Indeks treści GRI

Wartości wybranych wskaźników GRI standards za rok 2019

Indeks treści GRI

Wskaźniki GRI Standard

Wskaźnik GRI

Zagadnienie/temat

 

Witamy w Raporcie Zintegrowanym Grupy KGHM za 2019 rok

GRI 102-50

Okres objęty raportowaniem

102-50

GRI 102-52

Cykl raportowania (roczny, dwuletni, itp.

102-52

GRI 102-51

Data publikacji ostatniego raportu (jaki został opublikowany)

102-51

GRI 102-48

Wpływ wszelkich zmian w informacjach podanych w poprzednich raportach oraz przyczyny tych zmian

102-48

Grupa KGHM i otoczenie

GRI 102-12

Zewnętrzne inicjatywy, deklaracje lub zasady dotyczące kwestii ekonomicznych, środowiskowych lub społecznych, które organizacja podpisała lub do których się stosuj

102-12

GRI 102-01

 

102-01

GRI 102-2

Podstawowe marki, produkty i usługi

102-2

GRI 102-3

Lokalizacja siedziby głównej organizacji

102-3

GRI 102-4

Liczba krajów, w których działa organizacja wraz z nazwami tych krajów, gdzie zlokalizowane są główne operacje organizacji lub które są szczególnie ważne w związku z tematami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju omówionymi w raporcie

102-4

GRI 102-6

Rynki obsługiwane przez organizację (uwzględniając podział geograficzny, obsługiwane sektory oraz typy klientów i beneficjentów)

102-6

GRI 102-7

Skala działalności organizacji

102-7

GRI 102-10

Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące wielkości organizacji, jej struktury, własności lub łańcucha dostaw

102-10

GRI 102-5

Charakter własności oraz forma prawna

102-5

GRI 102-40

Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację

102-40

GRI 102-42

Podstawy identyfikacji i selekcji angażowanych grup interesariuszy

102-42

GRI 102-43

Podejście do angażowania interesariuszy, w tym częstotliwość angażowania według typu i grupy interesariuszy

102-43

GRI 102-44

Kluczowe kwestie i zagadnienia poruszone przez interesariuszy w procesach zaangażowania interesariuszy

102-44

GRI 102-12

Zewnętrzne inicjatywy, deklaracje lub zasady dotyczące kwestii ekonomicznych, środowiskowych lub społecznych, które organizacja podpisała lub do których się stosuje

102-12

Nasza Strategia

GRI 102-9

Opis łańcucha dostaw organizacji

102-9

GRI 102-11

Wyjaśnienie, czy organizacja stosuje zasadę przezorności, a jeżeli tak, w jaki sposób ją wdraża

102-11

GRI 102-15

Opis kluczowych wpływów, ryzyk i szans

102-15

Zasady Zarządzania

GRI 102-18

Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy organ nadzorczy, które są odpowiedzialne za podejmowanie decyzji dotyczących wpływów ekonomicznych, środowiskowych i społecznych

102-18

GRI 102-35

 

102-35

GRI 102-22

Liczba i płeć członków najwyższego organu nadzorczego/zarządczego oraz jego komitetów

102-22

GRI 102-5

Charakter własności oraz forma prawna

102-5

GRI 102-45

Wszystkie podmioty uwzględnione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym lub równoważnych dokumentach

102-45

GRI 102-16

Wewnętrznie sformułowana misja lub wartości organizacji, kodeks postępowania oraz kodeks etyki

102-16

GRI 102-17

Wewnętrzne i zewnętrzne mechanizmy umożliwiające uzyskanie porady dot. zachowań w kwestiach etycznych i prawnych oraz spraw związanych z integralnością organizacji

102-17

Człowiek i środowisko

GRI 102-11

Wyjaśnienie, czy organizacja stosuje zasadę przezorności, a jeżeli tak, w jaki sposób ją wdraża

