Nasza Strategia

Wierzymy, że miedź i inne minerały, jakie dostarczamy naszym klientom na wszystkich kontynentach są i będą niezbędne dla rozwoju całego szeregu branż i sektorów w przewidywalnej przyszłości. Z tego powodu naszą misją jest „By zawsze mieć miedź” zaś wizją „Efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów w celu osiągnięcia pozycji lidera zrównoważonego rozwoju”. 

Nasza Strategia

Misja i wizja organizacji

Wierzymy, że miedź i inne minerały, jakie dostarczamy naszym klientom na wszystkich kontynentach są i będą niezbędne dla rozwoju całego szeregu branż i sektorów w przewidywalnej przyszłości.

Z tego powodu naszą misją jest „By zawsze mieć miedź” zaś wizją „Efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów w celu osiągnięcia pozycji lidera zrównoważonego rozwoju”

Zasada prowadzenia naszego biznesu w zgodzie z założeniami koncepcji zrównoważonego rozwoju oraz bycie liderem w tym zakresie, wiążą się z wieloma czynnikami. Warto zwrócić wśród nich uwagę na wielkość i wielowątkowość działalności biznesowej oraz długoletnie funkcjonowanie Grupy. To wiąże się z kolei z jej wielką, świadomą odpowiedzialnością za racjonalne, zrównoważone korzystanie z zasobów, a także za duży posiadany przez Grupę wpływ na otoczenie, głównie w jego częściach społecznej oraz środowiskowej.

Misja:
“By zawsze mieć miedź.”

Wizja:
“Efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów w celu osiągnięcia pozycji lidera zrównoważonego rozwoju.”

Nasza Strategia

Model biznesowy

Wskaźniki GRI
GRI 102-9

Grupa KGHM Polska Miedź S.A. jest globalną oraz innowacyjną organizacją, która prowadzi zaawansowaną technologicznie działalność poszukiwawczo-wydobywczą oraz hutniczą i posiada geograficznie dywersyfikowane portfolio projektów górniczych. Model biznesowy KGHM podzielony jest na 7 obszarów, poprzez które Grupa zapewnia pełny łańcuch tworzenia wartości, od eksploracji po sprzedaż gotowych produktów.

Nasza Strategia

Strategia KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2019-2023

„Kluczowa dla realizacji naszych planów była konsekwencja, z jaką realizowaliśmy przyjętą w grudniu 2018 roku strategię. Opracowując ten dokument, uwzględniliśmy cztery filary naszego działania: Elastyczność, Efektywność, E-przemysł i Ekologię.

To podstawa współczesnej branży surowcowej. Sprawne zarządzanie, trafna hierarchia celów w zgodzie ze specyfiką rynku oraz biznesowymi trendami, pozwoliły na realizację inwestycji i poprawę parametrów produkcji. Zrealizowaliśmy bardzo ambitne założenia, które wpływają pozytywnie na stabilność i rozwój Grupy KGHM. Pracujemy na silną pozycję światowego lidera w branży surowcowej”

 

Marcin Chludziński
Prezes Zarządu
KGHM Polska Miedź S.A.


Spółka realizowała zatwierdzoną w dniu 19 grudnia 2018 r. „Strategię KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2019-2023”. 

Kierunki strategiczne

6 kluczowych megatrendów na świecie oddziałujących na Grupę Kapitałową KGHM Polska Miedź S.A.:

W wyniku analizy kluczowych globalnych trendów rynkowych, Strategia KGHM Polska Miedź S.A. opiera się na czterech kierunkach rozwoju: Elastyczność, Efektywność, Ekologia oraz E-przemysł.

Wskazane kierunki znajdują swoje odzwierciedlenie w wyodrębnionych sześciu obszarach strategicznych, którym przypisano zindywidualizowane i zwymiarowane cele główne:

 1. Produkcja - utrzymanie efektywnej kosztowo produkcji krajowej i zagranicznej
 2. Rozwój - zwiększenie efektywności i elastyczności GK KGHM w ramach aktywów polskich i zagranicznych
 3. Innowacje - zwiększenie efektywności GK KGHM poprzez działalność innowacyjną
 4. Stabilność finansowa - zapewnienie długookresowej stabilności finansowej oraz wypracowanie mechanizmów wspierających dalszy rozwój
 5. Efektywna organizacja - wdrażanie rozwiązań systemowych ukierunkowanych na wzrost wartości GK KGHM
 6. Człowiek i środowisko - wzrost w oparciu o ideę zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa oraz wzmocnienie wizerunku GK KGHM odpowiedzialnej społecznie

W 2019 r. uruchomiono prace związane z przygotowaniem procesu implementacji Strategii KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2019-2023. Trwają prace nad definicją szczegółowego harmonogramu wdrożenia oraz organizacją systemu monitorowania postępów realizacji Strategii.  

Realizacja Strategii w 2019 roku

Postępy w realizacji naszej strategii analizujemy mając na uwadze wizję, czyli docelową pozycję Grupy w przyszłości. KGHM Polska Miedź to spółka o kluczowym znaczeniu dla polskiej gospodarki jako Grupa jesteśmy w ścisłej czołówce globalnych producentów srebra i miedzi.

Pod względem inwestycji prowadzonych w Zagłębiu Miedziowym, rok 2019 był wyjątkowo intensywny.

Wybrane projekty rozwojowe 

Program Udostępnienia Złoża 

Systematycznie realizowano poszczególne projekty w kategorii utrzymanie oraz rozwój w grupie projektów górniczych (wykonano 48,1 km wyrobisk górniczych), szybowych (GG-1 zgłębiono do 1099,3 m), klimatyzacyjnych i energomechanicznych. W ramach realizowanych prac udostępniających na obszarze „Głogów Głęboki – Przemysłowy”, głębiony jest szyb GG-1, prowadzona rozbudowa centralnej klimatyzacji oraz budowa podstawowych wyrobisk górniczych i ich wyposażenia. Budowa nowego szybu GG-1 prowadzona jest etapami a zakończenie budowy planowane jest w 2022 r. W chwili obecnej będzie to najgłębszy z 31 szybów istniejących w Zagłębiu Miedziowym, o docelowej głębokości 1351 m i średnicy 7,5 m.

Instalacja do prażenia koncentratu miedzi

Instalacja z powodzeniem uruchomiona i włączona w ciąg produkcyjny Huty Miedzi „Głogów”. Od początku ciągłej pracy instalacji (styczeń 2019) wyprodukowano 79 tys. Mg prażonki. 

Piec WTR w Hucie Miedzi „Legnica”

Zabudowano i uruchomiono piec WTR wraz z instalacjami towarzyszącymi. Osiągnięto parametry gwarancyjne. Piec WTR pracuje w ciągu technologicznym Huty Miedzi „Legnica”. Przetop złomów Cu w piecu WTR umożliwił osiągnięcie, w roku 2019, po raz pierwszy w historii Huty Miedzi „Legnica”, łącznego przetopu złomów i materiałów miedzionośnych na piecach anodowych i WTR na poziomie 26 tys. Mg.

Rozbudowa Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych „Żelazny Most”

Zgodnie z harmonogramem realizowano poszczególne etapy projektu budowy kwatery południowej obiektu (łączna realizacja zakresu rzeczowego wynosiła 59% na 12.2019). Trwały również prace związane z budową stacji segregacji i zagęszczania odpadów (łączna realizacja zakresu rzeczowego wynosiła 49% na 12.2019). 

Program dostosowania instalacji technologicznych do wymogów Konkluzji BAT

W ramach Programu realizowane są projekty w Hucie Miedzi „Głogów” i Hucie Miedzi „Legnica”. W roku 2019 zakończono hermetyzację układu przenośników materiałów wsadowych w HMG oraz modernizacja układu odpylania na Piecach Szybowych w HML. Uruchomiono do testów instalację odsiarczania gazów z pieca Kaldow HMG.

Nasza Strategia

Nakłady inwestycyjne w 2019 roku

Realizując Strategię Spółka dążyła do utrzymywania stabilnego poziomu produkcji z aktywów krajowych i zagranicznych oraz poziomu kosztów, gwarantującego bezpieczeństwo finansowe, przy zapewnieniu bezpiecznych warunków pracy i minimalizacji uciążliwości dla środowiska i otoczenia, zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. 

Kluczowe osiągnięcia w zakresie realizowanych programów i projektów strategicznych w poszczególnych obszarach Strategii w 2019 r.: 

Produkcja

Wybrane działania ukierunkowane na poprawę efektywności głównego ciągu technologicznego
w Polsce

 

 

 • Kontynuowano realizację projektów służących automatyzacji ciągów produkcyjnych Oddziałów Górniczych KGHM, w ramach programu KGHM 4.0 w obszarze INDUSTRY:
 • „Lokalizacja i identyfikacja maszyn oraz osób w wyrobiskach podziemnych” (wersja pilotażowa i dowód poprawności działania).
 • „Szerokopasmowa transmisja danych w wyrobiskach podziemnych”.
 • „Monitoring mediów - zasilanie elektryczne, wentylacja, woda”.
 • „Robotyzacja procesów produkcyjnych i pomocniczych” (budowa robota CuXRF do skanowania zawartości miedzi w przodku) – opracowano szczegółowy zakres techniczny projektu. 
 • „Centrum Zaawansowanych Analiz Danych (CZAD)”.
 • Zrealizowano zakres projektu "Monitoring SMG cd SYNAPSA" - Przetestowano funkcjonalność podstawowego raportowania danych z monitoringu na urządzaniach mobilnych. W 2019 roku wprowadzono do ruchu 55 nowych maszyn wyposażonych w monitoring służący analizie efektywności procesów załadunku i odstawy urobku, wiercenia oraz kotwienia. Populacja maszyn z monitoringiem na Oddziałach Górniczych przekroczyła 200 sztuk.
 • W celu uzyskania oszczędności poprzez pozyskanie bezpłatnych świadectw efektywności energetycznej, przeprowadzono szczegółowe audyty efektywności energetycznej dla 9 działań spełniających wymagania ustawy o efektywności energetycznej. W 2020 r. planowane jest sukcesywne realizowanie kolejnych audytów efektywności energetycznej.
 • Zgodnie z wdrożonym Systemem Zarządzania Energią zgodnym z PN-EN ISO50001:2012 oraz Programem Oszczędności Energii (POE) kontynuowano realizację zadań ograniczających zużycie energii. W raportowanym okresie zrealizowano zadania energetyczne i działania oszczędnościowe w Oddziałach KGHM, w wyniku, których oszczędność energii wyniesie 3890 MWh. Planowana na 2020 r. oszczędność energii wynosi około 1500 MWh.

Kopalnia Sierra Gorda
w Chile – Faza 1

(Grupa KGHM INTERNATIONAL LTD., 55%, Sumitomo Metal Mining i Sumitomo Corporation 45%)

 • W 2019 r. produkcja miedzi płatnej wyniosła 59,5 tys. ton, produkcja molibdenu 11,2 mln funtów (wartości dla 55% udziałów KGHM Polska Miedź S.A. w kopalni Sierra Gorda).
 • W 2019 r. kopalnia Sierra Gorda przy współpracy z przedstawicielami KGHM Polska Miedź S.A., Sumitomo Metal Mining oraz Sumitomo Corporation koncentrowała się na przygotowaniu Zintegrowanego Planu, który swoim obszarem obejmie nowy zakres prac, harmonogram oraz koszty dotyczące optymalizacji ciągu technologicznego i zwiększenia przerobu rudy siarczkowej. Ostateczne wyniki prac będą znane w I półroczu 2020 r.

Program Modernizacji Pirometalurgii
w HM Głogów I

 • Ciąg technologiczny pieca zawiesinowego w HM Głogów I pracuje zgodnie z aktualnym planem produkcyjnym.  Projekt jest na etapie zamknięcia.

Program Rozwoju Hutnictwa 

 • W 2019 r. przekazano do eksploatacji suszarnię parową oraz zakończono rozruch instalacji do prażenia koncentratu. Zakończono realizację podstawowych zadań w ramach projektów związanych z dostosowaniem infrastruktury technicznej do zmiany technologii hutniczej w HM Głogów I. Rozpoczęto proces zamknięcia projektu.

Zwiększenie produkcji katod w HM Legnica do 160 tys. Mg/rok 

 • Piec Wychylno-Topielno-Rafinacyjny (WTR)
 • W 2019 r. w HM Legnica zabudowano i uruchomiono piec WTR wraz z instalacjami towarzyszącymi. Zakończono testy gwarancyjne pieca WTR, Karuzeli odlewniczej oraz Wieży Pełnego Odparowania wraz z odpylnią - z wynikiem pozytywnym i osiągnięto parametry gwarancyjne. Zakończono zabudowę magazynu złomów zwiększając zdolności magazynowe złomów o ok. 1500 Mg  materiału.
 • Technologia bezpodkładkowa
 • W 2019 r. prowadzono analizy ekonomiczne w zakresie możliwości wdrożenia nowej technologii bezpodkładkowej produkcji miedzi elektrolitycznej w HM Legnica dla zdolności 120 tys. Mg miedzi katodowej rocznie. Zweryfikowano i zaktualizowano założenia oraz opracowano rachunek efektywności wraz z analizą wrażliwości dla konwersji do technologii bezpokładowej.

Rozwój

Program Udostępnienia Złoża

Budowa Szybu GG-1
 •  Zakończono iniekcję i zgłębiono szyb do 1099,3 m. Zakończenie głębienia szybu w obudowie tubingowej planowane jest do końca I kwartału 2020 r.
Budowa Szybu GG-2 „Odra”
 • Wykonano Koncepcję Programowo-Przestrzenną dla Szybu GG-2 „Odra”. Prowadzono procedury związane ze zmianą dokumentów planistycznych (SUIKZ i MPZP) – planowana data opublikowania – 15 lutego 2021 r. Przeprowadzono inwentaryzację wsi Kamiona i Słone.  
Wyrobiska górnicze udostępniające i przygotowawcze
 • Wykonano 48,1 km (plan - 46,6 km) wyrobisk górniczych wraz z infrastrukturą w Obszarach Górniczych ZG Rudna oraz ZG Polkowice-Sieroszowice. 
 • Zaawansowanie w wykonaniu wyrobisk na głównych kierunkach do Szybu GG-1 wynosi, w stosunku do planu rocznego,  97% (dla kierunku D-1,2,3,4) i  95,3% (dla kierunku T,W-169).

Powierzchniowa Stacja Klimatyzacji (PSK)

 • Kontynuowano budowę PSK przy szybie GG-1. Zakończono montaż konstrukcji stalowej hali i konstrukcji budynku energetycznego. 
 • Zrealizowano dostawę agregatów chłodniczych na plac budowy: sprężarkowe, absorpcyjne. 
 • W 90% zmontowano konstrukcję wsporczą wież chłodniczych. 

System Przesyłu Wody Lodowej (SPWL)

 • Zakończono roboty budowlano-górnicze w komorze podajnika nr 1.
 • Wykonano w 95% wiercenia otworów technicznych TK-5 i TK-6. Planowane zakończenie wierceń 30 stycznia 2020 r. 
 • Zmontowano 90% podajnika trójkomorowego.
 • Ułożono 15% rurociągów powierzchniowych.

