Witamy w Raporcie Zintegrowanym Grupy KGHM za 2019 rok

Dzięki kompleksowej prezentacji naszej działalności biznesowej i operacyjnej, przybliżamy interesariuszom, a szczególnie inwestorom, instytucjom finansowym i ubezpieczycielom, Grupę KGHM, nasze działania oraz kierunki rozwoju.

Witamy w Raporcie Zintegrowanym

Wstęp do raportu

Wskaźniki GRI
GRI 102-48
GRI 102-50
 GRI 102-51
 GRI 102-52

Nasz VII Raport Zintegrowany Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. obejmuje wyniki niefinansowe i finansowe dla KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za 2019 rok (okres raportowania 1.01-31.12.2019 r.) [GRI 102- 50].

Zgodnie z naszym zobowiązaniem corocznej publikacji raportu zintegrowanego [GRI 102-52] prezentujemy wpływy naszej firmy w zakresie kwestii środowiskowych, ekonomicznych i społecznych. Poprzedni raport zintegrowany za 2018 rok został opublikowany w roku 2019 GRI 102-51] Nie dokonywano w nim żadnych korekt. [GRI 102-48]. Raport został przygotowany z wykorzystaniem wybranych wskaźników standardu raportowania Global Reporting Initiative (GRI) w wersji Standards.

Witamy w Raporcie Zintegrowanym

Podsumowanie 2019 roku

Grupa KGHM Polska Miedź S.A. jest globalną oraz innowacyjną organizacją, która prowadzi zaawansowaną technologicznie działalność poszukiwawczo-wydobywczą oraz hutniczą. KGHM Polska Miedź S.A. jest obecna na czterech kontynentach – w Europie, Ameryce Południowej, Ameryce Północnej, Azji, globalnie zatrudniając ponad 34 tysiące pracowników.

Kluczowe wskaźniki produkcyjne w 2019 r.

Struktura geograficzna przychodów ze sprzedaży w 2019 r.

W 2019 r. najwięcej przychodów spółka KGHM Polska Miedź S.A. uzyskała ze sprzedaży krajowej, która osiągnęła 25% całkowitej wartości przychodów. Pozostali najwięksi odbiorcy KGHM pochodzili kolejno z Chin (14 %), Niemiec (14%), Wielkiej Brytanii (12 %) oraz Czech (8 %).

Witamy w Raporcie Zintegrowanym

List Prezesa Zarządu KGHM Marcina Chludzińskiego do Interesariuszy

Szanowni Państwo,
Wyższa produkcja miedzi płatnej (+11 proc.), rekordowa produkcja srebra (+18 proc.), wyższe o 11 proc. przychody Grupy Kapitałowej i o 5 proc. wyższa EBITDA oraz uruchomienie nowych inwestycji w naszych oddziałach - tak zamykamy rok 2019.

Przekazuję Państwu nasze wyniki z satysfakcją, tym większą, że ubiegły rok nie należał do łatwych. Spadki cen miedzi (-8 proc. w stosunku do 2018 roku), wojna handlowa między USA a Chinami, niepokoje związane z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej - to wszystko sprawiło, że pracowaliśmy w trudnych okolicznościach makroekonomicznych. Na trudności patrzymy jednak jak na wyzwania, które stanowią sprawdzian naszych umiejętności i skuteczności zarządzania.

Wyższa produkcja miedzi płatnej (+11 proc.), rekordowa produkcja srebra (+18 proc.), wyższe o 11 proc. przychody Grupy Kapitałowej i o 5 proc. wyższa EBITDA oraz uruchomienie nowych inwestycji w naszych oddziałach - tak zamykamy rok 2019.