102-11

GRI 103-1

Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń

103-1

GRI 102-8

Dane dotyczące pracowników oraz innych osób świadczących pracę na rzecz organizacji

102-8

GRI 404-2

Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia ustawicznego, które wspierają ciągłość zatrudnienia pracowników oraz ułatwiają proces przejścia na emeryturę

404-2

GRI 404-1

Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na pracownika

404-1

GRI 403-2

Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecności w pracy oraz liczba wypadków śmiertelnych związanych z pracą

403-2

GRI 201-1

Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona (z uwzględnieniem przychodów, kosztów operacyjnych, wynagrodzenia pracowników, dotacji i innych inwestycji na rzecz społeczności, niepodzielonych zysków oraz wypłat dla właścicieli kapitału i instytucji państwowych

201-1

GRI 203-1

Wkład w rozwój infrastruktury oraz świadczenie usług na rzecz społeczeństwa przez działania komercyjne, przekazywanie towarów oraz działania pro bono. Wpływ tych działań na społeczeństwo

203-1

GRI 205-3

Potwierdzone przypadki korupcji i działania podjęte w odpowiedzi na nie

205-3

GRI 102-8

Dane dotyczące pracowników oraz innych osób świadczących pracę na rzecz organizacji

102-8

GRI 401-1

Pracownicy nowo zatrudnieni oraz odejścia

401-1

GRI 403-2

Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecności w pracy oraz liczba wypadków śmiertelnych związanych z pracą

403-2

GRI 302-1

Zużycie energii przez organizację z uwzględnieniem rodzaju surowców

302-1

GRI 305-2

Pośrednie energetyczne emisje gazów cieplarnianych

305-2

Wyniki biznesowe i finansowe w 2019

GRI 201-1

Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona (z uwzględnieniem przychodów, kosztów operacyjnych, wynagrodzenia pracowników, dotacji i innych inwestycji na rzecz społeczności, niepodzielonych zysków oraz wypłat dla właścicieli kapitału i instytucji państwowych

201-1

GRI 203-1

Wkład w rozwój infrastruktury oraz świadczenie usług na rzecz społeczeństwa przez działania komercyjne, przekazywanie towarów oraz działania pro bono. Wpływ tych działań na społeczeństwo

203-1

GRI 306-2

Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu oraz metody postępowania z odpadem

306-2

GRI 307-1

Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska

307-1

GRI 102-12

Zewnętrzne inicjatywy, deklaracje lub zasady dotyczące kwestii ekonomicznych, środowiskowych lub społecznych, które organizacja podpisała lub do których się stosuje

102-12

GRI 102-3 

  

102-3 

GRI 103-2

Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne

103-2

GRI 103-3

Ewaluacja podejścia do zarządzania w ramach tematów zidentyfikowanych jako istotne

103-3

 
G302-1 - Bezpośrednie i pośrednie zużycie energii przez organizację

 

Całkowite zużycie energii z surowców nieodnawialnych (własnych bądź zakupionych) w dżulach lub ich wielokrotności, w podziale na rodzaj surowca

Wartości (MWh)

GRUPA KAPITAŁOWA KGHM

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

Nieodnawialne

węgiel 

923 951

0

gaz ziemny

2 585 715,77

2 379 0006,19

olej opałowy 

10 107,98

0

olej napędowy

264 089,27

0

Suma

Suma zużycia

3 783 864,24

2 379 006,19

 

Całkowite zużycie energii z surowców odnawialnych  (własnych bądź zakupionych) w dżulach lub ich wielokrotności, w podziale na rodzaj surowca

Wartości (MWh)

GRUPA KAPITAŁOWA KGHM

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

Odnawialne

biomasa

51

0

biopaliwa

0

0

energia wiatrowa

31

0

energia słoneczna

672,10

0

energia geotermalna

576

0

energia wodna

14

0

Inne (t)

4,70

0

Suma

Suma zużycia

1 348,80

0,00

 

Całkowite zużycie energii produkcji własnej lub zakupionej w podziale na: elektryczną, cieplną w dżulach lub ich wielokrotności 