Rozbudowa Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych (OUOW) „Żelazny Most”

Budowa Kwatery Południowej

 • W oparciu o aktualne pozwolenia na budowę, kontynuowano realizację prac budowlanych Kwatery Południowej. Rozpoczęcie sukcesywnego deponowania odpadów zaplanowano na marzec 2021 r., a zakończenie budowy do czerwca 2022 r.  

Budowa Stacji Segregacji i Zagęszczania Odpadów (SSiZO) 

 • Wykonano projekt wykonawczy SSiZO w części związanej z technologią hydrocyklonów, część zakresu związana z  technologią zagęszczania została wykonana w 70%.
 • Wykonano fundamenty i wybudowano halę technologiczną SSiZO oraz w 97% wykonano budynek energetyczny w konstrukcji żelbetowej. 
 • Realizowano roboty budowlane w zakresie architektury i instalacji wewnętrznych dla budynku hali i budynku elektroenergetycznego, a także nad wykonaniem zasilających linii energetycznych. Prowadzono zakup urządzeń technologicznych SSiZO.

Projekty eksploracyjne na terenie Polski

Koncesje dotyczące poszukiwania i rozpoznawania złóż rud miedzi

Retków–Ścinawa i Głogów

 • Kontynuowano realizację II etapu prac poszukiwawczo-rozpoznawczych na obszarze koncesji Retków-Ścinawa. W 2019 r. wykonano dwa powierzchniowe otwory i rozpoczęto wiercenie trzeciego otworu. W 2020 r. planowane jest kontynuowanie prac wiertniczych. 
 • W I kwartale 2019 r. uzyskano w Ministerstwie Środowiska decyzję zmieniającą koncesję Głogów, wydłużając czas jej trwania o kolejne 3 lata. W obszarze koncesji Głogów w ramach dalszych prac koncesyjnych planowane jest wykonanie kolejnych otworów wiertniczych.

Synklina Grodziecka i Konrad

 • Na obszarze koncesji Synklina Grodziecka i Konrad kontynuowano badania hydrogeologiczne, których realizacja potrwa do końca sierpnia 2020 r.

Bytom-Odrzański, Kulów-Luboszyce

 • Trwa postępowanie koncesyjne przed Ministrem Klimatu. Spółka oczekuje na ponowne rozpatrzenie spraw koncesyjnych oraz wydanie decyzji.
Inne koncesje

Rejon Pucka

 • W 2019 r. na obszarze koncesji złoża soli potasowo-magnezowych w Rejonie Pucka zrealizowano kolejny otwór wiertniczy oraz uzyskano decyzję zmieniającą koncesję, przez co wydłużono czas jej obowiązywania do 2025 r. W 2020 r. zaplanowano realizację dalszych prac i robót geologicznych. 

Nowe Miasteczko

 • W 2019 r. otrzymano koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obszarze Nowe Miasteczko, która stała się ostateczna w grudniu 2019 r.

Projekty w ramach rozwoju aktywów zagranicznych

Projekt Victoria 

 • W 2019 r. kontynuowano prace mające na celu zabezpieczenie istniejącej infrastruktury i obszaru projektu oraz prace przygotowawcze mające na celu przeprowadzenie dodatkowych prac eksploracyjnych oraz prace związane z aplikacją o uzyskanie wymaganych pozwoleń środowiskowych.
 • W czerwcu 2019 r. Kanadyjska Agencja Oceny Środowiskowej (The Canadian Environmental Assessment Agency) zadecydowała o braku konieczności przeprowadzenia oceny środowiskowej na poziomie federalnym, co oznacza pozytywne zakończenie procesu uzyskiwania aplikacji środowiskowej. Agencja stwierdziła, iż wpływ projektu na środowisko naturalne został odpowiednio scharakteryzowany w opisie projektu, a metody jego ograniczenia, zastosowane w projekcie są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Decyzja Agencji stanowi istotny kamień milowy w rozwoju projektu Victoria.

Projekt Ajax 

 • W efekcie otrzymanych decyzji rządu Kanady oraz władz Kolumbii Brytyjskiej o nieprzyznaniu Certyfikatu Oceny Środowiskowej (EA Certificate) dla projektu Ajax, w 2019 r. prowadzono niezbędne prace związane z utrzymaniem istniejącej infrastruktury oraz wymaganym monitoringiem terenu. 
 • Zdefiniowano dalszą strategię postępowania w ramach projektu Ajax, zakładającą rozpoczęcie procesu ponownego angażowania interesariuszy projektu, celem poprawy relacji z ludnością rdzenną i lokalną społecznością. W ramach realizacji ww. strategii prowadzono rozmowy z przedstawicielami ludności rdzennej, m.in. podczas spotkania przedstawicieli ludności rdzennych regionu Kamloops (Kanada) z przedstawicielami Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w Polsce w grudniu 2019 r. 

Sierra Gorda Oxide 

 • Kontynuowano prace mające na celu przygotowanie projektu do realizacji. W ramach prac przeprowadzono weryfikację (raport) modelu blokowego hałdy rudy tlenkowej, wydobytej dotychczas z kopalni i zdeponowanej na placach magazynowych. Dokonano weryfikacji koniecznych zmian w zakresie aktualizacji pozwolenia środowiskowego dla projektu. Wykonano dodatkowe prace mające na celu bardziej szczegółowe zdefiniowanie rozwiązań technicznych operacji kruszenia i transportu rudy na hałdę. Zakończono testy ługowania rudy pokruszonej w kolumnach oraz rozpoczęto wymagane analizy materiału po ługowaniu, w celu opracowania raportu końcowego.

Stabilność finansowa

Oparcie struktury finansowania GK KGHM na instrumentach długoterminowych 

 • W konsekwencji zmian w strukturze finansowania przeprowadzonych w 2019 r. średnioważony okres zapadalności zadłużenia zewnętrznego KGHM Polska Miedź S.A. został wydłużony, realizując tym samym strategiczny cel wykorzystywania długoterminowych instrumentów finansowych. Istotne zdarzenia mające wpływ na strukturę finansowania to:
 1. Uruchomienie kredytu obrotowego odnawialnej linii kredytowej na kwotę 450 mln USD w ramach umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, podpisanej na okres 7 lat;
 2. Zaciągnięcie dwóch  transz kredytu EBI w wysokości 65 mln USD oraz 90 mln PLN z datą zapadalności w 2031  r.;
 3. Emisja obligacji Serii A na kwotę 400 mln PLN z 5-letnim terminem zapadalności oraz Serii B na kwotę 1.600 mln PLN z 10-letnim terminem zapadalności;
 4. Zawarcie umowy niezabezpieczonego kredytu konsorcjalnego w wysokości 1 500 mln USD na okres 5 lat z opcją przedłużenia na kolejne 2 lata. Kredyt zastąpił dotychczas obowiązujący rewolwingowy kredyt konsorcjalny w kwocie 2 500 mln USD z dnia 11 lipca 2014 r.

Skrócenie cyklu konwersji gotówki

 • Spółka prowadzi działania w zakresie skrócenia cyklu rotacji należności oraz wydłużenia cyklu rotacji zobowiązań. Głównym obszarem zmian objęte zostały instrumenty z obszaru faktoringu i windykacji. Podpisano umowę na faktoring dłużny z limitem faktoringowym na poziomie 750 mln PLN. Do końca 2019 r. przekazano do faktoringu zobowiązania o wartości 596 mln PLN. Podpisano umowę na korzystanie z rejestru dłużników, aby minimalizować ryzyko powstawania przeterminowanych należności.

Efektywne zarządzanie ryzykiem rynkowych i kredytowym w GK KGHM

 • W ramach realizacji strategicznego planu zabezpieczeń Spółki przed ryzykiem rynkowym w 2019 r. zostały wdrożone transakcje zabezpieczające na rynku miedzi o łącznym nominale 153 tys. ton i okresie zapadalności od lipca 2019 r. do grudnia 2020 r. (w tym: 135 tys. ton dotyczyło zabezpieczenia ceny miedzi na 2020 r.) a także na rynku srebra o łącznym nominale 3,6 mln uncji i okresie zapadalności od stycznia 2020 r. do grudnia 2020 r. Ponadto w 2019 r. Spółka zawarła transakcje zabezpieczające przed zmianą kursu USD/PLN o łącznym nominale 1 560 mln USD z terminem zapadalności od lipca 2019 r. do grudnia 2021 r. (w tym: 1 380 mln USD dotyczyło zabezpieczenia kursu walutowego na lata 2020-2021) a także transakcje CIRS (Cross Currency Interest Rate Swap – swap walutowo-procentowy) dla nominału 2 mld PLN, zabezpieczające przed ryzykiem rynkowym związanym z emisją obligacji w PLN o zmiennym oprocentowaniu.

Efektywna organizacja

Program KGHM 4.0

 • W obszarze projektów ICT (Information and Communication Technologies):
 1. Zakończono realizację następujących projektów: Modernizacja Centralnego Węzła Internetowego, Modernizacja Łączności, Wycofanie stacji roboczych z niewspieranymi systemami operacyjnymi, Implementacja architektury zorientowanej na usługi (SOA), Implementacja Systemu klasy ECM/BPM, Rozwój inżynierii ruchu sieciowego, systemów analizy i zarządzania oraz kontroli dostępu na brzegu sieci komputerowej, Wdrożenie Systemu Ochrony Danych (DLP), Śledzenie towaru w drodze.
 2. W projekcie CRM - odebrano I etap fazy implementacji koncepcji biznesowej – odebrano 61 z zaplanowanych 63 funkcjonalności systemu. 
 3. W obszarze projektów Industry (produkcja przemysłowa):
 4. Uruchomiono prace zmierzające do implementacji BigData w obszarze automatyki przemysłowej. 
 5. Trwają prace nad zintegrowaniem oprogramowania przemysłowego w obszarze Zakładów Wzbogacania Rud oraz Hut Miedzi. 
 6. Zaimportowano pierwsze dane z systemów przesyłowych Huty Miedzi w Głogowie celem wsparcia efektywności procesów produkcyjnych.
 7. W projekcie „Szerokopasmowa transmisja danych w wyrobiskach poziemnych” - w O/ZGL zrealizowano cały zakres prac przewidziany na 2019 r. W O/ZGR zakończono II etap prac, zabudowano urządzenia do transmisji danych. W O/ZGPS zrezygnowano z prac na Oddziale G-63 w związku z zagrożeniem wodnym. 
 8. W obszarze projektów wspierających:
 9. Uruchomiono system informatyczny w Centrali Spółki wspierający obszar zakupów.
 10. Zakończono realizację projektu: System Zarządzania Projektami II.

Człowiek i środowisko

Program dostosowania instalacji technologicznych KGHM do wymogów konkluzji BAT dla przemysłu metali nieżelaznych wraz z ograniczeniem emisji arsenu (BATAs)

 • W 2019 r., w ramach Programu BATAs, prowadzono 22 projekty (16 w O/HMG i 6 w O/HML). W wyniku prowadzonych w projektach prac przygotowawczych, podjęto decyzję o wyłączeniu z Programu BATAs sześciu projektów.
 • W 2019 r. w HM Głogów zakończono hermetyzację przenośników i stacji napinających taśmociągi koncentratów miedzi oraz zakończono zabudowę instalacji odsiarczania gazów z pieca Kaldo. 
 • W HM Legnica oddano do eksploatacji zmodernizowany układ odpylania trzech filtrów za piecami szybowymi. W pozostałych projektach podpisano wszystkie planowane umowy na realizację „pod klucz” oraz na dostawy kluczowych urządzeń. W większości projektów zakończono lub trwa opiniowanie projektów wykonawczych, rozpoczęto prace rozbiórkowe i przekładkowe. Trwa uzyskiwanie decyzji administracyjnych.
Program Poprawy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w KGHM Polska Miedź S.A.
 • W 2019 r. w kontekście nowej strategii i aktualnych uwarunkowań Spółki dokonano przeglądu i redefinicji inicjatyw uruchomionych w poprzedniej perspektywie planistycznej Programu Poprawy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy we wszystkich jego obszarach: edukacji, zdrowia i postaw. W drugiej połowie 2019 r. prowadzono implementację wybranych inicjatyw Programu Poprawy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w KGHM Polska Miedź S.A. oraz przygotowano konceptualizację wdrożenia nowej normy BHP ISO 45001:2018. 
 • W Oddziałach Spółki wdrożono jednolity sposób komunikowania o polityce, wizji, misji i złotych zasadach BHP oraz ujednolicono system kontroli wejść i wyjść na teren Spółki oraz poszczególnych stref zakładów. W celu zwiększenia świadomości pracowników o zagrożeniach na stanowisku pracy wyemitowane zostały filmy instruktażowe i rekonstrukcje wypadków, a także powstały ikonografiki i liczne artykuły dotyczące higieny przemysłowej. Rozwijano system wspierania operatorów samojezdnych maszyn górniczych, w zakresie tzw. „antykolizji”, zwiększający bezpieczeństwo pracy osób przebywających poza maszynami górniczymi, a także przygotowano prace badawcze i rozwojowe ukierunkowane na poprawę BHP w Spółce.
Nasza Strategia

Ekosystem innowacji

Innowacyjność to jedna z przewag konkurencyjnych Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. KGHM sukcesywnie pomnaża wiedzę zgromadzoną przez ponad pół wieku działalności. Swój sukces opiera zarówno na bogatej tradycji, jak i na innowacjach. Firma stale poszukuje technologii, które pomogą z jednej strony obniżyć koszty produkcji, a z drugiej pozwolą na większy odzysk miedzi i metali towarzyszących. Spółka dba jednocześnie o zapewnienie bezpieczeństwa swoim pracownikom i o ochronę środowiska naturalnego. Dzięki tym wysiłkom KGHM jest nie tylko krajowym, ale i światowym liderem innowacyjności.

W 2023 roku KGHM Polska Miedź S.A. zamierza przeznaczać 1 proc. rocznego przychodu Spółki na innowacje i projekty badawczo-rozwojowe, co ma stanowić blisko 200 mln zł rocznie. Jest to istotne zwiększenie wydatków na B+R, które aktualnie kształtują się na poziomie około 40 mln zł rocznie.  Firma koncentruje się na poprawie jakości realizowanych zadań oraz osiąganych efektów. Zasadniczy strumień finansów B+R oraz innowacji jest kierowany na działania związane z głównym ciągiem technologicznym (75% w latach 2019-2023), które mają wysoki potencjał do wdrożenia czy komercjalizacji. W KGHM obowiązuje spójny model zarządzania innowacjami i pracami badawczo-rozwojowymi.

Rozwój technologii i podnoszenie poziomu innowacyjności są dla firmy bardzo istotne. Przedsięwzięcia podejmowane przez KGHM wiążą się z opracowaniem nowych systemów eksploatacji złóż miedzi w warunkach złoża głębokiego oraz efektywnych technologii ich przerobu i produkcji materiałów finalnych. Ponadto, prowadzone są badania nad zwiększeniem automatyzacji procesów wydobywczych, technologiami energooszczędnymi, czy wreszcie ograniczeniem oddziaływania przemysłu górniczego na środowisko.

