytywy wystawione przez KGHM INTERNATIONAL LTD. na dzień 31 grudnia 2019 r., opiewały na kwotę 202 mln PLN (na dzień 31 grudnia 2018 r. – 85,0 mln zł).

Obok działań z zakresu operacyjnego należy zwrócić uwagę także na dążność KGHM Polska Miedź S.A. do poszukiwania nowych, przyszłościowych rozwiązań w aspekcie rekultywacji obszarów poprzemysłowych. Z tego względu uczestniczyła w 2019 roku w programie RevRis, realizowanym w ramach KiC Raw Materials KAVA 6.

Działalność na rzecz spełnienia wymogów rozporządzenia reach

KGHM jest członkiem sześciu międzynarodowych konsorcjów utworzonych dla spełnienia wymogów Rozporządzenia WE Nr 1907/2006 tzw. Rozporządzenia REACH. W 2019 r. współpraca z konsorcjami wiązała się z dostosowywaniem się firm do zmieniających się wymogów REACH odnośnie dokumentacji rejestracyjnych, klasyfikacji substancji, oceny i autoryzacji. Te zmiany mają być prowadzone płynnie i dlatego konsorcja REACH będą nadal funkcjonowały.

Polityka energetyczna KGHM Polska Miedź S.A. 

Podstawowym celem KGHM Polska Miedź S.A. w zakresie zarządzania energią i działań proklimatycznych jest prowadzenie racjonalnej gospodarki energetycznej przy zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego zasilania obiektów i instalacji ciągu produkcyjnego Spółki. Proces wdrażania międzynarodowego standardu zarządzania mediami energetycznymi zgodnie z normą ISO 50001 rozpoczęto wraz z przyjęciem przez Prezesa Zarządu Polityki Energetycznej KGHM Polska Miedź S.A. (28 listopada 2016 roku). Obecnie obowiązuje drugie wydanie polityki, która została zatwierdzona 28 lutego 2019 r.

Polityka Energetyczna zawiera najważniejsze założenia działalności KGHM Polska Miedź S.A. w obszarze Systemu Zarządzania Energią. Przestrzegając jej wymagań, Spółka zobowiązuje się do:

 • zapewnienia zasobów niezbędnych do osiągnięcia zaplanowanych celów i efektów energetycznych, prowadzenia działań zgodnie z przepisami prawa i innymi wymaganiami związanymi
  z wykorzystaniem energii,
 • kreowania pożądanych postaw, budowania świadomości i stałego podnoszenia kompetencji pracowników Spółki i współpracowników, realizujących zadania na rzecz KGHM Polska Miedź S.A.,
 • zapobiegania marnotrawstwu w obszarze wykorzystania energii,
 • współpracy z partnerami i dostawcami w zakresie zakupu dóbr materialnych i usług
  z uwzględnieniem efektywności energetycznej jako istotnego kryterium wyboru.

Założenia przyjęte w Polityce Energetycznej KGHM Polska Miedź S.A. realizowane są przez wszystkich pracowników Spółki, a także inne osoby i podmioty wykonujące zadania na jej potrzeby.

Efektem wdrożenia w KGHM Polska Miedź S.A. Systemu Zarządzania Energią zgodnego z normą ISO 50001, w tym stosowania przyjętej Polityki Energetycznej, jest wprowadzenie szeregu regulacji oraz działań mających na celu racjonalne, zgodne z wymaganiami prawnymi, prowadzenie gospodarki energetycznej, obejmujące m.in.:

 • zasady postępowania w procesie inwestycyjnym i zakupowym,
 • przeglądy energetyczne wykonane w Oddziałach KGHM i Centrali, zgodnie z zatwierdzoną metodyką,
 • zatwierdzone cele i zadania,
 • wdrożenie regulacji: Wymagania prawne i inne z zakresu energetyki oraz ocena ich zgodności na potrzeby SZE w KGHM Polska Miedź S.A.

System zarządzania energią (SZE) w KGHM Polska Miedź S.A. oraz Energetyka Sp. z o.o.

W 2017 roku w Jednostce Dominującej oraz w Energetyce Sp. z o.o. wdrożony został SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ (SZE), zgodny z normą PN-EN ISO 50001:2012. Efektem wdrożenia SZE oraz stosowania Polityki Energetycznej, jest uniknięcie kosztów audytów energetycznych, których obowiązek wykonania, w przypadku braku certyfikowanego systemu zarządzania energią, nakłada Ustawa o Efektywności Energetycznej oraz dalsze doskonalenie procesu optymalizacji zużycia energii.

Przeprowadzony w czerwcu 2019 r. w KGHM Polska Miedź S.A. drugi audyt nadzoru przez zewnętrzną jednostkę Certyfikującą UDT-Cert potwierdził, że w KGHM Polska Miedź S.A. funkcjonuje SZE wg ISO 50001 i podtrzymał uzyskany we wrześniu 2017 roku Certyfikat. Obecnie w KGHM Polska Miedź S.A. trwają prace związane z przejściem na nowe wydanie normy PN-EN ISO 50001:2018

W wyniku przeprowadzonych przeglądów energetycznych zostało wyznaczonych 46 celów do zrealizowania w ramach poprawy efektywności energetycznej. Zdefiniowano 61 zadań energetycznych oraz określono kluczowe wskaźniki wyniku energetycznego. Wdrożenie SZE, to również zmniejszenie kosztów związanych z zakupem oraz zużyciem mediów energetycznych. W roku 2018 oszczędności z tego tytułu wyniosły około 104 GWh energii. Planowane jest, że do roku 2020 Spółka uzyska kolejne oszczędności. Jednocześnie Spółka zmniejsza ilość emisji gazów cieplarnianych, a tym samym obniża koszt zakupu praw do emisji CO2. A co najważniejsze, poprzez wdrożenie standardów i doskonalenie procedur poprawiane jest bezpieczeństwo pracy oraz podnoszenie kompetencji pracowników.

Program promocji zdrowia i przeciwdziałania zagrożeniom środowiskowym

Celem programu jest otoczenie opieką profilaktyczną mieszkańców Zagłębia Miedziowego ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży poprzez realizację takich zadań, jak:

 • wyjazdy profilaktyczno-zdrowotne do górskich lub nadmorskich uzdrowisk w ramach tzw. zielonych szkół,
 • całoroczne zajęcia rehabilitacyjno-sportowe na basenie, 
 • badania monitorujące obecność ołowiu we krwi,
 • badania w zakresie obecności arsenu w organizmie mieszkańców regionu,
 • edukacja ekologiczna połączona z promocją zdrowia.

Program Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Zagrożeniom Środowiskowym realizowany jest od dwóch lat przez Fundację KGHM Polska Miedź we współpracy z firmą zewnętrzną.

Człowiek i środowisko

Zaangażowanie społeczne

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. jest grupą globalną, otwartą na nowe kierunki rozwoju, która istotnie wpływa na dobrostan społeczności, regionów, a nawet krajów - nasza działalność w sferze zagadnień społecznych jest przez to szczególnie ważna. KGHM nieustannie doskonali swoje relacje z otoczeniem dążąc do harmonijnego współdziałania. Współpraca z partnerami społecznymi stanowi kluczowy czynnik powodzenia podejmowanych przez firmę projektów rozwojowych. Przyczynia się także do ograniczania ryzyka społecznego w działalności KGHM. Mechanizmy dialogu społecznego w sposób naturalny towarzyszą działalności, która poprzez swoją skalę i charakter wpływa na jakość i standardy życia mieszkańców. Do filarów społecznej odpowiedzialności biznesu KGHM należą programy CSR, działalność Fundacji KGHM oraz sponsoring. 

W relacjach z klientami, pracownikami i partnerami zewnętrznymi, społecznościami lokalnymi Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. przestrzega przepisów prawa, które obowiązują w krajach, w których prowadzi działalność. Respektuje również dobrowolnie przyjęte zobowiązania wynikające m.in. z norm ISO, ASTM oraz z członkostwa w organizacjach międzynarodowych, m.in.: International Copper Association, European Precious Metals Federation, Eurometaux, Euromines, London Bullion Market Association, European Technology Platform on Sustainable Mineral Reources, European Innovation Partnership, oraz krajowych, m.in.: Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych, Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyclingu, Stowarzyszenie Polski Komitet Światowego Kongresu Górniczego, Polsko-Kanadyjska Izba Gospodarcza, Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii, Związek Pracodawców Polska Miedź. Grupa KGHM Polska Miedź S.A. nie bierze udziału w przedsięwzięciach, które wiążą się z łamaniem prawa i zagrażają reputacji. 

Zasady:

 • Przestrzeganie przepisów zawartych w prawie powszechnie obowiązującym oraz wewnętrznych regulacjach KGHM Polska Miedź S.A.
 • Dotrzymywanie zarówno zobowiązań zapisanych w umowach, jak i obietnic ustnych, złożonych klientom, dostawcom, partnerom społecznym.
 • Rzetelne wykonywanie obowiązków służbowych.
 • Nieoferowanie ani nieprzyjmowanie łapówek ani innych korzyści majątkowych lub osobistych; nienawiązywanie kontaktów z firmami o wątpliwej reputacji.

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. bierze odpowiedzialność za jakość produktów i usług

Zgodnie z Kodeksem Etyki w relacjach z partnerami zewnętrznymi KGHM przestrzega zasad etycznego postępowania. Wysokich standardów etyki biznesowej Grupa KGHM Polska Miedź S.A. wymaga nie tylko od pracowników, ale również od partnerów, którym przekazuje do zapoznania się i przestrzegania Kodeks Etyki, Politykę Antykorupcyjną oraz zasady przyjmowania/dawania prezentów, gratyfikacji, zaproszeń służbowych.

We wzajemnych relacjach Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. wymaga przestrzegania zasady „zero tolerancji dla korupcji”. Kładzie nacisk na transparentność przeprowadzanych transakcji. Monitoruje łańcuch dostaw i śledzi życie produktów. Partnerzy biznesowi kooperujący z Grupą KGHM Polska Miedź S.A. podlegają weryfikacji pod kątem ryzyka korupcyjnego. Działania biznesowe prowadzi wyłącznie z podmiotami o sprawdzonej reputacji. Poprzez stosowne rozwiązania proceduralne przeciwdziała praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu działalności przestępczej, w tym terroryzmu. W sposób szczególny chroni dane osobowe partnerów oraz powierzone informacje handlowe, techniczne czy organizacyjne. Grupa KGHM Polska Miedź S.A. kieruje się zasadami uczciwej konkurencji.

Polityka prawa konkurencji Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

W Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. funkcjonuje Polityka Prawa Konkurencji. Jej celem jest stworzenie ram funkcjonalnych systemu, który pozwoli na utrzymanie zgodności z prawem konkurencji, mających zastosowanie we wszystkich krajach działalności.