Wartości (MWh)

GRUPA KAPITAŁOWA KGHM

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

 

energia elektryczna

3 196 744,42

2 975 298,86

 

energia cieplna (w tym zużycie pary, zużycie energii chłodniczej)

513 092,97

260 650,44

Suma

Zużycie energii

3 709 837,39

3 235 949,30

 

Całkowita sprzedaż energii w podziale na: elektryczną, cieplną, chłodzenie oraz parę w dżulach lub ich wielokrotności 

Wartości (MWh)

GRUPA KAPITAŁOWA KGHM

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

 

Całkowita sprzedaż energii elektrycznej

474 459,15

389 166,33

 

Całkowita sprzedaż energii cieplnej (w tym: ciepło w parze, ciepło w wodzie, energia chłodnicza)

1 259 227,34

20 458,33

Suma

Sprzedaż

1 733 686,49

409 624,66

 

Całkowite zużycie energii w organizacji wg wzoru

5 761 363,94

5 205 330,82

 

G305-2 – Pośrednie emisje gazów cieplarnianych

Emisje pośrednie według źródła pochodzenia

Emisja gazów cieplarnianych (tCO2e)

GRUPA KAPITAŁOWA KGHM

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

Emisja wynikająca
z zakupionej na potrzeby organizacji energii elektrycznej

1 946 213,58

1 815 871,13

Emisja wynikająca
z zakupionej na potrzeby organizacji energii cieplnej

480 568,78

161 014,64

Emisja wynikająca
z zakupionej na potrzeby organizacji energii użytej do chłodzenia lub pary

21 284,06

 

Suma emisji pośrednich

2 448 066,43

1 976 885,77

 

Zestawienie darowizn z Fundacji KGHM Polska Miedź w 2019 r. dla instytucji oraz dla osób fizycznych, z podziałem na obszary

DZIEDZINA

Darowizny 

Kwota przyznana [PLN]

Liczba projektów/
liczba osób fizycznych

DAROWIZNY DLA INSTYTUCJI

17 763 651,78

313

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

3 453 005,00

45

NAUKA I EDUKACJA 

2 422 608,56

56

SPORT I REKREACJA 

3 266 227,33

88

KULTURA I TRADYCJE 

8 621 810,89

124

DAROWIZNY DLA OSÓB FIZYCZNYCH

1 194 825,18

169

OCHRONA ZDROWIA 

1 187 691,18

168

POMOC SPOŁECZNA

7 134,00

1

„Program Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Zagrożeniom Środowiskowym”

1 285 513,00

616 (dzieci)

ŁĄCZNIE KWOTA DAROWIZN

20 243 989,96 PLN

 

G306-2 - Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu oraz metody postępowania z odpadem

Lp.

Całkowita waga odpadów bezpiecznych i niebezpiecznych według metody postępowania

Waga odpadów w 2019 r. [Mg]

odpady bezpieczne

odpady niebezpieczne

GRUPA KAPITAŁOWA KGHM

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA KGHM

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

1

Powtórne wykorzystanie odpadu

29 999,90

9 429,22

32,33

0,00

2

Recykling (w tym recykling organiczny, np., kompostowanie)

4 913,91

2 931,56

102,68

28,90

3

Odzyskiwanie (w tym odzysk energii)

19 906 853,66

19 794 336,14

146 177,15

130 319,82

4

Spalanie (albo wykorzystanie jako paliwo)

47,94

16,76

137,37

0,00

5

Składowanie na składowiskach odpadów

10 178 747,00

10 177 462,61

3 300,31

153 881,82

6

Wprowadzanie do głębokich studni

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Przechowywanie na terenie zakładu

184 789,38

188 342,39

36 131,33

36 081,45

8

Inne

2 182,02

203,16

288,00

35 037,51

 

SUMA

30 470 177,52

30 329 367,56

331 359,35

311 636,34

 

G307-1 – Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska

Wśród dowodów potwierdzających skuteczność inicjatyw na rzecz środowiska naturalnego oraz mniejszą uciążliwość prowadzonych działań, nie było żadnej sankcji pozafinansowej w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz w Jednostce Dominującej.