Firma buduje swoją przyszłość w oparciu o e-przemysł. Wprowadzane rozwiązania obejmują robotyzację, digitalizację, zarządzanie wiedzą oraz założenia przemysłu 4.0 (w tym data mining, ukierunkowane wnioskodawczo na lepsze wykorzystanie maszyn i urządzeń, budowę spójnego łańcucha dostaw, oszczędność energii, a także bezpieczeństwo). KGHM stawia nie tylko na projekty możliwe do realizacji w najbliższym horyzoncie czasowym. Firma nie boi się ambitnych wyzwań i podejmuje prace nad najnowocześniejszymi technologiami, które zmienią w przyszłości sposób i charakter wydobycia miedzi.

KGHM rozwija się dzięki połączeniu doświadczenia i potencjału intelektualnego swoich pracowników oraz zewnętrznych podmiotów badawczych, firm i instytucji. Spółka efektywnie wykorzystuje posiadane zasoby i środki finansowe budując wartość oraz wizerunek światowego potentata branży górniczej.

Wybrane inicjatywy i projekty realizowane przez KGHM Polska Miedź S.A. w 2019 r.:

Program CuBR
 • W ramach przedsięwzięcia CuBR, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), realizowane są projekty badawczo-rozwojowe o łącznej wartości ponad 150 mln PLN, wyłonione w 4 edycjach konkursu.
 • W 2019 r. zakończono realizację 8 projektów. 
 • Uruchomiono 4 projekty w ramach IV konkursu Przedsięwzięcia CuBR, które dotyczą tematyki Gospodarki w Obiegu Zamkniętym (GOZ). 
Wybrane inicjatywy badawczo-rozwojowe 
 • W I połowie 2019 r. Spółka i PGE S.A. podpisały umowę o współpracy badawczej z konsorcjum naukowym pod przewodnictwem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Celem współpracy jest budowa Multidyscyplinarnego Centrum Badawczego, którego intencją jest  opracowywanie nowych technologii przyczyniających się do rozwoju sektora przemysłowego i energetycznego Polski.
 • W  2019 r. kontynuowano realizację I edycji Programu Doktoratów Wdrożeniowych oraz zakończono rekrutację na uczelniach w ramach II edycji Programu Doktoratów Wdrożeniowych dla pracowników KGHM. Na koniec 2019 r. w Programie Doktoratów Wdrożeniowych dla pracowników KGHM uczestniczyło 50 Doktorantów z dwóch edycji.
 • W ramach realizacji Programu KGHM 4.0 zgodnie z harmonogramem prowadzone są m.in. projekty rozwijające technologie informatyczne niezbędne do gromadzenia i transferu wiedzy w Grupie Kapitałowej KGHM. Rozpoczęto proces digitalizacji i nowoczesnej archiwizacji zasobów wiedzy w Centrali KGHM. Uruchomiono działania w zakresie budowy i wdrożenia systemu workflow dla procesów B+R.
 • Ukończono budowę prototypowego pojazdu z silnikiem elektrycznym i zasilaniem bateryjnym przeznaczonego do transportu ludzi i materiałów w wyrobiskach podziemnych kopalń KGHM. Pojazd został skierowany do testów powierzchniowych w O/Zakład Hydrotechniczny.

Projekty dofinansowane w ramach KIC Raw Materials:

 • W I kwartale 2019 r. zakończono realizację projektu pt. „Automatyczna Mikroskopowa Charakterystyka Złóż” (akronim AMCO). W rezultacie zbudowany został prototyp optycznego systemu mikroskopowego pozwalającego na szybką identyfikację minerałów. 
 • Kontynuowano realizację projektu „Utrzymanie Kopalni i Sprzętu” (akronim MaMMa - Maintained Mine & Machine). Celem projektu jest budowa systemu do wspomagania procesów zarządczych w utrzymaniu ruchu zakładu górniczego i maszyn górniczych.
 • W I kwartale 2019 r. rozpoczęto realizację projektu OPMO „Monitoring pracy maszyn do kruszenia minerałów”, w ramach, którego planowana jest budowa i testy pilotażowe nowej generacji systemu monitoringu przesiewaczy pracujących w Oddziale ZWR. 
 • W wyniku naboru KIC Raw Materials KAVA 6 przeprowadzonego w lutym 2019 r. dofinansowanie zostało przyznane trzem projektom badawczym:
  • RevRis – związanemu z rekultywacją terenów poprzemysłowych.
  • Batterflai – związanemu z opracowaniem przyjaznych dla środowiska odczynników flotacyjnych.
  • AMICOS – związanemu z rozwojem systemów automatycznej inspekcji infrastruktury i obiektów przemysłowych.
 • W I kwartale 2020 r. rozpoczęła się realizacja powyższych projektów.
 • Przygotowywano aplikacje projektowe do konkursu KAVA KIC 7, w ramach którego w I kwartale 2020 r. zgłoszono 6 projektów badawczych. 

Projekty dofinansowane z programu Horyzont 2020:

 • W I kwartale 2019 r. zakończono realizację projektu pt. „Zintegrowany innowacyjny system metalurgiczny efektywnego wzbogacania polimetalicznych, złożonych i niskiej klasy rud oraz koncentratów” (akronim INTMET). W ramach projektu, w oparciu o próby z zakładów KGHM wykonano m.in. półprzemysłowe testy ługowania atmosferycznego, ciśnieniowego, biologicznego, czy próby odzysku minerałów użytecznych z odpadów poflotacyjnych. 
 • Kontynuowano  projekt pt. „FineFuture”, zakładający prowadzenie badań nad poprawą flotacji ziaren drobnych cząstek mineralnych.
 • Uzyskano dofinansowanie dla projektu „illuMINEaction”, związanego z integracją systemów monitoringu stanu OUOW „Żelazny Most” w oparciu o sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe. Rozpoczęcie realizacji projektu planowane jest na I półrocze 2020 r.
Własność intelektualna 
 • Dokonano walidacji patentu europejskiego EP2873475 "Method of manufacturing wires of Cu-Ag alloys”, do którego KGHM Polska Miedź S.A. jest współuprawniona, w ramach realizowanego projektu CuBR. 
 • Uzyskano ochronę na słowno-graficzny znak towarowy KGHM w Kanadzie.
 • Uzyskano ochronę na słowny znak towarowy KGHM w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) na terytorium całej Unii Europejskiej. 
 • Zgłoszono słowny znak towarowy KGHM w procedurze międzynarodowej, za pośrednictwem Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), na następujące kraje: USA, Indie, Chiny, Szwajcaria, Japonia, Turcja, Ukraina. 
 • Urząd Patentowy RP udzielił spółce patentu na wynalazek nr PAT.231928 pt.: „Sposób wyznaczania położenia ruchomej części urządzenia lub obiektu oraz układ do wyznaczania położenia ruchomej części urządzenia lub obiektu”. 
 • Dokonano przeniesienia prawa z patentu nr PAT.220230 pt. „Sposób kontroli stateczności warstw stropowych w kopalniach podziemnych” z KGHM CUPRUM Sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe na KGHM Polska Miedź S.A.
 • Stworzono program SEPIZ (System Ewidencji Patentów i Znaków) dla wszystkich spółek z Grupy Kapitałowej, który umożliwi w szczególności monitoring praw wyłącznych.
 • Stworzono CRPW (Centralne Repozytorium Projektów Wynalazczych), które pozwoli archiwizować w wersji elektronicznej informacje o projektach wynalazczych zgłaszanych w KGHM Polska Miedź S.A. 
 • Wprowadzono do stosowania w Spółce nowe regulacje, tj. „Regulamin wynalazczości” oraz „Ramowe zasady ustalania korzyści z projektów wynalazczych i wdrożeń wyników prac badawczo – rozwojowych”.
 • Przeprowadzono „Giełdę Wynalazczości” jako formę wspierania działalności innowacyjnej wśród pracowników KGHM Polska Miedź S.A., stanowiącą inicjatywę jednego z głównych celów Strategii w obszarze Innowacje.
Nasza Strategia

Integracja zrównoważonego rozwoju

„Ochrona praw człowieka, eksploatacja z poszanowaniem środowiska naturalnego, odpowiedzialne zarządzanie łańcuchem dostaw oraz transparentność w relacjach z interesariuszami mają dla nas kluczowe znaczenie i stanowią filar naszej działalności na globalnym rynku jednocześnie tworząc wartość dla naszych interesariuszy.

Potwierdzeniem najwyższych standardów społecznej odpowiedzialności stosowanych na co dzień w KGHM jest udział między innymi w indeksie FTSE4Good.”

 

Lidia Marcinkowska- Bartkowiak 
Dyrektor Naczelny ds. Komunikacji KGHM Polska Miedź S.A.

KGHM Polska Miedź S.A. to firma globalna, otwarta na rozwój, mający zapewnić jej stabilne i wieloletnie funkcjonowanie z korzyścią dla obecnych i przyszłych pokoleń.

KGHM Polska Miedź S.A. w realizacji swoich celów skupia się na tworzeniu wartości dodanej przy jednoczesnym zapewnieniu trwałych fundamentów dla przedsiębiorstwa i pracowników oraz osiąganiu sukcesów w długoterminowej perspektywie. Spółka chce mądrze inwestować swoje zyski w nowe technologie, innowacyjne rozwiązania, najlepsze dostępne praktyki i rozwój pracowników. KGHM Polska Miedź S.A. posiada świadomość, że zrównoważony rozwój branży surowcowej stał się globalnym wyzwaniem współczesnego świata. Zrównoważony rozwój jest kluczem do bezpieczeństwa surowcowego i zapewnienia komfortu życia Pracownikom oraz społeczeństwu i dbałości o środowisko. Spółka funkcjonuje w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju, uwzględniając w swoich codziennych zobowiązaniach takie obszary, jak Społeczeństwo, Środowisko, Ekonomia i Gospodarka, Bezpieczeństwo oraz Efektywność Zasobowa.

Kreując w swym otoczeniu działania z zakresu zrównoważonego rozwoju KGHM Polska Miedź S.A. należy do Europejskiej Platformy Technologicznej Zrównoważonego Rozwoju Surowców Mineralnych (European Technology Platform on Sustainable Mineral Resources – ETP on SMR) w Brukseli, gdzie przedstawiciel KGHM został powołany do pełnienia funkcji Prezesa. Europejska Platforma Technologiczna Zrównoważonego Rozwoju Surowców Mineralnych pełni rolę think-tanku w zakresie rozwiązywania problemów przemysłu surowcowego. Głównym celem Platformy jest uczynienie z konserwatywnego i nieskłonnego do zmian przemysłu branży innowacyjnej, nastawionej na zmiany i współpracującej z nauką. Platforma pełni rolę doradczą w zakresie polityki surowcowej, tak istotnej dla działalności KGHM Polska Miedź S.A. 

W 2017 roku KGHM Polska Miedź S.A. dołączył do Partnerstwa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Swoimi działaniami z zakresu zrównoważonego rozwoju KGHM Polska Miedź S.A. wpisuje się w pełni i kompleksowo w realizację celów zrównoważonego rozwoju ONZ (tzw. Agendy 2030):

Cele zrównoważonego rozwoju ONZ do 2030 roku (Agenda 2030)

W oparciu o dogłębną analizę Agendy 2030, Spółka podejmuje działania służące zwiększeniu pozytywnego wpływu KGHM Polska Miedź S.A. w zakresie realizacji celów 07-09, a także osłabieniu negatywnego wpływu w przypadku celów 06, 13 i 15, tak by jak najlepiej realizować przedstawione na poniższym rysunku elementy zrównoważonego rozwoju w górnictwie:

Wpływ poszczególnych celów zrównoważonego rozwoju ONZ do 2030 roku na przemysł górniczy

KGHM Polska Miedź S.A. myśląc o implementacji zrównoważonego rozwoju w organizacji, dąży do wcielania idei na każdym etapie łańcucha wartości. KGHM Polska Miedź S.A. charakteryzuje unikalny, nie spotykany wśród innych spółek z branży surowcowej, wysoce zintegrowany łańcuch technologiczny. Spółka we własnym zakresie realizuje zadania od eksploracji, poszukiwania i pozyskiwania surowców przez ich wydobycie, produkcję, transport, docieranie do odbiorców i interesariuszy a kończąc na odpowiedzialnym gospodarowaniu odpadami, tak aby możliwie ograniczać swój negatywny wpływ na otoczenie.

Wynikiem powyższych działań było określenie zrównoważonego łańcucha wartości KGHM Polska Miedź S.A., który przedstawiono na poniższym schemacie:

Zrównoważony łańcuch wartości KGHM Polska Miedź S.A.

Kluczowe niefinansowe wskaźniki KGHM Polska Miedź S.A. zidentyfikowane i zaraportowane zgodnie z koncepcją Zrównoważonego Rozwoju za lata 2016-2019

Obszar społeczeństwo

2016

2017

2018

2019

Utrzymanie pozycji w RESPECT Index / kontynuacja w WIG-ESG

TAK 

TAK 

TAK

TAK

Utrzymanie pozycji w Indeksie FTSE4Good Index Series

-

-

TAK

TAK

0% aktywności inwestycyjnej bez polityki dialogu społecznego

bd

TAK 

TAK

TAK

Zawieranie oraz utrzymywanie kontraktów długoterminowych oraz osiągnięcie odpowiedniej struktury sprzedaży zapewniającej długofalowe relacje z klientami

bd

TAK 

TAK

TAK

Działalność sponsoringowa i dobroczynna w obszarze budowania odpowiedzialnego społecznie biznesu [wydatki na sponsoring w ramach promocji Spółki i wsparcia regionu tj. sport/kultura/nauka]

26,6 mln PLN

25,8 mln PLN

29,6 mln PLN 

33,3 mln PLN

Efektywność zasobowa

Wydobycie urobku (ww.) w przeliczeniu na pracownika kopalni [t]

2 712

2 641

2 558

2 527

Produkcja Cu elektrolitycznej w przeliczeniu na pracownika Spółki / huty [t]

29 / 152

29 / 148

27 / 139

31 / 156

Utrzymanie uzysków Cu [%]

98,18

98,23

97,82

97,96

Bezpieczeństwo

LTIRFKGHM (Lost Time Injury Frequency Rate KGHM)    

12.65

10,4

10,3 

10,3

Od 3 września 2019 r. Spółka jest notowana w indeksie WIG – ESG, który obejmuje spółki na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie przestrzegające zasad biznesu odpowiedzialnego społecznie. Od 19 listopada 2009 r. aż do zakończenia jego obliczania i podawania do publicznej wiadomości, tj. do 1 stycznia 2020 r., Spółka nieprzerwanie uczestniczyła w indeksie RESPECT Index. Dodatkowo, od września 2018 roku KGHM Polska Miedź S.A. znajduje się wśród spółek należących do indeksu FTSE4Good Index Series, który należy do grupy etycznych wskaźników inwestycyjnych, uwzględniających kryteria odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw i zarządzania ryzykiem ESG.

W Spółce obowiązuje zasada „licence to operate”, regulująca takie działania. Docelowo, formalnie będzie je precyzować Polityka Dialogu Społecznego, która zostanie opracowana. Dla wyjaśnienia, mówiąc o aktywności inwestycyjnej rozumiemy inwestycje, do których KGHM nie ma tytułu prawnego, np. pozwolenia na budowę.