Polityka odpowiedzialnego łańcucha dostaw w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. przestrzega najwyższych standardów produkcyjnych i etyki biznesowej. Tymi regułami kieruje się w całym łańcuchu tworzenia wartości, co ma swoje odbicie w Kodeksie Etyki Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Świadomość, że wybór odpowiedzialnych dostawców, zwłaszcza w przypadku pozyskiwania minerałów konfliktowych (złota, cyny, wolframu i tantalu) oraz srebra, jest kluczowy dla prowadzenia działalności zorientowanej na zrównoważony rozwój. Dokumentem, który reguluje powyższe kwestie jest Polityka Odpowiedzialnego Łańcucha Dostaw. Ma na celu zagwarantowanie wyboru tylko odpowiedzialnych dostawców, zwłaszcza w przypadku pozyskiwania wymienionych powyżej minerałów konfliktowych, a także zapewnienie, że nabywane towary i usługi nie przyczyniają się do finansowania terroryzmu oraz wytwarzane lub świadczone są z poszanowaniem podstawowych praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska oraz przeciwdziałania korupcji.

Jednostka Dominująca KGHM Polska Miedź S.A. w pełni wdrożyła wewnętrzny system zarządzania odpowiedzialnym łańcuchem dostaw złota i srebra, na który składają się Polityka Odpowiedzialnego Łańcucha Dostaw w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz Procedura Badania Odpowiedzialnego Łańcucha Dostaw dla Kruszców w KGHM Polska Miedź S.A. W 2019 r. w Spółce dokonano aktualizacji Procedury badania łańcucha dostaw dla złota i srebra w KGHM Polska Miedź S.A., celem zapewnienia zgodności z obowiązującymi wytycznymi LBMA Responsible Gold Guidance V8 i LBMA Responsible Silver Guidance V1. System ten podlega niezależnemu, zewnętrznemu audytowi w celu zapewnienia zgodności z wytycznymi LBMA Responsible Gold Guidance oraz uzyskaniu certyfikacji LBMA (The London Bullion Market Association).

W ramach zachowania zasady należytej staranności, w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. wprowadzono wewnętrzny system zarządzania odpowiedzialnym łańcuchem dostaw, w ramach którego ustalono zakres zastosowania, organizację systemu i uczestników procesu, kryteria uznawania relacji biznesowej za relację wysokiego ryzyka, proces badania łańcucha dostaw (z uwzględnieniem procesu badania wiarygodności partnerów biznesowych), monitorowania transakcji, przechowywania dokumentacji oraz szkoleń dla pracowników. Zarządzanie procesem zostało powierzone Dyrektorowi Departamentu Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym i Zgodnością, raportującemu bezpośrednio do Zarządu Spółki. Uruchomiono również adres e-mail conflict.minerals@kghm.com, celem zapewnienia możliwości zgłaszania uwag i zastrzeżeń związanych z łańcuchem dostaw złota pracownikom, kontrahentom oraz innym Interesariuszom.

W 2019 roku Procedurę Badania Odpowiedzialnego Łańcucha Dostaw dla Kruszców pozytywnie przeszli wszyscy Dostawcy. 

Opis polityki dla kontrahentów Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. znajduje się na stronie www: http://kghm.com/pl/biznes/produkty/odpowiedzialny-lancuch-dostaw

Fundacje, aktywność sponsoringowa i CSR

KGHM to „dobry sąsiad i zaufany inwestor”. Wspiera lokalne społeczności, organizacje społeczne, instytucje związane z nauką, kulturą i sportem. Promuje aktywny tryb życia oraz pomaga potrzebującym. 

Jednym z filarów społecznej odpowiedzialności biznesu jest Fundacja KGHM Polska Miedź, która prowadzi działalność dobroczynną i charytatywną. Pomaga w realizacji projektów społecznie użytecznych oraz wspiera osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji.

Fundacja KGHM Polska Miedź S.A. 

Fundacja KGHM Polska Miedź od 2003 roku kontynuuje wieloletnią działalność prospołeczną Fundatora - KGHM Polska Miedź S.A.. Drogowskazem dla codziennej działalności Fundacji są wartości wyznawane przez Fundatora, do których należy bezpieczeństwo, współdziałanie, zorientowanie na wyniki, odpowiedzialność i odwaga. Fundacja angażuje się w działania zmierzające do zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, rozwoju intelektualnego, zawodowego i kulturalnego mieszkańców oraz aktywizacji mieszkańców do działań na rzecz dobra wspólnego w regionie.

Podstawą działania Fundacji KGHM Polska Miedź są darowizny finansowe i rzeczowe, które udzielane są:

 • osobom fizycznym w zakresie ochrony zdrowia oraz ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych,
 • instytucjom na realizację projektów.

W 2019 roku Fundacja wsparła wiele wartościowych działań, a mimo to nie była w stanie sprostać rosnącym potrzebom otoczenia oraz interesariuszy. Poziom udzielonej pomocy na rzecz instytucji stanowił 17% zarejestrowanych wszystkich wniosków, a w przypadku wsparcia osób fizycznych było to 24%. 

Przedsięwzięcia planowane na 2020 rok są naturalną kontynuacją dotychczasowej działalności Fundacji. Założenia stanowią analizę uwzględniającą potrzeby mieszkańców Zagłębia Miedziowego, Dolnego Śląska oraz całej Polski w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, sportu i rekreacji, kultury i tradycji oraz nauki i edukacji. 

Aktywność Fundacji KGHM Polska Miedź w 2020 roku nadal koncentrować się będzie na przyznawaniu darowizn i kontroli ich wydatkowania oraz na prowadzeniu dedykowanych programów. Podjęte przez Fundację zobowiązania realizowane będą z najwyższą starannością, wnikliwą analizą potrzeb opisanych we wnioskach i ich zgodności ze Statutem Fundacji i celami Fundatora, przy uwzględnieniu możliwości pomocy. Podobnie jak to miało miejsce w ubiegłych latach, wnioski o darowizny będą przyjmowane i weryfikowane pod względem formalnym przez pracowników Biura Fundacji, natomiast rozpatrywane i merytorycznie oceniane na posiedzeniach Zarządu Fundacji. 

W 2019 roku Fundacja KGHM Polska Miedź zgodnie z założeniami statutowymi, a także w miarę posiadanych możliwości starała się dostrzegać różnorodne potrzeby społeczne. Przyznano wsparcie w postaci darowizn pieniężnych na łączną kwotę 20 243 989,96 PLN, w tym:

 • na realizację 313 projektów na kwotę 17 763 651,78 PLN;
 • 1 194 825,18 PLN dla 169 osób fizycznych;
 • 1 285 513,00 PLN na realizację programu „Program Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Zagrożeniom Środowiskowym”.

 

Dziedzina

Darowizny 

Kwota przyznana PLN

Liczba projektów/
liczba osób fizycznych

Darowizny dla instutucji

17 763 651,78

313

 1. Zdrowie i bezpieczeństwo

3 453 005,00

45

 1. Nauka i edukacja

2 422 608,56

56

 1. Sport i rekreacja

3 266 227,33

88

 1. Kultura i tradycje

8 621 810,89

124

Darowizny dla osób fizycznych

1 194 825,18

169

 1. Ochrona zdrowia

1 187 691,18

168

 1. Pomoc społeczna

7 134,00

1

„Program Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Zagrożeniom Środowiskowym”

1 285 513,00

616 (dzieci)

Łączna kwota darowizn

20 243 989,96 PLN

Obszar zdrowie i bezpieczeństwo

Zdrowie i bezpieczeństwo - to strategiczny obszar działań Fundacji KGHM Polska Miedź. Tylko w 2019 roku dofinansowano realizację 45 projektów na kwotę 3 453 005 PLN oraz obdarowano 169 osoby fizyczne na łączną kwotę 1 194 825,18 PLN.

Dzięki środkom fundacyjnym zakupiono m.in.:

 • specjalistyczną aparaturę medyczną i sprzęt do szpitali, ośrodków rehabilitacyjnych
  czy innych placówek zdrowia,
 • nowoczesny sprzęt ratowniczo-gaśniczy oraz pojazdy specjalistyczne dla lokalnych placówek interwencyjno-ratunkowych, m. in. jednostek straży pożarnej i policji.

W 2019 roku w obszarze „Zdrowia i bezpieczeństwa” Fundacja dofinansowała również przeprowadzenie badań profilaktycznych dla mieszkańców oraz zainicjowała i wsparła projekty promujące krwiodawstwo, krwiolecznictwo, czy dofinansowała konferencje naukowe o tematyce medycznej. Ponadto Fundacja wsparła projekty mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu osób niepełnosprawnych. Przekazano darowizny pieniężne m.in. na projekty związane z organizacją wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne lub na przeprowadzenie akcji świątecznych na potrzeby ludzi potrzebujących, jak np. wigilii dla bezdomnych czy przygotowanie paczek dla dzieci.

W 2019 roku osoby fizyczne otrzymały wsparcie finansowe z Fundacji KGHM Polska Miedź na ochronę zdrowia przede wszystkim na: turnusy rehabilitacyjne, rehabilitację stacjonarną, zakup aparatów słuchowych i wózków inwalidzkich, leczenie operacyjne, w tym leczenie zagraniczne oraz likwidację barier architektonicznych.

Obszar nauka i edukacja

Nauka i edukacja, to obszar wszechstronnych działań Fundacji KGHM Polska Miedź wspierających rozwój oświaty, nauki, a także gospodarki opartej na wiedzy, innowacyjności, kapitału społecznego i społeczeństwa uczącego się. W ramach szerokiego wachlarza inicjatyw w 2019 roku wydatkowano kwotę 2 422 608,56 PLN na realizację 56 projektów. 

Wśród projektów naukowych wspartych przez Fundację znalazły się publikacje, konferencje naukowe, konkursy, zajęcia edukacyjno – integracyjne dla dzieci i młodzieży, czy stypendia i nagrody naukowe. Środki fundacyjne wykorzystywane były również na zakup pomocy dydaktycznych oraz sprzętu do sal dydaktycznych w placówkach edukacyjnych, które przyczyniły się do zwiększenia poziomu edukacji. 

W 2019 roku Fundacja ufundowała nagrodę Narodowego Centrum Nauki w wysokości 50 000,00 PLN dla laureata konkursu w obszarze nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, która stanowiła wyróżnienie dla młodego uczonego za znaczące osiągnięcia naukowe, dokonane w ramach badań podstawowych prowadzonych w polskiej jednostce naukowej, udokumentowane publikacjami afiliowanymi w polskiej jednostce naukowej.

W 2020 roku Fundacja zamierza nadal prowadzić wszechstronne działania wspierające rozwój oświaty, nauki oraz sektora szkolnictwa branżowego i wyższego. Będzie propagować innowacje w edukacji, głosić potrzebę kształcenia zgodnego z trendami i tendencjami na rynku pracy. W ramach obszaru „Nauka i Edukacja” Fundacja KGHM Polska Miedź swoje działania skupiać będzie na propagowaniu nauki, edukacji. 

Obszar sport i rekreacja

Sport i rekreacja, to obszar działań Fundacji KGHM Polska Miedź wspomagający wszelkie inicjatywy sportowe oraz popularyzujący postawy i zachowania prospołeczne w oparciu o wartości niesione przez kulturę fizyczną i sport. W 2019 roku obszar ten cieszył się dużym zainteresowaniem pośród beneficjentów. Wydatkowano w jego ramach kwotę 3 266 227,33 PLN na realizację 88 projektów.

W ramach obszaru „Sport i Rekreacja” dofinansowano m.in.:

 • wypoczynek dzieci i młodzieży,
 • działalność szkoleniową klubów sportowych,
 • organizację wydarzeń sportowych.

