Wyniki biznesowe i finansowe w 2019

Ogólny opis działalności w 2019 roku, poniesione nakłady inwestycyjne, produkcja górnicza i hutnicza, Wyniki produkcyjne. Finanse:  Stabilność finansowa, Wyniki sprzedażowe, Pozycja kosztowa C1, płynność finansowa, zadłużenie netto w Grupie Kapitałowej

Wyniki biznesowe i finansowe 2019

Podsumowanie biznesowe

Wskaźniki GRI
GRI 201-1

Wybrane dane operacyjne i finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Wskaźniki GRI
GRI 201-1

Wybrane dane operacyjne i finansowe KGHM Polska Miedź S.A.

Przychody Grupy Kapitałowej KGHM w 2019 roku były wyższe o 2.197 mln zł (+11 proc.) niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, w tym wzrost przychodów KGHM Polska Miedź S.A. wyniósł + 1.926 mln zł. Wzrost wynika przede wszystkim ze zwiększenia wolumenu sprzedaży miedzi (+8 proc.) i srebra (+13 proc.), ale też z korzystniejszego kursu walutowego przy niższych notowaniach miedzi. Na poziomie EBITDA Grupy Kapitałowej zanotowano wzrosty wyników operacyjnych w KGHM Polska Miedź S.A. (+203 mln zł, +6 proc.), Sierra Gorda (+27 mln zł, +4 proc.). oraz pozostałych krajowych spółek Grupy (+40 mln zł, +20 proc.). Grupa osiągnęła skonsolidowany wynik netto na poziomie 1.421 mln zł.

W 2019 roku Grupa Kapitałowa KGHM zanotowała zwiększenie o 11 proc. w stosunku do 2018 roku produkcji miedzi płatnej, która ukształtowała się na poziomie 702 tys. ton. Grupa zanotowała rekordową produkcję srebra – 1.417 ton (1.205 ton w 2018 roku) to jest 18 procent więcej w stosunku do wielkości zrealizowanej w poprzednim roku.

Wyniki produkcyjne i sprzedażowe w 2019 roku
na tle przyjętych rocznych założeń budżetowych

 
Stabilna i bezpieczna sytuacja finansowa Grupy KGHM

1) Suma kosztów wydobycia, flotacji i przerobu hutniczego przypadających na katodę wraz z kosztami funkcji wsparcia i kosztami sprzedaży katod, skorygowana o wartość zapasów półfabrykatów i produkcji w toku, pomniejszona o wycenę szlamów anodowych i podzielona przez wolumen produkcji miedzi elektrolitycznej z wsadów własnych
2) Nakłady inwestycyjne rzeczowe – z wyłączeniem nakładów na prace rozwojowe – niezakończone; pozostałe nakłady, w tym pożyczki – nabycie akcji, udziałów i certyfikatów inwestycyjnych jednostek zależnych wraz z pożyczkami dla tych jednostek z z wyłączeniem zakupu certyfikatów inwestycyjnych związanego z restrukturyzacją FIZAN w 2019 r.
3) Skorygowana EBITDA za okres 12 miesięcy, kończący się w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego, bez uwzględnienia EBITDA wspólnego przedsięwzięcia Sierra Gorda S.C.M.
4) Poziom wskaźnika dług netto/EBITDA ≤ 2 wynika z przyjętej przez Spółkę Polityki Płynności Finansowej i nie stanowi założenia budżetowego KGHM na 2019 r.

Zadłużenie Grupy Kapitałowej KGHM

 
Główne czynniki wpływające na zadłużenie
oprocentowane w 12 miesiącach 2019 roku

Wzrost zadłużenia

 • Wydatki na inwestycje rzeczowe (3 233 mln PLN)
 • Podatek od wydobycia niektórych kopalin (1 520 mln PLN)
 • Zasilenie kapitałowe Sierra Gorda (112,75 mln USD)
 • Koszty finansowania (239 mln PLN)
 • Ujemne różnice kursowe (wzrost zadłużenia o 213 mln PLN)
 • Wzrost stanu należności handlowych i pozostałych należności (wzrost o 96 mln PLN)

Zmniejszenie zadłużenia

 • Dodatnie przepływy z działalności operacyjnej, wyłączając zmianę kapitału pracującego i podatek od kopalin (5 628 mln PLN)
 • Wzrost stanu zobowiązań handlowych i pozostałych zobowiązań, w tym zobowiązania handlowe przejęte przez faktora (wzrost o 737 mln PLN)
 • Obniżenie zapasów (spadek o 305 mln PLN)
Wyniki biznesowe i finansowe 2019

Inwestycje

Wskaźniki GRI
GRI 203-1

W roku 2019 nakłady na inwestycje rzeczowe wyniosły 2 475 mln PLN i były wyższe niż w roku poprzednim o 16%. Łącznie nakłady inwestycyjne wraz z poniesionymi nakładami na prace rozwojowe niezakończone wyniosły 2 481mln PLN. 

Nakłady inwestycyjne KGHM Polska Miedź S.A. po 4 kwartałach 2019 roku

 
Główne projekty finansowane w 4 kwartałach 2019 r.

Program Udostępnienia Złoża

 • Systematycznie realizowano poszczególne projekty w kategorii utrzymanie oraz rozwój w grupie projektów górniczych (wykonano 48,1 km wyrobisk górniczych), szybowych (GG-1 zgłębiono do 1099,3 m), klimatyzacyjnych i energomechanicznych.

Instalacja do prażenia koncentratu miedzi

 • Instalacja z powodzeniem uruchomiona i włączona w ciąg produkcyjny Huty Miedzi „Głogów”. Od początku ciągłej pracy instalacji (styczeń 2019) wyprodukowano 79 tys. Mg prażonki. 

Piec WTR w Hucie Miedzi „Legnica”

 • Zabudowano i uruchomiono piec WTR wraz z instalacjami towarzyszącymi. Osiągnięto parametry gwarancyjne. Piec WTR pracuje w ciągu technologicznym Huty Miedzi „Legnica”. Przetop złomów Cu w piecu WTR umożliwił osiągnięcie, w roku 2019, po raz pierwszy w historii Huty Miedzi „Legnica”, łącznego przetopu złomów i materiałów miedzionośnych na piecach anodowych i WTR na poziomie 26 tys. Mg.

Rozbudowa Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych „Żelazny Most”

 • Zgodnie z harmonogramem realizowano poszczególne etapy projektu budowy kwatery południowej obiektu (łączna realizacja zakresu rzeczowego wynosiła 59% na 12.2019). Trwały również prace związane z budową stacji segregacji i zagęszczania odpadów (łączna realizacja zakresu rzeczowego wynosiła 49% na 12.2019). 

Program dostosowania instalacji technologicznych do wymogów Konkluzji BAT

 • W ramach Programu realizowane są projekty w Hucie Miedzi „Głogów” i Hucie Miedzi „Legnica”. W roku 2019 zakończono hermetyzację układu przenośników materiałów wsadowych w HMG oraz modernizacja układu odpylania na Piecach Szybowych w HML. Uruchomiono do testów instalację odsiarczania gazów z pieca Kaldo w HMG.

Inwestycje proekologiczne i opłaty środowiskowe

Działalność inwestycyjna obejmowała realizację projektów odtworzeniowych, utrzymaniowych oraz rozwojowych.

Projekty odtworzeniowe mające na celu utrzymanie majątku produkcyjnego w stanie niepogorszonym, stanowią 36% poniesionych nakładów.

Struktura nakładów odtworzeniowych

Projekty utrzymaniowe mające na celu utrzymanie produkcji górniczej na poziomie ustalonym w zatwierdzonym Planie Produkcji (rozbudowa infrastruktury zgodnie z postępem robót górniczych), stanowią 31% poniesionych ogółem nakładów.

Struktura nakładów utrzymaniowych

Projekty rozwojowe mające na celu zwiększenie wolumenu produkcji ciągu technologicznego, wdrożenie działań techniczno-technologicznych optymalizujących wykorzystanie istniejącej infrastruktury, utrzymanie kosztów produkcji oraz dostosowanie działalności firmy do zmieniających się standardów, norm prawnych i regulacji (projekty dostosowawcze oraz związane z ochroną środowiska), stanowią 33% poniesionych nakładów. 

Struktura nakładów rozwojowych

Szczegółowe informacje na temat realizacji głównych projektów znajdują się w rozdziale 2, Nasza Strategia, niniejszego Raportu Zintegrowanego.

Wyniki biznesowe i finansowe 2019

Wyniki operacyjne

Wyniki produkcyjne Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Produkcja miedzi płatnej w Grupie Kapitałowej (uwzględniając 55% udziału Sierra Gorda) wyniosła 702 tys. t, co oznacza jeden z najwyższych rocznych wyników produkcyjnych w ostatnich dziesięciu latach. Zwiększenie produkcji Grupy w relacji do 2018 r. o 11% dotyczyło segmentu KGHM Polska Miedź S.A. z uwagi na wyższą dyspozycyjność ciągów technologicznych, w tym instalacji do prażenia koncentratów oraz w kopalni Sierra Gorda S.C.M., w której zwiększono wydobycie i przerób rudy, charakteryzującej się wyższą zawartością miedzi. Z drugiej strony uwarunkowania geologiczne (spadek zawartości miedzi w rudzie eksploatowanej w Zagłębiu Sudbury oraz kopalni Franke) stanowiły główną przyczynę zmniejszenia produkcji w segmencie KGHM INTERNATIONAL LTD.

Produkcja metali

 • Przekroczenie planu produkcji miedzi elektrolitycznej w KGHM Polska Miedź S.A. związane ze wzrostem dyspozycyjności ciągów technologicznych, w tym prawidłowej pracy instalacji do prażenia koncentratów miedzi
 • Spadek produkcji miedzi w KGHM INTERNATIONAL spowodowany mniejszą produkcją w Zagłębiu Sudbury oraz kopalni Franke
 • Wzrost produkcji miedzi płatnej w kopalni Sierra Gorda w wyniku większego wydobycia i przerobu rudy oraz wyższej zawartości miedzi w rudzie

Wyniki produkcyjne KGHM Polska Miedź S.A.

Wyniki produkcyjne Sierra Gorda

Wyniki produkcyjne KGHM INTERNATIONAL

Struktura skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży

Strukturę geograficzną oraz produktową skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej prezentują wykresy poniżej. Zgodnie z przyjętą zasadą konsolidacji metodą praw własności przychody nie uwzględniają wartości przychodów segmentu Sierra Gorda S.C.M. 

Koszt C1 w Grupie Kapitałowej

Zestawienie kosztów jednostkowych w segmentach Grupy Kapitałowej przedstawia zestawienie poniżej.

Wyniki produkcyjne KGHM Polska Miedź S.A.

Głównymi celami wyznaczonymi przez Zarząd w zakresie produkcji i bezpieczeństwa pracy w roku 2019 były:

 • optymalne wykorzystanie posiadanej bazy zasobowej i zdolności produkcyjnych Spółki,
 • optymalizacja zawartości Cu w urobku i koncentracie.