W Strategii KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2019-2023 wypracowano 6 obszarów strategicznych. Jednym z nich jest „Człowiek i Środowisko”, który m.in. odnosi się do zrównoważonego rozwoju firmy. Jego głównym celem jest wzrost w oparciu o ideę zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa oraz wzmocnienie wizerunku Grupy odpowiedzialnej społecznie. Miernikami efektywności realizacji obszaru strategicznego „Człowiek i środowisko” są:

 • minimalny poziom corocznej poprawy wskaźników LTIFR (aktywa krajowe) oraz TRiR (aktywa zagraniczne),
 • prowadzenie budżetu partycypacyjnego na poziomie 20% odliczeń od darowizny z podatku
  od niektórych kopalin do 2020 roku,
 • poziom zaangażowania i satysfakcji pracowników Grupy KGHM w oparciu o zdefiniowane
  w trakcie wdrożenia mierniki do 2023 roku.
Nasza Strategia

Model finansowania

Obecny model finansowania działalności KGHM Polska Miedź S.A. uwzględnia wykorzystywanie środków z działalności podstawowej, finansowanie dłużne w postaci kredytów w bankach komercyjnych oraz programów obligacyjnych, kredytów z Banku Gospodarstwa Krajowego, pożyczki z instytucji multilateralnych takich jak Europejski Bank Inwestycyjny. Wewnątrz Grupy, w celu efektywnego zarządzania płynnością, wprowadziliśmy system cash-pooling.

Finansowania w Grupie Kapitałowej

Grupa zarządza zasobami finansowymi w oparciu o przyjętą Politykę Zarządzania Płynnością Finansową w Grupie KGHM. Jej nadrzędnym celem jest umożliwienie utrzymywania ciągłości działania, poprzez zabezpieczenie dostępności środków pieniężnych wymaganych do realizacji celów biznesowych Grupy, przy optymalizacji ponoszonych kosztów. Ponadto Polityka reguluje zasady pozyskiwania finansowania zewnętrznego przez Grupę, zasady zarządzania długiem i monitorowania poziomu zadłużenia Grupy oraz zakłada centralizację finansowania zewnętrznego na poziomie Jednostki Dominującej. Zarządzanie płynnością finansową polega na zapewnieniu odpowiedniej ilości środków pieniężnych w postaci gotówki oraz dostępnego finansowania dłużnego w krótkim, średnim i długim horyzoncie czasowym.

Zadłużenie netto w Grupie Kapitałowej 

 Zobowiązania z tytułu zadłużenia Grupy Kapitałowej na koniec 2019 r. wyniosły 7 873 mln PLN i uległy obniżeniu w stosunku do 2018 r.  Zmianie uległa również struktura zadłużenia m.in. w związku z przeprowadzoną w czerwcu 2019 r.  emisją obligacji o wartości nominalnej 2 000 mln PLN.

Wolne środki pieniężne i ich ekwiwalenty Grupy, których kwota na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosła 981 mln PLN, mają charakter krótkoterminowy.

Struktura długu netto Grupy Kapitałowej (mln PLN)

 

31.12.2019

31.12.2018

Zmiana (%)

30.09.2019

30.06.2019

31.03.2019

Zobowiązania z tytułu:

7 873

7 949

(1,0)

9 141

8 960

8 662

Kredytów bankowych

2 386

5 676

(58,0)

3 514

3 852

5 854

Pożyczek

2 794

2 246

+24,4

2 916

2 414

2 260

Dłużnych papierów wartościowych

2 001

-

×

2 018

2 001

-

Leasingu

692 (1

27

×25,6

693

693

548

Wolne środki pieniężne i ich ekwiwalenty

982

949

+3,4

734

1 097

583

Dług netto

6 891

7 000

(1,5)

8 407

7 863

8 079

1) Kwota uwzględnia wpływ wdrożenia MSSF 16 w wysokości 627 mln PLN

Struktura długu netto Jednostki Dominującej (mln PLN)

 

31.12.2019

31.12.2018

Zmiana (%)

30.09.2019

30.06.2019

31.03.2019

Zobowiązania z tytułu:

7 620

7 873

(3,2)

8 897

8 699

8 511

Kredytów bankowych

2 294

5 576

(58,9)

3 422

3 758

5 754

Pożyczek

2 686

2 217

+21,2

2 873

2 385

2 231

Dłużnych papierów wartościowych

2 001

-

×

2 018

2 001

-

Cash poolingu

130

80

+62,5

80

50

135

Leasingu

509 (1

-

×

504

505

391

Wolne środki pieniężne i ich ekwiwalenty

489

625

(21,8)

336

723

325

Dług netto

7 131

7 248

(1,6)

8 561

7 976

8 186

1) Wpływ MSSF 16: 509 mln PLN

Źródła finansowania w Grupie Kapitałowej 

Na dzień 31 grudnia 2019 r. Grupa posiadała otwarte linie kredytowe, pożyczki oraz dłużne papiery wartościowe z łącznym saldem udzielonego finansowania w równowartości 14 567 mln PLN, w ramach którego wykorzystano 7 181 mln PLN.

Niezabezpieczony odnawialny kredyt konsorcjalny na kwotę 1,5 mld USD

 • Kredyt na kwotę 1 500 mln USD (5 696 mln PLN), uzyskany na podstawie umowy o finansowanie zawartej przez Jednostkę Dominującą z konsorcjum banków w 2019 r., z terminem zapadalności 19 grudnia 2024 r. oraz opcją przedłużenia na kolejne 2 lata (5+1+1). Oprocentowanie oparte jest o stawkę LIBOR powiększoną o marżę, która uzależniona jest od wskaźnika finansowego dług netto/EBITDA.
 • Środki pozyskane w ramach otrzymanego kredytu przeznaczone są na finansowanie ogólnych celów korporacyjnych.

Pożyczki inwestycyjne, w tym pożyczki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na łączną kwotę 2,9 mld PLN z terminami finansowania do 12 lat

 • Umowy o finansowanie zawarte przez Jednostkę Dominującą z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym:
 • w sierpniu 2014 r. na kwotę 2 000 mln PLN, która została zaciągnięta w trzech transzach z terminami spłaty upływającymi dnia 30 października 2026 r., 30 sierpnia 2028 r. oraz 23 maja 2029 r. i wykorzystana w pełnym zakresie dostępnego limitu. Środki pozyskane w ramach pożyczki zostały przeznaczone na finansowanie realizowanych przez Spółkę projektów inwestycyjnych związanych z modernizacją hutnictwa oraz rozbudową obiektu unieszkodliwiania odpadów  wydobywczych „Żelazny Most”, 
 • w grudniu 2017 r. na kwotę 900 mln PLN z okresem dostępności transz 34 miesiące od dnia zawarcia umowy. W ramach udzielonej pożyczki Spółka zaciągnęła trzy transze z terminami spłaty upływającymi dnia 28 czerwca 2030 r., 23 kwietnia 2031 r. oraz 11 września 2031 r. Na dzień 31 grudnia 2019 r. dostępny, niewykorzystany limit  wyniósł 62 mln PLN. Środki pozyskane w ramach pożyczki są przeznaczone na finansowanie realizowanych przez Jednostkę Dominującą projektów o charakterze rozwojowym i odtworzeniowym na różnych etapach ciągu technologicznego. Oprocentowanie zaciągniętych transz oparte jest o stałą stopę procentową.

Dłużne papiery wartościowe na kwotę 2,0 mld PLN

 

 • Program emisji obligacji na rynku polskim ustanowiony umową emisyjną z dnia 27 maja 2019 r. 
 • W czerwcu 2019 r. odbyła się pierwsza emisja o wartości nominalnej 2 000 mln PLN, w ramach której zostały wyemitowane obligacje 5-letnie na kwotę 400 mln PLN z terminem wykupu upływającym 27 czerwca 2024 r. oraz obligacje 10-letnie na kwotę 1 600 mln PLN z terminem wykupu 27 czerwca 2029 r. Oprocentowanie oparte jest o stawkę WIBOR powiększoną o marżę.
 • Środki pozyskane z emisji obligacji przeznaczone są na finansowanie ogólnych celów korporacyjnych.

Kredyty bilateralne na kwotę
do  3,9 mld PLN

 • Grupa posiada linie kredytowe w ramach zawartych umów bilateralnych na łączną kwotę 3 887 mln PLN. Są to kredyty obrotowe oraz w rachunku kredytowym z okresami dostępności do 4 lat. Oprocentowanie oparte jest na stałej stopie procentowej lub zmiennej stopie procentowej WIBOR, LIBOR, EURIBOR powiększonej o marżę.
 • Środki uzyskane w ramach ww. umów kredytowych są narzędziem wspierającym zarządzanie bieżącą płynnością finansową.

Powyższe źródła w pełni zabezpieczają bieżące, średnio- oraz długoterminowe potrzeby płynnościowe Grupy Kapitałowej.

 

Wykorzystanie finansowania zewnętrznego na dzień 31 Grudnia 2019 r.

 W poniższej tabeli zaprezentowano strukturę źródeł finansowania Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. wraz z poziomem jego wykorzystania.

 

Wykorzystane finansowanie 31.12.19 (1

Wykorzystane finansowanie 31.12.18 (2

Zmiana (%)

Dostępne finansowanie 31.12.19

Wykorzystanie (%) 31.12.19

Niezabezpieczony odnawialny kredyt konsorcjalny

18

4 136

(99,6)

5 696

0,3%

Pożyczki

2 794

2 246

+24,4

2 984

93,6%

Kredyty bilateralne

2 368

1 555

+52,3

3 887

60,9%

Dłużne papiery wartościowe

2 001

-

+100,0

2 000

100,0%

Razem 

7 181

7 937

(9,5)

14 567

49,3%

1) kwota wykorzystania uwzględnia odsetki naliczone, niezapłacone na dzień bilansowy oraz koszty związane z zawarciem w 2019 r. umowy kredytu konsorcjalnego

2) kwota wykorzystania uwzględnia odsetki naliczone, niezapłacone na dzień bilansowy oraz nie uwzględnia kosztów związanych z zawarciem w 2014 r. umowy kredytu konsorcjalnego, które pomniejszają wartość początkową zobowiązania z tytułu kredytu

Na dzień 31 grudnia 2019 r. 69% zadłużenia Grupy z tytułu finansowania zewnętrznego stanowiły zobowiązania zaciągnięte w USD, 30% w PLN i 1% w EUR.

Ocena Dotycząca Zarządzania Zasobami Finansowymi

W 2019 r. Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. wykazywała pełną zdolność do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań. Posiadane przez Grupę środki pieniężne oraz pozyskane finansowanie zewnętrzne gwarantują utrzymanie płynności oraz umożliwiają realizację zamierzeń inwestycyjnych.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. Grupa Kapitałowa posiadała 981 mln PLN wolnych środków pieniężnych oraz miała otwarte linie kredytowe na łączną kwotę udzielonego finansowania w wysokości 14 567 mln PLN, w ramach którego wykorzystano 7 181 mln PLN. 

W 2019 r. Grupa kontynuowała działania mające na celu zapewnienie długookresowej stabilności finansowej poprzez oparcie struktury finansowania na zdywersyfikowanych i długoterminowych źródłach finansowania.

W grudniu 2019 r. została zawarta umowa niezabezpieczonego rewolwingowego kredytu konsorcjalnego w wysokości 1 500 mln USD (5 696 mln PLN) na okres 5 lat z opcją przedłużenia na kolejne 2 lata (5+1+1). Kredyt zastąpił rewolwingowy kredyt konsorcjalny w kwocie 2 500 mln USD (9 494 mln PLN) z dnia 11 lipca 2014 r.

Ponadto istotnymi zdarzeniami mającymi wpływ na zmianę struktury finansowania było m.in. uruchomienie kredytu obrotowego na kwotę 450 mln USD (1 709 mln PLN) w ramach umowy podpisanej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na okres 7 lat, zaciągnięcie transz pożyczek EBI w łącznej wysokości 155 mln USD (589 mln PLN) z datą zapadalności w 2031 r. oraz emisja obligacji Serii A na kwotę 400 mln PLN z 5-letnim terminem zapadalności oraz Serii B na kwotę 1 600 mln PLN z 10-letnim terminem zapadalności. 

W celu efektywnego zarządzania kapitałem obrotowym w Grupie, w 2019 r. wdrożony został Program Faktoringu Dłużnego, który został ustrukturyzowany w taki sposób, aby uwzględniać oczekiwania Grupy oraz jej dostawców. Na dzień 31 grudnia 2019 r. saldo zobowiązań handlowych przekazanych do faktoringu dłużnego wyniosło 596 mln PLN. 

W ramach niezabezpieczonego kredytu konsorcjalnego, dwóch kredytów bilateralnych oraz pożyczek inwestycyjnych udzielonych przez Europejski Bank Inwestycyjny, Grupa zobowiązana jest do utrzymywania kowenantów finansowych na określonych poziomach. Na dzień bilansowy, w trakcie roku obrotowego oraz po dniu bilansowym, do dnia publikacji niniejszego Sprawozdania Zarządu z działalności, wartości kowenantów finansowych podlegających obowiązkowi raportowania na dzień 30 czerwca oraz 31 grudnia, spełniały zapisy zawarte w umowach.

Wartość wskaźnika Dług netto/EBITDA Grupy Kapitałowej

 

31.12.19

31.12.18

Zmiana (%)

30.09.19

30.06.19

31.03.19

Dług netto / EBITDA(1

1,5

1,6

(6,3)

1,8

1,8

1,8

1) Skorygowana EBITDA za okres 12 miesięcy, kończący się w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego, bez uwzględnienia EBITDA wspólnego przedsięwzięcia Sierra Gorda S.C.M.

Cash pooling w Grupie Kapitałowej 

Realizując proces zarządzania płynnością, Grupa korzysta z narzędzi wspierających jego efektywność. Jednym z instrumentów wykorzystywanych przez Grupę jest usługa zarządzania środkami pieniężnymi w grupie rachunków – cash pooling lokalny w PLN, USD i EUR oraz międzynarodowy w USD, a w Grupie KGHM INTERNATIONAL LTD również w CAD. Cash pooling ma na celu optymalizację zarządzania posiadanymi środkami pieniężnymi, ograniczenie kosztów odsetkowych, efektywne finansowanie bieżących potrzeb w zakresie finansowania kapitału obrotowego oraz wspieranie krótkoterminowej płynności finansowej w Grupie Kapitałowej.