Kluczowa dla realizacji naszych planów była konsekwencja, z jaką realizowaliśmy przyjętą w grudniu 2018 roku strategię. Opracowując ten dokument, uwzględniliśmy cztery filary naszego działania: Elastyczność, Efektywność, E-przemysł i Ekologię. To podstawa współczesnej branży surowcowej. Sprawne zarządzanie, trafna hierarchia celów w zgodzie ze specyfiką rynku oraz biznesowymi trendami, pozwoliły na realizację inwestycji i poprawę parametrów produkcji. Zrealizowaliśmy bardzo ambitne założenia, które wpływają pozytywnie na stabilność i rozwój Grupy KGHM. Pracujemy na silną pozycję światowego lidera w branży surowcowej.

KGHM Polska Miedź to spółka o kluczowym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Nasze zasoby gwarantują nam utrzymanie wydobycia w Polsce na obecnym poziomie przez najbliższych 40 lat a koncesje, o które się staramy jeszcze ten czas wydłużą. Działalność wydobywczą i przetwórstwo rud prowadzimy w sposób zrównoważony i racjonalny, uwzględniając przy tym światowe trendy. Europa dąży do neutralności klimatycznej, a kluczowym surowcem dla realizacji tej idei jest miedź. To produkowany przez KGHM metal rozwija innowacyjne sektory gospodarki, w tym także rozwiązania służące poprawie efektywności energetycznej.

W 2019 roku zoptymalizowaliśmy naszą strukturę finansowania. Zwiększyliśmy wykorzystanie faktoringu zabezpieczającego płynność finansową, przeszliśmy na długoterminowe finansowanie, m.in. uruchamiając program emisji obligacji. Zainteresowanie przeprowadzoną w czerwcu emisją pokazało, jak atrakcyjną ofertę stanowią nasze aktywa.

Miedź jest surowcem niezbędnym do transformacji klimatycznej. Jesteśmy zaangażowani w tworzenie i wdrażanie rozwiązań zmniejszających nasz wpływ na środowisko naturalne. W zakończonym roku zintensyfikowaliśmy prace nad projektami dotyczącymi energii ze źródeł odnawialnych, rozwijaliśmy Gospodarkę Obiegu Zamkniętego i angażowaliśmy się w rozwój Elektromobilności.

Sprawne zarządzanie, trafna hierarchia celów w zgodzie ze specyfiką rynku oraz biznesowymi trendami, pozwoliły na realizację inwestycji i poprawę parametrów produkcji. Zrealizowaliśmy bardzo ambitne założenia, które wpływają pozytywnie na stabilność i rozwój Grupy KGHM. Pracujemy na silną pozycję światowego lidera w branży surowcowej.

Pod względem inwestycji prowadzonych w Zagłębiu Miedziowym, rok 2019 był wyjątkowo intensywny. Zgodnie z przyjętym harmonogramem, realizowaliśmy poszczególne etapy projektu budowy Kwatery Południowej Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych oraz stacji segregacji i zagęszczania odpadów z wykorzystaniem własnych technologii i materiałów.

Kontynuowaliśmy Program Udostępniania Złoża, głębienie szybu GG1, przy którym powstaje Powierzchniowa Stacja Klimatyzacji oraz realizowaliśmy projekty eksploatacyjne, m.in. prowadząc II etap prac poszukiwawczo - rozwojowych w rejonie Retków - Ścinawa.

Wnikliwe analizy i konsekwentne zarządzanie skoncentrowane na racjonalnym wykorzystaniu zasobów, nie tylko surowcowych, ale także infrastrukturalnych czy technologicznych, niosą za sobą konkretne kroki. Przez wiele lat zmagaliśmy się ze spadkiem efektywności najstarszych w KGHM Zakładów Górniczych Lubin. Uruchomiony w październiku 2019 roku Szyb L -VI to dla tego Oddziału nowy rozdział i szansa na optymalizację procesów produkcyjnych przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa naszych pracowników. 