Informacja na temat sankcji administracyjnych i sądowych nałożonych na organizację z tytułu nieprzestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska

GRUPA KAPITAŁOWA KGHM

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

Całkowita wartość kar pieniężnych
 za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska [PLN]

357 940,00

0,00

Liczba sankcji pozafinansowych, administracyjnych i sądowych nałożonych
na organizację z tytułu nieprzestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska,
w tym międzynarodowych deklaracji /konwencji/traktatów oraz przepisów krajowych, regionalnych i lokalnych, a także dobrowolnych porozumień z organami regulacyjnymi, uznawanych za wiążące.

2

0

 

W 2019 roku Fundacja KGHM Polska Miedź zgodnie z założeniami statutowymi, a także w miarę posiadanych możliwości starała się dostrzegać różnorodne potrzeby społeczne. Przyznano wsparcie w postaci darowizn pieniężnych na łączną kwotę 20 243 989,96 PLN, w tym:

  • na realizację 313 projektów na kwotę 17 763 651,78 PLN;
  • 1 194 825,18 PLN dla 169 osób fizycznych;
  • 1 285 513,00 PLN na realizację programu „Program Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Zagrożeniom Środowiskowym”.

DZIEDZINA

Darowizny 

Kwota przyznana PLN

Liczba projektów /
liczba osób fizycznych

DAROWIZNY DLA INSTYTUCJI

17 763 651,78

313

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

3 453 005,00

45

NAUKA I EDUKACJA 

2 422 608,56

56

SPORT I REKREACJA 

3 266 227,33

88

KULTURA I TRADYCJE 

8 621 810,89

124

DAROWIZNY DLA OSÓB FIZYCZNYCH

1 194 825,18

169

OCHRONA ZDROWIA 

1 187 691,18

168

POMOC SPOŁECZNA

7 134,00

1

„Program Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Zagrożeniom Środowiskowym”

1 285 513,00

616 (dzieci)

ŁĄCZNIE KWOTA DAROWIZN

20 243 989,96 PLN

 

Wartości wybranych wskaźnikow GRI Standards obrazujące działania w sferze zagadnień pracowniczych w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. i w KGHM Polska Miedź S.A.

Łączna liczba pracowników

Łączna liczba pracowników
(w przeliczeniu na osoby)

Liczba pracowników

GRUPA KAPITAŁOWA KGHM

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

Suma

34 345

18 536

 

Łączna liczba nowozatrudnionych pracowników i odejść pracowników

Przyjęcia 2019:

Łączna liczba pracowników (w przeliczeniu na osoby) w podziale na:

Liczba pracowników
(w przeliczeniu na osoby)

Liczba nowozatrudnionych pracowników

Procent nowozatrudnionych pracowników
(w przeliczeniu na osoby)

GK KGHM

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

GK KGHM

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

GK KGHM

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

Suma

34 345

18 536

2 648

988

7,71 %

5,33 %

Odejścia 2019:

Łączna liczba odejść pracowników (w przeliczeniu na osoby) w podziale na:

 

Liczba pracowników (w przeliczeniu na osoby)

Liczba odejść pracowników (w przeliczeniu na osoby)

Procent odejść pracowników

GK KGHM

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

GK KGHM

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

GK KGHM

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

Suma

34 345

18 536

2 254

952

6,56 %

5,14 %

 

Liczba wypadków związanych z pracą wg płci

Liczba wypadków związanych z pracą wg płci

GRUPA KAPITAŁOWA KGHM

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

Kobiety

Mężczyźni

Kobiety

Mężczyźni

Łączna liczba wypadków (incydentów) przy pracy 

78

464

4

295

Liczba wypadków (incydentów) śmiertelnych

0

3

0

3

Liczba wypadków ciężkich (incydentów) 

0

3

0

2

Liczba wypadków lekkich (incydentów) 

74

450

0

290

Całkowita  liczba osób poszkodowanych w wypadkach 

531

299

 

Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na pracownika

Łączna liczba godzin szkoleniowych

GK KGHM

KGHM Polska Miedź S.A.