Nasza Strategia

Szanse i ryzyka

Wskaźniki GRI
GRI 102-11

Kompleksowy System Zarządzania Ryzykiem w Grupie Kapitałowej KGHM

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. definiuje ryzyko jako wpływ niepewności, będący integralną częścią prowadzonej działalności i mogący skutkować zarówno szansami, jak i zagrożeniami dla realizacji celów biznesowych. Oceniany jest aktualny i przyszły, faktyczny oraz potencjalny wpływ ryzyka na działalność Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. W oparciu o przeprowadzoną ocenę dokonywana jest weryfikacja i dostosowanie praktyk zarządczych w ramach odpowiedzi na ryzyko. W ramach zaktualizowanych w 2019 roku Polityki i Procedury Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym oraz Regulaminu Komitetu Ryzyka Korporacyjnego i Zgodności, konsekwentnie realizowany jest proces zarządzania ryzykiem korporacyjnym w Grupie Kapitałowej. KGHM Polska Miedź S.A. sprawuje nadzór nad procesem zarządzania ryzykiem korporacyjnym w Grupie Kapitałowej, a w spółkach Grupy Kapitałowej dokumenty regulujące ten obszar są spójne z obowiązującymi w Jednostce Dominującej. System zarządzania ryzykiem korporacyjnym poddawany jest corocznie audytowi skuteczności (zgodnie z wytycznymi – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016). 

Ryzyko w różnych obszarach działalności Grupy Kapitałowej jest na bieżąco identyfikowane, oceniane i analizowane w kontekście możliwości jego ograniczania. Ryzyko kluczowe Grupy Kapitałowej jest przedmiotem pogłębionej analizy w celu wypracowania Planu Odpowiedzi na Ryzyko i Działań Dostosowawczych. Pozostałe jest poddawane monitoringowi ze strony Departamentu Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym i Zgodnością, a w zakresie ryzyka finansowego ze strony pionu Dyrektora Naczelnego ds. Skarbowości - Skarbnika Korporacyjnego.

Podział uprawnień i odpowiedzialności stosuje zasady dobrych praktyk Ładu Korporacyjnego i powszechnie uznany model trzech linii obrony, pokazany na poniższym rysunku:

Struktura organizacyjna zarządzania ryzykiem w KGHM Polska Miedź S.A. 

Rada Nadzorcza (Komitet Audytu)

Dokonuje rocznej oceny efektywności procesu zarządzania ryzykiem oraz monitorowania
poziomu ryzyka i sposobu postępowania z nimi.

 

Zarząd

Ostatecznie odpowiedzialny za system zarządzania ryzykiem oraz nadzór
nad jego poszczególnymi elementami.

 

1 linia obrony

 

2 linia obrony

 

3 linia obrony

         

Kierownictwo

 

Komitety Ryzyka

 

Audyt

Kadra kierownicza odpowiedzialna jest za przeprowadzenie identyfikacji, oceny
i analizy ryzyka oraz wdrożenie,
w ramach codziennych obowiązków, odpowiedzi na ryzyko. Zadaniem kadry kierowniczej jest bieżący nadzór nad stosowaniem odpowiednich odpowiedzi na ryzyko w ramach realizowanych zadań, tak aby ryzyko nie przekraczało oczekiwanego poziomu.

 

Wspierają efektywność procesu zarządzania ryzykiem.

 

Plan Audytu Wewnętrznego jest oparty o ocenę ryzyka oraz podporządkowany celom biznesowym, dokonywana jest ocena bieżącego poziomu ryzyka oraz skuteczności zarządzania nim.

           

 

Komitet Ryzyka Korporacyjnego i Zgodności

Komitet Ryzyka
Rynkowego

Komitet Ryzyka Kredytowego

Komitet Płynności Finansowej

 

 

Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym oraz bieżące monitorowanie ryzyk kluczowych 

Zarządzanie ryzykiem zmian cen metali
(m.in.: miedź, srebro) oraz kursów walutowych
i stóp procentowych

Zarządzanie ryzykiem niewywiązania się ze zobowiązań przez kontrahentów

Zarządzanie ryzykiem utraty płynności, rozumiane jako zdolność do terminowego regulowania zobowiązań oraz pozyskiwania środków na finansowanie działalności

 

 

Polityka
zarządzania
ryzykiem korporacyjnym 

Polityka zarządzania ryzykiem rynkowym

Polityka zarządzania ryzykiem kredytowym

Polityka
zarządzania
płynnością
finansową

 

Regulamin Audytu Wewnętrznego 

 

Departament Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym i Zgodnością

Dyrektor Naczelny

ds. Skarbowości – Skarbnik Korporacyjny

 

Dyrektor Naczelny ds. Audytu i Kontroli 

Raportowanie do Zarządu

Raportowanie do
Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych

Raportowanie do Prezesa Zarządu

Wskaźniki GRI
GRI 102-15

Ryzyko korporacyjne w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. – kluczowe ryzyka I ich mitygacja

Narzędziem, wykorzystywanym w procesie identyfikacji ryzyka w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. jest Model Ryzyk. Jego budowa oparta jest o źródła ryzyka i dzieli się na następujące 5 kategorii: Technologiczne, Łańcucha wartości, Rynkowe, Zewnętrzne oraz Wewnętrzne. Na poziomie kategorii wyróżnionych i zdefiniowanych jest kilkadziesiąt podkategorii odpowiadających poszczególnym obszarom działalności lub zarządzania.

Poniżej przedstawiono kluczowe ryzyka Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2019 roku w podziale na poszczególne kategorie, w tym wskazano specyficzne ryzyka Jednostki Dominującej oraz Grupy KGHM INTERNATIONAL LTD.:

Kategorie ryzyka w Modelu Ryzyk KGHM Polska Miedź S.A. 

W poniższej tabeli użyto następujących skrótów: dla Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. - Grupa KGHM, dla Grupy KGHM INTERNATIONAL LTD. - Grupa KGHM INTERNATIONAL, dla KGHM Polska Miedź S.A. – Jednostka Dominująca.

Ryzyko i opis czynników

Mitygacja

KATEGORIA – TECHNOLOGIA

(Jednostka Dominująca) 

Ryzyko niedotrzymania parametru efektywnego czasu pracy oraz niewykorzystania mocy agregatów hutniczych do przerobu koncentratów własnych.

Do źródeł ryzyka zaliczyć należy potencjalne awarie kluczowych elementów ciągu technologicznego oraz niedostosowanie technologii do wymagań procesu produkcyjnego, które mogą mieć wpływ na dyspozycyjność infrastruktury hutniczej. Istotnym czynnikiem ryzyka jest konieczność utrzymania produkcji koncentratów w ilości i jakości niezbędnej do optymalnego wykorzystania zdolności produkcyjnych hut. Ekspozycja na ryzyko związana jest także z koniecznością zapewnienia niezbędnych mediów dla zachowania oczekiwanego poziomu wskaźnika dyspozycyjności infrastruktury.

Optymalne wykorzystanie infrastruktury, utrzymywanie odpowiedniego rozdziału koncentratów, inicjatywy badawczo – rozwojowe oraz realizacja Programu Rozwoju Hutnictwa (PRH) w HM Głogów w celu dostosowania struktury hutnictwa oraz technologii zapewniającej wzrost zdolności przerobowej koncentratów własnych, importowanych i złomów obcych. Podejmowane działania mają utrzymać dyspozycyjność agregatów hutniczych na oczekiwanym poziomie oraz poprawiać parametry wydajnościowe infrastruktury hutniczej, a tym samym ograniczać negatywny wpływ ryzyka na działalność KGHM.

KATEGORIA – ŁAŃCUCH WARTOŚCI 

(Grupa KGHM)  

Ryzyko związane z nieskutecznym procesem monitorowania i wczesnego ostrzegania kadry menadżerskiej o odchyleniach w relacji do budżetu i planów finansowych oraz dotyczące przyjęcia niewłaściwych parametrów ekonomicznych, produkcyjnych, inwestycyjnych, makro-ekonomicznych, finansowych, dla prognozowanych wyników spółki. 

Nieefektywny proces monitorowania i wczesnego ostrzegania kadry menadżerskiej o odchyleniach w relacji do budżetu i planów finansowych może utrudniać lub opóźniać odpowiednio wyprzedzającą identyfikację odchyleń w relacji do prognozowanych wyników, tym samym skracać czas na podjęcie stosownych działań zaradczych. Źródła ryzyka związane są z możliwą nieefektywnością mechanizmów kontroli przebiegu procesów.

Prognozowanie poszczególnych obszarów działalności przez wyspecjalizowane komórki merytoryczne oraz zapewnienie spójności planów operacyjnych z planami strategicznymi. Miesięczne raportowanie realizacji prognozy we wszystkich istotnych obszarach. Regularne kontakty oraz systematyczne usprawnienie procesu komunikacji wraz z ustalaniem kryteriów pozwalających na identyfikację symptomów potencjalnych odchyleń od założonych wyników Grupy KGHM. 

(Grupa KGHM INTERNATIONAL) 

Ryzyko związane z dokładnością oszacowania kosztów zamknięcia niektórych kopalń.

W obszarze czynników ryzyka związanych z dokładnością oszacowania kosztów zamknięcia niektórych kopalń znajdują się kwestie związane z koniecznością spełnienia obligatoryjnych warunków środowiskowych w powiązaniu z realistycznymi koncepcjami tej likwidacji.

Szacowanie kosztów rekultywacji i zamknięcia kopalń w oparciu o opracowania ekspertów i wnoszenie zabezpieczenia z tytułu przyszłych zobowiązań środowiskowych związanych z likwidacją i rekultywacją obszarów górniczych zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

(Grupa KGHM INTERNATIONAL) 

Ryzyko związane z wyczerpaniem rezerw i zasobów złóż przed rozpoznaniem parametrów i charakterystyki nowych złóż planowanych do wykorzystania.

Ryzyko zmiany rozpoznania i zarządzania zasobami złóż kopalin dotyczy między innymi czynników geologicznych związanych z wiarygodnym oszacowaniem zasobów lub warunków eksploatacji. Czynniki ryzyka po stronie ograniczonej wiarygodności i kompletności danych, na podstawie których wyceniane są nowe projekty zasobowe, mogą prowadzić do podjęcia nieoptymalnych decyzji o realizacji lub zawieszeniu projektów.

Dane wejściowe do modeli gromadzone są zgodnie z posiadaną dokumentacją geologiczną, sporządzoną według obowiązującego prawa oraz weryfikowane i konsultowane wewnętrznie z doświadczoną kadrą. Szczegółowo analizowane są bieżące wyniki prac oraz aktualizowane są pierwotne założenia projektów. Cechą charakterystyczną projektów na etapie eksploracji jest brak udokumentowania złoża. Ponoszenie nakładów na prace poszukiwacze i rozpoznawcze umożliwia oszacowanie zasobów kopaliny oraz zbadanie warunków geologiczno-górniczych w celu zaprojektowania dalszej działalności wydobywczej. 

(Jednostka Dominująca) 

Ryzyko braku możliwości składowania odpadów poflotacyjnych. 

Grupa KGHM jest narażona na ryzyko braku wystarczającej pojemności na składowanie odpadów na skutek opóźnienia w realizacji rozbudowy Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych (OUOW) „Żelazny Most”. Czynniki ryzyka dotyczą zarządzania oraz kontroli projektu i mogą mieć wpływ na budżet, harmonogram i założone efekty oraz mogą skutkować brakiem zachowania reżimu technologicznego dla projektowania i wykonawstwa. Źródłem ryzyka są również czynniki zewnętrzne po stronie dostawców materiałów i usług oraz organów administracyjnych, gdyż dla realizacji przedsięwzięcia konieczne jest uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych. Ekspozycja na ryzyko związana jest także z ewentualnymi nieplanowanymi przestojami wynikającymi z awarii infrastruktury, które mogą mieć wpływ na zachowanie ciągłości działania KGHM.  

Prowadzenie eksploatacji, budowy i rozbudowy składowiska zgodnie z Instrukcją eksploatacji. Współpraca z Zespołem Ekspertów Międzynarodowych (ZEM) i Generalnym Projektantem w procesie inwestycyjnym. Stosowanie metody obserwacyjnej opierającej się na ocenie parametrów geotechnicznych uzyskanych na podstawie oceny wyników prowadzonego monitoringu, pozwalającej wnioskować o zachowaniu budowanego/eksploatowanego obiektu. Systematyczny nadzór i kontrola nad całym procesem inwestycyjnym rozbudowy OUOW „Żelazny Most”.

(Grupa KGHM) 

Ryzyko związane z brakiem dostępności niezbędnych mediów energetycznych.

Grupa KGHM jest narażona na ryzyko związane z dostępnością mediów dla realizacji swojej działalności. Ewentualna przerwa w dostawie kluczowych mediów energetycznych związana jest głównie z czynnikami ryzyka po stronie zewnętrznych dostawców, awarii ich infrastruktury przesyłowej oraz siły wyższej i sił przyrody. Wśród wewnętrznych czynników najistotniejsze dotyczą kwestii utrzymania ruchu, eksploatacji oraz prowadzonych inwestycji i prac modernizacyjnych.

Zapewnienie awaryjnych systemów zasilania w kluczowe media oraz bieżąca ocena bezpieczeństwa sieciowego zasilania. Prowadzenie szeregu inwestycji mających wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne. Umowa ramowa z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. na sprzedaż paliwa gazowego zwiększająca bezpieczeństwo dostaw gazu. Systematyczne ograniczanie zużycia energii w ramach wdrożonego Systemu Zarządzania Energią zgodnego z PN-EN ISO50001:2012 oraz Programu Oszczędności Energii (POE). Planowane zwiększenie efektywności i elastyczności Grupy KGHM w ramach aktywów polskich i zagranicznych, między innymi poprzez częściowe zaspokojenie zapotrzebowania na energię elektryczną ze źródeł własnych i Odnawialnych Źródeł Energii („OZE”) do końca 2030 r. Rozpoczęcie realizacji projektu Monitoringu Mediów w ramach programu KGHM 4.0 w obszarze INDUSTRY, w celu poprawy efektywności głównego ciągu technologicznego w Polsce.

(Grupa KGHM) 

Ryzyko związane z wystąpieniem awarii infrastruktury mającej wpływ na zatrzymanie pracy ciągu technologicznego, związane z czynnikami leżącymi po stronie zarówno zagrożeń naturalnych, jak i czynników wewnętrznych związanych ze stosowaną technologią.

Grupa KGHM jest narażona na ryzyko związane z potencjałem technologicznym i sprawnością infrastruktury na potrzeby obsługi procesu produkcyjnego. Z eksploatacją infrastruktury niezbędnej dla zachowania ciągłości działania KGHM wiąże się ryzyko wystąpienia awarii przemysłowych skutkujących nieplanowanymi przestojami. Awarie te mogą mieć swoje źródła zarówno w zagrożeniach naturalnych tj. katastrofalnym działaniu przyrody i siły wyższej jak i czynnikach wewnętrznych zależnych od Grupy KGHM (bieżąca eksploatacja, utrzymanie ruchu, kluczowi dostawcy, serwis).

Prewencyjne zarządzanie kluczowymi elementami infrastruktury mającymi wpływ na ciągłość działania. Powołanie zespołów zadaniowych i eksperckich w obszarze przeciwdziałania awariom infrastruktury hutniczej.  Bieżące analizy ryzyka geotechnicznego oraz weryfikacja planowanych uzysków. W ramach obszaru ICT (technologie informacyjno-komunikacyjne) wyodrębnienie grupy projektów związanych z redukcją długu technologicznego. Stopniowa zmiana starszych technologii na nowe rozwiązania z uwzględnieniem standardu architektury korporacyjnej. 