Inwestowaliśmy także w hutnictwo. Z powodzeniem uruchomiliśmy i włączyliśmy w ciąg produkcyjny Huty Miedzi Głogów instalację do prażenia koncentratu miedzi, a w czerwcu 2019 roku otworzyliśmy największą w historii Huty Miedzi Legnica inwestycję. Uruchomiony piec wychylno topielno - rafinacyjny (WTR) to jedyny tego rodzaju piec w Polsce przeznaczony przede wszystkim do przetopu złomów. Instalacja o objętości 300 ton wpłynie na podniesienie obecnej efektywności Spółki i zwiększenie produkcji miedzi. WTR spełnia też najwyższe standardy ochrony środowiska, których zachowanie gwarantuje m.in. nowoczesna instalacja do oczyszczania gazów procesowych.

Zoptymalizowaliśmy portfel aktywów zagranicznych, koncentrując się na kluczowych projektach. W obciążonym historycznie projekcie Sierra Gorda znacznie poprawiliśmy wyniki operacyjne. W efekcie większego wydobycia i przerobu rudy, Sierra Gorda zakończyła 2019 rok produkcją miedzi płatnej o 4 proc. wyższą od założonej w budżecie i 12 proc. wyższą niż w 2018 roku.

Serce KGHM bije na Dolnym Śląsku, wiele wysiłku wkładamy w rozwijanie dobrosąsiedzkich relacji z otoczeniem. W ubiegłym roku wsparliśmy lokalne gminy i ich mieszańców nie tylko wpływami z podatków, ale także poprzez uruchomienie prozdrowotnych programów m.in. w Głogowie czy Legnicy.

Serce KGHM bije na Dolnym Śląsku, wiele wysiłku wkładamy w rozwijanie dobrosąsiedzkich relacji z otoczeniem. W ubiegłym roku wsparliśmy lokalne gminy i ich mieszańców nie tylko wpływami z podatków, ale także poprzez uruchomienie prozdrowotnych programów m.in. w Głogowie czy Legnicy. Zainicjowaliśmy programy wspierające rodziny oraz działania zrównoważonego rozwoju.

W KGHM ze szczególną troską podchodzimy do kwestii środowiskowych i bezpieczeństwa pracowników. Prowadzimy Program Poprawy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, sięgamy po niestandardowe rozwiązania i innowacyjne technologie, kontynuujemy dialog z przedstawicielami związków zawodowych.

W tym miejscu chciałbym wyrazić swoje uznanie dla naszych pracowników za ich trud i ciężką pracę na rzecz rozwoju Spółki oraz Grupy Kapitałowej KGHM. Zaangażowanie wszystkich pracowników tworzy z nas jedną drużynę, która gra o najwyższe laury w międzynarodowych rozgrywkach.

Dziękuję również akcjonariuszom oraz klientom za zaufanie, jakim nas Państwo darzycie. Społecznościom lokalnym składam wyrazy szacunku za dobre sąsiedztwo i wspólne inicjatywy na rzecz rozwoju regionów, w których wspólnie funkcjonujemy.

Szanowni Państwo, spodziewamy się, że rok 2020 może być trudny dla przemysłu. Do wyzwań związanych z wojnami celnymi pomiędzy globalnymi graczami i wzrostami cen energii dołączyła epidemia koronawirusa, która już teraz znacząco wpływa na światowe rynki, nie tylko surowcowe. Mimo nie zawsze przyjaznego otoczenia makroekonomicznego nie zamierzamy zwalniać tempa. Chcemy nie tylko utrzymać pozycję lidera w branży, ale też wzrastać. W tym pomogą inwestycje: racjonalne, ale odważne.

W imieniu Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. przekazuję Państwu Zintegrowany Raport KGHM Polska Miedź za 2019 rok. 

Z wyrazami szacunku,

Marcin Chludziński
Prezes Zarządu
KGHM Polska Miedź S.A.


Lubin, dnia 13 maja 2020 roku

Raport 2019 KGHM

Pobierz PDF Raportu
Zrównoważonego 2019