Dzięki darowiznom pieniężnym udzielonym przez Fundację udało się zakupić sprzęt sportowy oraz zrealizować liczne szkolenia sportowe, różnorodne turnieje i zawody, a także stworzyć nowe miejsca rekreacyjno – sportowe, jak place zabaw dla dzieci. Ponadto część środków była przeznaczana na dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego w formie kolonii, półkolonii dla dzieci i młodzieży przez lokalne oddziały TPD, ZHP, świetlice środowiskowe, stowarzyszenia, domy dziecka czy parafie. Uczestnikami były głównie dzieci i młodzież z rodzin niezamożnych, dysfunkcyjnych i ubogich, które dzięki pomocy Fundacji miały szansę wyjechać po raz pierwszy nad morze czy w góry, ale także poznać inną kulturę.

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz edukowanie w zakresie profilaktyki prozdrowotnej Fundacja traktuje jako ważną dziedzinę życia społecznego i dlatego zamierza kontynuować działania promujące aktywny i zdrowy styl życia. W ramach obszaru „Sport i Rekreacja” Fundacja KGHM Polska Miedź w 2020 roku wspierać będzie wszelkie działania na rzecz rozwoju aktywności ruchowej młodych ludzi, realizowane przez lokalne instytucje, stowarzyszenia i kluby sportowe. 

Obszar kultura i tradycje

Fundacja odnosi się z szacunkiem do dorobku kulturowego poprzednich pokoleń, stanowiącego podstawę budowania tożsamości, a wartością nadrzędną staje się odwoływanie do tradycji środowiskowych oraz tradycji różnych grup społecznych i kulturowych. Tylko w 2019 roku dofinansowano 124 projekty z obszaru kultura i tradycje na łączną kwotę 8 621 810,89 PLN

W 2020 roku Fundacja nadal zamierza wspierać projekty polegające na upamiętnianiu i przybliżaniu polskiego dziedzictwa kulturowego lub historycznego oraz wzmacniać lokalną tożsamość kulturową i uczestnictwo w kulturze na poziomie lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i globalnym. Wspierane projekty będą związane z ratowaniem dziedzictwa kultury i tradycji oraz przyczynią się do znaczącej poprawy stanu wielu obiektów zabytkowych, a niektóre nawet uratują zabytki przed katastrofą budowlaną. W zakresie wspierania kultury i sztuki Fundacja KGHM Polska Miedź będzie również wspierać finansowo różnorodne wydarzenia artystyczno – kulturalne, organizowane przez rozmaite stowarzyszenia, towarzystwa kulturalne, ośrodki i centra kultury, a także muzea.

Programy sfinansowane przez fundację w 2019 roku

Program „Promocji Zdrowia i Przeciwdziała Zagrożeniom Środowiskowym” realizowany jest od trzech lat we współpracy z firmą zewnętrzną. 

Tylko w 2019 roku przeznaczono na jego realizację kwotę 1 285 513,00 PLN i zostało nim objętych 616 dzieci z gmin: Jerzmanowa, Miejska Głogów, Głogów Wiejska, Kotla, Pęcław, Polkowice i Żukowice. Ma przeciwdziałać potencjalnym wpływom przemysłu na ludzi, a w szczególności dzieci, mieszkających na terenie powiatów: głogowskiego, legnickiego, lubińskiego i polkowickiego. Zakłada sfinansowanie wyjazdów profilaktyczno-zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w wieku 6-16 lat do górskich lub nadmorskich uzdrowisk. W związku z dużym zainteresowaniem zarówno uczestników, jak i społeczności lokalnej Fundacja zamierza w 2020 roku kontynuować oraz zwiększyć fundusze na realizację „Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Zagrożeniom Środowiskowym”.

Więcej informacji o działaniach i projektach Fundacji KGHM Polska Miedź znajduje się na http://www.fundacjakghm.pl/

Fundacja innowacje i dziedzictwo kulturowe – REVIMINE 

Fundacja Revimine została ustanowiona w 2014 r. przez KGHM Polska Miedź S.A. dla realizacji działań chroniących dziedzictwo kulturowe i tradycje górniczo-hutnicze Zagłębia Miedziowego. Fundacja wspiera przedsięwzięcia oraz inicjatywy mające na celu rewitalizację techniczną, środowiskową
i społeczną obszarów poprzemysłowych wyłączanych z eksploatacji i innych istotnych z punktu widzenia tego procesu oraz kompensację przyrodniczą.

Więcej o Fundacji Revimine na http://www.revimine.com/

Sponsoring

Strategia KGHM w zakresie sponsoringu jest ściśle związana z prowadzoną działalnością w obszarze Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) i zakłada przeznaczanie większości środków na realizację planowanych działań, zmierzających z jednej strony do promowania Spółki oraz regionu, zaś z drugiej strony do wspierania cennych inicjatyw i przedsięwzięć kulturalnych, sportowych, naukowych czy społecznych, dzięki którym Dolny Śląsk zaznacza swoją obecność na mapie Polski i Europy.

Obszary, które leżą w zakresie prowadzonej działalności sponsoringowej, to kultura, nauka i sport

Sport

Spółka traktuje sport jako ważną dziedzinę życia społecznego, dlatego wspiera zarówno sport zawodowy najwyższej klasy, jak i sport amatorski. Jako największy pracodawca w regionie docenia znaczenie sportu dla kształtowania kultury wypoczynku dorosłych oraz jego wychowawczą rolę wobec młodzieży. Jednostka Dominująca jest głównym sponsorem i zarazem właścicielem Zagłębia Lubin S.A. - klubu piłkarskiego grającego w Ekstraklasie.

Od lat KGHM Polska Miedź S.A. jest jednym ze sponsorów Biegu Piastów w Jakuszycach. KGHM wspiera również np. wydarzenia biegowe - Cross Straceńców, czy Noworoczny Marszobieg w Głogowie, Wilczym Tropem – „Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych", ale także lokalne organizacje sportowe, których członkami są między innymi Pracownicy Grupy Kapitałowej KGHM.

Kultura

Firma postrzegana jest jako mecenas kultury i sztuki. KGHM partycypuje w organizacji oraz obejmuje patronat nad znaczącymi przedsięwzięciami, które są skierowane do społeczności regionu i całego kraju. W 2019 roku KGHM objął mecenat nad Zamkiem Królewskim w Warszawie, zainaugurowany wystawą „Rządzić i olśniewać. Klejnoty i jubilerstwo w Polsce w XVI i XVII wieku”.

Nauka

W zakresie nauki KGHM wspiera wyższe uczelnie i instytuty naukowe, tym samym zacieśnia współpracę i stwarza swoisty pomost między przemysłem a środowiskiem naukowym. Firma finansowo i merytorycznie wspomaga przedsięwzięcia związane tematycznie z problemami rozwiązywanymi dla potrzeb KGHM i regionu. 

Mając na uwadze dbałość o przejrzystość zasad podejmowania decyzji o wspieraniu danego projektu, oferty analizowane są przez Komisję Sponsoringową. Decyzje Komisji każdorazowo dokumentowane są w formie protokołu, który zatwierdza Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. 

Aktywność Grupy Kapitałowej KGHM w zakresie działań sponsoringowych podlega regulacjom zapisanym w Polityce Sponsoringowej KGHM Polska Miedź S.A. i procedurze opiniowania przez Komisję Sponsoringową.

Zestawienie kwot przyznanych w 2019 roku przez KGHM Polska Miedź S.A. w ramach Sponsoringu w podziale na obszary:

Obszar Przyznana kwota w PLN
Sport 22 972 478
Kultura 8 496 622
Nauka 1 805 725
Razem 33 274 825

Kwota wydatków spółek z Grupy Kapitałowej KGHM z wyłączeniem Jednostki Dominującej) w ramach Sponsoringu w 2019 roku wyniosła: 5 815 900 zł 

Mając na uwadze dbałość o przejrzystość zasad podejmowania decyzji o wspieraniu danego projektu, oferty analizowane są przez Komisję Sponsoringową. Decyzje Komisji każdorazowo dokumentowane są w formie protokołu, który zatwierdza Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. 

Aktywność Grupy Kapitałowej KGHM w zakresie działań sponsoringowych podlega regulacjom zapisanym w Polityce Sponsoringowej KGHM Polska Miedź S.A. i procedurze opiniowania przez Komisję Sponsoringową.

Zestawienie kwot przyznanych w 2019 roku przez KGHM Polska Miedź S.A. w ramach Sponsoringu w podziale na obszary:

Obszar Przyznana kwota w PLN
Sport 22 972 478
Kultura 8 496 622
Nauka 1 805 725
Razem 33 274 825

Kwota wydatków spółek z Grupy Kapitałowej KGHM z wyłączeniem Jednostki Dominującej) w ramach Sponsoringu w 2019 roku wyniosła: 5 815 900 zł 

Programy CSR KGHM Polska Miedź S.A. 

EKO Zdrowie

Społeczna odpowiedzialność i zrównoważony rozwój, to dziś ważne elementy działalności biznesowej. Firma, która dba o rozwój własnej organizacji musi uwzględniać działania mające na celu osiągnięcie równowagi między dochodowością przedsiębiorstwa, a szeroko rozumianym interesem społecznym.

Wyjątkowego znaczenia CSR nabiera w branży wydobywczej. Firmy takie jak KGHM, ze względu na specyfikę swojej działalności, ponoszą szczególną odpowiedzialność za realizowane przedsięwzięcia. 

Spółka planując i realizując działania CSR-owe, których adresatami i bezpośrednimi odbiorcami są społeczni beneficjenci otoczenia Spółki, podtrzymuje ważną dla koncernu „licencję na działanie”, przejawiającą się społeczną akceptacją działalności biznesowej KGHM w sektorze wydobywczym. 

Program EKO-Zdrowie, został uruchomiony w 2014 roku, w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Priorytetami programu EKO-Zdrowie jest szczególnie promocja profilaktyki zdrowotnej i aktywnego stylu życia wśród mieszkańców Zagłębia Miedziowego. W założeniu program podejmuje projekty / inicjatywy na rzecz promocji wśród mieszkańców regionu profilaktyki zdrowotnej, aktywnego stylu życia, ruchu i rekreacji – tym samym dbanie o zdrowie dzieci, osób dorosłych i seniorów. 

Na działania prozdrowotne programu składają się cykliczne zajęcia: nordic walking dla dorosłych, gimnastyki rekreacyjnej dla seniorów oraz lekcje nauki pływania dla dzieci.

 

Projekty

Projekt zajęć nordic walking dedykowany jest dla osób, które ukończyły 35 rok życia. Zakłada on cykliczne zajęcia z udziałem wykwalifikowanych i doświadczonych instruktorów w różnych miastach regionu Zagłębia Miedziowego. Uczestnicy nabywają, bądź doskonalą podstawowe umiejętności marszu z kijami oraz uczestniczą w prelekcjach poświęconych technikom nordic walking i zasadom zdrowego odżywania. 