Przyjęte zadania wymagały realizacji następujących przedsięwzięć:

w zakresie górnictwa

 • rozszerzenie zakresu eksploatacji w obrębie Obszaru Górniczego „Głogów Głęboki-Przemysłowy”, 
 • doskonalenie technologii wybierania złoża, poprawy efektywności wydobycia oraz bezpieczeństwa pracy, poprzez:
 • dostosowanie geometrii systemów eksploatacji do lokalnych warunków geologiczno-górniczych,
 • poprawa skuteczności technologicznych i aktywnych metod ograniczania zagrożenia tąpaniami oraz innych skojarzonych zagrożeń naturalnych,
 • właściwa gospodarkę skałą płonną w obrębie pól eksploatacyjnych (eksploatacja selektywna, lokowanie kamienia, mechaniczne urabianie złoża),
 • wykonanie zwiększonego zakresu robót związanych z rozpoznaniem zagrożenia gazowego oraz stosowania nowych rozwiązań technicznych i środków profilaktycznych w zakresie zwalczania tego zagrożenia,
 • przystąpienie do prac związanych z rozpoznaniem złoża rud miedzi „Retków” w obszarze „Grodziszcze”,
 • kontynuowanie wykonania połączenia wiązki chodników T/W-169 z projektowanym podszybiem szybu
  GG-1, 
 • budowa szybu GG-1, szyb zgłębiony do poziomu 1099,3 m,
 • rozpoczęcie budowy centralnej stacji klimatyzacji na szybie GG-1,
 • realizacja I Etapu Projektu „Budowa Szybu GG-2” – podpisanie porozumienia z Gminą Żukowice oraz rozpoczęcie prac planistycznych,
 • utrzymywanie sprawności samojezdnych maszyn górniczych (SMG) w asortymencie niezbędnej do realizacji zadań produkcyjnych,
 • realizacja zakresu rzeczowego robót przygotowawczych i udostępniających systemem zleconym na poziomie 61,3 tys. mb,

w zakresie wzbogacania rud

 • utrzymanie zdolności produkcyjnych poszczególnych Rejonów Zakładów Wzbogacania Rud do ilości i jakości dostarczanego urobku,
 • utrzymanie produkcji koncentratów w ilości i jakości niezbędnej do optymalnego wykorzystania zdolności produkcyjnych części ogniowych hut,
 • kontynuacji w Rejonie ZWR Rudna rozdziału produkowanego koncentratu na dwa koncentraty o różnej zawartości węgla organicznego,
 • doskonalenia technologii wzbogacania flotacyjnego,

w zakresie hutnictwa

 • optymalne wykorzystanie infrastruktury pozwoliło w pełni zrealizować zadania produkcyjne w zakresie podstawowych produktów,
 • Program Rozwoju Hutnictwa (PRH), w zakresie: 
 • kontynuacji prac budowlano-montażowych w obrębie kluczowych węzłów technologicznych w ramach składowych zadań inwestycyjnych programu z uwzględnieniem instalacji do prażenia koncentratów,
 • rozpoczęcia prac budowlanych w zakresie wymiany dachu Hali Wanien HM Głogów I,
 • osiągnięcie zakładanych uzysków miedzi w podstawowym ciągu produkcji pieca zawiesinowego poprzez wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych, m.in. doskonalenia procesu odmiedziowania żużla, 
 • zwiększenie dyspozycyjności pieców wahadłowo-obrotowych na Wydziale Ołowiu skutkującej wyższą produkcją przy zmniejszającej się zawartości Pb w materiałach wsadowych,
 • zwiększenie udziału recyklingu w produkcji dzięki uruchomieniu pieca wychylno-topielno-rafinacyjnego (WTR) do przerobu złomów miedzi w HM Legnica w kwietniu 2019 r.,

w zakresie bezpieczeństwa pracy

 • realizacji, zgodnie z nową strategią Spółki, Programu poprawy bezpieczeństwa pracy w KGHM Polska Miedź S.A. „Think About Consequences” do roku 2023, 
 • przeprowadzenia Programu niwelującego najczęstsze zagrożenia w bezpieczeństwie pracy poprzez wykorzystanie technologii innowacyjnych,
 • implementacji jednolitego podejścia do komunikowania o Polityce, Wizji, Misji i złotych zasadach w obszarze BHP,
 • stałego monitoringu zagrożeń występujących w środowisku pracy oraz realizacji zamierzeń organizacyjnych i technicznych ukierunkowanych na ograniczenie ryzyka zawodowego i wypadkowości,
 • ciągłego doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy przez Oddziały KGHM Polska Miedź S.A. oraz konceptualizacji wdrożenia nowej normy BHP ISO 45001:2018,
 • uruchomienia nowych inicjatyw organizacyjnych i badawczych ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa pracy w szczególności w odniesieniu do kopalń Spółki.

Produkcja górnicza

Wydobycie urobku w wadze suchej w 2019 r. ukształtowało się na poziomie 29,9 mln t i było niższe o 0,4 mln t niż w 2018 r. 

Średnia zawartość miedzi w wydobytym urobku wyniosła 1,50% i była wyższa od zrealizowanej w roku 2018 na skutek eksploatacji rejonów o wyższym okruszcowaniu rudy miedzi. W przypadku srebra w urobku, zawartość kształtowała się na podobnym poziome i wyniosła 48,7 g/t. 

W konsekwencji ilość miedzi w wydobytym urobku była niższa od wykonanej w 2018 r. o 2,7 tys. t Cu i wyniosła 449,3 tys. t. Wolumen srebra w urobku zmniejszył się o 15,5 t i wyniósł 1 455,9 t. 

W 2019 r. przerobiono 29,9 mln t urobku w wadze suchej (o 364 tys. t mniej w stosunku do 2018 r.). Mniejsze wydobycie urobku w oddziałach górniczych wpłynęło bezpośrednio na ilość miedzi w koncentracie, która wyniosła 398,9 tys. t.

Produkcja koncentratu w wadze suchej zwiększyła się w stosunku do wykonanej w 2018 r. o 2,2 tys. t, a ilość srebra w koncentracie była niższa od wykonanej w 2018 r. o 1%.

Produkcja górnicza KGHM Polska Miedź S.A.

 

J.m.

2019

2018

Zmiana (%)

IVQ'19

IIIQ'19

IIQ'19

IQ'19

Wydobycie urobku (waga wilgotna)

mln t

31,4

31,8

(1,3)

7,4

8,1

7,9

8,0

Wydobycie urobku (waga sucha)

mln t

29,9

30,3

(1,3)

7,1

7,7

7,5

7,6

Zawartość miedzi w urobku

%

1,50

1,49

+0,7

1,49

1,51

1,51

1,50

Ilość miedzi w urobku

tys. t

449,3

452,0

(0,6)

105,0

116,9

113,9

113,5

Zawartość srebra w urobku

g/t

48,7

48,6

+0,2

48,7

47,9

49,6

48,5

Ilość srebra w urobku

t

1 455,9

1 471,4

(1,1)

343,9

370,1

374,6

367,3

Produkcja koncentratu (waga sucha)

tys. t

1 763

1 761

+0,1

418

461

446

439

Ilość miedzi w koncentracie

tys. t

398,9

401,3

(0,6)

94,1

104,7

101,0

99,2

Ilość srebra w koncentracie

t

1 249,0

1 264,3

(1,2)

296,9

319,0

321,6

311,5

Produkcja hutnicza

Produkcja miedzi elektrolitycznej w stosunku do roku 2018 zwiększyła się o 63,8 tys. t, tj. 13%. Większa produkcja miedzi elektrolitycznej wynika z bieżącej optymalizacji wsadów, wyższej dyspozycyjności ciągów technologicznych oraz poprawnej pracy instalacji do prażenia koncentratu miedzi. Uzupełnienie wsadu własnego obcym w postaci złomów, miedzi blister oraz importowanego koncentratu, pozwoliło na efektywne wykorzystanie istniejących zdolności technologicznych.

Produkcja pozostałych produktów hutniczych (srebro, walcówka, drut OFE oraz wlewki) jest pochodną skali produkcji miedzi elektrolitycznej i zależy od rodzaju stosowanych surowców a przede wszystkim od zapotrzebowania na rynku.

W stosunku do 2018 r. produkcja złota metalicznego wzrosła o 20,5 tys. troz, tj. 25%, srebra metalicznego wyprodukowano więcej o 211,4 t, zamykając roczny wynik na poziomie 1 400,2 t.   

Produkcja hutnicza KGHM Polska Miedź S.A.

 

J.m.

2019

2018

Zmiana (%)

IVQ'19

IIIQ'19

IIQ'19

IQ'19

Miedź elektrolityczna, w tym:

tys. t

565,6

501,8

+12,7

137,9

141,0

144,9

141,7

 - produkcja ze wsadów własnych

tys. t

418,3

385,3

+8,6

105,2

105,6

103,3

104,2

 - produkcja ze wsadów obcych

tys. t

147,3

116,5

+26,4

32,8

35,3

41,6

37,5

Walcówka, drut OFE i CuAg

tys. t

266,1

266,4

(0,1)

56,0

74,3

68,2

67,6

Wlewki okrągłe

tys. t

14,9

15,8

(5,7)

3,7

4,4

2,8

4,0

Srebro metaliczne

t

1 400,2

1 188,8

+17,8

382,3

313,3

383,6

321,0

Złoto metaliczne

tys troz

103,7

83,2

+24,6

32,3

20,8

30,8

19,8

Ołów rafinowany

tys. t

30,1

30,1

-

8,0

6,7

7,8

7,6

Główne zamierzenia w zakresie produkcji

Głównymi celami wyznaczonymi przez Zarząd w zakresie produkcji i bezpieczeństwa pracy na rok 2020 jest kontynuacja działań z 2019 r., tj.:

 • optymalne wykorzystanie posiadanej bazy zasobowej i zdolności produkcyjnych Spółki,
 • optymalizacja zawartości Cu w urobku i koncentracie.