Łączna liczba godzin szkoleniowych

575 861

431 949

Liczba pracowników 

34 345

18 536

Średnia liczba godzin szkoleniowych

15,57 %

23,30 %

 

Przeciętne zatrudnienie w KGHM Polska Miedź S.A.

 

2019

2018

Zmiana (%)

Kopalnie

12 440

12 433

+0,1

Huty

3 635

3 600

+1,0

Pozostałe oddziały

2 369

2 298

+3,1

KGHM Polska Miedź S.A. 

18 444

18 331

+0,6

 

Przeciętne zatrudnienie w Grupie Kapitałowej

 

2019

2018

Zmiana (%)

KGHM Polska Miedź S.A.

18 444

18 331

+0,6

KGHM INTERNATIONAL LTD.

1 944

2 037

(4,6)

Sierra Gorda S.C.M.1

794

790

+0,5

Spółki krajowe GK

13 154

13 228

(0,6)

Pozostałe spółki GK

9

10

(10,0)

Razem

34 345

34 396

(0,1)

1 Sierra Gorda S.C.M. – zatrudnienie proporcjonalnie do udziału w spółce (55%)

G205-3 – Potwierdzone przypadki korupcji i działania podjęte w odpowiedzi na nie

Odnotowane przypadki korupcji zakończone:

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.

KGHM Polska Miedź S.A.

zwolnieniem lub ukaraniem dyscyplinarnym pracowników

2

0

nieodnowieniem umów z kontrahentami z powodu naruszenia zasad dotyczących korupcji

0

0

sprawami sądowymi dotyczącymi praktyk korupcyjnych wszczętych przeciwko organizacji raportującej lub jej pracownikom w raportowanym okresie

0

0

Łącznie

2

0

 

Kluczowe niefinansowe wskaźniki KGHM Polska Miedź S.A. zidentyfikowane i zaraportowane zgodnie z koncepcją Zrównoważonego Rozwoju za lata 2016-2019

Obszar społeczeństwo

2016

2017

2018

2019

Utrzymanie pozycji w RESPECT Index / kontynuacja w WIG-ESG

TAK 

TAK 

TAK

TAK

Utrzymanie pozycji w Indeksie FTSE4Good Index Series

-

-

TAK

TAK

0% aktywności inwestycyjnej bez polityki dialogu społecznego

bd

TAK 

TAK

TAK

Zawieranie oraz utrzymywanie kontraktów długoterminowych oraz osiągnięcie odpowiedniej struktury sprzedaży zapewniającej długofalowe relacje z klientami

bd

TAK 

TAK

TAK

Działalność sponsoringowa i dobroczynna
w obszarze budowania odpowiedzialnego społecznie biznesu [wydatki na sponsoring
w ramach promocji Spółki i wsparcia regionu
tj. sport/kultura/nauka]

26,6 mln PLN

25,8 mln PLN

29,6 mln PLN 

33,3 mln PLN

Efektywność zasobowa                              

 

 

 

 

Wydobycie urobku (ww.) w przeliczeniu na pracownika kopalni [t]

2 712

2 641

2 558

2 527

Produkcja Cu elektrolitycznej w przeliczeniu na pracownika Spółki / huty [t]

29 / 152

29 / 148

27 / 139

31 / 156

Utrzymanie uzysków Cu [%]

98,18

98,23

97,82

97,96

Bezpieczeństwo                                           

 

 

 

 

LTIRFKGHM (Lost Time Injury Frequency Rate KGHM)    

12.65

10,4

10,3 

10,3

Raport 2019 KGHM

Pobierz PDF Raportu
Zrównoważonego 2019