Nordic walking, to aktywność dla każdego bez względu na wiek i kondycję. Działa na organizm tak jak bieganie, ale nie obciąża nadmiernie stawów i kręgosłupa. Odciąża za to stawy biodrowe i kolanowe, lędźwiowy odcinek kręgosłupa, rozluźnia także napięcie mięśni barków, szyi, grzbietu. Poza tym nie wymaga specjalistycznego sprzętu oraz w bezpieczny sposób (z niewielkim ryzykiem kontuzji) angażuje do 90 proc. mięśni ciała.

Do tej pory odbyło się 10 edycji zajęć, w których uczestniczyło ponad 1 500 osób. 

Nauka pływania zakłada cykliczne lekcje podstaw pływania dla dzieci w wieku 5–10 lat. Zajęcia odbywają się w krytych pływalniach kilku miast Zagłębia Miedziowego: Chojnowie, Legnicy, Lubinie, Polkowicach, Głogowie i Rudnej, a dzieci podstawowych umiejętności poruszania się w wodzie nabywają pod okiem wykwalifikowanych instruktorów z klubów pływackich regionu. Pływanie, to sport polecany szczególnie dzieciom. Pomaga zadbać o prawidłową postawę ciała i skorygować skrzywienie kręgosłupa. Dzięki tej dyscyplinie dziecko zdrowo się rozwija, jest sprawne fizycznie, ma dobrą kondycję oraz koordynację ruchową. Zajęcia w wodzie mają również bardzo pozytywny wpływ na układy oddechowy i krążeniowy. 

Do tej pory odbyło się 10 edycji zajęć nauki pływania, w których uczestniczyło ok. 3 000 dzieci. 

Gimnastyka rekreacyjna z użyciem specjalistycznych hamaków – projekt dedykowany dla seniorów, realizowany w kilku miastach regionu: Lubinie, Legnicy, Polkowicach, Głogowie, Chojnowie, Ścinawie i Złotoryi. Zajęcia odbywają się z udziałem instruktorów ruchu i lekarzy rehabilitantów. 

Do tej pory w trzech edycjach projektu udział wzięło ponad 250 osób w wieku 55 – 80 lat.

W 2019 r. uruchomiony został projekt badań przesiewowych dla pracowników KGHM - badania tomografii komputerowej obejmujące: wczesne wykrywanie raka płuc, diagnostykę rozedmy oraz ocenę zwapnień w tętnicach wieńcowych. W pierwszej edycji badań udział wzięło ponad 800 pracowników KGHM.

Wolontariat Pracowniczy „Miedziane Serce” 

Program wolontariatu pracowniczego „Miedziane Serce” działa w KGHM Polska Miedź S.A. od 2014 roku. Jest to wsparcie udzielane przez pracodawcę rozwojowi osobistemu pracowników oraz realizacji ich pasji, a wspólne zaangażowanie w realizacji ważnych społecznie działań zwiększa integrację i zadowolenie z pracy. Poprzez działania wolontariackie realizowane i wzmacniane są wartości, które na co dzień przyświecają pracownikom KGHM - odpowiedzialność, bezpieczeństwo, zorientowanie na wyniki, odwaga i współdziałanie. Pracownicy angażujący się w organizację czy udział w akcjach charytatywnych stają się ambasadorami marki KGHM Polska Miedź S.A. i są najlepszym dowodem na skuteczność odpowiednio prowadzonej polityki społecznej odpowiedzialności biznesu.  

W 2019 roku wolontariusze, pracownicy Spółki zorganizowali 20 akcji charytatywnych z wsparciem KGHM Polska Miedź S.A.  Prawie połowa z nich, bo dziewięć akcji powstało z oddolnej inicjatywy pracowników.

 

Miedziane rywalizacje 

27 marca 2019 roku KGHM Polska Miedź S.A zainaugurował program stypendialny „Miedziane Rywalizacje”. Nowy program skierowany jest do utalentowanych polskich sportowców. Każdy z beneficjentów otrzymuje indywidualne wsparcie finansowe. 

Celem programu jest przekazanie stypendium dla sportowców, wybranych we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Stypendia pozwalają zawodnikom skupić się na treningach i dążeniu do najlepszych wyników. Beneficjentami programu w 2019 roku zostało 20 sportowców z całej Polski. Każdego roku Prezes Zarządu we współpracy z Ministerstwem Turystyki i Sportu będzie przekazywał określoną pulę na rozwój polskich sportowców. Podstawą do przyznania stypendium przez Prezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. są wzorowe osiągnięcia sportowe i zorientowanie na coraz lepsze wyniki.

W 2019 roku: przyznano stypendia 15 sportowcom wyłonionym z Ministerstwa Turystyki i Sportu, 5 sportowcom wyłonionym z Regionu Zagłębia Miedziowego za szczególne osiągnięcia w sporcie.

Akcja „Dwie Godziny dla Rodziny”

Akcja „Dwie Godziny dla Rodziny” związana z Międzynarodowym Dniem Rodzin 15 maja prowadzona przez Instytut Humanites miała już 8 edycji, a w 2019 r. wzięło w niej udział ponad 800 firm z 15 krajów zatrudniających ponad 1 mln osób. W 2019 r. dwa odziały KGHM Polska Miedź S.A. po raz pierwszy dołączyły się do tego przedsięwzięcia, a wraz z nimi 9 spółek z grupy kapitałowej. 

Akcja wpisuje się w politykę KGHM wspierania pracowników i ich rodzin, a jej celem było zainspirowanie pracowników do wzmacniania więzi rodzinnych, propagowanie wartości rodzinnych, promocja życzliwych relacji z bliskimi i współodpowiedzialności za drugą osobę.

Człowiek i środowisko

Pracownicy

Człowiek jako kluczowy i najważniejszy kapitał podlega szczególnej ochronie i pozostaje w centrum uwagi organów Spółki. KGHM Polska Miedź S.A. stawia sobie za cel budowę kultury organizacji, której fundamentem jest kształtowanie relacji opartych na bezwzględnym poszanowaniu godności i dóbr osobistych pracownika, bez względu na miejsce zatrudnienia i relację służbową

KGHM Polska Miedź S.A. uznaje, szanuje i przestrzega prawa człowieka – w tym prawa pracowników. Spółka zobowiązuje się prowadzić operacje zgodnie z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka ONZ. Podejście do ochrony praw człowieka definiuje Deklaracja Ochrony Praw Człowieka KGHM. Godność i dobra osobiste pracownika podlegają bezwzględnej ochronie, a wzajemne relacje opierają się na ich poszanowaniu. Będąc firmą globalną, działającą na rynkach światowych, stosowane są standardy pracy i relacji pracowniczych zgodne z obowiązującym prawem lokalnym, jak również określone przez międzynarodowe instytucje takie, jak International Labour Organization (ILO), czy UN Global Compact. Tworzone są regulacje i polityki uwzględniające dobro pracowników i wzajemnych relacji, opierając się na najlepszych praktykach, niezależnie od jurysdykcji, w której Firma prowadzi swoje kooperacje.

KGHM Polska Miedź S.A. stosuje obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników, przy zachowaniu prymatu wiedzy, kompetencji merytorycznych, umiejętności społecznych i jakości świadczonej pracy. Kultura firmy tworzy środowisko i miejsce pracy wolne od dyskryminacji. Nie są tolerowane żadne formy dyskryminacji zwłaszcza z powodu płci, rasy, wieku, pochodzenia, religii, niepełnosprawności, światopoglądu, orientacji seksualnej, statusu społecznego, stanu cywilnego, inwalidztwa, przynależności do partii politycznych i związków zawodowych oraz sposobu zatrudnienia.

W Grupie Kapitałowej KGHM człowiek - pracownik - jest najcenniejszym kapitałem

Zasady:

 • Stosowanie się do prawa pracy w jurysdykcjach, w których Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. działa, a także przyjętych standardów wewnętrznego prawa pracy.
 • Przestrzeganie przepisów dotyczących czasu pracy oraz płacy minimalnej.
 • Szanowanie prawa pracowników do zrzeszania się w organizacjach pracowniczych i związkach zawodowych oraz do prowadzenia negocjacji zbiorowych.
 • Dbanie o rozwój pracowników, wspieranie ich w podnoszeniu kompetencji poprzez zróżnicowane formy szkoleniowe oraz możliwości udziału w nowych projektach.
 • Respektowanie praw człowieka i niedopuszczanie żadnych form nielegalnej lub przymusowej pracy, w tym pracy dzieci.
Wskaźniki GRI
GRI 102-8

Skala zatrudnienia w KGHM Polska Miedź S.A.

Stan zatrudnienia w KGHM Polska Miedź S.A. na koniec 2019 r. wynosił 18 539 osób i był o 0,2% wyższy od stanu na koniec roku poprzedniego. Średnioroczne zatrudnienie w KGHM Polska Miedź S.A. wyniosło 18 444 i było wyższe od zatrudnienia w roku 2018 o 113 osoby. 

Przeciętne zatrudnienie w KGHM Polska Miedź S.A.

 

2019

2018

Zmiana (%)

Kopalnie

12 440

12 433

+0,1

Huty

3 635

3 600

+1,0

Pozostałe oddziały

2 369

2 298

+3,1

KGHM Polska Miedź S.A. 

18 444

18 331

+0,6

Wzrost zatrudnienia w KGHM Polska Miedź S.A. spowodowany jest głównie:

 • zwiększeniem zapotrzebowania na pracowników wykwalifikowanych w celu opracowania i wdrożenia projektów aplikacyjnych i infrastrukturalnych na rzecz całej Grupy Kapitałowej (m.in. Programu KGHM 4.0, wdrożenie platformy ECM/BPM, wdrożenie platformy Integracyjnej, Systemu SKD CCTV, Systemu Wydruku),
 • zwiększeniem zapotrzebowania na pracowników wykwalifikowanych w celu kontynuacji rozbudowy obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych Żelazny Most, a także rozwoju w Spółce idei gospodarki o obiegu zamkniętym.

Skala zatrudnienia w Grupie Kapitałowej

W 2019 r. w Grupie Kapitałowej zatrudnionych było 34 329 osób, co oznacza zmniejszenie o 0,2% w stosunku do roku poprzedniego. Strukturę zatrudnienia przedstawia poniższe zestawienie:

Przeciętne zatrudnienie w Grupie Kapitałowej

 

2019

2018

Zmiana (%)

KGHM Polska Miedź S.A.

18 444

18 331

+0,6

KGHM INTERNATIONAL LTD.

1 944

2 037

(4,6)

Sierra Gorda S.C.M.1

794

790

+0,5

Spółki krajowe GK

13 137

13 228

(0,7)

Pozostałe spółki GK

9

10

(10,0)

Razem

34 328

34 396

(0,2)

1 Sierra Gorda S.C.M. – zatrudnienie proporcjonalnie do udziału w spółce (55%)

Struktura zatrudnienia w Grupie Kapitałowej w 2019 r.

Skala zatrudnienia w spółkach krajowych

W 2019 r. przeciętne zatrudnienie w spółkach krajowych Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. obniżyło się, w stosunku do roku 2018, o 74 etaty (tj. 0,6%). Zmiana dotyczy głównie stanowisk robotniczych i spowodowana jest trudnościami w pozyskaniu na rynku pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, a także dostosowaniem zatrudnienia do bieżących potrzeb. 