Kluczowymi zadaniami w 2020 r. są:

w zakresie górnictwa

 • prowadzenie robót udostępniających i przygotowawczych rozcinających złoże w obszarze górniczym „Głogów Głęboki-Przemysłowy”, 
 • kontynuacja prac związanych z rozpoznaniem złoża rud miedzi „Retków” w obszarze „Grodziszcze”,
 • kontynuacja prac związanych z profilaktyką zagrożenia gazowego (siarkowodorowego i metanowego), stosowania nowych rozwiązań technicznych i środków w zakresie zwalczania tego zagrożenia,
 • kontynuacja zakresu robót związanych z wykorzystaniem zdolności szybów wdechowych i wydechowych w połączonej sieci wentylacyjnej zakładów górniczych,
 • osiągnięcie poziomu zubożenia wydobywanego urobku, adekwatnego do parametrów złożowych,
 • kontynuacja realizacji projektu Budowa szybu GG-1,
 • kontynuacja budowy centralnej stacji klimatyzacji na szybie GG-1,
 • kontynuacja I Etapu Projektu „Budowa Szybu GG-2” – kontynuacja prac planistycznych, nabycie tytułu prawnego do gruntu,
 • utrzymywanie sprawności samojezdnych maszyn górniczych (SMG) w asortymencie ilości niezbędnej do realizacji zadań produkcyjnych,
 • zrealizowanie planowanego zakresu robót przygotowawczych i udostępniających systemem zleconym w roku 2020,

w zakresie wzbogacania rud

 • modernizacja układów klasyfikacji, 
 • poprawa efektywności energetycznej parku maszynowego zabudowanego w O/ZWR,
 • optymalizacja procesów wzbogacania w kierunku zmniejszenia skutków zmian parametrów ilościowo-jakościowych nadawy poprzez zastosowanie systemu FloVis,
 • kontynuacja rozdziału produkowanego koncentratu na dwa produkty o zróżnicowanej zawartości węgla organicznego w Rejonie ZWR Rudna,
 • optymalizacja sterowania pracą młynów w oparciu o parametry wizyjne produktów i charakterystykę dźwiękową i drganiową młyna w ZWR (systemy MillVis, ConVis),
 • modernizacja instalacji do usuwania węglanów w procesie flotacji w Rejonie ZWR Polkowice,
 • optymalizacja procesu mielenia, klasyfikacji i flotacji,
 • utrzymanie dyspozycyjności parku maszynowego i zdolności produkcyjnych poszczególnych Rejonów O/ZWR do ilości dostarczanego urobku,
 • utrzymanie produkcji koncentratów w ilości i jakości niezbędnej do optymalnego wykorzystania zdolności produkcyjnych hut,

w zakresie hutnictwa

 • minimalizacja oddziaływania na środowisko poprzez działania w kierunku poprawy skuteczności odpylania oraz hermetyzacji procesów celem zmniejszenia emisji niezorganizowanych,
 • utrzymanie uzysków miedzi, srebra w procesach hutniczych oraz dyspozycyjności agregatów hutniczych,
 • poprawa parametrów wydajnościowych kompleksu pieca zawiesinowego w HM Głogów I w konsekwencji zaplanowanego na II półrocze 2020 r. testu paramentów gwarantowanych instalacji do prażenia koncentratów,
 • kontynuacja zadania inwestycyjnego rewitalizacji Hali Wanien HM Głogów I,
 • optymalna gospodarka półproduktami między oddziałami hutniczymi,

w zakresie bezpieczeństwa pracy

 • sukcesywne wdrażanie Programu poprawy bezpieczeństwa pracy w KGHM Polska Miedź S.A. „Think About Consequences”, 
 • prowadzenie pilotowych badań systemu wspierania operatora w zakresie „antykolizji” (ostrzeganie operatora maszyny przed potencjalną kolizją z człowiekiem lub maszyną) w ramach Programu niwelującego najczęstsze zagrożenia w bezpieczeństwie pracy poprzez wykorzystanie technologii innowacyjnych,
 • stałe monitorowanie zagrożeń występujących w środowisku pracy oraz realizacji zamierzeń organizacyjnych i technicznych ukierunkowanych na ograniczenie ryzyka zawodowego i wypadkowości,
 • stałe poszukiwanie nowych rozwiązań organizacyjnych i badawczych ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa pracy w szczególności w odniesieniu do kopalń Spółki.
 • sprawne wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy przez Oddziały KGHM Polska Miedź S.A. zgodnie normą BHP ISO 45001:2018, optymalizacja opieki zdrowotnej pracowników KGHM Polska Miedź S.A., w szczególności po wypadkach przy pracy,
 • efektywna transpozycja nowych wymagań europejskich i krajowych w obszarze BHP na grunt Spółki.

Sprzedaż

W roku 2019 spółka KGHM Polska Miedź S.A. odnotowała 8% wzrost wielkości sprzedaży wyrobów z miedzi, która finalnie wyniosła 557,0 tys. ton, wobec 514,4 tys. ton w roku poprzednim. W 2019 r. nastąpił znaczący wzrost sprzedaży katod miedzianych do poziomu 275,7 tys. ton, co oznacza przyrost aż o 29% w stosunku do roku 2018. Nie odnotowano natomiast sprzedaży miedzi w koncentracie. Sprzedaż walcówki miedzianej oraz drutu OFE pozostała na zbliżonym poziomie, wynoszącym w 2019 r. 267,4 tys. t.

Wielkość sprzedaży srebra metalicznego również wzrosła w 2019 r., wynosząc 1 393 tony, co oznacza 21% wzrost wobec wolumenu z 2018 r. W 2019 r. nie wystąpiła sprzedaż srebra w koncentracie. Jeśli chodzi o wielkość sprzedaży złota w 2019 r. wyniosła ona 101,4 tys. troz, co także oznacza znaczący przyrost w stosunku do danych z poprzedniego roku (+21%).  

Wolumen sprzedaży podstawowych wyrobów KGHM Polska Miedź S.A.

 

J.m.

2019

2018

Zmiana (%)

IVQ'19

IIIQ'19

IIQ'19

IQ'19

Katody i części katod

tys. t

275,7

214,3

+28,7

73,4

63,8

71,4

67,1

Walcówka miedziana oraz drut OFE

tys. t

267,4

264,6

+1,1

65,6

67,3

70,2

64,3

Płatna miedź w koncentracie 1

tys. t

-

22,3

×

-

-

-

-

Pozostałe wyroby z miedzi

tys. t

13,9

13,2

+5,3

3,3

3,7

3,2

3,7

Ogółem miedź i wyroby z miedzi

tys. t

557,0

514,4

+8,3

142,3

134,8

144,8

135,1

Srebro metaliczne

t

1 392,8

1 146,8

+21,5

363,7

323,3

380,5

325,3

Płatne srebro w koncentracie

t

-

80,6

×

-

-

-

-

Złoto metaliczne

tys. troz

101,4

83,8

+21,0

32,7

18,0

30,4

20,3

Ołów rafinowany

tys. t

30,0

30,5

(1,6)

8,3

6,6

7,3

7,8

 

Wielkość całkowitych przychodów z umów z klientami KGHM Polska Miedź S.A. w 2019 r. wyniosła 17 683 mln PLN, co stanowi 12% wzrost wobec 2018 r., gdzie przychody osiągnęły poziom 15 757 mln PLN. W wartości przychodów ujęta została korekta z tytułu instrumentów pochodnych i transakcji zabezpieczających w kwocie 245 mln PLN w 2019 r. (wobec 125 mln PLN w 2018 r.) rozliczona na transakcje dotyczące sprzedaży katod i części katod, walcówki i srebra.

Przychody ze sprzedaży wyrobów z miedzi w 2019 r. wzrosły o 9% i wyniosły 13 474 mln PLN (przy czym w 2018 r. uzyskano 12 342 mln PLN z tego tytułu). W 2019 r. nie odnotowano natomiast przychodów ze sprzedaży miedzi w koncentracie. 

Przychody ze sprzedaży srebra metalicznego w 2019 r. również osiągnęły wzrost (+33%) do poziomu 2 789 mln PLN w porównaniu do 2 101 mln PLN za 2018 r. W 2019 r. spółka KGHM Polska Miedź S.A. nie uzyskała przychodów ze sprzedaży srebra w koncentracie.  

Wzrost wolumenu sprzedaży złota metalicznego zaowocował wzrostem przychodów z tego tytułu o 43% do poziomu 543 mln PLN, wobec 381 mln PLN w 2018 r.

Przychody z umów z klientami KGHM Polska Miedź S.A. (mln PLN)

 

2019

2018

Zmiana (%)

IVQ'19

IIIQ'19

IIQ'19

IQ'19

Katody i części katod

6 533

5 097

+28,2

1 739

1 477

1 650

1 667

Walcówka miedziana oraz drut OFE

6 611

6 525

+1,3

1 612

1 647

1 747

1 605

Płatna miedź w koncentracie (1

-

400

×

-

-

-

-

Pozostałe wyroby z miedzi

330

320

+3,1

77

87

75

91

Ogółem miedź i wyroby z miedzi

13 474

12 342

+9,2

3 428

3 211

3 472

3 363

Srebro metaliczne

2 789

2 101

+32,7

785

690

694

620

Płatne srebro w koncentracie (2

-

141

×

-

-

-

-

Złoto metaliczne

543

381

+42,5

186

104

151

101

Ołów rafinowany

247

262

(5,7)

71

56

57

63

Pozostałe wyroby i usługi

394

345

+14,2

121

84

85

105

Towary i materiały

236

185

+27,6

42

74

56

64

Ogółem przychody ze sprzedaży

17 683

15 757

+12,2

4 633

4 219

4 515

4 316

1) wartość płatnej miedzi pomniejszona o wartość premii przerobowej (TC), premie rafinacyjnej Cu (RcCu) oraz innych odliczeń wpływających na wartość koncentratu Cu (poza wartością premii rafinacyjnej Ag)
2) wartość płatnego srebra pomniejszona o wartość premii rafinacyjnej Ag (RcAg)

Struktura geograficzna rynków zbytu

W 2019 r. najwięcej przychodów spółka KGHM Polska Miedź S.A. uzyskała ze sprzedaży krajowej, która osiągnęła 25% całkowitej wartości przychodów. Pozostali najwięksi odbiorcy KGHM pochodzili kolejno z Chin (14 %), Niemiec (14%), Wielkiej Brytanii (12 %) oraz Czech (8 %).  

Poniższy wykres prezentuje strukturę geograficzną przychodów ze sprzedaży w 2019 r. Ich wartość ujmuje również wynik z rozliczenia instrumentów zabezpieczających.

Przychody ze sprzedaży KGHM Polska Miedź S.A. według rynków zbytu (mln PLN)

Koszty

Koszty podstawowej działalności operacyjnej Spółki (obejmujące koszty wytworzenia sprzedanych produktów, wartość sprzedanych towarów i materiałów, koszty sprzedaży oraz ogólnego zarządu) w 2019 r. wyniosły 15 291 mln PLN i kształtowały się na poziomie o 14% wyższym do analogicznego okresu roku 2018. Istotny wpływ na wartość kosztów podstawowej działalności operacyjnej Spółki miało wykorzystanie zapasów (zmiana w 2019 r. +369 mln PLN; w 2018 r. - 236 mln PLN) i wynikała głównie ze zwiększonego przerobu koncentratów własnych.

Koszty ogółem według rodzaju za 2019 r. w relacji do 2018 r. były wyższe o 9% głównie z uwagi na wyższe zużycie wsadów obcych (wzrost ilości o 29 tys. ton i wyższa cena o 1%) przy niższym podatku od wydobycia niektórych kopalin z uwagi na zmianę od 1 lipca 2019 roku formuły wyliczenia w związku ze zmianą ustawy.