(Grupa KGHM) 

Ryzyko dotyczące efektywności kosztowej procesu produkcyjnego, projektów górniczych, przerobu materiałów miedzionośnych, z uwzględnieniem ryzyka znaczącego wzrostu cen materiałów, usług, mediów oraz kosztów rekultywacji.

Grupa KGHM narażona jest na ryzyko związane z czynnikami zewnętrznymi i wewnętrznymi, a dotyczącymi m.in. notowań metali, kursów walutowych kosztów dostawy wsadów obcych, wysokością premii przerobowych, rafinacyjnych i premii sprzedażowych oraz kosztów usług i mediów. Ryzyko związane jest również z szacowaniem kosztów rezerwy na rekultywację obszarów górniczych na podstawie obowiązujących przepisów na terenie działania Grupy KGHM.

Bieżąca kontrola kosztów przerobu, monitorowanie sytuacji rynkowej, optymalizacja kosztów, w tym dostaw wsadów obcych, transakcje zabezpieczające oraz zarządzanie pozycją netto. Podejmowanie działań hedgingowych, zabezpieczających Spółkę przed wahaniami kursu USD/PLN oraz cen metali (głównie miedzi i srebra). Tworzenie planów wieloletnich i budżetów pozwalających osiągnąć rentowność w kontekście panujących na rynku warunków.

KATEGORIA - RYNEK 

 

(Grupa KGHM)  

Ryzyko rynkowe związane z   wahaniami cen miedzi i srebra oraz ryzyko kursowe USD/PLN kursów walutowych i stóp procentowych.

Poprzez ryzyko rynkowe rozumie się możliwość wystąpienia negatywnego wpływu na wyniki Grupy KGHM wynikającego ze zmiany cen rynkowych towarów, kursów walutowych i stóp procentowych, a także ze zmiany wartości dłużnych papierów wartościowych oraz cen akcji spółek notowanych w obrocie publicznym. 

Ryzyko aktywnie zarządzane przez Jednostkę Dominującą, zgodnie z obowiązującą Polityką Zarządzania Ryzykiem Rynkowym. Podstawową metodą zarządzania ryzykiem rynkowym w spółce są strategie zabezpieczające wykorzystujące instrumenty pochodne, stosowany jest również „hedging naturalny”. 

Więcej w rozdziale 12.3. Ryzyko rynkowe, kredytowe i płynności -Sprawozdanie Zarządu z działalności.

(Grupa KGHM) 

Ryzyko kredytowe związane z należnościami od odbiorców.

Grupa KGHM realizuje częściowo sprzedaż produktów dla podmiotów gospodarczych z odroczonym terminem płatności, w wyniku czego może powstać ryzyko nieotrzymania należności od kontrahentów za dostarczone produkty. Spółki Grupy KGHM od wielu lat współpracują z dużą liczbą klientów, co wpływa na geograficzną dywersyfikację należności od odbiorców.

Ryzyko aktywnie zarządzane w Jednostce Dominującej, zgodnie z obowiązującą Polityką Zarządzania Ryzykiem Kredytowym. Ograniczanie ekspozycji na ryzyko kredytowe poprzez ocenę i monitoring kondycji finansowej kontrahentów, ustalanie limitów kredytowych oraz stosowanie zabezpieczeń wierzytelności. 

Więcej w rozdziale 12.3. Ryzyko rynkowe, kredytowe i płynności - Sprawozdanie Zarządu z działalności

(Grupa KGHM) 

Ryzyko utraty płynności.

Zarządzanie ryzykiem utraty płynności, rozumiane jako zdolność do terminowego regulowania zobowiązań oraz pozyskiwania środków na finansowanie działalności.

Ryzyko aktywnie zarządzane w Jednostce Dominującej, zgodnie z zaktualizowaną Polityką Zarządzania Płynnością Finansową.

Więcej w rozdziale 12.3. Ryzyko rynkowe, kredytowe i płynności - Sprawozdanie Zarządu z działalności

KATEGORIA - ZEWNĘTRZNE

 

(Grupa KGHM) 

Ryzyko wystąpienia wstrząsów sejsmicznych i towarzyszących im tąpnięć lub odprężeń górotworu oraz wystąpienia niekontrolowanych zawałów. 

Grupa KGHM jest narażona na ryzyko zagrożeń naturalnych i siły wyższej oraz związane z nimi niewystarczające rozpoznanie geologiczne górotworu. Kluczowe czynniki ryzyka mające wpływ na materializację ryzyka dotyczą również wyników okresowych analiz sytuacji górniczej i stanów zagrożenia oraz stosowanych metod pomiarowych Zagrożenia naturalne towarzyszące podziemnej eksploatacji złóż rud miedzi, w szczególności wynikają z występowania wstrząsów górniczych oraz ich potencjalnych skutków w postaci tąpnięć i zawałów. Czynniki te wpływają na bezpieczeństwo, gdyż w ich następstwie może dochodzić do wypadków o ciężkich lub śmiertelnych skutkach oraz uszkodzeń maszyn, urządzeń oraz infrastruktury dołowej, a także przestojów w eksploatacji.

Działania dotyczące profilaktyki tąpaniowej i zawałowej, obejmujące m.in. systematyczne obserwacje sejsmologiczne, bieżącą ocenę stanu górotworu wraz z wyznaczaniem stref szczególnego zagrożenia tąpaniami. Stosowanie aktywnych metod profilaktyki tąpaniowej i zawałowej polegających na prowokowaniu zjawisk dynamicznych grupowymi strzelaniami przodków oraz za pomocą strzelań odprężających w złożu lub w jego spągu. Przygotowanie pól rezerwowych mogących przejąć ograniczoną produkcję.

(Jednostka Dominująca) 

Ryzyko związane z zagrożeniami gazowymi (głównie siarkowodorowe).

KGHM narażony jest na specyficzne ryzyko wystąpienia zagrożeń naturalnych i siły wyższej (zagrożenie gazogeodynamiczne i występowania gazów szkodliwych pochodzenia naturalnego) skutkujące ograniczeniami w realizacji planów produkcji i postępu robót przygotowawczych. Czynniki te wpływają na bezpieczeństwo, gdyż w ich następstwie może dochodzić do wypadków o ciężkich lub śmiertelnych skutkach oraz uszkodzeń maszyn, urządzeń oraz infrastruktury dołowej, a także przestojów w eksploatacji

Prowadzone jest rozpoznanie występowania zagrożenia gazowego oraz opracowane są zasady prowadzenia robót w warunkach tego zagrożenia. Stosowane są zabezpieczenia indywidualne   pracowników oraz urządzenia i środki  do    redukcji  stężeń  siarkowodoru i neutralizacji uciążliwych zapachów.

(Jednostka Dominująca) 

Ryzyko związane z zagrożeniem klimatycznym, rosnącym wraz ze wzrostem głębokości eksploatacji.

KGHM narażony jest na ryzyko związane z warunkami klimatycznymi ograniczającymi działalność lub zwiększającymi koszty, dotyczące warunków geologicznych, temperatury powietrza doprowadzanego do wyrobisk górniczych oraz warunków eksploatacji prowadzonej pod ziemią. 

Stosowanie rozwiązań zwalczających zagrożenia klimatyczne za pomocą środków neutralnych (np. stosowanie krótkich dróg dopływu powierza oraz kierowanie powietrza wyrobiskami o najniższej temperaturze górotworu, duża prędkość powietrza) oraz poprzez zastosowanie klimatyzacji centralnej, stanowiskowej, osobistej. Stosowanie skróconego czasu pracy.

(Jednostka Dominująca) 

Ryzyko związane z wystąpieniem zagrożeń wodnymi pod ziemia. 

KGHM narażony jest na ryzyko związane z wystąpieniem zagrożeń naturalnych i siły wyższej w postaci zagrożeń wodnych pod ziemią wynikających z awarii urządzeń głównego odwadniania, błędów ludzkich (postępowanie niezgodne z projektem lub technologią) lub błędnego rozpoznania geologicznego.

Rozpoznanie warunków hydrogeologicznych i zagrożenia wodnego, prowadzenie bilansu wód z dopływu do wyrobisk górniczych, prowadzenie robót górniczych zgodnie z technologią bezpiecznego prowadzenia robót górniczych w podziemnych zakładach górniczych. Systematyczna kontrola wyrobisk zagrożonych wdarciem wody, kontrola stanu dróg spływu wody i tam wodnych według określonego harmonogramu. Sporządzenie i aktualizacja Planu Ratownictwa na wypadek wdarcia wody. Rozbudowa pompowni rejonowych i systemu rurociągów, budowa tam wodnych mających na celu zatrzymanie przedostawania się wody, wykonywanie otworów rozpoznawczych celem stabilizacji niekontrolowanych dopływów wody.

(Grupa KGHM) 

Ryzyko niedotrzymania standardów jakości powietrza (w tym w zakresie arsenu).

Grupa KGHM narażona jest na ryzyko dotyczące niekorzystnego oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska naturalnego w wyniku wydobywania rudy miedzi, a następnie jej przerobu na wszystkich etapach produkcji, mogące skutkować przekroczeniem dopuszczalnych limitów emisji.

Realizacja działań wynikających z Programów Ochrony Powietrza oraz prac badawczo-rozwojowych. Realizacja Programu dostosowania instalacji technologicznych KGHM do wymogów konkluzji BAT dla przemysłu metali nieżelaznych wraz z ograniczeniem emisji arsenu (BAT-As).

(Jednostka Dominująca) 

Ryzyko ograniczenia możliwości zbytu kwasu siarkowego (ze względu na utratę rynku/kontrahentów i/lub spadek popytu).

Ryzyko wynikające z czynników makro i mikroekonomicznych dotyczących działań polityczne przejawiających się uprzywilejowaniem pewnej grupy producentów lub wprowadzeniem dodatkowych opłat/obostrzeń prawnych. Ryzyko związane z  niekorzystnymi cenami (wahania na niekorzyść KGHM), wysokimi wymaganiami co do parametrów kwasu siarkowego na rynku oraz spadkiem popytu na produkt na rynkach zagranicznych także w wyniku pogorszenie sytuacji finansowej kluczowego odbiorcy.

Zwiększenie ilości zbiorników magazynowych wewnętrznych hut oraz zbiorników w Szczecinie. Szukanie nowych rynków zbytu. Długoletnie kontrakty. Ponoszenie kosztów dodatkowego magazynowania. Dopłaty dla odbiorców i ponoszenie kosztów transportu. Szukanie alternatywnych sposobów zagospodarowania kwasu oraz utylizacja w Zakładach Wzbogacania Rud.

(Grupa KGHM)  

Ryzyko nieprzestrzegania ustalonych zasad i standardów postępowania w obszarze przeciwdziałania korupcji i procesie zakupowym oraz ryzyko poniesienia straty poprzez działania na szkodę KGHM.

Grupa KGHM narażona jest na ryzyko działań na szkodę KGHM przez podmioty zewnętrzne uczestniczące w procesie zakupowym, sprzedażowym i inwestycyjnym. Zagrożenie dotyczy potencjalnych strat jakie może ponieść Grupa KGHM w  wyniku celowego działania podmiotów zewnętrznych, tj. min.  zmowy cenowe, niedostateczny potencjał techniczny i ekonomiczny kontrahentów, fałszowanie dokumentacji, fikcyjność kontrahentów, konflikty interesów. Istotnymi czynnikami ryzyka są również zagrożenia dotyczące wszelkich nieprawidłowości związanych z łamaniem standardów antykorupcyjnych i etycznych przez pracowników Grupy KGHM (m.in. korupcja, konflikty interesów, mobbing, dyskryminacja, niezgodność z prawem, nepotyzm,)

Wdrożenie Kodeksu Etyki Grupy KGHM Polska Miedź S.A. jako głównego narzędzia, w kulturze korporacyjnej Grupy KGHM oraz innych, odpowiednich polityk i procedur zapewniających efektywność implementowanych zasad i wartości.  Spełnianie światowych standardów ładu korporacyjnego oraz większych oczekiwań interesariuszy, w tym przede wszystkim klientów oraz instytucji finansowych. Stosowanie w ramach Polityki Odpowiedzialnego Łańcucha Dostaw gwarancji wyboru odpowiedzialnych dostawców, zwłaszcza w przypadku pozyskiwania tzw. minerałów konfliktowych oraz zapewnianie, że nabywane przez Grupę KGHM towary i usługi nie przyczyniają się do finansowania terroryzmu oraz wytwarzane lub świadczone są z poszanowaniem podstawowych praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska oraz przeciwdziałania korupcji. Proaktywnie monitorowanie i analizowanie procesów zakupowych pod kątem identyfikacji nadużyć i zagrożeń korupcyjnych w organizacji i łańcuchu dostaw oraz realizacja działań z zakresu etyki i przeciwdziałania korupcji wraz z wdrażaniem działań naprawczych. Kontrola wewnętrzna w zakresie identyfikacji i wykrywania oszustw, nadużyć i korupcji w podmiotach Grupy KGHM oraz zapobieganie tym zjawiskom w oparciu o Procedurę kontroli wewnętrznej w celu eliminacji ryzyka na poziomi prewencji. 

(Grupa KGHM) 

Ryzyko zmian regulacji prawnych (w tym w obszarze prawa energetycznego i podatkowego).

Grupa KGHM prowadzi działalność w zmiennym otoczeniu regulacyjnym w wielu jurysdykcjach. Konsekwencją konieczności dostosowania technologicznego i organizacyjnego do zmieniającego się otoczenia prawnego może być wzrost kosztów działalności lub jej ograniczenie. Ryzyko zakłóceń działalności operacyjnej lub konieczności reorganizacji pracy na skutek nowych zapisów legislacyjnych mogą mieć istotny wpływ na działalność Grupy KGHM.

Czynna współpraca ze środowiskiem naukowym, opiniującym zmiany aktów normatywnych oraz przekazywanie na bieżąco stanowiska i opinii w ramach wielu obszarów podlegających zmianom legislacyjnym (także w ramach członkostwa w wielu organizacjach na szczeblu krajowym i unijnym). Współpraca z renomowanymi kancelariami prawnymi oraz tworzenie wyspecjalizowanych jednostek organizacyjnych śledzących otoczenie regulacyjne. Podejmowanie działań wyprzedzających w celu dostosowania do zmian w obszarze organizacyjnym, infrastrukturalnym i technologicznym. W Jednostce Dominującej wdrożono system zarzadzania energią i uzyskano certyfikat zgodności systemu z normą ISO 50001.

KATEGORIA – WEWNETRZNE

 

(Grupa KGHM) 

Ryzyko poważnego wypadku przy pracy lub chorób zawodowych z powodu niewłaściwej organizacji pracy, nieprzestrzegania procedur lub stosowania niewłaściwych środków ochrony.

Nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz procedur, a także kierowanie do pracy osób bez właściwych predyspozycji psychofizycznych może być źródłem zdarzeń potencjalnie wypadkowych. Ekspozycja na niekorzystne warunki naturalne wraz z występowaniem skojarzonych zagrożeń naturalnych wymaga, oprócz wysokich wymagań w zakresie merytorycznego przygotowania do wykonywania zawodu, by pracownicy posiadali predyspozycje zdrowotne, fizyczne oraz psychologiczne. Ryzyko wiąże się również z możliwością czasowego zatrzymania odcinka ciągu produkcyjnego spowodowane ciężkim wypadkiem co potencjalnie może mieć wpływ na działalność Grupy KGHM w aspekcie finansowym, prawnym i wizerunkowym. Grupa KGHM narażona jest również na ryzyko chorób zawodowych jako konsekwencja oddziaływania środowiska pracy na ludzi. Podwyższona ekspozycja na ryzyko związana jest także z czynnikami zewnętrznymi po stronie podwykonawców i ich kultury bezpieczeństwa pracy. 

Szczegółowy podział obowiązków między osobami kierownictwa i dozoru, a podmiotem świadczącym usługi na rzecz Spółki, w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i właściwej koordynacji prac. Systematyczne omawianie stanu bezpieczeństwa pracy z udziałem przedstawicieli podwykonawców oraz organów nadzoru górniczego. Objęcie pracowników i podwykonawców kampaniami realizowanymi w Grupie KGHM na rzecz poprawy standardów BHP. Realizacja inicjatywy wzrostu w oparciu o ideę zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa oraz wzmocnienie wizerunku Grupy odpowiedzialnej społecznie w ramach przyjętej w 2019 r. nowej Strategii.  Działanie o charakterze ciągłej poprawy zgodnie z cyklem samodoskonalenia celem stałego poszukiwania i  przygotowania do wdrożenia katalogu inicjatyw na rzecz dalszej poprawy BHP, dla realizacji długoterminowego celu Spółki „Zero wypadków z przyczyn technicznych i ludzkich”. Optymalizacja opieki zdrowotnej pracowników, w szczególności po wypadkach przy pracy oraz systematyczne poszukiwanie nowych inicjatyw organizacyjnych i technicznych umożliwiających uzyskanie wyższego poziomu bezpieczeństwa pracowników zatrudnionych w oddziałach KGHM Polska Miedź S.A.

(Grupa KGHM) 

Ryzyko braku akceptacji społeczności, władz lokalnych lub innych interesariuszy dla prowadzonych prac rozwojowych oraz eksploracyjnych.

Grupa KGHM narażona jest na ryzyko związane z ekspozycją na zewnętrzne czynniki dotyczące otoczenia, w którym działa oraz w konsekwencji narażeniem na zmiany wizerunku organizacji i jej produktów lub usług. Ryzyko dotyczy braku skuteczności w zarządzaniu relacjami z interesariuszami, która ma wpływ na przychylność otoczenia i podejmowanie działań w stosunku do Grupy. W skrajnych przypadkach materializacja ryzyka może prowadzić do blokowania planów rozwojowych. 

Realizacja Strategii CSR oraz ścisła współpraca z organami administracji publicznej. Spotkania i negocjacje z interesariuszami, akcje informacyjne, konferencje, wydawnictwa.  Współpraca z jednostkami i autorytetami naukowymi i branżowymi celem spełnienia najwyższych standardów komunikacyjno-wizerunkowych.

(Grupa KGHM) 

Ryzyko braku zapewnienia właściwych zasobów kadrowych dla realizacji celów biznesowych Grupy.

Ryzyko pozyskania i utrzymania zasobów ludzkich m.in.: w celu realizacji bieżącej działalności operacyjnej oraz dla projektów rozwojowych. Grupa KGHM narażona jest na ryzyko związane z dostępnością wykwalifikowanej kadry na rynku pracy oraz bieżąca identyfikacja potrzeb kadrowych pod kątem niezbędnych kwalifikacji oraz ich uzupełnianie przy uwzględnieniu fluktuacji załogi. Istotne znaczenie ma dostęp do wykwalifikowanych pracowników w przyszłości w kontekście starzejącego się społeczeństwa i deficytu na rynku niektórych grup zawodowych.

Realizacja szeregu projektów w zakresie HR, identyfikacja potencjalnych sukcesorów dla stanowisk kluczowych (także pod kątem mobilności) i przygotowywanie do awansu. Bieżące porównywanie oferty płacowej (także związanej z warunkami pracy) do oferty rynkowej. Współpraca ze szkołami i uczelniami w celu promocji firmy jako pracodawcy i zapewnienia wykwalifikowanych pracowników. Wdrażanie programów rozwoju kompetencji pracowników i zabezpieczanie środków na ten cel.  Rozwijanie narzędzi rekrutacji oraz identyfikacji kluczowych kompetencji dla realizacji celów biznesowych spółki. 

(Grupa KGHM)    

Ryzyko utraty poufności, integralności lub dostępności aktywów informacyjnych gromadzonych, przechowywanych lub przetwarzanych na zasobach IT oraz zagrożenia cybernetyczne.

Grupa KGHM z uwagi na rozbudowaną strukturę informacyjną, narażona jest na ryzyko utraty poufności, integralności lub dostępności aktywów informacyjnych gromadzonych, przechowywanych lub przetwarzanych na zasobach IT. Źródłami ryzyka są zarówno siły natury (np. pożary, katastrofy budowalne, ulewne deszcze) jak i zagrożenia wynikające z działania człowieka (celowego bądź nie). Grupa KGHM narażona jest na ryzyko nieautoryzowanej utraty, zmiany lub zniszczenia istotnych danych i informacji oraz utratę możliwości operacyjnego sterowania urządzeniami i systemami w wyniku ataków cybernetycznych wymierzonymi w infrastrukturę Grupy KGHM. Incydenty te mogą generować ryzyko zatrzymania ciągu produkcyjnego skutkujące stratami produkcyjnymi i finansowymi oraz roszczeniami z tytułu utraty/ujawnienia danych osobowych. Ryzyko ma duży wpływ na utratę reputacji Grupy KGHM.

Ścisłe przestrzeganie i stosowanie zasady wynikających m.in. z Polityki Bezpieczeństwa Informacyjnego i Planów Ochrony Obiektów. Systematyczna ewaluacja oceny ryzyka utraty poufności, integralności lub dostępności aktywów informacyjnych gromadzonych, przechowywanych i przetwarzanych na zasobach IT. Stałe monitorowanie posiadanej infrastruktury na podatności oraz analiza i planowanie wdrażania rozwiązań teleinformatycznych zwiększających bezpieczeństwo, zgodnie ze światowymi trendami i dobrymi praktykami w tym zakresie. Implementacja systemów zabezpieczeń i adekwatnych rozwiązań organizacyjnych na różnych poziomach infrastruktury firmy, celem wyprzedzającego obniżania podatności systemów na ryzyko i minimalizowanie potencjalnych strat Grupy KGHM.

(Grupa KGHM) 

Ryzyko przekroczenia budżetów i harmonogramów projektów / programów oraz odstępstw od zakresu i zakładanej jakości w wyniku niewłaściwego zarządzania portfelami i projektami. Ryzyka związane z operacyjnym zarządzaniem i rozwojem kluczowych projektów górniczych, z uwzględnieniem kwestii ponoszonych kosztów, pozwoleń i wymagań infrastrukturalnych.

Grupa KGHM narażona jest na ryzyko związane z realizacją projektów i programów w wyniku niewłaściwego zarządzania nimi. Ryzyko zmian w budżecie, harmonogramie, zakresie oraz odstępstw od oczekiwanej jakości produktów projektów i/lub programów związane jest z szeregiem czynników natury wewnętrznej dotyczących zarówno podejścia metodycznego jak i projektowanych struktur zarządczych oraz nadzoru. Niewłaściwie dobrane narzędzia i techniki, brak ustalonych kryteriów i zasad oceny projektów lub niekonsekwencja w ich stosowaniu i przestrzeganiu mogą ograniczać lub uniemożliwiać realizację celów strategicznych Grupy KGHM. Po stronie czynników zewnętrznych pozostają kwestie spełnienia wymagań prawnych i formalnych mogące generować odchylenia od założonego harmonogramu, a w skrajnych przypadkach wstrzymać realizację projektu/programu.

Doskonalenie standardów w zakresie zarządzania portfelami i projektami oraz wdrożenie systemu zarządzania projektami mające na celu wspieranie organizacji w planowaniu i zarządzaniu portfelami i projektami. Standaryzacja w zakresie procesów planowania i przygotowania oraz realizacji projektów inwestycyjnych obejmująca takie aspekty jak: harmonogramowanie, kosztorysowanie, projektowanie techniczne, przeglądy projektów, dokumenty odbiorowe inwestycji, analizę ryzyka projektów/programów. Zarządzanie projektami zgodnie z międzynarodowymi standardami oraz prowadzenie bieżącego monitoringu postępów realizacji.  Bieżąca ocena efektywności ekonomicznej prowadzonych i przewidywanych do realizacji projektów rozwojowych.

Ryzyko rynkowe, kredytowe i płynności

Celem zarządzania ryzykiem rynkowym, kredytowym i płynności w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. jest ograniczenie niepożądanego wpływu czynników finansowych na przepływy pieniężne, wyniki w krótkim i średnim okresie oraz budowanie wartości Grupy Kapitałowej w długim terminie. Zarządzanie tymi ryzykami zawiera zarówno procesy identyfikacji i pomiaru ryzyka, jak i jego ograniczania do akceptowalnych poziomów. Proces zarządzania ryzykiem wspierany jest przez odpowiednią politykę, strukturę organizacyjną i stosowane procedury. W Jednostce Dominującej regulują je następujące dokumenty:

 • Polityka Zarządzania Ryzykiem Rynkowym oraz Regulamin Komitetu Ryzyka Rynkowego,
 • Polityka Zarządzania Ryzykiem Kredytowym oraz Regulamin Komitetu Ryzyka Kredytowego,
 • Polityka Zarządzania Płynnością Finansową oraz Regulamin Komitetu Płynności Finansowej.

Polityka Zarzadzania Ryzykiem Rynkowym w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. dotyczy wybranych spółek wydobywczych Grupy Kapitałowej (KGHM Polska Miedź S.A., KGHM INTERNATIONAL LTD., FNX Mining Company Inc., Robinson Nevada Mining Company, KGHM AJAX MINING Inc., Sociedad Contractual Minera Franke), natomiast członkami Komitetu Ryzyka Rynkowego są przedstawiciele Jednostki Dominującej oraz KGHM INTERNATIONAL LTD.

Zarządzanie płynnością finansową odbywa się zgodnie z Polityką Zarządzania Płynnością Finansową w Grupie KGHM, kompleksowo regulującą procesy zarządzania płynnością finansową w Grupie Kapitałowej, które realizowane są przez poszczególne spółki, natomiast organizacja i koordynacja oraz nadzór nad ich realizacją prowadzone są w Jednostce Dominującej.

Zarządzanie ryzykiem kredytowym w Jednostce Dominującej odbywa się zgodnie z przyjętą przez Zarząd Polityką Zarządzania Ryzykiem Kredytowym. Jednostka Dominująca pełni funkcję doradczą dla spółek Grupy Kapitałowej w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym. Polityka Zarządzania Ryzykiem Kredytowym w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. dotyczy wybranych spółek Grupy Kapitałowej. Jej celem jest wprowadzenie ogólnego, wspólnego podejścia oraz najważniejszych elementów procesu zarządzania ryzykiem kredytowym.

Zarządzanie ryzykiem rynkowym

Poprzez ryzyko rynkowe rozumie się możliwość wystąpienia negatywnego wpływu na wyniki Grupy Kapitałowej wynikającego ze zmiany cen rynkowych towarów, kursów walutowych i stóp procentowych, a także ze zmiany wartości dłużnych papierów wartościowych oraz cen akcji spółek notowanych w obrocie publicznym.

W zakresie zarządzania ryzykiem rynkowym (w szczególności ryzykiem zmian cen metali i kursów walutowych) największe znaczenie oraz wpływ na wyniki Grupy Kapitałowej ma skala i profil działalności Jednostki Dominującej oraz spółek wydobywczych KGHM INTERNATIONAL LTD.

Jednostka Dominująca aktywnie zarządza ryzykiem rynkowym, podejmując działania i decyzje w tym zakresie w kontekście globalnej ekspozycji w całej Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Za zarządzanie ryzykiem rynkowym w Jednostce Dominującej i przestrzeganie przyjętej w tym zakresie polityki odpowiada Zarząd. Głównym podmiotem zajmującym się realizacją zarządzania ryzykiem rynkowym jest Komitet Ryzyka Rynkowego, który rekomenduje Zarządowi działania w tym obszarze.

Ryzyko zmian cen metali i kursów walutowych

W 2019 r. Grupa Kapitałowa narażona była głównie na ryzyko zmian cen sprzedawanych na rynku metali: miedzi i srebra. Dla Jednostki Dominującej istotne znaczenie miało ryzyko zmian kursów walutowych, w szczególności kursu USD/PLN. Spółki Grupy Kapitałowej są dodatkowo narażone na ryzyko fluktuacji cen innych metali. Ryzyko rynkowe związane ze zmianami cen metali wynika z formuł ustalania cen w kontraktach fizycznej sprzedaży metali bazujących najczęściej na średnich miesięcznych notowaniach giełdowych z odpowiedniego miesiąca w przyszłości.

Zgodnie z Polityką Zarządzania Ryzykiem Rynkowym, w 2019 r. Jednostka Dominująca na bieżąco identyfikowała i dokonywała pomiarów ryzyka rynkowego związanego ze zmianami cen metali, kursów walutowych oraz stóp procentowych (badanie wpływu czynników ryzyka rynkowego na działalność Jednostki Dominującej – wynik finansowy, bilans, rachunek przepływów), a także prowadziła analizy rynków metali oraz walut. Analizy wraz z oceną wewnętrznej sytuacji Jednostki Dominującej oraz Grupy Kapitałowej stanowiły podstawę do podejmowania decyzji o stosowaniu strategii zabezpieczających na rynkach metali, walutowym oraz stóp procentowych.

W ramach strategicznego zarządzania ryzykiem rynkowym w 2019 r. Jednostka Dominująca wdrożyła transakcje zabezpieczające na rynku miedzi o łącznym nominale 153 tys. t i okresie zapadalności od lipca 2019 r. do grudnia 2020 r. (w tym: 135 tys. t dotyczyło zabezpieczenia ceny miedzi na 2020 r.), a także na rynku srebra o łącznym nominale 3,6 mln uncji i okresie zapadalności od stycznia 2020 r. do grudnia 2020 r. Ponadto w ramach zarządzania pozycją handlową netto w 2019 r. zawarto tzw. dostosowawcze transakcje pochodne typu swap na rynku miedzi oraz złota z terminami zapadalności do czerwca 2020 r. W efekcie, według stanu na 31 grudnia 2019 r. Jednostka Dominująca posiadała otwarte pozycje w instrumentach pochodnych na rynku miedzi dla 199,5 tys. ton (w tym: 189 tys. ton wynikało ze strategicznego zarządzania ryzykiem rynkowym, natomiast 10,5 tys. ton zawarte zostało w ramach zarządzania pozycją handlową netto) oraz dla 3,6 mln uncji trojańskich srebra.