Skala zatrudnienia w spółkach zagranicznych

W spółkach zagranicznych przeciętne zatrudnienie w 2019 r. obniżyło się, w stosunku do roku 2018 o 90 etatów (tj. 3,2%). 

Wpływa na to miał spadek zatrudnienia o 93 zatrudnionych w KGHM INTERNATIONAL LTD. 

Przyczyną spadku poziomu zatrudnienia w KGHM INTERNATIONAL LTD. była reorganizacja w kopalniach Sudbury, a przede wszystkim wstrzymanie wydobycia ze złoża Morrison.

Polityka międzynarodowej mobilności 

W związku z nabyciem aktywów zagranicznych, KGHM Polska Miedź S.A. od 2015 r. realizuje program mobilności pracowników. Z uwagi na międzynarodową działalność Grupy KGHM Polska Miedź S.A. przyjęta została polityka międzynarodowej mobilności jako podstawa działania zgodnie z zasadami procedury należytej staranności. Oddelegowania do spółek w Chile, Kanadzie czy USA są dla Grupy KGHM Polska Miedź S.A. inwestycją o istotnym znaczeniu. Dzięki nim zaspokajane są nie tylko lokalne potrzeby kadrowe, ale również rozwijany potencjał zawodowy pracowników. W roku 2019 na oddelegowaniu przebywało łącznie 19 pracowników, z czego 6 powróciło z oddelegowania, 8 osób kontynuowało oddelegowania rozpoczęte przed rokiem 2019, a 5 rozpoczęło pracę na rzecz Spółki oddelegowania. Kompetencje i wiedza pracowników, którzy zasili szeregi zagranicznych aktywów KGHM w 2019 roku, są związane bezpośrednio z procesem produkcyjnym metali.

Regulamin Pracy

W KGHM Polska Miedź S.A. funkcjonuje Regulamin Pracy, który określa organizację i porządek w procesie pracy, a także związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracowników. Formułuje tryb i zasady rozliczania czasu pracy, udzielania urlopów, termin i sposób wypłaty wynagrodzenia. Definiuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto, opisuje przyjęte praktyki w zakresie nagród i wyróżnień, a także stosowanych kar za naruszenie porządku i dyscypliny pracy. 

Wskaźniki GRI
GRI 103-1
GRI 103-2
GRI 103-3

Polityka HR KGHM Polska Miedź S.A.

Dla Jednostki Dominującej zdefiniowano Politykę HR, która podkreśla, że to właśnie Pracownicy KGHM są najcenniejszym kapitałem firmy – to oni tworzą unikalną kulturę i budują jej pozycję na rynku.
By zabezpieczyć realizację swoich strategicznych celów, przedsiębiorstwo od lat konsekwentnie inwestuje w rynek pracy i aktywnie wpływa na proces kształcenia młodych ludzi. Dochowuje należytej staranności w odniesieniu do pracowników, gdyż to właśnie kadra odgrywa kluczową rolę w rozwoju wszystkich obszarów modelu biznesowego, buduje globalne znaczenie przedsiębiorstwa i sprawia, że tworzymy zintegrowaną, otwartą na przyszłość organizację. KGHM pozyskuje najlepszych ekspertów i specjalistów. W efekcie tych działań firma zatrudnia osoby o największym potencjale, które w realny sposób odpowiadają jej potrzebom. Praca każdej z nich jest jednakowo ważna dla sukcesu całej organizacji.

O wyjątkowości prowadzonej polityki HR świadczy fakt, że Pracownicy KGHM to ludzie nie tylko utalentowani i o wysokich kwalifikacjach, ale także postępujący w zgodzie z wartościami KGHM, otwarci na zmiany, poszukujący innowacyjnych rozwiązań, jak również chętnie dzielący się zdobytą wiedzą i doświadczeniem. Najważniejsze jest jednak to, że Pracownicy KGHM, bez względu na zajmowane stanowisko, swój osobisty rozwój postrzegają jako wyzwanie, dzięki któremu korzyści osiąga cała organizacja.

Rozwój KGHM stał się motorem zmian również w obszarze samego zarządzania kapitałem ludzkim wewnątrz firmy. W ostatnim czasie realizacja polityki HR uległa transformacji. Wdrożono spójny zestaw kluczowych procesów i narzędzi wspierających długofalowo rozwój kompetencji, przygotowano nowe rozwiązania z zakresu zarządzania wynikami i ocenami pracowniczymi, usprawniono komunikację wewnętrzną, a także postawiono na nowoczesne systemy zarządzania projektami, programami i portfelami. Ze względu na dynamiczny rozwój, priorytetem stało się efektywne identyfikowanie najlepszych pracowników, a następnie systemowe przygotowywanie ich do objęcia kluczowych ról i funkcji we wszystkich obszarach działalności przedsiębiorstwa.

Wykład dr Kena Canfielda w siedzibie KGHM 

KGHM Polska Miedź S.A. zorganizował dla pracowników wykład doktora Kena Canfielda pt. „Między despotą a pantoflarzem – co to znaczy być efektywnym tatą?” w siedzibie spółki Lubinie. 

Celem prelekcji było odkrycie ważności roli ojca w życiu dziecka i zainspirowanie: po pierwsze ojców do bycia efektywnym tatą, a po drugie matek do optymalnego wspierania partnera w budowaniu dobrej relacji z dzieckiem. Dr Ken Canfield z USA odpowiedział na pytanie, jak być ojcem we współczesnym świecie. 

Seminarium było miejscem wymiany wiedzy dotyczącej tematyki ojcowskiej, zapoznaniem się z rolą ojca w życiu dziecka, rodziny i społeczeństwa, a także przestrzenią do wymiany myśli i zadawania pytań ekspertowi.

W 2019 r. zapewniono w KGHM Polska Miedź S.A. pracownikom:

 • możliwość realizacji programów kształcenia w zakresie rozwoju kompetencji zawodowych, menedżerskich i specjalistycznych,
 • możliwość rozwiania kompetencji poprzez dofinansowanie studiów wyższych, w tym: dofinansowanie studiów typu MBA – 21 osób, organizacja w dwóch programów studiów podyplomowych dedykowanych potrzebom KGHM Polska Miedź S.A.:
  • studia podyplomowe „Przeróbka Surowców Mineralnych – Przeróbka Kopalin Stałych” – przy współpracy z Akademią Górniczo Hutniczą z Krakowa (26 osób),
  • studia podyplomowe „Bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa” – przy współpracy ze Szkołą Główną Handlową z Warszawy (62 osoby),
  • dofinansowanie indywidualnych studiów podyplomowych (36 osób),
  • dofinansowanie studiów wyższych (16 osób),
 • rozwijanie kompetencji językowych wszystkich pracowników Spółki poprzez dostęp do narzędzi e-learningowych online (program dedykowany 18.000 pracowników),
 • wdrożenie procesu zarządzania wynikami dla kadry menedżerskiej oraz opracowanie systemu ocen pracowników, 
 • narzędzia informatyczne wspierające pozyskiwanie najwyższej jakości kadry.

KGHM jako firma globalna stwarza wyjątkową szansę dla osób, które chcą uzyskać dostęp do najnowocześniejszych technologii i rozwiązań. Mają one taką możliwość biorąc udział w pracy specjalistycznych zespołów projektowych. Uczestnictwo w pracy takiego zespołu, to również doskonała okazja do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem w ramach struktur firmy.

Wskaźniki GRI
GRI 404-2

Projekty w zakresie HR KGHM Polska Miedź S.A.

Kompetentni w branży górniczo-hutniczej. KGHM - kluczowy partner w kształceniu zawodowym 

W 2019 r. KGHM Polska Miedź S.A. kontynuowała współpracę ze szkołami ponadpodstawowymi kształcącymi w kierunkach technicznych i branżowych, rozszerzając program „Kompetentni w branży” o dwie kolejne szkoły z powiatu polkowickiego. W klasach patronackich KGHM w roku szkolnym 2019/2020 kształci się ponad 1650 uczniów, którzy dzięki współpracy na linii pracodawca - szkoła mają możliwość realizowania praktycznej nauki zawodu, uczestnictwa w lekcjach eksperckich i wizytach zawodoznawczych w Oddziałach KGHM oraz skorzystania z programu stypendialnego.  

Efektem wprowadzenia programu jest dostosowanie obszaru edukacji w zakresie szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy, a w szczególności KGHM Polska Miedź S.A. Wymiernym efektem nawiązanej współpracy jest rozszerzenie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w 2019 r. listy zawodów górniczych o „górnika podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny” oraz „technika podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny”, których profile kształcenia dostosowane są do technologii wydobycia rud metali.

Kształcenie dualne

 

W 2019 r., bazując na liście intencyjnym zawartym między KGHM Polska Miedź S.A., Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A.  oraz Powiatem Głogowskim, w ramach projektu POWER KSZTAŁCENIE DUALNE – DOBRY START W ZAWODACH BRANŻY GÓRNICZO – HUTNICZEJ, przeprowadzono pilotaż Modelowego Programu praktycznej nauki zawodu w zawodzie Technik Hutnik. Wykłady i warsztaty prowadzone były przez cały rok szkolny na terenie Oddziału Huta Miedzi „Głogów” przez osoby dozoru poszczególnych obszarów i obejmowały zakresem cały ciąg produkcji miedzi oraz ciągi produkcji ołowiu surowego i metali szlachetnych. Program zakończył się w czerwcu 2019 r. egzaminem oraz wystawianiem ocen. Wnioski z przeprowadzonego programu zostały wysłane do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w formie raportu. 

La Serena

 

KGHM Polska Miedź S.A. umacniając swoją pozycję na świecie oraz poszerzając kontakty na płaszczyźnie biznesowej i społecznej zdecydował się nawiązać współpracę naukowo-techniczną z Uniwersytetem La Serena w Chile. Jej efektem była zrealizowana w lipcu 2019 r. szkoła letnia dla studentów kierunków górniczych. Kilkunastoosobowa grupa studentów uczestniczyła w zajęciach organizowanych na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Wrocławskiego. Będąc w Polsce mieli również możliwość zwiedzenia Oddziałów KGHM Polska Miedź S.A. 

eKariera

 

Trwają prace nad udostępnieniem całości systemu eKariera do użytku zewnętrznego. Do funkcjonującego już modułu eRekrutacja dołączono kolejne dwa: staże i prace dyplomowe.

Wdrożenie pozostałych modułów: praktyki i praktyki grupowe oraz zakończenie prac przewidziane jest na I półrocze 2020 r. 

Akademia kompetencji 4E 

 

Strategicznie o rozwoju - Akademia kompetencji 4E szkoli liderów w KGHM Polska Miedź S.A.

Zdefiniowane w strategii Spółki cztery kluczowe kierunki: elastyczność, efektywność, ekologia oraz e-przemysł były inspiracją do uruchomienia Akademii Kompetencji 4E. Ma ona na celu wesprzeć kadrę menedżerską w rozwijaniu kompetencji niezbędnych w realizacji celów strategicznych KGHM Polska Miedź S.A.  

Pierwsze spotkanie dotyczyło przyszłych trendów oraz ich konsekwencji dla gospodarki, a także pracodawców. Inaugurujący Akademię warsztat poświęcony był „Kompetencji przyszłości”. Zespół ekspertów z różnych obszarów naszej organizacji przyglądał się czynnikom zmian oraz wypracował pod okiem specjalistów w dziedzinie badań nad przyszłością rynku pracy kluczowe kierunki dla naszej organizacji.