Koszty według rodzaju KGHM Polska Miedź S.A. (mln PLN)

 

2019

2018

Zmiana (%)

IVQ’19

IIIQ’19

IIQ’19

IQ’19

Amortyzacja środków trw. i wartości niematerialnych

1 298

1 173

+10,7

335

330

319

314

Koszty świadczeń pracowniczych 

3 594

3 324

+8,1

936

948

871

839

Zużycie materiałów i energii, w tym:

6 196

5 312

+16,6

1 540

1 515

1 550

1 591

 - wsady obce

3 778

3 040

+24,3

890

900

996

992

 - energia i czynniki energetyczne

939

803

+16,9

255

255

195

234

Usługi obce

1 767

1 649

+7,2

486

458

434

389

Podatki i opłaty, w tym:

1 917

2 083

(8,0)

424

427

543

523

 - podatek od wydobycia niektórych kopalin

1 520

1 671

(9,0)

328

326

446

420

Pozostałe koszty

124

92

+34,8

50

14

39

21

Razem koszty rodzajowe

14 896

13 633

+9,3

3 771

3 692

3 756

3 677

Koszty według rodzaju bez wsadów obcych i podatku od wydobycia niektórych kopalin wyniosły 9 598 mln PLN i były wyższe od analogicznych kosztów roku ubiegłego o 676 mln PLN ma co złożył się głównie wzrost:

 • kosztów pracy (+270 mln PLN) – z uwagi na wzrost wynagrodzeń oraz wyższy odpis na nagrodę roczną,
 • kosztów zużycia materiałów i energii (+146 mln PLN) – głównie z uwagi na wzrost cen zakupu energii oraz brak dotychczasowego wsparcia w postaci żółtych certyfikatów z tytułu produkcji energii własnej w oparciu o paliwo gazowe,
 • amortyzacji (+125 mln PLN) - wzrost wynika ze zrealizowanych inwestycji w poprzednich okresach,
 • kosztów usług obcych (+118 mln PLN) – głównie z uwagi na wzrost zakresu realizowanych usług transportowych oraz kosztów górniczych robót przygotowawczych.

Strukturę kosztów według rodzaju w 2019 r. przedstawia wykres poniżej. W odniesieniu do roku poprzedniego kształtuje się ona na bardzo zbliżonym poziomie.

Struktura kosztów według rodzaju w 2019 r.

Decydujący wpływ na poziom kosztów operacyjnych Spółki mają koszty produkcji miedzi elektrolitycznej (przed odjęciem wartości produktów ubocznych), których udział wynosi około 93%.

Koszt produkcji miedzi w koncentracie - C1 (jednostkowy gotówkowy koszt produkcji miedzi płatnej w koncentracie uwzględniający koszty wydobycia i przerobu urobku, koszty transportu, podatek od wydobycia niektórych kopalin, koszty administracyjne fazy górniczej oraz premię hutniczo-rafinacyjną (TC/RC) pomniejszony o wartość produktów ubocznych) wyniósł odpowiednio: w 2018 r. 1,85 USD/funt i w 2019 r. 1,74 USD/funt. Na wartość kosztu wpływ miało osłabienie się złotego względem dolara amerykańskiego, wzrost notowań srebra i złota oraz spadek podatku od wydobycia niektórych kopalin.

 

Sprzężony jednostkowy koszt produkcji miedzi ze wsadów własnych (koszt jednostkowy przed pomniejszeniem o wartość szlamów anodowych zawierających m.in. srebro i złoto) jest wyższy od zrealizowanego w 2018 r. o 1 445 PLN/t (6%), przy niższym poziomie podatku od wydobycia niektórych kopalin (-273 PLN/t) i wyższej produkcji ze wsadów własnych o 33 tys. t Cu (9%). Na wzrost kosztu jednostkowego wpłynęły głównie wyższe koszty pracy, koszty energii oraz koszty amortyzacji i usług obcych.

Wyniki biznesowe i finansowe 2019

Wyniki finansowe

Wskaźniki GRI
GRI 201-1

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Wzrost przychodów oraz EBITDA w Grupie KGHM przy niższym zysku netto

Przychody Grupy wyższe o 2,2 mld PLN

 • Wzrost we wszystkich segmentach Grupy – najistotniejszy w KGHM Polska Miedź S.A. (+12%) 
 • Wpływ zwiększenia wolumenu sprzedaży miedzi, złota i srebra oraz korzystniejszego kursu walutowego przy niższych notowaniach miedzi

Wynik netto niższy o 237 mln PLN

 • Pogorszenie wyniku operacyjnego oraz niższy wynik z tytułu udziału w wynikach wspólnych przedsięwzięć wycenianych metodą praw własności

Rachunek wyników 

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej (mln PLN)

 

2019

2018

Zmiana (%)

IVQ'19

IIIQ'19

IIQ'19

IQ'19

Przychody z umów z klientami

22 723

20 526

+10,7

5 854

5 641

5 740

5 488

Koszty podstawowej działalności operacyjnej

(20 268)

(17 935)

+13,0

(5 627)

(4 818)

(5 074)

(4 749)

Zysk netto ze sprzedaży

2 455

2 591

(5,2)

227

823

666

739

Wynik z zaangażowania we wspólne przedsięwzięcia

9

328

(97,3)

(77)

(17)

21

82

Pozostałe przychody i (koszty) operacyjne

186

308

(39,6)

(564)

720

(167)

197

Przychody i (koszty) finansowe

(528)

(761)

(30,6)

112

(554)

94

(180)

Zysk/strata przed opodatkowaniem

2 122

2 466

(13,9)

(302)

972

614

838

Podatek dochodowy

(701)

(808)

(13,2)

57

(276)

(196)

(286)

Zysk/strata netto

1 421

1 658

(14,3)

(245)

696

418

552

Skorygowana EBITDA(1

5 229

4 972

+5,2

1 117

1 380

1 278

1 454

1) Skorygowana EBITDA = zysk netto ze sprzedaży + amortyzacja (ujęta w wyniku netto) + odpis (-odwrócenie odpisów) z tytułu utraty wartości aktywów trwałych  ujęte w kosztach podstawowej działalności operacyjnej) zgodnie z danymi w części 2 skonsolidowanego sprawozdania finansowego – wraz z Sierra Gorda S.C.M.

Główne czynniki wpływające na zmianę wyniku finansowego Grupy Kapitałowej 

Wyszczególnienie

Wpływ na zmianę wyniku
(mln PLN) 

Charakterystyka

Przychody z umów z klientami

+2 197

Zwiększenie przychodów dotyczy przede wszystkim wzrostu przychodów w KGHM Polska Miedź S.A. (+ 1 926 mln PLN) oraz KGHM INTERNATIONAL LTD. (+228 mln PLN). 

Koszty podstawowej działalności operacyjnej

(2 333)

Na zwiększenie kosztów w wyniku skonsolidowanym złożyły się głównie wyższe koszty w KGHM Polska Miedź S.A. (o 1 831 mln PLN) oraz wyższe koszty w KGHM INTERNATIONAL LTD. (o 170 mln PLN).

Wynik z zaangażowania we wspólne przedsięwzięcia

(319)

Na zmianę wyniku z zaangażowania we wspólne przedsięwzięcia z 328 mln PLN do  9 mln PLN złożyły się: 

 • zmniejszenie zysku z tytułu odwrócenia utraty wartości pożyczek udzielonych wspólnym przedsięwzięciom o 627 mln PLN, 
 • niższy o 224 mln PLN udział w stratach wspólnych przedsięwzięć wycenianych metodą praw własności,
 • wyższe o 84 mln PLN przychody odsetkowe od pożyczek udzielonych wspólnym przedsięwzięciom.   

Pozostałe przychody i (koszty) operacyjne

(122)

Na zmniejszenie wyniku z pozostałej działalności operacyjnej z 308 mln PLN do 186 mln PLN złożyły się głównie: 

 • niższe o 422 mln PLN przychody z różnic kursowych z wyceny aktywów i zobowiązań innych niż zadłużenie,
 • wyższy o 207 mln PLN wynik z  ujęcia i odwróceń strat z tytułu utraty wartości środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych nieoddanych do użytkowania,
 • niższe o 69 mln PLN ujemne saldo utworzonych i rozwiązanych rezerw.

Przychody i (koszty) finansowe

+233

Na zmianę przychodów i kosztów finansowych z  -761 mln PLN do -528 mln PLN złożyły się przede wszystkim: 

 • niższe o 385  mln PLN koszty różnic kursowych z wyceny i realizacji zobowiązań z tytułu zadłużenia,
 • wyższe o 97 mln PLN koszty odsetek od zadłużenia,
 • niższy o 33 mln PLN wynik z wyceny i realizacji instrumentów pochodnych. 

Podatek dochodowy

+107

Zmniejszenie obciążeń z tytułu podatku dochodowego w wyniku niższego zysku brutto oraz ujemnej korekty podatku za lata ubiegłe w kwocie 160 mln PLN w 2019 r.

Zmiana wyniku finansowego w 2019 r. (mln PLN)

Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne Grupy Kapitałowej (mln PLN)  

2019

2018

Zmiana (%)

IVQ'19

IIIQ'19

IIQ'19

IQ'19

Zysk przed opodatkowaniem

2 122

2 466

(13,9)

(302)

972

614

838

Amortyzacja ujęta w wyniku finansowym

1 920

1 796

+6,9

562

437

468

453

Udział w stratach wspólnych przedsięwzięć wyc. metodą praw własn.

438

662

(33,8)

269

106

63

-

Zysk z tytułu odwr. utraty wartości pożyczek udzielonych wsp. przeds.

(106)

(733)

(85,5)

(106)

-

-

-

Odsetki od pożyczek udzielonych wspólnym przedsięwzięciom

(341)

(257)

+32,7

(86)

(89)

(84)

(82)

Pozostałe odsetki

244

109

×2,2

138

7

52

47

Straty z tytułu utraty wartości aktywów trwałych

51

69

(26,1)

51

-

-

-

Różnice kursowe

184

(36)

×

294

(157)

103

(56)

Zmiana stanu rezerw i zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych

114

244

(53,3)

137

37

(68)

8

Zmiana stanu pozostałych należności i zobowiązań

(176)

20

×

171

(57)

(218)

(72)

Zmiana stanu instrumentów pochodnych

(31)

(121)

(74,4)

(33)

52

(31)

(19)

Pozostałe korekty

(84)

42

×

(29)

(55)

(2)

2

Razem wyłączenia przychodów i kosztów

2 213

1 795

+23,3

1 368

281

283

281

Podatek dochodowy zapłacony

(410)

(802)

(48,9)

(76)

(77)

(191)

(66)

Zmiana stanu kapitału obrotowego

1 123

367

×3,1

1 567

(299)

373

(518)

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

5 048

3 826

+31,9

2 557

877

1 079

535

Wydatki związane z aktywami górniczymi i hutniczymi

(2 872)

(2 609)

+10,1

(807)

(649)

(691)

(725)

Wydatki na pozostałe rzeczowe i niematerialne aktywa trwałe

(360)

(266)

+35,3

(111)

(61)

(58)

(130)

Wydatki na aktywa finansowe przeznaczone na likwidacje kopalń i innych obiektów technologicznych

(293)

(26)

×11,3

(1)

-

(203)

(89)

Objęcie udziałów we wspólnych przedsięwzięciach

(439)

(666)

(34,1)

(267)

(109)

(63)

-

Wpływy z aktywów finansowych przeznaczonych na likwidacje kopalń i innych obiektów technologicznych

335

9

×37,2

67

-

202

66

Pozostałe

(14)

19

×

(6)

(3)

(6)

1

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

(3 643)

(3 539)

+2,9

(1 125)

(822)

(819)

(877)

Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

4 730

2 276

×2,1

333

972

280

3 145

Wpływy z tytułu emisji dłużnych instrumentów finansowych

2 000

-

×

 

-

2 000

-

Spłata kredytów i pożyczek

(7 746)

(2 100)

×3,7

(1 364)

(1 358)

(1 957)

(3 067)

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu

(52)

(10)

×5,2

(9)

(19)

(16)

(8)

Spłata odsetek od zadłużenia

(239)

(119)

×2,0

(122)

(9)

(54)

(54)

Pozostałe

(1)

19

×

(7)

5

1

-

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

(1 308)

66

×

(1 169)

(409)

254

16

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO

97

353

(72,5)

263

(354)

514

(326)

Różnice kursowe

(38)

18

×

5

(4)

2

(41)

Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na początek okresu

957

586

+63,3

748

1 106

590

957

Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na koniec okresu

1 016

957

+6,2

1 016

748

1 106

590

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej w 2019 r. wyniosły 5 048 mln PLN i obejmowały głównie zysk brutto w wysokości 2 122 mln PLN powiększony o korektę amortyzacji w wysokości 1 920 mln PLN, zmianę stanu kapitału obrotowego 1 123 mln PLN oraz korektę udziału w stratach wspólnych przedsięwzięć wycenianych metodą praw własności 438 mln PLN. Zmniejszenie przepływów z działalności operacyjnej dotyczyło głównie odsetek od pożyczek udzielonych wspólnym przedsięwzięciom -341 mln PLN, zmiany stanu pozostałych należności i zobowiązań -176 mln PLN oraz zapłaconego podatku dochodowego -410 mln PLN. 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej w okresie w 2019 r. wyniosły -3 643 mln PLN i obejmowały głównie wydatki na nabycie składników rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych w wysokości 3 232 mln PLN,  wydatki na objęcie udziałów we wspólnych przedsięwzięciach w wysokości 439 mln PLN oraz wydatki na aktywa finansowe przeznaczone na likwidację kopalń i innych obiektów technologicznych w wysokości 293 mln PLN. Wpływy z działalności inwestycyjnej dotyczyły głównie wpływów z aktywów finansowych przeznaczonych na likwidację kopalń i innych obiektów technologicznych w wysokości 335 mln PLN. 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej w okresie w 2019 r. wyniosły -1 308 mln PLN i obejmowały głównie wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4 730 mln PLN, wpływy z tytułu emisji dłużnych instrumentów finansowych 2 000 mln PLN, spłatę kredytów i pożyczek   7 746 mln PLN oraz zapłacone odsetki w kwocie 239 mln PLN. 

Po uwzględnieniu różnic kursowych dotyczących środków pieniężnych, saldo środków pieniężnych w 2019 r. uległo zwiększeniu o 59 mln PLN i na 31 grudnia 2019 r. wyniosło 1 016 mln PLN.  

Przepływy pieniężne w 2019 r. (mln PLN)

Sytuacja majątkowa

Skonsolidowane aktywa (mln PLN) 

 

31.12.2019

31.12.2018

Zmiana (%)

30.09.2019

30.06.2019

31.03.2019

Rzeczowe aktywa trwałe górnicze i hutnicze

19 498

17 507

+11,4

19 221

18 632

18 126

Aktywa niematerialne górnicze i hutnicze

1 966

1 657

+18,6

1 826

1 715

1 654

Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe

2 829

2 789

+1,4

2 968

2 945

2 930

Pozostałe aktywa niematerialne

155

224

(30,8)

155

155

287

Wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności

-

4

×

4

4

4

Pożyczki udzielone  wspólnym przedsięwzięciom

5 694

5 199

+9,5

5 796

5 327

5 389

Pochodne instrumenty finansowe

124

320

(61,3)

162

258

250

Inne instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej

448

541

(17,2)

428

463

520

Inne instr. finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie

656

716

(8,4)

783

751

757

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

157

309

(49,2)

236

223

452

Pozostałe aktywa niefinansowe

142

109

+30,3

115

108

108

Aktywa trwałe

31 669

29 375

+7,8

31 694

30 581

30 477

Zapasy

4 741

4 983

(4,9)

5 338

5 277

5 444

Należności od odbiorców

688

799

(13,9)

758

723

1 011

Należności z tytułu podatków

571

417

+36,9

415

288

312

Pochodne instrumenty finansowe

293

301

(2,7)

363

324

140

Pozostałe aktywa finansowe

280

273

+2,6

457

420

286

Pozostałe aktywa niefinansowe

151

132

+14,4

326

326

258

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

1 016

957

+6,2

748

1 106

590

Aktywa obrotowe

7 740

7 862

(1,6)

8 405

8 464

8 041

Razem aktywa

39 409

37 237

+5,8

40 099

39 045

38 518

Na koniec 2019 r. wartość aktywów w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej wyniosła 39 409 mln PLN i była wyższa w stosunku do stanu z dnia 31 grudnia 2018 r. o 2 172 mln PLN.

Wartość aktywów trwałych na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosła 31 669 mln PLN i była wyższa o 2 294 mln PLN w porównaniu z końcem 2018 r. Zwiększenie aktywów trwałych dotyczyło głównie rzeczowych aktywów trwałych i niematerialnych o 2 271 mln PLN oraz wartości pożyczek udzielonych wspólnym przedsięwzięciom o 495 mln PLN. W porównaniu z 2018 r. zmniejszeniu uległy głównie pochodne instrumenty finansowe o 196 mln PLN oraz aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego o 152 mln PLN.  

Zmniejszenie wartości aktywów obrotowych o 122 mln PLN dotyczyło głównie wartości zapasów o 242 mln PLN oraz należności od odbiorców o 111 mln PLN.  W porównaniu z końcem 2018 r. zwiększeniu uległy głównie należności z tytułu podatków o 154 mln PLN oraz środki pieniężne o 59 mln PLN.

Zmiana wartości aktywów w 2019 r. (mln PLN)

Źródła finansowania majątku

Skonsolidowany kapitał i zobowiązania (mln PLN) 

 

31.12.2019

31.12.2018

Zmiana (%)

30.09.2019

30.06.2019

31.03.2019

Kapitał akcyjny

2 000

2 000

-

2 000

2 000

2 000

Kapitał z tytułu wyceny instrumentów finansowych

(738)

(444)

+66,2

(767)

(468)

(682)

Zakumulowane pozostałe całkowite dochody inne niż z wyceny instrumentów finansowych

1 954

2 005

(2,5)

1 845

1 897

1 906

Zyski zatrzymane

16 894

15 572

+8,5

17 137

16 442

16 124

Kapitał własny akcjonariuszy Jednostki Dominującej 

20 110

19 133

+5,1

20 215

19 871

19 348

Kapitał udziałowców niekontrolujących

92

92

-

95

93

93

Kapitał własny

20 202

19 225

+5,1

20 310

19 964

19 441

Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, leasingu oraz dłużnych papierów wartościowych

7 525

6 878

+9,4

7 795

7 910

6 867

Pochodne instrumenty finansowe

183

162

+13,0

395

127

171

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych

2 613

2 447

+6,8

2 573

2 649

2 534

Rezerwy na koszty likwidacji kopalń i innych obiektów

1 774

1 564

+13,4

1 944

1 712

1 593

Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego

445

498

(10,6)

422

404

587

Pozostałe zobowiązania

631

598

+5,5

623

598

603

Zobowiązania długoterminowe

13 171

12 147

+8,4

13 752

13 400

12 355

Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, leasingu oraz dłużnych papierów wartościowych

348

1 071

(67,5)

1 346

1 050

1 795

Pochodne instrumenty finansowe

91

43

×2,1

66

47

55

Zobowiązania wobec dostawców i podobne

2 766

2 053

+34,7

1 656

1 882

1 917

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych

1 150

1 044

+10,2

1 124

1 036

891

Zobowiązania podatkowe

433

349

+24,1

530

453

678

Rezerwy na zobowiązania i inne obciążenia

222

271

(18,1)

148

162

265

Pozostałe zobowiązania

1 026

1 034

(0,8)

1 167

1 051

1 121

Zobowiązania krótkoterminowe

6 036

5 865

+2,9

6 037

5 681

6 722

Zobowiązania długo i krótkoterminowe

19 207

18 012

+6,6

19 789

19 081

19 077

RAZEM ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY

39 409

37 237

+5,8

40 099

39 045

38 518

Kapitał własny na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł 20 202 mln PLN i był wyższy o 977 mln PLN od  wartości na koniec 2018 r. głównie z tytułu wzrostu zysków zatrzymanych o 1 322 mln PLN.

Zobowiązania długoterminowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosły 13 171 mln PLN i były wyższe o 1 024 mln PLN w porównaniu z końcem 2018 r. głównie ze względu na wzrost wartości zobowiązań z tytułu zadłużenia długoterminowego o 647 mln PLN, rezerw na koszty likwidacji kopalń i innych obiektów o 210 mln PLN oraz zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych o 166 mln PLN. 

Zobowiązania krótkoterminowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosły 6 036 mln PLN i były wyższe o 171 mln PLN w porównaniu z końcem 2018 r. głównie z tytułu wzrostu zobowiązań wobec dostawców i podobnych o 713 mln PLN przy równoczesnym zmniejszeniu kredytów, pożyczek oraz innych źródeł finansowania o 723 mln PLN.

Zmiana wartości zobowiązań i kapitałów własnych w 2019 r. (mln PLN) 

Aktywa warunkowe i zobowiązania z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń

Na dzień 31 grudnia 2019 r. Grupa posiadała aktywa warunkowe z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń w wysokości 630 mln PLN, które dotyczyły przede wszystkim otrzymanych gwarancji i poręczeń należytego wykonania umów w kwocie 356 mln PLN oraz należności wekslowych w kwocie 120 mln PLN.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. Grupa posiadała zobowiązania z tytułu udzielonych gwarancji i akredytyw w kwocie 2 470 mln PLN oraz zobowiązania wekslowe w kwocie 144 mln PLN.

Najistotniejsze pozycje stanowi zabezpieczenie zobowiązań:

Sierra Gorda S.C.M.:

 • akredytywa w kwocie 522 mln PLN udzielona jako zabezpieczenie realizacji zobowiązania z tytułu długoterminowego kontraktu na odbiór energii elektrycznej, 
 • gwarancje korporacyjne (finansowe) w kwocie 60 mln PLN ustanowione jako zabezpieczenie płatności wynikających z umów leasingu,
 • gwarancje korporacyjne (finansowe) w kwocie 803 mln PLN zabezpieczające spłatę krótkoterminowych kredytów obrotowych,
 • gwarancja korporacyjna w kwocie 627 mln PLN zabezpieczająca zwrot określonej części płatności do gwarancji wystawionej przez Sumitomo Metal Mining Co., Ltd i Sumitomo Corporation, stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu korporacyjnego zaciągniętego przez wspólne przedsięwzięcie Sierra Gorda S.C.M.,
 • gwarancja korporacyjna w kwocie 34 mln PLN zabezpieczająca roszczenia wynikające z obowiązku rekultywacji terenów poeksploatacyjnych po zakończeniu okresu życia kopalni,

pozostałych podmiotów Grupy Kapitałowej, w tym Jednostki Dominującej:

 • gwarancje w kwocie 190 mln PLN zabezpieczające należyte wykonanie przez DMC Mining Services (UK) Ltd. i DMC Mining Services Ltd. kontraktu na głębienie szybów w ramach projektu realizowanego w Wielkiej Brytanii,
 • gwarancja w kwocie 179 mln PLN zabezpieczająca należyte wykonania przyszłych zobowiązań środowiskowych Jednostki Dominującej związanych z obowiązkiem rekultywacji terenu po zakończeniu eksploatacji obiektu Żelazny Most,
 • gwarancje i akredytywy w łącznej kwocie 23 mln PLN zabezpieczające zobowiązania związane z należytym wykonaniem zawartych przez Jednostkę Dominującą oraz spółki Grupy Kapitałowej umów.
Wskaźniki GRI
GRI 201-1

Wyniki finansowe KGHM Polska Miedź S.A.