W 2019 r. Jednostka Dominująca zawarła transakcje zabezpieczające przed zmianą kursu USD/PLN o łącznym nominale 1 560 mln USD z terminami zapadalności od lipca 2019 r. do grudnia 2021 r. (w tym: 1 380 mln USD dotyczyło zabezpieczenia kursu walutowego na lata 2020-2021). Nabyte zostały opcje sprzedaży oraz struktury opcyjne typu korytarz oraz mewa (opcje europejskie).  Ponadto w 2019 r. Jednostka Dominująca zawarła transakcje CIRS (Cross Currency Interest Rate Swap - swap walutowo-procentowy) dla nominału 2 mld PLN, zabezpieczające przed ryzykiem rynkowym związanym z emisją obligacji w PLN o zmiennym oprocentowaniu. Zadłużenie z tytułu obligacji w PLN generuje ryzyko walutowe ze względu na fakt, że większość przychodów ze sprzedaży Jednostki Dominującej jest denominowana w USD.

W ramach zarządzania ryzykiem walutowym Jednostka Dominująca stosuje hedging naturalny polegający na zaciąganiu kredytów w walutach, w których osiąga przychody. Wartość kredytów i pożyczek inwestycyjnych na 31 grudnia 2019 r. zaciągniętych w walucie USD, po przeliczeniu na PLN wyniosła 4 980 mln PLN (na 31 grudnia 2018 r. 7 655 mln PLN). 

Na 31 grudnia 2019 r. KGHM INTERNATIONAL LTD. nie posiadał otwartych instrumentów pochodnych na rynku metali oraz na rynku walutowym.

Niektóre polskie spółki Grupy Kapitałowej zarządzały ryzykiem walutowym, związanym z ich podstawową działalnością, poprzez zawieranie transakcji w instrumentach pochodnych na rynku EUR/PLN oraz USD/PLN.

Ryzyko zmian stóp procentowych

Ryzyko stopy procentowej to możliwość niekorzystnego wpływu zmian stóp procentowych na sytuację i wyniki Grupy Kapitałowej. W 2019 r. Grupa narażona była na ten rodzaj ryzyka w związku z udzielaniem pożyczek, lokowaniem środków pieniężnych, programem faktoringu dłużnego oraz korzystaniem z zewnętrznych źródeł finansowania.

Na 31 grudnia 2019 r. salda pozycji narażonych na ryzyko zmian stóp procentowych, poprzez wpływ na wielkość przychodów oraz kosztów odsetkowych, kształtowały się następująco:

 • środki pieniężne: 1 373 mln PLN, w tym środki zgromadzone w funduszach celowych: Funduszu Likwidacji Zakładu Górniczego, Funduszu Rekultywacji Składowisk Odpadów,
 • zobowiązania z tytułu zadłużenia: 3 873 mln PLN,
 • zobowiązania wobec dostawców i podobne 596 mln PLN.

Na 31 grudnia 2019 r. salda pozycji narażonych na ryzyko zmian stóp procentowych z tytułu zmiany wartości godziwej instrumentu o stałym oprocentowaniu kształtowały się następująco:

 • należności z tytułu udzielonych przez Grupę Kapitałową pożyczek: 17 mln PLN,
 • zobowiązania z tytułu zadłużenia (tj. zaciągnięte pożyczki, kredyty oraz leasing, których oprocentowanie oparte jest o stałą stopę procentową): 4 000 mln PLN.

W ramach strategicznego zarządzania ryzykiem rynkowym w 2019 r. Jednostka Dominująca zawarła transakcje CIRS  (Cross Currency Interest Rate Swap - swap walutowo-procentowy) dla nominału 2 mld PLN, zabezpieczające przed ryzykiem rynkowym związanym z emisją obligacji w PLN o zmiennym oprocentowaniu.

Ryzyko zmian cen akcji w obrocie publicznym 

Ryzyko cenowe związane z posiadanymi przez Grupę Kapitałową akcjami spółek notowanych w obrocie publicznym, rozumiane jest jako zmiana ich wartości godziwej spowodowana zmianą notowań tych akcji.

Na 31 grudnia 2019 r. wartość bilansowa akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na TSX Venture Exchange wyniosła 326 mln PLN.

Wynik na instrumentach pochodnych i transakcjach zabezpieczających

Łącznie wpływ instrumentów pochodnych i zabezpieczających (transakcji na rynku miedzi, srebra, walutowym, stóp procentowych oraz wbudowanych instrumentów pochodnych, pożyczki w USD wyznaczonej jako zabezpieczenie przed zmianą kursu walutowego) na wynik finansowy Grupy Kapitałowej w 2019 r. wyniósł 143 mln PLN, z czego:

 • kwotą 245 mln PLN skorygowano przychody z umów z klientami,
 • kwotą -1 mln PLN skorygowano odsetki od zadłużenia,
 • kwota 79 mln PLN pomniejszyła wynik na pozostałej działalności operacyjnej,
 • kwota 22 mln PLN pomniejszyła wynik działalności finansowej.

Ponadto w 2019 r. pozostałe całkowite dochody zmniejszone zostały o 389 mln PLN (wpływ instrumentów zabezpieczających). 

Na 31 grudnia 2019 r. wartość godziwa otwartych transakcji w instrumentach pochodnych Grupy Kapitałowej (na rynku metali, walutowym, stopy procentowej oraz wbudowanych instrumentów pochodnych) wyniosła 143 mln PLN.

Zarządzanie ryzykiem kredytowym

Ryzyko kredytowe rozumiane jest jako możliwość niewywiązania się dłużników ze zobowiązań.

Za zarządzanie ryzykiem kredytowym w Jednostce Dominującej i przestrzeganie przyjętej w tym zakresie polityki odpowiada Zarząd. Głównym podmiotem realizującym działania w tym obszarze jest Komitet Ryzyka Kredytowego.

W 2019 r. Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. narażona była na ryzyko kredytowe głównie w czterech obszarach:

Ryzyko kredytowe związane z należnościami od odbiorców

Spółki Grupy Kapitałowej od wielu lat współpracują z dużą liczbą klientów, co wpływa na geograficzną dywersyfikację należności od odbiorców.

Jednostka Dominująca ogranicza ekspozycję na ryzyko kredytowe związane z należnościami od odbiorców poprzez ocenę i monitoring kondycji finansowej kontrahentów, ustalanie limitów kredytowych, stosowanie zabezpieczeń wierzytelności oraz faktoringu bez regresu. Nieodłącznym elementem procesu zarządzania ryzykiem kredytowym realizowanym w Jednostce Dominującej jest bieżący monitoring stanu należności oraz wewnętrzny system raportowania. 

Kredyt kupiecki otrzymują sprawdzeni, długoletni kontrahenci. W przypadku nowych klientów dąży się aby sprzedaż dokonywana była na podstawie przedpłat lub instrumentów finansowania handlu przenoszących w całości ryzyko kredytowe na instytucje finansowe.

W 2019 r. Jednostka Dominująca posiadała zabezpieczenie należności w postaci weksli, zastawów rejestrowych, gwarancji bankowych, gwarancji korporacyjnych, hipotek i inkas dokumentowych. Ponadto większość kontrahentów posiadających kredyt kupiecki, w kontraktach posiada zastrzeżenie prawa własności potwierdzone datą pewną.

W celu ograniczenia ryzyka niewypłacalności klientów Jednostka Dominująca posiada umowę ubezpieczenia należności, którą objęte są należności od jednostek z kredytem kupieckim, od których nie otrzymano twardych zabezpieczeń lub otrzymano zabezpieczenia niepokrywające całości salda należności. Uwzględniając posiadane zabezpieczenia oraz limity kredytowe przyznane przez firmę ubezpieczeniową, według stanu na 31 grudnia 2019 r. Jednostka Dominująca posiadała zabezpieczenia dla 64% należności handlowych (na 31 grudnia 2018 r. dla 75%). 

Koncentracja ryzyka kredytowego w Grupie Kapitałowej związana jest z terminami płatności przyznawanymi kluczowym odbiorcom. W konsekwencji, na 31 grudnia 2019 r. saldo należności Grupy Kapitałowej od 7 największych odbiorców, pod względem stanu należności na koniec okresu sprawozdawczego, stanowi 29% salda należności od odbiorców (na dzień 31 grudnia 2018 r. odpowiednio 28%). Pomimo koncentracji ryzyka z tego tytułu ocenia się, że ze względu na dostępne dane historyczne oraz wieloletnie doświadczenie we współpracy z klientami, a przede wszystkim ze względu na stosowane zabezpieczenia, występuje niski stopień ryzyka kredytowego.

Ryzyko kredytowe związane ze środkami pieniężnymi i lokatami bankowymi

Grupa alokuje okresowo wolne środki pieniężne zgodnie z wymogami zachowania płynności finansowej i ograniczonego ryzyka oraz w celu ochrony kapitału i maksymalizacji przychodów odsetkowych. 

Ryzyko kredytowe związane z transakcjami depozytowymi jest na bieżąco monitorowane poprzez analizę ratingów kredytowych instytucji finansowych, z którymi Grupa współpracuje oraz ograniczenie poziomu koncentracji środków w poszczególnych instytucjach. Na dzień 31 grudnia 2019 r. maksymalny udział jednego podmiotu w odniesieniu do ryzyka kredytowego wynikającego z powierzonych instytucjom finansowym środków pieniężnych Grupy wyniósł 19% (na 31 grudnia 2018 r. 24%)

Ryzyko kredytowe związane z transakcjami w instrumentach pochodnych

Wszystkie podmioty, z którymi Grupa Kapitałowa zawiera transakcje w instrumentach pochodnych (z wyjątkiem wbudowanych instrumentów pochodnych), działają w sektorze finansowym. Są to głównie instytucje finansowe posiadające średniowysoki rating. Według wartości godziwej na dzień 31 grudnia 2019 r. maksymalny udział jednego podmiotu w odniesieniu do ryzyka kredytowego wynikającego z otwartych transakcji pochodnych zawartych przez Grupę Kapitałową oraz nierozliczonych instrumentów pochodnych wyniósł 15% (na 31 grudnia 2018 r. 22%). W związku z dywersyfikacją zarówno podmiotową, jak i geograficzną ryzyka, jak również biorąc pod uwagę wartość godziwą aktywów i zobowiązań wynikających z transakcji pochodnych, Grupa nie jest znacząco narażona na ryzyko kredytowe w związku z zawartymi transakcjami pochodnymi.

Ryzyko kredytowe związane z udzielonymi pożyczkami

Na dzień 31 grudnia 2019 saldo udzielonych przez Jednostkę Dominującą pożyczek wyniosło 7 227 mln PLN. Najistotniejsze pozycje stanowią długoterminowe pożyczki na łączną kwotę 7 201 mln PLN udzielone do Spółki Future1 i Grupy Kapitałowej KGHM INTERNATIONAL LTD. Szczegółowe informacje dotyczące pożyczek udzielonych przez KGHM Polska Miedź S.A. zaprezentowano w Sprawozdaniu Finansowym Nota 6.2

Na 31 grudnia 2019 r. saldo udzielonych przez Grupę Kapitałową pożyczek wyniosło 5 720 mln PLN. Najistotniejsze pozycje stanowią długoterminowe pożyczki na łączną kwotę 5 694 mln PLN, tj. 1 499 mln USD udzielone przez Grupę KGHM INTERNATIONAL LTD. w związku z finansowaniem wspólnego przedsięwzięcia górniczego w Chile.

Ryzyko kredytowe związane z pożyczkami udzielonymi wspólnemu przedsięwzięciu Sierra Gorda S.C.M. uzależnione jest od ryzyka związanego z realizacją projektu górniczego i jest oceniane przez Zarząd Jednostki Dominującej jako umiarkowane.

Zarządzanie ryzykiem płynności finansowej i kapitałem

Zarządzanie kapitałem w Grupie Kapitałowej ma na celu zabezpieczenie środków na rozwój oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu płynności.

Zarządzanie płynnością finansową

Zarządzanie płynnością finansową Grupy odbywa się zgodnie z Polityką Zarządzania Płynnością Finansową w Grupie KGHM. Dokument ten opisuje procesy zarządzania płynnością finansową w Grupie, które realizowane są przez spółki Grupy, natomiast organizacja i koordynacja oraz nadzór nad ich realizacją prowadzone są w Jednostce Dominującej.

Podstawowymi zasadami wynikającymi z dokumentu są:

 • zapewnienie stabilnego i efektywnego finansowania działalności Grupy,
 • ciągłe monitorowanie poziomu zadłużenia Grupy,
 • efektywne zarządzanie kapitałem obrotowym.
 • Zasady Polityki zarządzania płynnością Spółki i Grupy Kapitałowej są szczegółowo opisane w Notach 8.3 odpowiednio jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Finansowanie zewnętrzne Grupy Kapitałowej oparte jest na następujących filarach:

 • niezabezpieczonym rewolwingowym kredycie konsorcjalnym uzyskanym przez Jednostkę Dominującą w kwocie 1 500 mln USD na okres 5 lat z opcją przedłużenia na kolejne 2 lata (5+1+1). Kredyt zastąpił rewolwingowy kredyt konsorcjalny w kwocie 2 500 mln USD z dnia 11 lipca 2014 roku,
 • dwóch pożyczkach inwestycyjnych udzielonych Jednostce Dominującej przez Europejski Bank Inwestycyjny na kwotę 2 000 mln PLN oraz 900 mln PLN z terminami finansowania do 12 lat od daty ciągnienia transz,
 • kredytach bilateralnych do kwoty 3 887 mln PLN, wspierających zarówno zarządzanie bieżącą płynnością spółek, służących finansowaniu kapitału obrotowego, jak i finansujących realizowane zadania inwestycyjne,
 • programie emisji obligacji Jednostki Dominującej na rynku polskim ustanowionym umową emisyjną z dnia 27 maja 2019 r. Dnia 27 czerwca 2019 r. odbyła się pierwsza emisja o wartości nominalnej 2 000 mln PLN, w ramach której zostały wyemitowane obligacje 5-letnie na kwotę 400 mln PLN oraz obligacje 10-letnie na kwotę 1 600 mln PLN.

Szczegółowa informacja na temat dostępnych źródeł finansowania oraz ich wykorzystaniu w 2019 r. znajduje się w Rozdziale 6.6 niniejszego sprawozdania.

Powyższe źródła w pełni zaspokajają potrzeby płynnościowe Jednostki Dominującej oraz Grupy Kapitałowej. W trakcie 2019 r. Grupa korzystała z finasowania zewnętrznego dostępnego w ramach wszystkich wymienionych powyżej kategorii, a stan zobowiązań Grupy Kapitałowej z tytułu zaciągniętych kredytów i otrzymanych pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił 7 181 mln PLN.

Zarządzanie kapitałem

Mając na uwadze zachowanie zdolności do kontynuowania działalności, z uwzględnieniem realizacji planowanych inwestycji, Grupa Kapitałowa zarządza kapitałem w taki sposób, aby mogła generować zwrot dla akcjonariuszy oraz przynosić korzyści pozostałym interesariuszom.

Grupa w długim okresie dąży, aby poziom wskaźnika kapitału własnego wynosił nie mniej niż 0,5, natomiast wskaźnika Dług netto/EBITDA na poziomie do 2,0.

Raport 2019 KGHM

Pobierz PDF Raportu
Zrównoważonego 2019