Tematami kolejnych spotkań było przywództwo w trudnych czasach oraz presja, która na stałe wpisała się w biznesową rzeczywistość. Wyzwania stojące przed menedżerami w zmiennym, dynamicznym otoczeniu wymagają   umiejętności dostrzegania, przewidywania związków przyczynowo - skutkowych, rozumienia globalnych trendów ekonomicznych, kulturowych i politycznych oraz krytycznego myślenia i są one wpisane w zadania Akademii kompetencji 4E na kolejny rok.

Grupa Kapitałowa

Spółki krajowe

W 2019 r. realizowane były działania w ramach projektów globalnych wprowadzonych w latach ubiegłych, obejmujących całą Grupę spółek krajowych, w tym m. in. zasady rekrutacji wykorzystujące system e-Rekrutacja. 

Ponadto, każda ze Spółek realizowała własne projekty w zakresie HR. Dotyczyły one takich zakresów jak: podwyższania umiejętności i kwalifikacji zawodowych, kompetencji, poprawy efektywności pracy przy wykorzystaniu narzędzi z funkcją motywacyjną. Borykając się z problemami w zakresie pozyskania pracowników, nawiązywana była współpraca z instytucjami zewnętrznymi: ze szkolnictwem zawodowym, wyższym oraz urzędami pracy.

KGHM INTERNATIONAL LTD.

W 2019 r. w spółkach Grupy Kapitałowej KGHM INTERNATIONAL LTD. realizowano następujące projekty w zakresie HR: 

w Kanadzie i USA

 • coroczna ocena i przegląd wyników, w tym analiza wynagrodzeń, STIP i LTIP dla Kanady i Stanów Zjednoczonych,
 • wsparcie działu HR w procesie reorganizacji w kopalniach Sudbury, w związku ze wstrzymaniem wydobycia ze złoża Morrison,
 • wsparcie działu HR w procesie zmiany podmiotu świadczącego usługi medyczne dla pracowników zatrudnionych w USA (kopalnia Robinson i Carlota),
 • zmiana podmiotu realizującego funkcje doradztwa podatkowego do spraw związanych z zatrudnieniem.

w Chile 

 • emigracja do nowego systemu HR, SAP - projekt, którego celem jest optymalizacja działań związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi oraz zapewnienie lepszej obsługi lub wsparcia informacyjnego  dla pracowników (zakończony w grudniu 2019 r.),
 • program aplikacyjny dotyczący praktyk studenckich w roku 2019 program ma na celu pomoc dzieciom lub krewnym pracowników, którzy kończą edukację akademicką (15 studentów), 
 • program zgodności integracji zawodowej, zgodnie z wymogami prawnymi w Chile – przepisy prawne realizują funkcje społeczne i stawiają przed firmami wymóg zatrudniania pracowników z pewnym rodzajem niepełnosprawności. Firma spełniła ten wymóg wraz ze wsparciem firmy doradczej przy określaniu pracowników z pewnym stopniem niepełnosprawności (7 pracowników).

Kapitał ludzki i ryzyko na międzynarodowym rynku

Globalny charakter Grupy Kapitałowej KGHM przekłada się także na ryzyko związane z kapitałem ludzkim. Spółka chce pozyskiwać i utrzymywać najlepszych pracowników niezbędnych m.in. do realizacji projektów rozwojowych. Nieustannie poprawia także efektywność procesów rekrutacyjnych. Od 2015 roku realizuje również program mobilności pracowników. Określa on szczegółowo zasady delegowania pracowników za granicę. Program gwarantuje zgodność polityki zarządzania zasobami ludzkimi z najlepszymi praktykami rynkowymi i zapewnia ciągłość zarządzania ryzykiem (w tym prawnym, podatkowym, imigracyjnym) w procesie delegowania kadry do pracy poza granicami. W mobilności międzynarodowej pracowników występuje szansa na transfer wiedzy, doświadczenia oraz najlepszych praktyk między Spółkami Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. 

Zarządzanie ścieżkami kariery i rekrutacją w KGHM Polska Miedź S.A.

KGHM Polska Miedź S.A. zapewnia wysoko wykwalifikowane kadry poprzez proces wewnętrznej i zewnętrznej rekrutacji. Dba o markę KGHM jako pracodawcy pierwszego wyboru zarówno dla obecnych, jak i potencjalnych pracowników.

Spółka działa w oparciu o zasady należytej staranności, prowadzi elektroniczną rejestrację kandydatów do pracy na podstawie ogłoszeń umieszczanych na stronie https://www.rekrutacja.kghm.pl. Elektroniczna rejestracja kandydatów obejmuje miejsca pracy zgłaszane przez wszystkie Oddziały KGHM Polska Miedź S.A. W celu złożenia aplikacji kandydat powinien wypełnić zamieszczony formularz elektroniczny, zawierający niezbędne dane osobowe i wymagania na aplikowane stanowisko. Rejestrację internetową uznaje się za ważną, jeżeli została zakończona w wyznaczonym terminie, po wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezbędnych danych, potwierdzona stosownie do informacji wysłanej przez system do kandydata. KGHM Polska Miedź S.A. nie odpowiada za brak możliwości rejestracji spowodowany awariami sieci Internet, przeciążeniem i awariami serwerów oraz innymi przypadkami tego rodzaju. Kandydat jest zobowiązany do wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w elektronicznym formularzu dla celów rekrutacji w KGHM Polska Miedź S.A., Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

Kandydatom nadsyłającym oferty Spółka zapewnia pełną dyskrecję oraz zastrzega sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi osobami. Brak informacji w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu oznacza, że oferta nie została rozpatrzona pozytywnie. Kandydaci, których oferty zostały rozpatrzone pozytywnie, zostają powiadomieni odrębnie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydat, który przeszedł pozytywnie rozmowę kwalifikacyjną, może zostać za jego zgodą umieszczony w Centralnej Bazie Kandydatów. Aplikacja w Centralnej Bazie Kandydatów przechowywana jest przez okres 12 miesięcy. Zmiany i aktualizacje przechowywanych aplikacji dokonywane są na wniosek kandydata. Dane osobowe zgromadzone podczas elektronicznej rekrutacji kandydatów są wykorzystywane wyłącznie do tych celów i nie są udostępniane osobom trzecim. Komunikacja Kandydata za pośrednictwem portalu https://rekrutacja.kghm.pl jest szyfrowana za pomocą protokołu SSL przy użyciu certyfikatu wystawionego przez zaufane centrum certyfikacji. System elektronicznej rekrutacji w KGHM zapewnia bezpieczeństwo przechowywanych danych kandydatów oraz z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej: „RODO”). Próby uzyskiwania przez kandydata dostępu do serwera, ataki blokujące funkcjonowanie, przełamywanie zabezpieczeń, przechwytywanie, kradzież lub zniszczenie danych zarejestrowanych kandydatów są zabronione. Skutkiem takich działań jest dyskwalifikacja kandydata z udziału w rekrutacji. 

Wskaźniki GRI
GRI 404-1

Procesy szkoleniowe KGHM Polska Miedź S.A.

W ramach działalności Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. nie ma zdefiniowanej wspólnej Polityki Szkoleniowej. Z uwagi na międzynarodowy zakres działań, różnice kulturowe i specyfikę branż, w jakich działa Grupa KGHM Polska Miedź S.A., każda ze spółek prowadzi szereg działań dotyczących szkoleń pracowników. Celem działań rozwojowych dotyczących pracowników w KGHM było w 2019 roku utrzymanie i doskonalenie kapitału ludzkiego, zarządzanie kapitałem intelektualnym Spółki, z uwzględnieniem w tym procesie nowych kierunków strategicznych – 4E (Elastyczność, Efektywność, Ekologia – bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój, E-przemysł) Spółki oraz długofalowych planów rozwojowych poprzez:

 • zapewnienie realizacji wymagań określonych w przepisach, przez udział pracowników w okresowych szkoleniach BHP, szkoleniach i egzaminach uprawniających do objęcia stanowisk, na których wykonuje się czynności specjalistyczne w podziemnych zakładach górniczych oraz innych stanowisk występujących w Spółce,
 • podnoszenie kompetencji pracowników przez organizację szkoleń i innych aktywności rozwojowych, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności językowych, menedżerskich, interpersonalnych oraz szkoleń dotyczących zarządzania procesowego,
 • podniesienie kwalifikacji i zmianę struktury wykształcenia pracowników Spółki, przez kontynuowanie dofinansowania do studiów wyższych i podyplomowych.

Pracownicy Spółki mają możliwość doskonalenia kwalifikacji w kontekście przewidywanych zmian organizacyjnych i technologicznych, poprzez uczestnictwo w szkoleniach, kursach, konferencjach, studiach, studiach podyplomowych. Pracodawca zapewnia wysoki poziom szkoleń m.in. poprzez dostosowywanie programów szkoleń do celów biznesowych.

Planując działania Spółka koncentruje się na tym, by w jak najlepszym stopniu wpisywały się one w realizację przyjętych priorytetów strategicznych.

Systemowe działania dotyczące rozwoju kompetencji realizowane są przez scentralizowaną komórkę wyspecjalizowaną w tym zakresie. Podstawą budowy planu szkoleń i kalkulacji środków potrzebnych na jego realizację są cyklicznie zbierane potrzeby rozwojowe. Działania te realizuje się w oparciu o istniejące w Spółce procedury, rejestrowane na potrzeby sprawozdawczości wewnętrznej i zewnętrznej. Zarówno działalność w zakresie rozwoju kompetencji, jak i poziom realizacji przyznanego budżetu są regularnie monitorowane, a ich wyniki raportowane.

Liczba pracowników biorących w 2019 roku udział w pojedynczym zdarzeniu szkoleniowym wyniosła 31 066, z czego na stanowiskach robotniczych 20 994, a na nierobotniczych 10 047.

W 2019 roku 1 038 pracowników wzięło udział w branżowych sympozjach i konferencjach w Polsce i za granicą, których celem było zapoznanie się z nowymi rozwiązaniami technologicznymi, organizacyjnymi, a także wymiana doświadczeń w zakresie efektywności, poprawy wydajności produkcji, zarządzania kapitałem ludzkim oraz innowacyjności. Pracownicy Spółki uczestniczyli w organizowanych cyklicznie konferencjach, takich jak: Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu, Szkoła Eksploatacji Podziemnej oraz Forum Ekonomiczne w Krynicy Zdroju. 

Zapewniono pracownikom możliwość rozwijania kompetencji poprzez dofinasowanie do studiów wyższych, podyplomowych oraz typu MBA. Z dofinansowania do studiów w 2019 roku skorzystało 157 osób. Rozwijanie kompetencji poprzez dofinasowanie studiów wyższych obejmowało:

 • studia typu MBA – 21 osób,
 • organizację dwóch programów studiów podyplomowych dedykowanych potrzebom KGHM Polska Miedź S.A., realizowanych przy współpracy największych polskich uczelni wyższych:
 •  
  • studia podyplomowe „Przeróbka Surowców Mineralnych – Przeróbka Kopalin Stałych” – przy współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie (26 osób),
  • studia podyplomowe „Bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa” – przy współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie (62 osoby),
 • studia podyplomowe (36 osób),
 • studia wyższe (16 osób).