Przychody ze sprzedaży

Wyższe o 1 926 mln PLN (+12%) przychody ze sprzedaży zrealizowane w 2019 w stosunku do 2018 w wyniku:

 • wyższego wolumenu sprzedaży (miedzi o 8% i srebra o 14%)
 • korzystniejszego kursu walutowego USD/PLN (+6%) i notowań srebra (+3%) przy mniej korzystnych notowaniach miedzi (-8%)

EBITDA i wynik finansowy netto

Wzrost jednostkowej EBITDA przy spadku wyniku finansowego netto

 • EBITDA 6% powyżej wielkości zrealizowanej w 2018 r. z uwagi na wyższy wolumen sprzedaży miedzi oraz korzystniejszy kurs walutowy (wzrost przychodów)
 • Wynik netto 761 mln PLN (-38%) poniżej zrealizowanego w 2018 r. ze względu na utratę wartości – odpis z tyt. utraty wartości udziałów i certyfikatów inwest. w jednostkach zależnych w 2019 r. (-460 mln PLN), przy odwróceniu odpisu w 2018 r. (+355 mln PLN)

Rachunek wyników

W 2019 r. Spółka zanotowała zysk netto w wysokości 1 264 mln PLN, tj. o 761 mln (-38%) niższy niż w roku poprzednim.

Podstawowe elementy sprawozdania z zysków lub strat KGHM Polska Miedź S.A. (mln PLN)

 

2019

2018

Zmiana (%)

IVQ’19

IIIQ’19

IIQ’19

IQ’19

Przychody z umów z klientami

17 683

15 757

+12,2

4 633

4 219

4 515

4 316

- korekta przychodów z tyt. transakcji zabezpieczających

245

125

+96,0

75

93

43

34

Koszty podstawowej działalności operacyjnej

(15 291)

(13 460)

+13,6

(4 216)

(3 577)

(3 907)

(3 591)

Wynik netto ze sprzedaży 

2 392

2 297

+4,1

417

642

608

725

Pozostałe przychody i (koszty) operacyjne

39

1 149

(96,6)

(977)

564

73

379

- różnice kursowe z tytułu aktywów i zobowiązań innych niż zadłużenie

168

386

(56,5)

(340)

492

(127)

143

- odsetki od udzielonych pożyczek i poz. należności finans.

272

244

+11,5

60

80

66

66

- przychody z dywidend

37

239

(84,5)

-

-

37

-

- (utworzenie)/rozwiązanie rezerw

(39)

(150)

(74,0)

(78)

1

37

0

- wycena i realizacja instrumentów pochodnych

(122)

(136)

(10,3)

(65)

(29)

(9)

(19)

- opłaty i prowizje z tytułu refakturowania kosztów gwarancji bankowych zabezpieczających spłatę zobowiązań

31

53

(41,5)

(19)

22

9

19

- (straty)/odwrócenie strat z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych 

102

270

(62,2)

3

(3)

7

95

- (straty)/odwrócenie strat z tytułu utraty wartości udziałów i certyfikatów inwestycyjnych w jednostkach zależnych

(460)

355

×

(460)

-

-

-

- zyski/(straty) ze zmiany wartości godziwej aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy

84

(63)

×

(53)

(5)

62

80

- pozostałe

(34)

(49)

(30,6)

(25)

6

(9)

(5)

Przychody i (koszty) finansowe

(504)

(774)

(34,9)

117

(548)

100

(173)

- różnice kursowe z tytułu zobowiązań od zadłużenia

(209)

(592)

(64,7)

265

(532)

165

(107)

- odsetki od zadłużenia

(183)

(127)

+44,1

(108)

5

(43)

(37)

- opłaty i prowizje bankowe od kredytów i pożyczek

(49)

(23)

×2,1

(26)

(10)

(7)

(6)

- wycena i realizacja instrumentów pochodnych

(22)

11

×

(4)

(1)

(5)

(12)

- skutek odwracania dyskonta

(41)

(43)

(4,7)

(10)

(10)

(10)

(11)

Zysk/strata przed opodatkowaniem

1 927

2 672

(27,9)

(443)

658

781

931

Podatek dochodowy

(663)

(647)

+2,5

44

(222)

(249)

(236)

ZYSK/STRATA NETTO

1 264

2 025

(37,6)

(399)

436

532

695

Amortyzacja ujęta w zysku netto

(1 220)

(1 119)

+9,0

(327)

(307)

(312)

(274)

Skorygowana EBITDA1

3 619

3 416

+5,9

751

949

920

999

1Skorygowana EBITDA = zysk netto ze sprzedaży + amortyzacja (ujęta w wyniku netto) + odpis (-odwrócenie odpisów) z tytułu utraty wartości aktywów trwałych  ujęte w kosztach podstawowej działalności operacyjnej) 

Główne czynniki wpływające na zmianę wyniku finansowego KGHM Polska Miedź S.A.

Wyszczególnienie

Wpływ na zmianę wyniku
(mln PLN)

Charakterystyka

Zwiększenie przychodów z umów z klientami o 1 806 mln PLN
(z wyłączeniem skutków transakcji zabezpieczających w kwocie +120 mln PLN)

+1 393

Zwiększenie przychodów z tytułu wyższego wolumenu sprzedaży miedzi (+42,6 tys. t, +8%), srebra (+165 t, +13%) i złota (+18 tys. troz, +21%).

+1 029

Wzrost przychodów ze sprzedaży podstawowych produktów (Cu, Ag, Au) z tytułu korzystniejszego średniorocznego kursu walutowego USD/PLN (zmiana z 3,61 do 3,84 USD/PLN).

(717)

Zmniejszenie przychodów z tytułu niższych notowań miedzi (-523 USD/t, -8%) przy wyższych notowaniach złota (+125 USD/troz, +10%) i srebra (+0,50 USD/troz, +3%).

+101

Głównie zwiększenie pozostałych przychodów ze sprzedaży, w tym przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów (+51 mln PLN) oraz wyceny wg wartości godziwej należności ze sprzedaży typu M+ (+17 mln PLN).

Zwiększenie kosztów podstawowej działalności operacyjnej (1
(-1 831 mln PLN)

(738)

Wyższe o 29 tys. t Cu zużycie wsadów obcych przy porównywalnej cenie zakupu 

(605)

Wykorzystanie zapasów (zmiana w 2019 r. +369 mln PLN; w 2018 r. - 236 mln PLN) wynikające głównie ze zwiększonego przerobu koncentratów własnych.

(488)

W tym zwiększenie pozostałych kosztów rodzajowych o 549 mln PLN, głównie w związku ze zmianą kosztów: świadczeń pracowniczych (-270 mln PLN), energii i czynników energetycznych (-136 mln PLN), amortyzacji (-125 mln PLN) oraz usług obcych (-118 mln PLN) przy obniżeniu podatku od wydobycia niektórych kopalin (+151 mln PLN).

(Straty)/odwrócenie odpisów z tytułu utraty wartości  udziałów i certyfikatów inwestycyjnych w jednostkach zależnych 

(815)

Zmiana różnicy między stratami i odwróceniami odpisów z tytułu utraty wartości udziałów w jednostkach zależnych z +355 mln PLN w 2018 r. do -460 mln PLN w 2019 r.

(Straty)/odwrócenie odpisów z tytułu utraty wartości  instrumentów finansowych

(168)

Zmiana różnicy między stratami i odwróceniami odpisów z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych z +270 mln PLN do w 2018 r. do +102 mln PLN w 2019 r.

Przychody z dywidend

(202)

Zmniejszenie przychodów z dywidend z 239 mln PLN do 37 mln PLN.

Skutki różnic kursowych (+165 mln PLN)

(218)

Zmiana wyniku z tytułu różnic kursowych z wyceny aktywów i zobowiązań innych niż zadłużenie – w pozostałej działalności operacyjnej.

+383

Zmiana wyniku z tytułu różnic kursowych z wyceny zobowiązań z tytułu zadłużenia (prezentowane w kosztach finansowych).

Zyski/(straty) ze zmiany wartości godziwej aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy 

+147

Poprawa wyniku ze zmiany wartości godziwej aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy z -63 mln PLN do +84 mln PLN.

Wpływ instrumentów pochodnych i transakcji zabezpieczających
(+101 mln PLN)

+120

Zmiana wartości korekty przychodów z umów z klientami z tytułu rozliczenia transakcji zabezpieczających z 125 mln PLN do 245 mln PLN.

+14

Zmiana wyniku z tytułu wyceny i realizacji instrumentów pochodnych w pozostałej działalności operacyjnej z -136 mln PLN do -122 mln PLN.

(33)

Zmiana wyniku z tytułu wyceny i realizacji instrumentów pochodnych w działalności finansowej z +11 mln PLN do -22 mln PLN.

(Utworzenie)/rozwiązanie rezerw (+111 mln PLN)

+55

Zmniejszenie poziomu tworzonych rezerw z -162 mln PLN do -107 mln PLN. 

+56

Zwiększenie wartości rozwiązanych rezerw z 12 mln PLN do 68 mln PLN. 

Zmiana salda przychodów i kosztów z  tytułu odsetek od kredytów i pożyczek
(-76 mln PLN)

+28

Zwiększenie przychodów z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek .

(56)

Wyższe koszty odsetek od zadłużenia.

(22)

Zmniejszenie przychodów związanych z opłatami i prowizjami z tytułu refakturowania kosztów gwarancji bankowych zabezpieczających spłatę zobowiązań

(26)

Wyższe koszty opłat i prowizji bankowych z tytułu finansowania zewnętrznego

Zwiększenie podatku dochodowego 

(16)

Na zwiększenie podatku dochodowego wpłynęło zwiększenie bieżącego podatku dochodowego o 65 mln PLN, przy równoczesnym zwiększeniu podatku odroczonego o 111 mln PLN oraz ujemnej korekcie bieżącego podatku za poprzednie okresy o 160 mln PLN.

1) Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów oraz koszty sprzedaży oraz ogólnego zarządu

 

Przepływy pieniężne

Rachunek przepływów pieniężnych KGHM Polska Miedź S.A. (mln PLN)

 

2019

2018

Zmiana (%)

IVQ'19

IIIQ'19

IIQ'19

IQ'19

Zysk przed opodatkowaniem

1 927

2 672

(27,9)

(443)

658

781

931

Amortyzacja ujęta w wyniku finansowym

1 220

1 119

+9,0

327

307

312

274

Różnice kursowe

200

181

+10,5

89

86

11

14

Pozostałe korekty 

188

(1 000)

×

1 007

(178)

(474)

(167)

Razem wyłączenia przychodów i kosztów

1 608

300

×5,4

1 423

215

(151)

121

Podatek dochodowy zapłacony

(465)

(710)

(34,5)

(70)

(74)

(258)

(63)

Zmiana stanu kapitału obrotowego

973

553

+75,9

1 293

(228)

381

(473)

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

4 043

2 815

+43,6

2 203

571

753

516

Wydatki związane z aktywami górniczymi i hutniczymi

(2 294)

(1 884)

+21,8

(584)

(456)

(465)

(789)

Wydatki na pozostałe rzeczowe i niematerialne aktywa trwałe

(72)

(23)

×3,1

(8)

(6)

(2)

(56)

Wydatki z tytułu zakupu certyfikatów inwestycyjnych i udziałów
w jednostkach zależnych

(430)

(10)

×43,0

(2)

(37)

-

(391)

Płatności z tytułu udzielonych pożyczek

(445)

(682)

(34,8)

(273)

(109)

(63)

-

Wpływy z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych

404

-

×

-

13

-

391

Otrzymane dywidendy

37

239

(84,5)

-

27

10

-

Pozostałe 

(54)

(39)

+38,5

(8)

(11)

(11)

(24)

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

(2 854)

(2 399)

+19,0

(875)

(579)

(531)

(869)

Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

4 669

2 257

×2,1

293

953

280

3 143

Wpływy z tytułu emisji dłużnych instrumentów finansowych

2 000

-

×

-

-

2 000

-

Spłata kredytów i pożyczek

(7 726)

(2 073)

×3,7

(1 358)

(1 352)

(1 951)

(3 065)

Spłata odsetek

(228)

(152)

+50,0

(121)

(8)

(51)

(48)

Pozostałe

20

(80)

×

41

22

(98)

55

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

(1 265)

(48)

×26,4

(1 145)

(385)

180

85

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO

(76)

368

×

183

(393)

402

(268)

Różnice kursowe dot. środków pieniężnych i ich ekwiwalentów

(35)

25

×

(4)

4

(3)

(32)

Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na początek okresu

627

234

×2,7

337

726

327

627

Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na koniec okresu

516

627

(17,7)

516

337

726

327

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej w 2019 r. wyniosły +4 043 mln PLN i obejmowały głównie zysk brutto w wysokości 1 927 mln PLN skorygowany m.in. o amortyzację w wysokości +1 220 mln PLN, pomniejszony o zapłacony podatek dochodowy w wysokości -465 mln PLN oraz zmianę stanu kapitału obrotowego w kwocie +973 mln PLN. 

Przepływy pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej w 2019 r. wyniosły -2 854 mln PLN i obejmowały głównie wydatki netto na nabycie składników rzeczowych i niematerialnych aktywów górniczych i hutniczych w kwocie 2 294 mln PLN oraz płatności z tytułu udzielonych pożyczek -445 mln PLN. Wydatki z tytułu zakupu certyfikatów inwestycyjnych i udziałów w jednostkach zależnych w kwocie -430 mln PLN zrównoważone zostały niemal w całości wpływami z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych +404 mln PLN.

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej w tym samym okresie wyniosły -1 265 mln PLN i obejmowały głównie wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości +4 669 mln PLN oraz z tytułu emisji obligacji +2 000 mln PLN przy płatnościach z tytułu spłat kredytów i pożyczek -7 726 mln PLN oraz zapłaconych odsetkach w kwocie 228 mln PLN. 

Po uwzględnieniu różnic kursowych dotyczących środków pieniężnych, saldo środków pieniężnych w 2019 r. uległo zmniejszeniu o 111 mln PLN i wyniosło 516 mln PLN. 

Sytuacja majątkowa oraz źródła finansowania majątku

Aktywa KGHM Polska Miedź S.A. (mln PLN)

 

31.12.2019

31.12.2018

Zmiana (%)

30.09.2019

30.06.2019

31.03.2019

Rzeczowe aktywa trwałe górnicze i hutnicze

18 092

16 382

+10,4

17 769

17 359

16 922

Aktywa niematerialne górnicze i hutnicze

651

576

+13,0

628

616

649

Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe 

103

92

+12,0

89

89

90

Pozostałe aktywa niematerialne

61

52

+17,3

47

48

50

Inwestycje w jednostki zależne

2 946

3 510

(16,1)

3 405

3 415

3 377

Instrumenty finansowe, w tym:

8 200

7 453

+10,0

8 218

7 709

7 768

- pożyczki udzielone

7 217

6 262

+15,3

7 273

6 641

6 623

- pochodne instrumenty finansowe

123

319

(61,4)

162

257

249

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

-

9

×

12

-

93

Pozostałe aktywa niefinansowe

58

24

×2,4

34

27

28

Aktywa trwałe

30 111

28 098

+7,2

30 202

29 263

28 977

Zapasy

3 783

4 102

(7,8)

4 329

4 362

4 484

Należności od odbiorców

243

310

(21,6)

242

206

540

Należności z tytułu podatków

435

275

+58,2

336

222

171

Pochodne instrumenty finansowe 

291

300

(3,0)

363

323

139

Należności z tytułu cash poolingu

335

247

+35,6

464

403

285

Pozostałe aktywa finansowe

221

242

(8,7)

389

348

221

Pozostałe aktywa niefinansowe

54

49

+10,2

126

194

117

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

516

627

(17,7)

337

726

327

Aktywa obrotowe

5 878

6 152

(4,5)

6 586

6 784

6 284

RAZEM AKTYWA

35 989

34 250

+5,1

36 788

36 047

35 261

Suma aktywów na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosła 35 989 mln PLN, co oznacza zwiększenie w porównaniu do stanu na koniec 2018 r. o 1 739 mln PLN, tj. o 5%, na co złożyły się przede wszystkim zwiększenie wartości:

 • rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych o 1 805 mln PLN, w tym górniczych i hutniczych rzeczowych aktywów trwałych o 1 710 mln PLN, wynikających z realizacji inwestycji – nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne w 2019 r. wyniosły 2 481 mln PLN,
 • długoterminowych instrumentów finansowych o 747 mln PLN, w tym głównie udzielonych pożyczek (+955 mln PLN) przy niższej wartości pochodnych aktywów finansowych (-196 mln PLN),
 • należności z tytułu podatków o 160 mln PLN,
 • należności z tytułu cash poolingu o 88 mln PLN
 • przy zmniejszeniu wartości inwestycji w jednostki zależne o 564 mln PLN oraz zapasów o 319 mln PLN, w tym głównie półproduktów i produktów w toku (-472 mln PLN) przy zwiększeniu produktów gotowych (+111 mln PLN).
   

W zestawieniu poniżej zaprezentowano wartości bilansowe na dzień 31 grudnia 2019 r. kapitałów oraz zobowiązań.

Kapitały własne i zobowiązania KGHM Polska Miedź S.A. (mln PLN)

 

31.12.2019

31.12.2018

Zmiana (%)

30.09.2019

30.06.2019

31.03.2019

Kapitał akcyjny

2 000

2 000

-

2 000

2 000

2 000

Kapitał z tytułu wyceny instrumentów finansowych

(698)

(307)

×2,3

(730)

(437)

(552)

Zakumulowane pozostałe całkowite dochody

(622)

(593)

+4,9

(616)

(713)

(645)

Zyski zatrzymane

19 209

17 945

+7,0

19 608

19 172

18 640

Kapitał własny

19 889

19 045

+4,4

20 262

20 022

19 443

Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, leasingu oraz dłużnych papierów wartościowych

7 215

6 758

+6,8

7 525

7 652

6 637

Pochodne instrumenty finansowe

131

68

+92,6

324

52

84

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych

2 363

2 235

+5,7

2 347

2 425

2 311

Rezerwy na koszty likwidacji kopalń i innych obiektów  technologicznych

1 119

980

+14,2

1 270

1 099

982

Pozostałe zobowiązania długoterminowe

277

199

+39,2

191

201

193

Zobowiązania długoterminowe

11 105

10 240

+8,4

11 657

11 429

10 207

Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, leasingu oraz dłużnych papierów wartościowych

275

1 035

(73,4)

1 290

996

1 740

Zobowiązania z tytułu cash poolingu

130

80

+62,5

80

50

135

Pochodne instrumenty finansowe

60

13

×4,6

29

14

19

Zobowiązania wobec dostawców

2 460

1 920

+28,1

1 439

1 610

1 631

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych

890

783

+13,7

841

770

696

Zobowiązania z tytułu podatków

258

233

+10,7

424

360

516

Rezerwy na zobowiązania i inne obciążenia

158

190

 

82

87

190

Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe

764

711

+7,5

684

709

684

Zobowiązania krótkoterminowe

4 995

4 965

+0,6

4 869

4 596

5 611

Zobowiązania długo i krótkoterminowe

16 100

15 205

+5,9

16 526

16 025

15 818

RAZEM ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY

35 989

34 250

+5,1

36 788

36 047

35 261

Po stronie pasywów na zwiększenie sumy bilansowej złożyły się przede wszystkim zwiększenie:

 • kapitałów własnych o 844 mln PLN, w tym w związku z wypracowanym w 2019 r. zyskiem netto w wysokości 1 264 mln PLN,
 • zobowiązań wobec dostawców (+540 mln PLN),
 • zobowiązań pracowniczych (+235 mln PLN),
 • zwiększenie rezerwy na koszty likwidacji kopalń i innych obiektów technologicznych (+139 mln PLN),
 • przy zmniejszeniu zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, leasingu oraz dłużnych papierów wartościowych o 303 mln PLN, na które wpłynęły przede wszystkim: przepływy pieniężne (-1 437 mln PLN), zmiana zasad rachunkowości – wdrożenie MSSF 16 (+511 mln PLN), wartość naliczonych odsetek (+381 mln PLN) oraz różnice kursowe (+214 mln PLN).
   

Aktywa warunkowe i zobowiązania z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń

Aktywa warunkowe na koniec 2019 r. wynosiły 731 mln PLN i dotyczyły przede wszystkim: należności wekslowych (347 mln PLN) oraz otrzymanych przez Spółkę gwarancji (256 mln PLN). 

Na koniec 2019 r. zobowiązania z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń wynosiły 2 813 mln PLN oraz z tytułu zobowiązań wekslowych 16 mln PLN, w tym:

 • zabezpieczenie realizacji zawartych umów Sierra Gorda S.C.M. w kwocie 2 046 mln PLN,
 • zabezpieczenie kosztów rekultywacji kopalni Robinson, kopalni Podolsky i projektu Victoria 375 mln PLN (90 mln USD, 12 mln CAD),
 • zabezpieczenie należytego wykonania przez DMC Mining Services (UK) Ltd. i DMC Mining Services Ltd. kontraktu na głębienie szybów w ramach projektu realizowanego w Wielkiej Brytanii w wysokości 190 mln PLN (50 mln USD),
 • zabezpieczenie należytego wykonania przez KGHM Polska Miedź S.A. przyszłych zobowiązań środowiskowych związanych z obowiązkiem rekultywacji terenu po zakończeniu eksploatacji obiektu „Żelazny Most” w kwocie 179 mln PLN.