Wzmocnienie umiejętności językowych jest ważnym elementem realizacji planu współpracy i wymiany rozwiązań pomiędzy spółkami polskimi oraz zagranicznymi, wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej. W 2019 roku ze stacjonarnych kursów językowych skorzystało 338 pracowników Spółki. W celu umożliwienia rozwijania kompetencji językowych wszystkim pracownikom Spółki udostępniono narzędzie e-learningowe online dedykowane 18 tys. pracowników. 

W celu dotarcia do jak najliczniejszej grupy pracowników uruchamiamy szkolenia e-learningowe. Szkolenie e-learning, które proponujemy naszym pracownikom jest jedną z form dydaktycznych, ukierunkowaną na poszerzanie ich wiedzy. Jedną z najważniejszych zalet e-learningu jest to, że możemy przeszkolić się w dogodnym dla siebie czasie. Ponadto szkolenie zawiera interaktywne elementy, które ułatwią zrozumienie i zapamiętanie potrzebnych informacji. W 2019 roku udostępniono pracownikom KGHM Polska Miedź S.A. szkolenia e-learningowe: 

 • Szkolenia z zakresu etyki:
  • Szkolenie dla pracowników na stanowiskach kierowniczych (kierujących pracownikami) z zakresu etyki, przeciwdziałania nieprawidłowości w firmie (w szczególności korupcji, mobbingowi, dyskryminacji) oraz odbierania zgłoszeń od Sygnalistów,
  • Szkolenie dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach nierobotniczych i robotniczych (z dostępem do komputera) z zakresu etyki, przeciwdziałania nieprawidłowościom w firmie (w szczególności korupcji, mobbingowi, dyskryminacji) oraz dokonywania zgłoszeń nieprawidłowości za pomocą funkcjonujących w firmie kanałów.

Szkolenia poświęcone zostały istotnym zagadnieniom, takim jak: mobbing i dyskryminacja, ochrona sygnalistów i zgłaszanie nieprawidłowości w firmie, korupcja i konflikt interesów, bezpieczeństwo informacji i cyberbezpieczeństwo.

 • Szkolenie z zakresu Polityki Ochrony Informacji (Polityka Ochrony Informacji oparta o normy ISO 27000). To interaktywne szkolenie przeznaczone dla wszystkich pracowników KGHM Polska Miedź S.A. korzystających w codziennej pracy z komputerów. Kurs ma na celu kształtowanie bezpiecznych zachowań w sieci. Szkolenia e-learningowe zapewniają interaktywną formę nauki, zawierają liczne materiały dodatkowe, filmiki, analizy przypadków oraz ćwiczenia decyzyjnych.
Wskaźniki GRI
GRI 403-2

Polityka bezpieczeństwa Grupy KGHM Polska Miedź S.A.

Życie i zdrowie pracowników oraz szeroko rozumiane bezpieczeństwo zajmuje pierwszą pozycję w hierarchii wartości Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Spółka od kilku lat realizuje długoterminową wizję „Zero wypadków z przyczyn osobowych i technicznych, zero chorób zawodowych wśród naszych pracowników i kontrahentów. W związku z przyjęciem w grudniu 2018 r. nowej strategii do roku 2023, w 2019 roku przygotowano konceptualizację strategii dla obszaru bezpieczeństwa pracy poprzez sformułowanie Programu Poprawy Bezpieczeństwa Pracowników – „Think About Consequences” oraz Programu niwelującego najczęstsze zagrożenia w bezpieczeństwie pracy poprzez wykorzystanie innowacyjnych technologii. 

W Spółce obowiązują wysokie standardy w obszarze BHP, które dotyczą zarówno pracowników przedsiębiorstwa, jak i podmiotów wykonujących usługi na terenie KGHM Polska Miedź S.A. Każdy z Oddziałów Spółki ma wdrożony system zarządzania bezpieczeństwem pracy, zgodny z dotychczas obowiązującymi normami, a w roku 2019 rozpoczęto przygotowania do wdrożenia w KGHM Polska Miedź S.A. nowego standardu BHP, zgodnego z normą ISO 45001:2018. Wszystkie stanowiska pracy mają zidentyfikowane zagrożenia. Spółka dokonała oceny ryzyka zawodowego i aktualizuje je na bieżąco. Prowadzony jest stały monitoring stanu środowiska pracy oraz przeprowadzane są okresowe przeglądy i oceny możliwych zagrożeń, przeglądy wyposażenia, sprzętu oraz wymagane badania techniczne i homologacje. Pracownicy przechodzą systematyczne szkolenia i stale podnoszą swoje kwalifikacje. 

W roku 2019 Spółka zanotowała niewielki wzrost łącznej liczby wypadków przy pracy*, liczonych rok do roku z poziomu 297 do 299 poszkodowanych (+2). Jednocześnie liczba wypadków przy pracy w roku 2019 w KGHM Polska Miedź S.A. bez wypadków z przyczyn naturalnych (tąpnięcia, odprężenia, wstrząsy, zawały skał) była mniejsza o 31 (spadek z poziomu 279 do wartości 248). Gros zarejestrowanych wypadków przy pracy (98%) miało charakter lekki, a ich głównymi przyczynami były w kolejności oberwanie się skał z calizny, utrata równowagi przez pracowników i kontakt (uderzenie) o lub przez ruchome/ nieruchome przedmioty. 

Zagrożenia naturalne towarzyszące podziemnej eksploatacji złóż rud miedzi, w szczególności wynikające z występowania wstrząsów górniczych oraz ich potencjalnych skutków w postaci tąpnięć i zawałów, są bardzo istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, gdyż w ich następstwie może dochodzić do poważnych wypadków o ciężkich lub śmiertelnych skutkach oraz do uszkodzeń maszyn, urządzeń oraz infrastruktury dołowej, a także przestojów w eksploatacji. Spółka od wielu lat prowadzi liczne działania dotyczące profilaktyki tąpaniowej i zawałowej, obejmujące systematyczne obserwacje sejsmologiczne, bieżącą ocenę stanu górotworu wraz z wyznaczaniem stref szczególnego zagrożenia tąpaniami. Dobiera się rozmiary, kształt i ilości komór oraz filarów międzykomorowych i rozmiary filarów ochronnych, jak i projektuje najkorzystniejszy kierunek postępu eksploatacji, optymalną kolejność wybierania złoża dla minimalizacji lokalnych koncentracji naprężeń w górotworze. Stosowane są również tzw. aktywne metody profilaktyki tąpaniowej i zawałowej, polegające na prowokowaniu zjawisk dynamicznych grupowymi strzelaniami przodków oraz za pomocą strzelań odprężających w złożu lub w jego spągu. W roku 2019 roku w kopalniach KGHM Polska Miedź S.A. doszło łącznie do 51 wypadków przy pracy o charakterze lekkim, wynikających z zagrożeń naturalnych ze strony górotworu. Liczba tych zdarzeń stanowiła 20% wszystkich wypadków przy pracy w kopalniach, w tym okresie. Przedsiębiorstwo stale doskonali się w zakresie bezpiecznej eksploatacji złóż rud miedzi. 

Wskaźnik wynikowy LTIRFKGHM (Lost Time Injury Frequency Rate KGHM) w roku 2019, tj. całkowita liczba wypadków przy pracy (wypadek przy pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych) w Spółce standaryzowana do 1 mln przepracowanych godzin przez pracowników ciągu technologicznego KGHM Polska Miedź S.A., ukształtował się na poziomie wyniku osiągniętego w roku 2018 tj. wartości 10,30 i jednocześnie był mniejszy o 45% od wartości zanotowanej w roku 2010:

Wskaźnik LTIFRKGHM w Jednostce Dominującej w latach 2010-2019

KGHM INTERNATIONAL LTD. regularnie dokonuje przeglądu zasad działania działu BHP. Skupiono się na znalezieniu sposobu na standaryzację raportowania i monitorowania stanu bezpieczeństwa w poszczególnych aktywach zagranicznych, tak aby uzyskane dane mogły być zestawiane i porównywane ze sobą.

W 2019 r. zarejestrowano ogółem 31 incydentów w pracy w kopalniach nadzorowanych przez KGHM INTERNATIONAL LTD. w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych, a wskaźnik TRIR ukształtował się na poziomie 2,8. W 100% przypadków były to incydenty o niewielkim charakterze i bez poważnych konsekwencji dla pracowników.

W Chile KGHM Polska Miedź S.A. prowadzi działalność górniczą w ramach dwóch podmiotów, które mają odrębne systemy zarządzania bezpieczeństwem pracy, dostosowane do wymagań prawnych i warunków prowadzenia działalności górniczej w tym kraju. Systemy te obejmują zarówno pracowników tych podmiotów, jak i podwykonawców i ukierunkowane są na realizację długoterminowej wizji „Zero harm”. W KGHM Chile SpA, które nadzoruje kopalnię Franke, a także prowadzi własne poszukiwania i inne działania, w roku 2019 zanotowano 3 wypadki przy pracy, a wskaźnik TRIR wyniósł 0,31. W spółce joint venture Sierra Gorda SCM, w roku 2019 zanotowano 16 wypadków przy pracy, a wskaźnik TRIR wyniósł 0,36.

W roku 2019 w podmiotach, w których KGHM Polska Miedź S.A. prowadzi działalność górniczą w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych oraz Chile zarejestrowano łącznie 50 wypadków przy pracy. Skonsolidowany wskaźnik TRIR (Total Recordable Incident Rate) dla tej działalności osiągnął poziom 0,77. Był niższy o 0,23 w stosunku do roku 2018 i jednocześnie o 75% mniejszy od wartości zanotowanej w roku 2010:

Wskaźnik TRIR1 w KGHM INTERNATIONAL LTD. w latach 2010-2019

1 TRIR (Total Recordable Incident Rate) wskaźnik wyliczany wg przyjętej metodologii jako liczba wypadków przy pracy spełniających warunki rejestracji w rozumieniu standardu ICMM (International Council on Mining & Metals), łącznie dla pracowników KGHM INTERNATIONAL LTD., KGHM Chile SpA i Sierra Gorda SCM i podwykonawców tych podmiotów, standaryzowana do 200 000 przepracowanych godzin.

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. zdefiniowała istotne ryzyka oraz ich mitygację w obszarze bezpieczeństwa. Informacja na temat kluczowych ryzyk i ich mitygacji została opisana w niniejszym Sprawozdaniu w punkcie “Kompleksowy System Zarządzania Ryzykiem w Grupie Kapitałowej KGHM”.

Złote Zasady BHP

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. przygotowała i stosuje tzw. Złote Zasady BHP. 

Wskaźniki GRI
RI 103-1
GRI 103-2
GRI 103-3

Rada Bezpieczeństwa Pracy KGHM Polska Miedź S.A.

Pracownicy Jednostki Dominującej są reprezentowani w Radzie Bezpieczeństwa Pracy, której funkcjonowanie opiera się na zasadach wzajemnego zaufania i współpracy. Rada jest organem opiniodawczym i doradczym w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W jej skład wchodzi 40 osób, w tym przedstawiciele pracodawców (Oddziały), przedstawiciele strony społecznej, tj. związków zawodowych działających w Spółce oraz Zakładowi Społeczni Inspektorzy Pracy w Oddziałach KGHM Polska Miedź S.A.. Zakres działania Rady Bezpieczeństwa Pracy obejmuje m.in. okresową ocenę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w Spółce, opiniowanie działań profilaktycznych i formułowanie wniosków dotyczących poprawy warunków pracy. W każdym z zakładów KGHM Polska Miedź S.A. przedstawiciele pracodawcy, pracowników i służb medycyny pracy w ramach Zakładowych Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy okresowo dokonują przeglądów warunków pracy, oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz formułują wnioski dotyczące poprawy warunków pracy w Oddziale. Począwszy od roku 2016 na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. omawiana jest bieżąca sytuacja w zakresie bezpieczeństwa pracy w Spółce. W roku 2019 oraz latach ubiegłych obszar BHP analizowano w różnych trybach wielokrotnie. Bieżąca ocena stanu bezpieczeństwa pracy w Spółce dokonywana jest na cotygodniowych naradach pionu Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji oraz na miesięcznych naradach Zarządu z kierownictwem wszystkich Oddziałów.

Polityka Zero Harm KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

Zarządzanie ryzykiem, w tym uwzględnienie zasady ostrożności, jest ważnym elementem odpowiedzialności. KGHM usilnie dąży do zminimalizowania zagrożeń dla pracowników, lokalnych społeczności i środowiska naturalnego (Polityka Zero Harm). Najlepsze zakłady to te, które są najbezpieczniejsze. Pracownicy kopalń rud miedzi w KGHM Polska Miedź S.A. pracują w trudnych warunkach środowiska pracy, w którym występuje kilkadziesiąt zagrożeń. Jednymi z najistotniejszych zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników w kopalniach KGHM Polska Miedź S.A. są zagrożenia naturalne towarzyszące podziemnej eksploatacji złóż rud miedzi. Szczególnie te zagrożenia związane z występowaniem wstrząsów górotworu oraz ich potencjalnych skutków w postaci tąpnięć i zawałów, uważane są za zjawiska bardzo istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, gdyż w ich następstwie może dochodzić do poważnych wypadków o ciężkich lub śmiertelnych skutkach oraz do uszkodzeń maszyn, urządzeń i infrastruktury dołowej, a także przestojów w eksploatacji. Traktując bezpieczeństwo pracowników jako priorytet Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. podejmuje szereg działań prewencyjnych i zabezpieczających. W zakładach górniczych prowadzone są systematyczne obserwacje sejsmologiczne z wykorzystaniem rozbudowanej sieci dołowych stanowisk sejsmicznych oraz stanowisk powierzchniowych, obejmujących swym zasięgiem wszystkie rejony i pola eksploatacyjne kopalń. Spółka realizuje zintegrowany model zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Uczestniczą w nim następujące podmioty: 

 • Zakładowa służba BHP, 
 • Oddział Jednostka Ratownictwa Górniczo – Hutniczego, o potwierdzonej światowej klasie,
 • Miedziowe Centrum Zdrowia S.A. - jednostka świadcząca specjalistyczne usługi medyczne,
 • Jednostka badawczo-rozwojowa KGHM Cuprum Sp. z o.o. CB-R.,
 • Akredytowane laboratorium Centrum Badań Jakości Sp. z o.o.,
 • Podmiot specjalizujący się w ratownictwie z własnym zapleczem medycznym.

Praktyka Dobrej Współpracy Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Bezpieczeństwo pracowników zajmuje pierwszą pozycję w hierarchii wartości Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. To także jeden z filarów Strategii Odpowiedzialnego Społecznie Biznesu. Na poprawie bezpieczeństwa pracy koncentrowane są inicjatywy badawczo-rozwojowe. Spełniane są wszystkie obowiązujące normy i przepisy prawne dotyczące BHP, a w wybranych obszarach stosowane dodatkowo własne, jeszcze bardziej restrykcyjne zasady. Profil działalności, ingerencja w środowisko naturalne i troska o pracowników wymaga definiowania ambitnych celów. Ich realizacja przekłada się jednak na wymierne efekty związane z poprawą warunków i bezpieczeństwa pracy. Manifestacja szacunku dla życia oraz zdrowia dodatkowo poprawia skuteczność i efektywność, a także zapewnia ciągłość produkcji, co jest szczególnie istotne w branży górniczo-hutniczej. Co więcej, najwyższe standardy w obszarze BHP dotyczą nie tylko kadry Spółki, ale i wszystkich podmiotów realizujących usługi na rzecz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Deklaracja Różnorodności

W ramach działalności Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. nie ma spisanej wspólnej Polityki Różnorodności. Z uwagi na międzynarodowy zakres działań, różnice kulturowe i specyfikę branż w jakich działa Grupa, każda ze spółek prowadzi natomiast szereg strukturyzowanych działań dotyczących poszanowania różnorodności. Z powyższego powodu samodzielna Deklaracja różnorodności została zdefiniowana w KGHM Polska Miedź S.A.. 

W swojej działalności Spółka przestrzega zakazów dyskryminacji oraz prowadzi działania na rzecz poszanowania różnorodności w miejscu pracy. Tworzy kulturę organizacji opartej na wzajemnym poszanowaniu, równym traktowaniu, dostępie do możliwości rozwojowych i wykorzystaniu potencjału pracowników bez względu m. in. na: pochodzenie etniczne, wiek, płeć, narodowość, obywatelstwo, wyznawaną religię, przekonania polityczne, czy przynależność związkową. Dąży do zapewnienia racjonalnej różnorodności w doborze składu osobowego pracowników w ramach prowadzonej działalności (w tym procesów rekrutacji), przy zachowaniu prymatu wiedzy, kompetencji merytorycznych oraz umiejętności społecznych. 

Jednostka Dominująca jest gwarantem wdrożenia zasad różnorodności w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz promowania i upowszechniania tych zasad wśród interesariuszy oraz partnerów biznesowych.

Zarządzanie różnorodnością dotyczy również członków Rady Nadzorczej i Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.. Kadrę zarządzającą i nadzorującą tworzą osoby o różnej płci, wieku i doświadczeniu. Więcej informacji o podejściu do różnorodności w organach nadzorczych znajduje się w Oświadczeniu o stosowaniu Ładu Korporacyjnego Sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2019 r. 

http://www.gpw.pl/dobre-praktyki

http://www.kghm.com/pl/inwestorzy/lad-korporacyjny/stosowanie-ladu-korporacyjnego

Deklaracja Ochrony Praw Człowieka

W ramach działalności Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. nie ma zdefiniowanej wspólnej Polityki Ochrony Praw Człowieka. Z uwagi na międzynarodowy zakres działań, różnice kulturowe i specyfikę branż w jakich działa Grupa, każda ze spółek prowadzi szereg działań dotyczących ochrony praw człowieka. Z powyższego powodu samodzielna Deklaracja Ochrony Praw Człowieka została zdefiniowana w KGHM Polska Miedź S.A.. 

KGHM Polska Miedź S.A. deklaruje uznanie, szacunek i promowanie praw człowieka wszędzie tam, gdzie prowadzi działalność. Nie toleruje naruszeń praw człowieka. Zobowiązuje się prowadzić działania w sposób zgodny z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz innymi normami i standardami, w tym przepisami ustawowymi i wykonawczymi krajów docelowych dla naszej aktywności biznesowej.

KGHM Polska Miedź S.A. jest globalną organizacją, świadomą roli, jaką we współczesnym świecie pełni kwestia przestrzegania praw człowieka. Przyjmuje odpowiedzialność za ochronę, poszanowanie fundamentalnych zasad praw człowieka oraz implementuje te standardy w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Przyjmuje, że przestrzeganie praw człowieka przez inne podmioty jest determinantem nawiązania wzajemnych relacji.

W ramach przyjętych zasad każdy pracownik oraz współpracownik Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. jest odpowiedzialny za zapewnienie, że w jego najbliższym otoczeniu przestrzegane są prawa człowieka, a ich łamanie jest zgłaszane zgodnie z obowiązującymi procedurami. Deklaracja stanowi podstawę podejścia do praw człowieka. Uzupełnia oraz konsoliduje kwestie praw człowieka ujęte w innych politykach i wytycznych Spółki, takich jak: Kodeks Etyki, Deklaracja różnorodności, HR oraz Polityka Odpowiedzialnego Łańcucha Dostaw.

Wdrożenie Deklaracji odbywa się następująco:

 • każdy pracownik mający dostęp do komputera otrzymuje drogą elektroniczną za pomocą funkcjonującego w Spółce Systemu Obiegu Dokumentów przyjętą deklarację,
 • pracownicy niemający dostępu w pracy do komputerów informowani są o wdrożeniu deklaracji poprzez serwis extranetu (każdy pracownik posiada możliwość korzystania
  z niego) oraz od bezpośredniego przełożonego.

Zgłaszanie naruszeń odbywa się następująco:

 • pracownik ma prawo i obowiązek zgłosić naruszenie Deklaracji Ochrony Praw Człowieka bezpośredniemu przełożonemu,
 • pracownik może zgłosić naruszenie do funkcjonujących w Spółce Związków Zawodowych
  (w KGHM Polska Miedź S.A. działa 15 związków zawodowych, które tworzą 48 zakładowych organizacji związkowych, uzwiązkowienie w Spółce wynosi 88,6 proc. załogi). W KGHM Polska Miedź S.A. są przestrzegane zapisy układu zbiorowego pracy,
 • zgłaszanie naruszeń może być kierowane do powołanej Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
 • w Spółce funkcjonują Instytucje Rady Pracowniczej, Sygnalisty.
 • do Państwowej Inspekcji Pracy (PIP).

 

Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy (ZUZP)

ZUZP określa warunki, jakim powinna odpowiadać treść stosunku pracy w szczególności: czas pracy, urlopy wypoczynkowe i dodatkowe, zasady wynagradzania, ochronę warunków pracy, świadczenia związane z zatrudnieniem oraz zasady ich przyznawania i realizacji, świadczenia dla byłych pracowników, emerytów i rencistów oraz członków ich rodzin, wzajemne zobowiązania stron Układu.

W Strategii KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2019-2023 wypracowano 6 obszarów strategicznych. Jednym z nich jest „Człowiek i Środowisko”, który m.in. odnosi się do zrównoważonego rozwoju firmy. Jego głównym celem jest wzrost w oparciu o ideę zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa oraz wzmocnienie wizerunku Grupy odpowiedzialnej społecznie. Miernikami efektywności realizacji obszaru strategicznego „Człowiek i środowisko” są:

 • minimalny poziom corocznej poprawy wskaźników LTIFR (aktywa krajowe) oraz TRiR (aktywa zagraniczne),
 • prowadzenie budżetu partycypacyjnego na poziomie 20% odliczeń od darowizny z podatku
  od niektórych kopalin do 2020 roku,
 • poziom zaangażowania i satysfakcji pracowników Grupy KGHM w oparciu o zdefiniowane
  w trakcie wdrożenia mierniki do 2023 roku.

 

Raport 2019 KGHM

Pobierz PDF Raportu
Zrównoważonego 2019