W oparciu o posiadaną wiedzę, na koniec okresu sprawozdawczego Spółka określiła prawdopodobieństwo zapłaty kwot wynikających ze zobowiązań warunkowych dotyczących Sierra Gorda S.C.M. jako umiarkowanie niskie, a pozostałych podmiotów Grupy Kapitałowej jako niskie.

Inne zobowiązania nieujęte w sprawozdaniu z sytuacji finansowej stanowią zobowiązania wobec jednostek samorządu terytorialnego w związku z rozbudową zbiornika odpadów produkcyjnych w kwocie 107 mln PLN.

Wyniki biznesowe i finansowe 2019

Raportowane wskaźniki niefinansowe

Wskaźniki GRI
GRI 201-1

Wartości wybranych wskaźnikow GRI Standards obrazujące działania w sferze podstaw etycznych

Wskaźniki GRI
GRI 205-3

GRI 205-3 – Potwierdzone przypadki korupcji i działania podjęte w odpowiedzi na nie

Odnotowane przypadki korupcji zakończone:

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź  S.A.

KGHM Polska Miedź S.A.

zwolnieniem lub ukaraniem dyscyplinarnym pracowników

2

0

nieodnowieniem umów z kontrahentami z powodu naruszenia zasad dotyczących korupcji

0

0

sprawami sądowymi dotyczącymi praktyk korupcyjnych wszczętych przeciwko organizacji raportującej lub jej pracownikom w raportowanym okresie

0

0

Łącznie

2

0

Wskaźniki GRI
GRI 102-8

Wartości wybranych wskaźnikow GRI Standards obrazujące działania w sferze zagadnień pracowniczych

GRI 102-8 -Łączna liczba pracowników

Łączna liczba pracowników
(w przeliczeniu na osoby)

Liczba pracowników

GRUPA KAPITAŁOWA KGHM

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

Suma

34 329

18 536*

Wskaźniki GRI
GRI 401-1

GRI 401-1 - Łączna liczba nowozatrudnionych pracowników i odejść pracowników

Przyjęcia 2019:

 

 

Łączna liczba pracowników (w przeliczeniu na osoby) w podziale na:

Liczba pracowników
(w przeliczeniu na osoby)

Liczba nowozatrudnionych pracowników

Procent nowozatrudnionych pracowników
(w przeliczeniu na osoby)

GK KGHM

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

GK KGHM

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

GK KGHM

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

Suma

34 329

18 536*

2 519

988

7,33 %

5,33 %

Odejścia 2019:

 

 

 

 

 

Łączna liczba odejść pracowników (w przeliczeniu na osoby) w podziale na:

 

Liczba pracowników (w przeliczeniu na osoby)

Liczba odejść pracowników (w przeliczeniu na osoby)

Procent odejść pracowników

GK KGHM

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

GK KGHM

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

GK KGHM

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

Suma

34 329

18 536*

2 570

952

7,48 %

5,14 %

Wskaźniki GRI
GRI 403-2

GRI 403-2 Liczba wypadków związanych z pracą wg płci

 

 

GRUPA KAPITAŁOWA KGHM

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

Kobiety

Mężczyźni

Kobiety

Mężczyźni

Łączna liczba wypadków (incydentów) przy pracy 

78

464

4

295

Liczba wypadków (incydentów) śmiertelnych

0

3

0

3

Liczba wypadków ciężkich (incydentów) 

0

3

0

2

Liczba wypadków lekkich (incydentów) 

74

450

0

290

Całkowita  liczba osób poszkodowanych w wypadkach 

531

299

Wskaźniki GRI
GRI 404-1

GRI 404-1 Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na pracownika

 

 

Łączna liczba godzin szkoleniowych

SUMA

GK KGHM

KGHM Polska Miedź S.A.

Łączna liczba godzin szkoleniowych

575 861

431 949

Liczba pracowników 

34 329

18 536*

Średnia liczba godzin szkoleniowych

16,77

23,30

* pracujący, dla których KGHM Polska Miedź S.A. jest głównym miejscem pracy (łączna liczba pracowników KGHM Polska Miedź S.A. na 31.12.2019 wynosiła 18 539) 

Wartości wybranych wskaźników za rok 2019, obrazujące działania w sferze zagadnień społecznych

Zestawienie darowizn z Fundacji KGHM Polska Miedź w 2019 r. dla instytucji oraz dla osób fizycznych, z podziałem na obszary

 

Dziedzina

Darowizny 

Kwota przyznana [PLN]

Liczba projektów/
liczba osób fizycznych

Darowizny dla instytucji

17 763 651,78

313

Zdrowie i bezpieczeństwo

3 453 005,00

45

Nauka i edukacja

2 422 608,56

56

Sport i rekreacja

3 266 227,33

88

Kultura i tradycje

8 621 810,89

124

Darowizny dla osób fizycznych

1 194 825,18

169

Ochrona zdrowia

1 187 691,18

168

Pomoc społeczna

7 134,00

1

„Program Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Zagrożeniom Środowiskowym”

1 285 513,00

616 (dzieci)

ŁĄCZNIE KWOTA DAROWIZN

20 243 989,96 PLN

Szczegółowy wykaz darowizn przyznanych instytucjom prezentowany jest na stronie: http://www.fundacjakghm.pl/

Wartości wybranych wskaźników GRI Standards za rok 2019 obrazujące działania w sferze zagadnień środowiska naturalnego

Wskaźniki GRI
GRI 302-1

GRI 302-1 - Bezpośrednie i pośrednie zużycie energii przez organizację

 1

Całkowite zużycie energii z surowców nieodnawialnych (własnych bądź zakupionych) w dżulach lub ich wielokrotności, w podziale na rodzaj surowca

Wartości (MWh)

GRUPA KAPITAŁOWA KGHM

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

Nieodnawialne

węgiel 

923 951,00

0,00

gaz ziemny

2 585 715,77

2 379 0006,19

olej opałowy 

10 107,98

0,00

olej napędowy

264 089,27

0,00

Suma

Suma zużycia

3 783 864,24

2 379 006,19

2

Całkowite zużycie energii z surowców odnawialnych  (własnych bądź zakupionych) w dżulach lub ich wielokrotności, w podziale na rodzaj surowca

Wartości (MWh)

GRUPA KAPITAŁOWA KGHM

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

Odnawialne

biomasa

51,00

0,00

biopaliwa

0,00

0,00

energia wiatrowa

31,00

0,00

energia słoneczna

672,10

0,00

energia geotermalna

576,00

0,00

energia wodna

14,00

0,00

Inne (t)

4,70

0,00

Suma

Suma zużycia

1 348,80

0,00

3

Całkowite zużycie energii produkcji własnej lub zakupionej w podziale na: elektryczną, cieplną w dżulach lub ich wielokrotności 

Wartości (MWh)

GRUPA KAPITAŁOWA KGHM

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

 

energia elektryczna

3 196 744,42

2 975 298,86

 

energia cieplna (w tym zużycie pary, zużycie energii chłodniczej)

513 092,97

260 650,44

Suma

Zużycie energii

3 709 837,39

3 235 949,30

4

Całkowita sprzedaż energii w podziale na: elektryczną, cieplną, chłodzenie oraz parę w dżulach lub ich wielokrotności 

Wartości (MWh)

GRUPA KAPITAŁOWA KGHM

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

 

Całkowita sprzedaż energii elektrycznej

474 459,15

389 166,33

 

Całkowita sprzedaż energii cieplnej (w tym: ciepło w parze, ciepło w wodzie, energia chłodnicza)

1 259 227,34

20 458,33

Suma

Sprzedaż

1 733 686,49

409 624,66

5

Całkowite zużycie energii w organizacji wg wzoru

5 761 363,94

5 205 330,82

Wskaźniki GRI
GRI 305-2

GRI 305-2 – Pośrednie emisje gazów cieplarnianych

Emisje pośrednie według źródła pochodzenia

Emisja gazów cieplarnianych (tCO2e)

GRUPA KAPITAŁOWA KGHM

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

Emisja wynikająca
z zakupionej na potrzeby organizacji energii elektrycznej

1 946 213,58

1 815 871,13

Emisja wynikająca
z zakupionej na potrzeby organizacji energii cieplnej

480 568,78

161 014,64**

Emisja wynikająca
z zakupionej na potrzeby organizacji energii użytej do chłodzenia lub pary

21 284,06

Suma emisji pośrednich

2 448 066,43

1 976 885,77

** ze względu na przepisy polskiego prawa związane z obowiązkiem przygotowywania raportów dotyczących szczegółowego rozbicia emisji pośredniej w zakresie Scope 2 do końca kwartału roku występującego po roku raportowanym, szczegółowe dane dotyczące wyodrębnienia z poziomu emisji związanej z zakupioną energii cieplną również na część dotyczącą chłodzenia lub pary będą znane już po publikacji niniejszego Sprawozdania 

Wskaźniki GRI
GRI 306-2

GRI 306-2 - Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu oraz metody postępowania z odpadem

1

Powtórne wykorzystanie odpadu

29 999,90

9 429,22

32,33

0,00

2

Recykling (w tym recykling organiczny, np., kompostowanie)

4 913,91

2 931,56

102,68

28,90

3

Odzyskiwanie (w tym odzysk energii)

19 906 853,66

19 794 336,14

146 177,15

130 319,82

4

Spalanie (albo wykorzystanie jako paliwo)

47,94

16,76

137,37

0,00

5

Składowanie na składowiskach odpadów

10 178 747,00

10 177 462,61

3 300,31

153 881,82

6

Wprowadzanie do głębokich studni

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Przechowywanie na terenie zakładu

184 789,38

188 342,39

36 131,33

36 081,45

8

Inne

2 182,02

203,16

288,00

35 037,51

 

SUMA

30 470 177,52

30 329 367,56

331 359,35

311 636,34

Wskaźniki GRI
GRI 307-1

GRI 307-1 – Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska

Wśród dowodów potwierdzających skuteczność inicjatyw na rzecz środowiska naturalnegooraz mniejszą uciążliwość prowadzonych działań, nie było żadnej sankcji pozafinansowej w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz w Jednostce Dominującej.

Informacja na temat sankcji administracyjnych i sądowych nałożonych na organizację z tytułu nieprzestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska

 

Grupa Kapitałowa KGHM

KGHM Polska Miedź S.A.

Całkowita wartość kar pieniężnych
 za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska [PLN]

357 940,00

0,00

Liczba sankcji pozafinansowych, administracyjnych i sądowych nałożonych
na organizację z tytułu nieprzestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska,
w tym międzynarodowych deklaracji /konwencji/traktatów oraz przepisów krajowych, regionalnych i lokalnych, a także dobrowolnych porozumień z organami regulacyjnymi, uznawanych za wiążące.

2

0

Raport 2019 KGHM

Pobierz PDF Raportu
Zrównoważonego 2019